this website will break down over 100 days.

OOOOOOkkkxkOOl...,;,,;:::.. ....',:odolcc::cldddddodxkkkkxdddoddoc;;;;;,;odok00OOOkxool:;,,;,,,.. .........''',:ccc:;,....'',;::;;;,,;;;:::codxxkkxxdoolccc:'.,'',lkkkdodolllllllccccloc',;;;;;;'......',;;;;::;:;... .. ..':ll:;::;;,:ddoooc:' .'cc. .;oollcc:c:;;;;cc:;;;;;;;:cllllcccc;;;,'',:ccc:cc:cloc;cl;''''....:xOOOkk:. .. .cxkkxdl;..,lddolcokO000XXXXNNNNXXXK0OOOOOOOOO00000KK00K00000kxxdlcclloxxk000KKk:''.....''',:::odolodxdodxkOkkxxxkxxo:',kNNXNNNNN0o;ckKXX0doooddoc'.....;dOkc,.....''.',;:ccloddl. ..''....,;cccc,.:;',:;..',,;;:lo:'....ldc,.....',;:llllolc;ckOkxxxxdl:;;;::clxkkOkxolooolllllc::::::::::::cllcllcccoxOOkc'. . OOOOOkxxkkkkko'..,,;;;;::;.. ... .....';ccc:::::codddddxxxdddddddooolc:;;:oookkxkkOOOkdolcc;,,,,''. ..........'',;;;,'..........',,,,;;::::::;;coddxxxdlcccc:,.''',,cxkxooooolllccccc:::cc;,;;,';:;,'.........'',;;,'.... .. .',;clc:;:lol;:oxxddo:. .:c:'. .;lllllcc::;;;;:::;:::::;;clllolccc:::::::ccclccccccc:;;:c'.....;oxO0000O; ....:dxdolc;'..;oxxocldO00KXXXNNNNNNNXXK00OOOOOOOO0000KKOxk0K000OkkkxdlcccoddxO0KOd:,;,....''',;lxxdoodxxxxxddxkkkkxdxOOkdloOXOdkKNWNNKKK000Oxkxxkkkddxkl;lddc,'''.'''...,,,;:::ll;. .;ll:,...,:c:;..,:,'''.';:;;;;cl:,...;ll:,'..'',,:llccclc:,l00OkOOOxdlc::cccldxxxxdolclllllc:;;;:::cc:;:;:cccclllldkO0Oo;'. lkOkxxxddxxxxkc..,,,,,;:::;,. ...........,::cclodxxxxdddodooooolllc:coolldxxxddoooolc::::;,,,,'.. .........'.''.'''............'',,,,,;::cccc;;:lodxxoc:::;,,,'.,;;':ddlcloooooollcccc::::,.','.,;,''............','.... ......,;::::cc;:oo:;cdkkxdl,. . .;ll:',:cccccc::::;;::::::ccc:::clollllc::c::ccllccllc::::,...ll...:okOOOkkxc;. ...':llc;;,''.''',:lcokO0KXXXNNNNNNNNXXXXK00OkxxkO00000KxlkKK00KK0OOOkkxoool::cll;...,......':odxO0OkxxxxkkkkkkOOO00OOOkxk0000xc:cdKXNNNKOkxxdoodkOkkO0Oxddc;;,,,,,;;;;,,;;;;;;::,.....':dkdc:,..,;;;,..:c:;:ccclc;,,;cl;..;oooc,',,;::;,,;;;;;,.;x00000OOkdoolllllloodooolccloooc;,:ccccccc:;;;::::clokOOO00dc;. ':oxxdddooddxxl'.',,,;:::ccc:. .....;lodxxxddoodddddoccccc;,..:xkkxddl:;;,;;,,,;;;;,,,;,... ............'',,'............'''',;;,',:loolc:;;:coooc::;;,,,'.';;,.':lc:cloooddxdodolcc::,''''..''.........'...............'.....,,;:cc:cc;:ol:clcldol:'... .cddlllccccc::::;::::::lllccccloolllcclllcccol::c:;;:;'.. 'lolllclc::,'. ..;;;,,''',;cc,...cc;o0XXXNNNNNNNNNNNNXXXXK0OkddxO000O0kdkKKKK0KKK0Okkdloxxlc;'...........:xOOOOO000K0OOkkO000000000KKOO0KKKKKXK0kO0XXXK0kdocloxkxdxxooxdoc:;,;;cclol:clcc:c::::::;;;;;:lolloc,',;:lc,.;:''cdddddc,,,;;,.,ldooc;;::cloccc:::::;;o00000OOOOkkxdoodooodddddoooddxxxdodxdc:::c:::;:::::ldk0OOOxc,. ',:llooooloddo:'.',,;::cccccc;... ..,ldddddoddooloooolc:;'... .':clol;,'...,,'',,,,,'''..... ..''........',:c;'...........',',,;;,'',;cllc;;;;::ccc:;,,,'',::c:'.';:;;;clccoxxddddlccc:cclc;'............'','..........','..'..,,,,,:::l:,;::clccl:;:;,. .;lddoc:c:::::::::::clllcclllolllllllloolcc:::::cc;'.. .,:c;...... .''..'',;cloc:,..:c.'kNXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXK0OxddkkOOOOdk00KKK0KKKOdoodxkOxl,...........:kK00000OO0KKKKK00000KKKK00KKKKKKKKXKKXXXXKKKK0Okkkxkxxxxkkxllddoc,'',;codddllddlc:cc::::::c::::::lll:;,;:cc;',;'.;loddoc;,.....:doooc;::::lddddolc:;;lOOxxkOO00000Oxxxxxdxxxxxxdxxkxdxxxxxxo:;:cc::::;::;:lodkOOd:,. ,;:::clllloddc,.',;;;;::ccc:cc;. .'';cllodddddxxdlcc::::,. . ..............'......... .,'........',:ll:,......'.....',;;;;,''',,;,,,,';cllc;;'',,',coolc;',;;;;:::::ldxxxdlcccclooolc;'..........,;;,'........,;,''.',.'...,::;cc,,,;oollc:::::,. .,:lddoc;;:::cccc:;;cclcclllcc::cccc::ccc:;::::;;,'''''. .'cl,.. ....'',;:lodoc::,,::,c0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0kxolldkkdkK00KKKK0OxdxxxxkOx:. .....'cdO0000KKK0000KKKKKKKKKKKKXXKKXXXXXXXKKKKK000KXXNNNXK0Okxddddoolodol;..,:cloxdclxxolloc::;;c:;;;;,;:::cc;,,;;;;;;:;;:ooooo:'.....;dxddl;'';::codxxdool;,oOxddxkO0K00Oxdxkkkkdddxxdoddxxddddooolc:lllc:cc:::;;:clodo:;'. ;;;;;:clollool;'',:::;;;:c:::cc,......'cdoooooddddddddoc:;,;:c,. . ....................... .''.....'',,;:clc:;,''',,......'',,;;;'''''''','';::,',,;,'';c:codol:;;,,,,:c;,cddolcclllcllllddl:,........,:cc;,.......',;;;..'''..':clllc,'.cOxdolll:;:c;'. .',;;:loxdlc::::::;,,,;cccclc:;:clllollcc:;;;;,,'..':loc. .''..,cc,. .''',;:lodddollc:::c,'oXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXX0Okdoodox00OO0KKkollllc::lc'........'o0OOOOO00KKKKKKKKKKXXXXKKXXXXXXXKKKKK00OOxk0KXXNNNXXX00Oxxxdooooooddo:..;cccodollloddoc:;:;;;;;;;,,,;::c:;;;;;;;;;;;;;:lol;.';::coxOxc,..',;;;:lolll::;':kkddodxkOOOkdoodxxddooollcclloddxxxolcccclllcclcc::;;;;;:::;;. . clcccc::cooodl;,,,::::;;;::;;:cc;,;:coooooodxxxxxxdolccllc:;,;;'...',,,;;;;;;:llcc;'.,col;..'......... ........',,;,;:ccc;;;;;;'.........',;;,'''''''''''',:ccc:,',:lc:ldxxxoc;'.':oc,;ldl:;:clolooloolcc:,'.';c:,,:olc;,'.......';,..';;..'codxxc. .cOOkdoolc;::;,'. ..,;::::;;cdxdc;;;;::;,,,;;;;;;:clllllc::::::;:::;,,,,;c:,,;,'''',;lo,. ..'',codxxxdolloolc:,.'xNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNXXKK0Okllk00OO00Odol;....'',;;;,''',;cxOOO0OO000KKXXXXXXXKXXXXXXXXKK00OOOOOO000KXXNNX0000OO00kxxxdoloodddoc'':lcloooolllodc,,,;;;;;;,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;,,;:c:'.;;,;okkxl,.. .,clc;::::::;;::looddodxxxkkkkxxddoloooddoooooooxxxdl:;::cccccll::::;;;,,,,;;,. .... ooooolcccldkOxc;;;;:::::::::ccllcclodoloollodxxxdoc;;;;::,'.......';;,;,..','',,:lolcldol:.................''..'',,,,,;ccc:::;;;,''.......',;;;,',,,,''',,:cloc';c:;:clc:lddxdol;..',,,:cllcc:;::clol:;;;;;;,,:dOkxddxxdc,'........';;',;,..,c:,,;,. .lkxxxddoc:;;;,'...,,;::::;,,,:oxdl;;clcc:cl;.';:cllllllc::;;:cccdkxxdol:,;;;,,,,,;;,,coc' ..',:ccclldddoclddolc'..lXWNNNNNNNWNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNXXKd;';cokOOkkkxc,,,,,,:cllccllccodkOO0000000KKKXXXXKKKKKKKK00OkkkkOO0KKKXXXXNKOkdodxkOO0kddxxdolddddol;,clc:loollllcc;,,,,,,,,;,,',;;;;;;;;;:clc;::c::lc:;;c:cdkdc,..'.'cldkkxoc;;::ccclcclooloxxxxkkxxxxxolooddddddxxddxxdol:;;;:::;clcc:;;,;;;,,,;;.. ....' ddolloddddoxkko::cccllccccccllcclolccloodolclool:;,''''''',,,,,,,,;:;,,.. ...',,,,;,,,'.....'',;:;'........;:'.',,,,,,::cclllccll:;;;,'''.',;:;,,,,,,,,,;:cloo,.cocc::cc:coxxdooc;....',,,cdolcccc:;,,,,;;;;;:cdkxddxxddo:,.........,;;;;,;coo;. ......,cxkxdolc;;;;,'....';:::;,,,,,;cooclxkkOOkl'.;:cccclllllcccllldO00Okxoc:;,;::::;;;:l;.:xc. ....',,:codddlc:lxdoo:. ,OWNNNNWNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXx:'...;lxkkdc::c:,;cclloddoooxkkkOOO0000000KKKKKKK000Okkkkxxxk00000KKKXNXXK0kkdlldk00Okdodxxdoodxxol::cl:,;loc'.',,,,,,,;;clollldxkxdl;;;;:clc::c::;:lc:;,,ll:::::c:cldkOkdddoll,'cooc;;::clxxoodddoodddoooooooloddddddocclc;;;;cc:::::;;;;;,,,,;;,....','. dolldxxxxddooooccloollllcccccccccc::coollc:;;;:::::;,,,,'',,,,,,;;;;:;;;;::,.....',,;,.'....;lllol:;,'''''.';:,',,,,,;::::clclooddlc::ccc:;;:;,,,,,;;,;;;:llll'.locll::llcldxxxdoc;.....'',clllll:;,,,,;;;;;;:coodddddlc:;,,'.........'',,:lxd'.. ..;,...;xkkkdollc::;,'....';:;,,,,'',:coxk0KKKOkl..,:ccc:clllloodxxkO0Okxlc::;,;clooooooldo. ,do'.....',:clooolcc:coocl:. .xNNNNNNNNNWWWNNWNNNNNNNNNNNNNXXXXXkc,,;;'.,::;,,,;;;cooodddoooddddddddxxkO000000OOOOOkxxxxddddxk000000KXNNXKKOkxdc:codkkxdloxxxdoodddlcccc:::cc,.....'',;:loxkOO0KKKXX0l;;:;;;;;;;;;;,,,,,',;;;;;;;:loooddl:;:cc;'':ldd:',;cdxoooooooooooolllc:looodoooodoccc:;,,;colllcc::::;,...';,'','.,:: llodxxxxxddoooolloxxxdodddoolllc:::::::ccccclc:lllcc::c::::::::::clccccc:c;...'',,;;;,.......,cclol:;,''.....:l;,,,,,,,,;;;::::clodllccclc:::;;;,,,;;;:;'......,clloxo:coolclloddol:....,,..,;::cc;;,,,;,;:cllccclcc:;,'...........'.......;c;..........,oxxO0kxdo:,;:;'.....',,',,,,;lk0KXKKKKK0kl,,,;clllllllooddxO00Oxo:;:;;clloxO00KK0xxx, .cxc'..',;:cc::::cllodl:::...'lx0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXKkc,,,;c:;;::ccc::::looollccccllllcc:::coxkkkOkkkkkxxdl:;,',;ccclodxkO000KKK0xoolc::lodoooc:dkxxxoolllccccccc:ll:::::::cldxkO00KKKKKXKo,;;;;;;,,,,,,,,''''';c::;;,;;:cccll:,;lc;:llclcoo,'ldlclooooooollccccc:,:oodxkkxxxocc:;,',;cllodo:;;;:;'..';;;'....';: clodxxxxxdddddoolloxkkkxxxxdoooolc::ccodddoooolcclcccccc::::::::::cllllc:,'',,,,;;:,,;;'......,cddo::;,,'.....:l;,::;,,,,;;;;;;;ccclooodddoolcc:;;;;::'. .',:lodlldkxc:cdxoc;;cddol:....;,..',,,;;,,;:;'';cc:;,''..............',;::'................'',okkOkddooc;'';,.......,:cccclkKKXXXKK00Oxddc,'';::::cllllco000ko:,,'';lodOXNNNNX0xdx; .;xd,..'',;;;;,;cooodl:cc'...',:kNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNN0Od:;;:;,,;;:cloddddolodolllccccccllc:::cldxxxxxxxxxoooc,....... .. ...,x0OkxdolllcccclllllllcoxxxdddllllccccclodxdddoolldkO0000KKKXXNKo,,;;;;;;,,,,,'',,,'',coddl:;;,,,,:ol';olcodo:;c:;cllc;::ccllllll:::cccloc:::lodxxxdol:;;;,;:ccllol:,,;;;,''''.......... oolloddxddddddddoooccoxkkkkxxxdxdoclddxxdooddddlcclllccc:::::::ccccllll;..',;;;;,;;',;::....,;,:ddc;;;,;;''....;;;;;;''..,;;,,,,;::ldxxxxdoooll:;;,...':ccodoooolc;lkko::oddol:,:docc:...';''.',,,,'',,'...'..... .....';::cclc'. . ..'.....;l;;ldxddol:,,'..''.....'cxOOkxx0KXXXXKOO00Okxo:'.....',;::;'lOOxc::;;:ccc:dKNNNNXXkodd; ..'ld:'..',,,,;;;cl:;:;;;,,;:::;:dO00XNNNNNX0O0XNNNXK0Oxc,'.',;;;,',;::::::ccclllololcccllcccclolloddddocllc,.'...'...... .'.','''o00OxddollllloooloooccclloddddolllclclxkxxxxxdddxkOO000KKXXXXk:,;:;:::::::;,''',;;;;:cloddoll:,;;':c:lolldc,::;;;;;,;:c:;:coollllclloodddlc::::cldxdl,',,;:ccccccc;;;;,,'..... ...... loooollooodxddddol:'.';coxxkkxxkkxxxkkkxxdddddodocllccc:c:::::ccllllol;..,;:;;;;;,..,::;,....,;;oOkdol::::;'..',:c,.''...';,,,,,';:codxxxxdoolc;,...'cdxdddddooooc..:do:;coooxxdccolclc''.',''';::;'''''...... ...',;;;:::ccclc:'. .''.. ..,odc,,cddocc:.....':oc,,okOKKXKKKXXXXXKOO0K0kdoodol:;::cl:;,,ldlc::c::oxo:;xXXNNNXXk;''........:oo:'''',;;;;::;;,;;::cll:;;,,;;codolc:cxc,clc::;''.',,,,;;;;;;,,;:cc:;,;:cccccoocccccclllooolooc:;,.................',,cxOxl;lO0OkxddollllllooodolcccllodooolllllloxxddxkkxxxkOOOOO0KKKX0l'.:odc::ccccc,.',,,,:c:::clllll:,',;;'';llllolcc:coc'..,;;;codxdooddxxdddxxdolc:;,,;:cl:',;::::::::;;;,,''........ .. .. lloododoooodddddl:;;cccc:;,;oxkkkkOOkkkkxxxddddkOxdxxoc::::::ccccllll;..,;:;;;;;;'..,;,'.. ...;:oOKKK0Oxoc:;,.,ccl:'......',,;;,,;::codxxxxdlc;'...cxkxxdooddddool;'.',;::lk0000kdoldkO00ko:clk0KKOddxxkkxl,.. ..',::::::::cccccc:;'. .,'',;;,',ldoc,';llc:;;'....,looxO00KKKKKKXXXXXK0xodkkxxddOXK00000Oxxocc:clc:cc;::,,xXXNNNXX0;...........':oo:''',;;;;,,,,,,,,;;,,;;'...'',....ox,....''''',;;;,,;;:;;;;,,;cccc:colllcldlcc:::ccccllllll' .;,...............,;;:oxOko::dOOkkxddolllolooddollodxxxdooollllccoxxccdxxxxkOkkkkOOOkOx;'';lddoc::cccc;...;;,;;:::::cc;;;,';:;;::,':loolcccc:,''',coddollodxxxdddddoollc:;;;;;;,,;;::::::::;,,','.......... . :ccclodddddooddollooool::c:;;:ldkkOOOkkkkxddxOKXXXOOKKkl:::::::ccllc;',;:::c:::;'....'''...'..,cdkKXKKKKOl:lllc;,,;;;'.......''''',,,:oxo:;;,'.....;xkxxxxxxxddoooclxxxdolkXNNNXXK00XNNNNNNXNWNNNNNNNNNNNNXk,.;;,. ..',',::;::cccccc::::::,.'...,lxxdllooll:,,,;cccccc:,';cldO000KKKKK0KKKKKKOolxOO000KXXXKKK00OOkoloolllc,,lc.'dXXNNNX0KO:............':doc;;:;;;',;;,'.....'';'. .......,,..''''',,,;;;;;;,,;:;,;;,,;;;;:ccccccddlc:::::::;;;;:;;..:dc,'..........''';;;:lk0Oxo::okOOOkxolooloooddooddxxxxdoooolllllodc;cddddxxkkkxxdoc;,'.'',cdxxocccc:;,....,;,';cc:;;;;,''':occc;''':ol::,'''',,:ldoc::llodxddxdxxolccc:;;;;;;;;::;;:::cc:;:c:;'.......... ccclcclodxdxkkkkxdddddxxxxdoollxkkxkkkxdddxOKXNNNXK0KXXKxc:::::cclc;:::::ccccc;'....',,;::;,',::lk0XXKK00o;cxkkxdc;;:c;'.............'ol'.........'cxxxxxkkkxdoloxk0XNX000XNNNNNNNXXNNNNNNWWNNWNNNNNWWWWWWN0dONNX0doxxol:,:::;;::::cllcc::::,... 'llllcccccc;,',;cloooool:;coxOOOO000KKKKKKKKKK0KXXXXXXXKKKKK00OOOOOkdll:,;dOo'.dXNNNNNXKK0d,...........';col:ldxxc,,,,'...';:,,'.. ..........';,',,,;;;;;;;;;,;;;,,;:,,;;;;;;;:;colccc:::;;:;,,'.. .dxoc;'.........';;::;coxO0kxl:;cdkkkkxdddoooddddoodxxxdoodddolllllc:ldodddxxxxxdol;'',,,',,;looolc:;,,'.. .,;,,:lc;:ldc..'cdolodl;;::;,''',,;;:ccc:cclooddddolodddoodoc::::::;;;:::::;::ldkkxc........... .. . xdoollldxkkkOkkkxddxxxxxxxdddoodkOkddolcccxKNNNNNNXKKXNNXOoccllllllllcc::::cc;....'',,,;:c;'';cc:lOXXXK0Ol;;codk0Okxddllc;,..........:l;'....... .ldxxxkkkkxdodkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNWWWWWWNNWWWWWWWNXXNNNNNNNNNN0:';::,',;;;:clc:;;;,... 'ooc;;;::;;;;;,'';clodddoc;;ldkkkxO000KKKKKXKKXXKK000000000000OkkkOOdl:,'cko'..cKNNNNNNNXKKk;..........,;,,,:dOko:'.''......;:c:............';clc:;;;;;,,;;;;;;,,,,;:::;;;;,,,,,;:;clccc;..... 'dxc:::;'.....',:clcc;;cldkkkdl:;lxkkkOkkkxdoooddddddddddddxxddooolccododddddxxxddo:;:cc:,,,;;;:::;;,,''... .',',codxkOd;..'loclxxc,..'''',,;::cc::cclllooodooooooooool:::;:::;::;,'';ccokkxxxo,.................., xdoolllodxkkkkkxxxddxkkkxdddddooxkOkxdddlcONNNNNNNNXXXNNNNKkollllllllcccccc:;'...',,,,,:c:::c:;,,;o0KKKKOxkdc::d000OOOkdolc:;,'....,'......... .':ldxxxxxdddkKNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWNXXNWWWNNNNNN0:':ccloc;,'''....;;'.. .,:ccc:,',;;::;;;;;,'.;lddooc;;lk00kkOkk0KKKKKKKXXKKKK000KKK0Okkxxxxxolc:;;oo,...,ONNNNNNNNXXKOc..............'::,'.......''..';;..........''';coollc:::;;,;::;,,,;;;;;::;;;;;;,,,;;;;::cl:. 'xkl::cc:;;;,,,:lllllc:ccldkxdoodkkkkOkxdxxxkxdodxdddddddddodxxdooloodoooolloxxxdollcclol:;;;;;;:cl:;,'..... ..',:lxkOOOd;...,,;:oxo,,;;;;:::ccc::::clllooooooooloooolc::;;::;,;,''';lkkxxxdxkx;.................,: xoccoolllodxxxxxkkkkkkkkkxdoooolldxkkdddk0NWWNNNNNNXK0XXNNNX0occccllllllc:,......',,,;,;ccccll;'',:dOKXKK0OkkxlcxO0Okxooxxdddol:,.;;......,,,,. .':cdkkkdodk0NWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWNNNWWWNNNNNNXd',cdOXXOdxc... .,,'...';;::;;;;,'',;;,';:::;..;odololc:o0KK00KKKKXKO00KKKKKKKKK0000OOkxxxxdoc::::ldc.....oXNNNNNNNNNNNKc.....................''','.. .. ........',,;cldddolccll:;;:::,,;;;:c::cc:;;;,',:c:;:cloo; .;xOdlllccccc:ccllooooccclclddddxkkxxOkdddoodxxxddddddddddooooooollloooloddoodddddooolllll:;:::::codoc:,....... ..',:oxkkkkd:'.,;;,',::clcclc::::c::;:cloxxdollllooooollll:;,;;,''...'oOOkdddxxxc...................' xxdddxxdoccloddddxkkkxkkkOOxoloooooxkkxx0NWWWWWNNNNN0kx0XNNNNKd::cloollc;......',,,,,;;;:loddolc::c:oKXXKK0Okxkxc;;:,..:kOOOOxlcloo:,,,'':c::;''',lk0KXXXK00K0O0NWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWNWWWWWWWNNNNNNNNk,.:xKNNXKXNKOo' ....';;;;;;;;;;,,,,,,,,,:cclc,.,cll:'...ok0XXXKKKKKK000K0000K000OOkkkkxxxdoc'',,:oc'.....,ONNNNNNNNNNNN0;......''...........',,'.. .....'''''',,;codddolllooolc:::;,'',:llccol::;,'..;,.,;;;;'.,,;:::::coxddoolllcccccclclloolc:coolodddddddkkddxxddooodddddollooodddolllllool::looddxxxxxxxxdlc:c:;;;:c:coolc;,...... ..',coxxkkOx:,'...',clolllllc:clc:;:cloddoooollooooodooc:;,,,,,'...'lOOkkddxxkd;''''................ xxdddddddol:clodddxxxxxxkO0OxooodddddxOKNWWWWWWWWNNNXx,,d0XNNNKxlooddoc:'....',;;:;;;;;,,:odxxddddollkXXXXKOkxdxl. ...,x00kkOx:,,:odl;',:clodxkk0XNNNNNNNNNNNK0XNNNWNNNNWWNNNNNNNNNNWWNNNNNNWWWWWWWWNNWWWWWWNNNNNNNN0:'cONNNNNNXXXXXl. ...',,,,,,,,;;;,'',,,,,;:::clc,..,'. .:lkKXXXXKXXKKKKKKK00000OOOkxxxxdolc;,''':d:....;cx0KKKXNNNNNNNNX:..',,::;'.........,:;,. .....''''''.',;cldddolooooooolc;:;..';looloooc:;;,......'.';cllodxkkkkOxooooolccllccccccllcc::loooolllclllkdllodoooooododdolclooooollc::cll,':llloddooddxxxxc,,;;,;:c::ccc:;;,'..... ..';coxkkOOdc:'..,ldddxxolllc:::ccloddooloooooollddoc;'';;::;'...'lO0Okxdxkkkdo:. .....'''''','' xdddlllllllccclodddxxkkkkOOOxdddoodxkOKNWWWWWWWWWWNNNO;..:ONNNNN0o:clc:'.''',,;;::::::;;:clcloooololldk0KK0OOkxdd:,''...;xd:;loc,,,::lddxk0KXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNOcckKXNNNNNXXKkkk, ..'',,,,,,,,,''''......',,,;c:;;;'.....;oollx0KXKKKKKKKK00Okkkkxxxxxxkkxdc,'....'cx:..;dOOOOxxdONNNNNNNNNd'''..';:,''..';c:;;;,,,'. ......''''..',:cloooooooddooddl;ll...';cooodxocccc:;'.....,:cclodkkkkOOkdoooolllcllclol:::;;:cllodddoolc:ldlccccccclldxxxdolcclooooollloddoc;:cll:;;:::::cc:;;:ccclllc:cccc;;,'...... ...';lxkkOOOkl'.:oddOKXK0xcccclllllodddooooolllllc:;,,:cool;'....cOOkxxdxkkkxxxc..........'''...... ddddollllcccoooloxkkkkkkOOOOOkOkxxxkOXWWWWWWWWWWWNNNNKl..'oXNNNNNx,;oo:,;c:cccccclllllloddlcc:loollddddxkkOOOkocodolc:'.,c;,,,'... .o00000KKXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNXXNNNNXKKKXNNNNNNNNNWWWWWWNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNXOdkXNXXXNNNNNXKko'.';;,,;;;;,,'''''...........'',;;;;'.....,oxxo::oOKKKKK000KKKOkxxxxxxdddxxdc'. ..'co,.,xOxxxdllokXNNXXNXXNk,.. ..';;,:llcc::::cloc;,'.......''''..',;cooooooooddoddo;.''.....';cldxkdloolcc,...',;cllodxxxkOOkddolooollcclxd:;;;;,:llldxkkkdo:;:cccccc:::::ldxxxdlc:ccllllloololc:;,,;,'..';;:::;,;lllldddddlcccc;;;,''.... ...,coddxkOOdcoxkkk0KKKKkllllllllooddddoodool:;,,'',:cccc:;'...:xkxddxxkO00Okxc'...''....'........ xxxdddolllllllooodxkOOkkOOOOOOOOOOOk0NWWWWWWWWWWWWNNNNO;.,l0WNNNW0c:ooc:dkxxxxddddddddxxxxolllcodookOkxkOOOOkxl:cllc::ccc:;'',. 'kNNX0O0KKKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOKNNXXXXNNNNWWNWNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNXK0KNNNNNNNNNNXXOl. .:::::cc:;,''''............',,''.. 'cc'.:dxdoldO0XXKKK000K0Okkkkkxxxdddo:'........l:..:xxdddoccclkXNXXXNNNO'...',,;::c:c:;:ccccclllcc:,',,,,''''''..';:clooooolcloodd:'','.......',;loddolool:'''',,:looddddddxxxxddddllolldo:::cc:;:lodxkkOkxoll::::cc:::cccloodddollllcccclolccc:;;,,,,'..';:cc:;;:cc::loxxxoccc:;;:;,'.... ..';loddkkOkxkkkkkOO0KKkolclloooooooooooolc;,,;;;;:cclllll;..'okkxdokOO0KKOxoc:',::;;'........... dddddddolcccllloddddxxkkxkkkkkxxxxk0XWWWWWWWWWWWWWWNXNXd;:oKWNWNKd;;clclxOkxxxdooooddxdddxxdoolcodxOOolxOKK0kkkxdllllcc::;;:;,,. .'xXNNX00KKKKKKXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXNNNXNNNXXNNNNNNWWWNXXNNXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXO:... .,:cll:,'''''..........,codolc'. .oxdl;',lddkKXXXXXKKX0xkK00OOOOOOOkdlc,........,lc;:llclllc:;;;:dKXKKXNNk'....',;:lodoooollloolllcllc::cool:,'''.';:clodollllc::coc'',;;,'........',;:;,;:cc:;;;:::cooodkkkxxxddddddlldddxl:cloolcccldxxkkkxolc::::cccldxkxdooooooooolc:clolccc::;;;,,,'...'cl:::::c:;::lxkxdl:c:;,;::;,'... ...';:coxxxddxxdxxxxdddolllooloolllddodo;,;cccccccloddddol;'.,x0OkxxOOOOxolccc:,;:c:;'........... xxddddxxddolllloddxxxxxxxxkOkkxddx0NWWWWWWWWWWWWWWWNXXNKocoONWNx,'';ldddxkxddddooodddddddxxxdddllodxl.,dkO0Okkkxxdolllc:;,;;;...'..,:cdKNNNXXXXXX0O0KKKXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNX00000KXNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNXk,..... .':cl:,,,'''.......,;codxxxkk0k;.cxdoooc,':xOKKKKKKXXKOdxO00kkOOOxddol;',,,''''..':ll;...''.......;xKXXNKo''''',,;;:::cllc:;;:loolloooc;:cccc:,.'',;:coddocllll:......,::;:;'........''..;clllollooooddxkkOkkOkkxxddolldxdocc::cc::cllodolodoollc::::cloodxkkkxdoloooooc;;:c::c:;;;;::;;,'''':lcccccc:;:coxkkxo:::,,;:cc:,.... ....',;lxxoooolllllccllcccllllccloooddlclddooollllooooool:,.,okOOoloddl;',clc;,:oooc:;;;:c;..... lodxxkxxxxdooddddxdxxxxxxxxkkkxxkKNWWWWWWWWWWWWWWWWNXNNXOdoxKWXc..,:oddoodxdollllloddddddxkkxxxdodxo;,cxkkkkkkkxxdllllcc;,... ':'.,;;dKNNNNXXXXXKOOO0KK000KXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXK00OOkkOKNNNNNNNNNNNNNNNNXKxc,...... .,::;;;,''......,clddxddddxkkOkl:ol:clloo;';cllllodddddxxxxkkkkOxdoll;..;clll:.....','..............:dOOo,'''''',,;,,,,,:;,,,;:cclllclcc:ccccl:'.',;::lddoccccc;. ....':;;:c;'.....';:;'.,cddooodxxxdddxOOO00OOOOOkxdooodolol:;;::::cccc:;:llllllc:;:lllodxxkO0Odooooolc:;:ccodl;;:clcccc:c:,;cllllcl:;:loddxxoc:::;;:ccc:;'... .....',:::;;;;::::::c:::clc;,,,clcll:cdooodoolllodooolc:;,;;:x0xc:;;,',;:cll;,codxdlcccloo:'... ';dkxxxdddddxxxddddxkkxxxxxxxdddkXWWWWWWWWWWWWWWWWWWX0xkOxodkXXl',;cooooodxxddddlcloolodxxkkxxxkxoccc:'.':oxkkOkxollcc:;;;' ':,....l0NNNXXXNNNX0KXXXX00KNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNXXXNNXXXXXNNNXXXXXNNNNNNNNNNNNNNX0d:,;:::' ....,:c:;:;,...';::lddoodddoolodddxxdxdoooldxl,..,;,,,,,..'',cdxkxdol:,..','';clcc;'................... .';,..'.....''.',',:c:;,;:clllllc'.:lclc;;,'',;;:lolc:;;;;''......''..;::;''..'.....:odxxdddxxxxxxxOO00KK0OOkkkk00kolol::ccc:::cc::cc:;;:clollcloollodooddooolcccllc:lllddc;;coxdlodooc;:llollclc,:lodooolclc:::ccc::;,'.... ......',,,'',;;;;'.,cloooc:::;;:cll;.,:clodddddooodddlcc:cl::loc:;'...,:::c:;;lddxxocccccll:'.. .'codxxxxxdddxxdddxxkkxxxxxdollo0WWWWWWWWWWWWWWWWWNWKolooodxxkKOllcclooodxxxdddoc::clloxkxxxxdxkOxlcc;. ..;cdddool:,;;;:;. .;;....cKNNNNNNNNNNNXNNNNXXNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNXXXXNNNXXXXNXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNKKNNXkc;,;::c::' ....:oxkdc;'.;oxkkkkxoodxxxxdollodkOOO0Okdoollo;.,okkdc,';;,'.,;,,'',;;',;;;'',:ccc:;,,'.................. .,c:...'..........',,,;;:ccllll;..,'.:;...'';lol;'',;,'..''...... ..',;;::::;,,;coxddxxdxkkkxdddxO00000OOkxxOKKxc:;;:cccclooolc:cll:,;;::ccccccllodoc:;:codolllllooclddc,:ldxdoooolccllollc:cc;:odddolccclc:ccc;,,,,;;;,.. .......',,,,;;;;'.'cxOOxc;::;:clc:;,,;codddxkxolloxkxxdolc,',,;;;'...,,;;;;,,:ldxxxxocclccc:,'. '',;;:coooodxxxdddddxkkkxdlllllxXWWWWWWWWWWWWWWWWWNWXxodddxxxxkkdddlccclol:;;:cccclooloxxddxxxdkkxddoc'. ...;lodol:,'',;,. .',...,d0XNNNNNNNNNNNNNNNXXNXXNNNNNNXXNNXXXXXNXXXXXXNNNNNNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNXKO0Kkc'.',;;,,'.. ...,okOxl:,,lxkkkkOOkxxkkkkxdoollodxdolcc::clllc'.;ol:''::;ll:;;;:cool;:ccc:'.',;looolc::::;,;:;,''..........;ol'.'....''......'.'':c;;:;'............,:lo, ............. ...',::ccc:lddxxxxxdxxxdddoc:ck000000kxddxdlc:,,;cllodxxxdo::clc:;;;;;::::ldolllc:,,,;:cccc:::c:col;;cclooolccc:clooccccloc:clldl;;:ll;:ccc::;:c:::,.... ......'',;,;:c:,cdkkd:;;;:cc:;,,',,;:ldddoolllloxkkOOxo:'..';;'.....',;;,',:oxkkkkxolllccl:;; '...','';cldxxxxxxxxkkkxdoooolcxXWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWOdxxxxxxxxddxxdol:coc;;,;:ccloollddoodxkxdxxxxOko,. ..',:ll;,'............ .,,.,cox0XNNNNNNNNNNNNNXNNNNNXXXK0KXXXXXXXXXXKXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXNNNNNNNXXXKOxdo;'..'.........'..ckkdc,',lxkkkkkkkxxOOxddolllcldkdl:;;;;;;;:col,....,:,,lxdoodddddc;cooc;:;''',:looddo:;::cloooool,..........'...............''..':;................;:l:. ... ..''..... ....';:clc::odddxxkdodollodoc::d00OOO0Okooolll:,';odoodxxxxdlllllccc:;;::::clcc::;;,'',;::clooolododc;::lxdl:,;;:llol:::cllc::;;:::clc;;;;::clodl;,,,,''.. ......'',;ccc:cdxdl:;;;;;,'',,,,;:lllc:::ldxxxkOO00Oko;''';:,....'',,;;,.,coxkkkOkxdoolllc:: .........;cldxxkkkkkxdoddddolclONWWWWWWWWWWWWWNNXKXWWXxoddddxxxxxkOkxdox00kdc:;,,;clcllllodddddxxxOOOkd,. ...':l;'.'....'''''''... ':cloooodOKXXXKKXXNNXXXXXKKKKOdoddxxO0KK00KXXNNNNNNNNNXXXXXXXXNXXNNNNNNXXXKk:;c:;'.''.......;,..'cl;'..:oxxxxkxxdxkdc:ccc:::cldxxkxl:;;;;;:cc:.....''..;l::c;',;:,,lddc;,;,'..';:cloo:;::;,,:llc;...............'...........','.''','...........,;;:cc'..........''.... ......',,:odocclxxxxkkdloollllooc;cdddoddo:,..''''',coolldxxxxddoc:::::;::ccccc::;,,,,,,;;;;;;:odddxkxkd::oxdoc;,;:locclc;;;:lllc:;;;:cc:;;:;;codxxo:,,,,''.. .....,;;:;,:oolc;;;,,'...''',,:clc:;;::ldxkkOOOOOOOxc'',;:;'..',;;;,;::;:cldkkOOkkxddxxoc:: ....... .,'',;:lodkkxoooooolllxXWWWWWWWWWWWWWWN0dd0WWW0ddxxxxkkkkOOkkxdxkkxdooll:;;,,;ccloodddddxkOOOOOx;.. ....;;',,,,'',,,,,,,,''. .collc'..,,;,'',:oOKK0000KKkl:::::::lxkxOKXNNNNNNNNNNNNNNXNNNNXKKXNNXXXK0xc:cl:;,'''. .''. ... .;dxxkkOOkxxl'.;c:::::ccoxkkkkdolc::cc,.................';:,,:lolcccc:,'..',:cc;::clc'..'...;:;'...........'...........''''''.............';clc;'.....................''',;,:ooolloxxdxxxdooooollodoc,''.............',:loodxkkkxdddl:;;,;;:cclllloolcc:;;:::::;,;;cdddkkxoccc::l::clodocccc;;;,:lllc::::c;;::::ldxxddl;,;;,,,'.. ....''....':oc,.';;,...'''',;:c:,,;clldkkOOOOOOOkkko;,,;;;;...,;;;;:cllllloxkOOkxkkkkkkkxol ............ ...,odolc:clllclkNWWWWWWWWWWWWWWNOod0NWWXOxkxkOOOOOOkkkxxdxxkkkxddolc:,,;loddxxdxkOOOOO00Okdl;'''.. .,;;;;,',;;;,;,,,,,'.':lol,. . .. ,kKKK00KXXOl;;,'...'d00KKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKKKXXK00Ol,,cc:;;;,,'. ... .;xkkOOOOkkkxo:::::::::codkOO0Okxxdlc:,'........',::;,,,;:loddxxxxxdlc:,''..',;;::::::,'.''',cll:;;;;;;cl;''............'''......'........'',coc;'....''...........',''''',';:looloddxdoddddollol:;;;,,;,,,''.......,;:lddxxxxkxxdddddoc,''';:oddddolc::ccclccc:;,,;cloooddoolcc:;:loxxo;:cc:;,,;:ccc:::cc::;;:oxxdddo:,,;;;;;;;,..........'';::,.''''..',',::cllc:coxkkkOOOOOOOOOOkxl:;,,'','',,;:cccloddddxkkkkkkkOOOOOOOkx ..........,,,;;;,;cc:;'..,:c:lOWWWWWWWWWWWWWWWN0ddONWWN0xxkOOOOOOOOOOkkxxxxddxxxddddl:;:cldxkkkkOOOOOOOO00Oxdddoc;'';;;;;:,;:;;,,,,,,''';cooc. ...':xKXKKKX0d:;;;,,:c:dKKKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXKKKKK0Okkd,;:ll;,,;,;' ... ...... .;xkOOOOkO000Odc:::cc:cclodkO00Oxdxdol;. .......',;:;;;:clldxxxxdoll:;,''....',;;,,,;;::;,'.''',;clololl:,'........'''''''....'.............,cl:,...'''''....,:,..';ccl:,''',lddddoooollooollllollllllllc:,........,:loddxxxxxxxdooooodolc:;,,:cloodl:::cloool:;;;;;;;;:coolodo:,:loxOo;,:cc:;,;:ccc::ccc:;;coddollcc:;:cc::;;:,;;. .';:,.''...,'....,;;:::cooodkkOOOOOOOOO0000Okdlc;',,,',,;;:llloddddddxkkkkkkO00000Okxd ............':clclddl;..':llcl0NWWWWWWWWWWWWWWWKxxkKWWWNOxkO000OOOOOOkxxddolokOOOkkkxoc:clcokOOxxkkOOOOOO0Okkkkxdooll::;;;;;:c:;,,,,''';ldoo;. ..';clcldxx0Kkc'';;,'cOXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNXXKK0Okxxol;',:c:,,,,,'. ........,,,;,..ckkOkookKKK0kdl;;:ccc:loodxkkOOkxxkkkx:. ..',..';;::;;:ll;cdolc:;:cc;,''.....',;,....','.''''',;clllolcc;........'',,,,,'','.......... ....';;,'....',,....cOOxocldxdo:;;;cdxxxkxdollccllloddxxkxxdlc;''........':lddddxxxdxdoollc::::;;:clloddolodddxkkkxxxdodxxxool::dxlool;';coxxol:,:clc:cccc::cc:lodddolclc::::,;cccccc:;:;....;cl;,,'..';'.. .,,;:cloddxkOOOO0000OOOOOOkxxdl;,;:c:;,,,;codddolloddxkkkkOO0000OOkkkk '.............';:loc,,;:clodod0NWWWWWWWWWWNWWWWNOkkkKNWWX00KKK00OOkkkxxxxddodkO000OOOkdc:cclxkkxddxxkOOOOOOOOkkxddddolc:;;::cc:::;;;,',coddl' .. .':cllllc::;cl:''.';,'lKXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXXXNXX0kdO000Oxc'..',;;;,'''.. .........,::,,'';dkkxook000Oxdd:.:c,'.,:loddxkkOOO00OOkx:. .;c'.',;;;:oddlcl:;::,;clc;,'..............','...;c:cloddddddl:'.........',,'',,,'.............''''','.....',....:k000000Okdcldxxxxxxkkxl;;::codxxxxxdol;,'''...... .,codddxddddddoc:::::::cc:::;::lxkO0KKK0Okk0KKK0OkkOOOkdxOkxdl;,;odoc:lc:;:cllcccclol:cdkxxdoc::;;:;,',;:clll::c:,,,;;,',;;,',oxc:;'...;coodxxkkkOOOOOOOOOOkkkkxddoc;;;cll:'',;lxdddoodddxxxkkkO0O000OkkOO0 '''''............';,':dkxxxxxodOKNNWWWWWWWWWWWWWKkkkkKNNXXXKK000OOOkkkkkkkxxxkO00000OOkxc;'';looddddxkOkOOkkOkkxdoddddl::;::::::::;;,';::lo;...'';clccccccc::;,,'...,;:xXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXXNXklokO000Oc.....';;;,,,,'.........'..,;;,,',cdkxxk00K0xdddxc,lo,..,:cloodxkkO00OOOkxx: ,l:;;:::lxxxxxdc:ll:;:cccc::;,''''.',,,;;:::,..;lcodxkxxxxdlc;,,'..'....',;c:,';,'..............'''............;dkO00KKKKKOkkxxxxdxkkkxc;;cooolllloooooooolc::;''''':loddddddddolc:::ccc::cllc::::,ckkkO0K00kOXNNNNXK0000000NXOdl:;cdolc;;ckkdoooollcoo:;lxxdolcc:::;;,''';::cc;';c;;;,...,;::;,ckOdcc:'..',:lxkkkkkkkOOOOOOOOOOkkxdool:;:lol;',:odxxxxxxxxxxxxxxO000OOO00KKKK ;;;,,,,..............:kOOOOOOkxdx0KKXNWWWWWWWWWWNOkkxkKKKKKKKK00000OOOOkOOkxxkO0OO00OOOOxc;,:odddddddxkOkkxkO0Okxdddddoc::;;;:::;:;;,;cccl:..,cllcccccc::::;;;,''..,xOOKXXXXNNNNNNXXNNNNNNNNNXXXOxk0K000O0x'....';;,;,'............,'.;:::::;cxkxddO0Oxdxkkkl;;;,'.';cclodxkkOO00OOkkkl. .collccoxxdool;,cl:::;:cccc:;;;::::::::;::c:;,colllodddddoollc::,''''...',lol:::;;,''''''..'..................;dxkkk0KKKKKKKKK00OOkdll:,:ddolcloodxxdoc;;clcccllc;;looooddoollcllloddo:,,;ldoolll::xOkkk0Okxk0XNNNNNXNNNXXXNWNOoc:coolc::oxo:cxOxlcloc;:dxdllcclcccll:::clc:,'..;;,'...'',;,,,;lkOocc:::clooddddddddddxxxxkO00OOkxdoooc;,;,..';loddxxxxxxxxxxdxO0OkO0KXXXXXXK ::;;;;;,'.............lkOOOOOkkxdoookXNWWWWWWWWWW0kkk0KKKKK000000000OOOOOOOOkkO0OOOOO0OOOxdooxkdddddoddxxddk00OOOkxxdoc:;;;;;;;;,,'',codddo,;oolccc::::::::;;;,,,'.;k0KXXNNNNNNNNNXXNNNNNNNNXK0OOKXXKK0k0Kl.....''.'''. ........,'.':cccc::oxxl;:xkddddxxxoc:'...,::codddxkkO0K0000koc;. .,lddl::oxxc,,:coolcc::::c:::clllllc::::;;:ccllllllloolccll:cc::::''''...',;lloo:lollc::;';l;. .............ckkkOkOO00KKKKKKKXXXKkc;;;;ldxxxxxxdool:,..,,,,,';:',lolloolccloddddddollllcloddddol:oOOOkOkkkkk0KKXXXNNNNNNNNWWN0oc:::ccclxko;':dxolol;;codlcllloolodoccdkkkdc,;:,....','.',;cloxkkoc:::cldxddollllooddkkxkkOOO00Okxdol:,''....:cclooddddxkxxdxO0OkOKKXXXXK0Ok ol:::::;;,,'...........okkkkkkkxdoodx0XWWWWWWWWWWX00KKKKKKKK000OOOOOOOOOO00OkxOOOOOOO0000Okdoxkxdxxxooooooook0dcoxxdolcc:;;;;;;clldkO0XXKko;,;c::;;;;::::::;::;;,'.l0KXXNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNK0k0XXKK0K0kKk,.......';,. .....,,..':loodxk0KXXXK0Odlooddol. ....,;:cllloddxkO0K0ko:cdxo;':oddool:,;lxl:;:cddolc::cc:c:ccllcccccccllooddddddlllooc:;::::::c:cc;',;,,'.,:oxdllddooddl::,..... .........ckkkOOkOOO0KKKKKKKXXXKkl:;,;ccloollc:cc:'';:cc:::;'.,clllllooodxxdxxkdodxxxdlcodxxxo:cxkOOO0OOO0000OOOOOOO0KXNNWWN0xc,;:ccdkOOko:llcoo;';lollllldxdxxdooodxddxl;,'.. .'...':ldddxkOOxc:c:;;:coxxl:cloodxxxkkkxkO000kdol:;''.....;::cllloddxxxddkOkk0XXXK0Okdodd llc::c:;,,,,'..........ckkkkkxxxxddxOKNWWWWWWWWNNXKKKKKKKKK00000OkkkOOOOOOOOkxOOkxkO0000000000Oxdxxxdolllodocl;,cxkdolcclodk000XNNNNNNNKxc::;;;,'',;::cc:;;::::;:oxOXXNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNXKXXKK0OOKK00c.. .....''. .......,,'...',cxO0KXXXXXXXXKkdollllc. ... .;:cllloodddxxo;';loddddddooolcc:;lxx:,,,:cccccclc:;:;::::ccloooddddddddddolccc:;;;;::ccllclc,',::,,,,,lxlcoolldoc;'',''.... .... .cxkkOOOkkkOK000KKKKKKKKOd:;;,;;;,,;;,''..,,',::llc;',clllodxxddxkkOOkl::cllloooodxxo;,dOOOO0OOOOO000OOkdoolllodkOKXXk:,:ccdkOOkxooddllolclllloddkkkkxxxdodooolc:,.......;cloddxkOOO0xc;;,,;,;cooc;;::cccccldxxxkkOkxo:;,'..''.',:clodolooodxxdxkk0KK0OOkxxdddxO lllccc:,,,,,,,,;,......;dxxxxxxxxkO0KNWWWWWWWWWNXKKK00OO0000OkkOkkkkkkkOkxkOkkOkddk0000KKKKKKK0Oxxxkkxddddxkxc:ldxkkkookXNNNNNNNNNNWNNKo;,,,,'''',:ccccc:;:ccc:;oKNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNXK0OkkOXXKx'. ...... ..........;c'....cxOO00KKXKKXXXKOdlccc;. .,:,..',,;:;;,,;coodxxxdoolc:,';loxxc'.',clclool:,;;;;;;:oddddxddddddddxxdoolc:::;;;;:::clooooc,',;;;,,cooc,',:,',',::;,,... .....'okkOOOkkxxOOO0KKKKKKKK0Odc:;;,;;;;,'.....',;;,:c;;;::lc:lloxddxxkxdl:;,''...':ooddl,.cO0000O00OkkO00OOOOkxddoolc:ldkxlclldxxkxxxd00dxOxolllodxxkOOkkOkxollccoddoc;,,'.;ldddxkO0OOO0Ol'',,;;;;;::;,,,;;;;;:coooddxxdc;,......',;::cxOkxoloddodOKK0OkkkOOOOOOOO0 xoccll:,,,,,,,;,'.',,'';oxxxxxxxOKXNNWWWWWWWWWX000000OOOOOOOOOkxxkkkkxdxkxxOOxddodkOOO0XXXKKXKKOkxxkOkxxxdddoodddxxxkOKNNNNNNNNNNNNNNXo'...';::;:ccccc:;;ccllc;;dXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0OOO0KXNKc.. ...... ...........','...;dkxxxkkOOO0OOxoc:;'... .. .,c:;,,;cloddxxxdddlc;'';lodxc''',collool:;;::;;,;coddxxxddddddddddddlc::::::;;;clloddxxo;.';;;,;oxocloc;'..;::::,...... ..,dOkkOOOOkxxkO000O0XKKKKXKOOd;,:ool:;;,;:;;,'.'';:codddoc:;;oloddoc:;:ldxxdc....;clc,.;kK00000OOkkkkOkdxxxxoodddoccc;:ooodkxxxxdddKNXKkolloooxxxkOkkkkxdolodxxxoc;;;;::codxxkkkOOO00x;'',,;;;;;;;;;,,,,,;;::::cloddd:,'...''......:k000Ododllk000kkkkkkkOO00000 NXkolol:::ccodxkxxkkkxxxkkkkxxdx0XXNNWWWWWNNXKOkkkkOOOOOOOOOOkxxxxdxxkxxkkxxko,':okOOO0XXXKKK0OkkOkkkkkxxdollllooodxKNNNNNNNNNWWWWWWXd,.....,::;:::cc:;;clllol::xXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNX00XKKXXXx,.. ..................'',;:lxOOOOkkkxxxolc,.... . ....,;,;,';lddxxxxxxdddc;;,',,:oolc,,clllooollc::::;;;;;;;;:lloodddddddoolccc:::::::clodxddxOx:;;:;;;looloddl;,'....co;','... .:xOOOOkkkkkxkOOOO0KKKKKXXXXO:,ck0Okxoll:;'...',:odxxdxkxl;,:c:oc;:ccccoddl,... .,;;.'oKKO0000Okkkodkkxdxxddocclddol::lodkkkxxdod0NNNOddxxxxxxxxkxxxdccldxkkkdc,,,;::lodxxkkkOO0000l',,;;;,,,;;;;;:;,,,,,;,,;;:cool;''',::'. ,k0O0Odlc:cldxkkkkxxxkOOOO00O 0OkxxxxxxkkOOOOOOOOOOkkOOOOOOOkkk0KXNNNNNNNKOkxxdodddddddddddxkkkkxddxkkkkkxxd,..:xOO00KXXKK0OOOkOOOkkkkxxolodddocxXNNWNNNNNWWWWWWNWk'..........',;::;:clooooodOKNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNXK0KKXNN0:... ... .,:cc:;;'....,cdO000000Okxdoc:;. . ..,;;,,;,;oxkkkkxdoodddo:,,'...;c;;cldoooolclooc;,;;,,,,,......;lloooooooolccc::::::coodxxdxkxd:';cc:cdxdoooddo:'.';codo;...... .:kOOOOOkkkxdkOkO0000KXXXXXKkl:coodooll;....,:lddddxdkOddl',coxd'.,cc:::;,'.... ....'d0kkOOOOkkkdooxxxkxxxl:ckNNNXXKK0xxkkxddxkKNNN0ddxxxkkkkxdollccldkOOOko::::codxxxkkO0000000Oo;,,,,,'',;;;;;;::;;,''',,,,;cc:,...','. .d00Oxc;::;,;cdxkOOOOOOOOOOOO oodddxxxxxxkkkOkkOOOOOOOOOOOOOOkkkO0KKKXXK0Okxxxddddddddddddxxkxxxxxxxxxxxxxxx:...;xOOOOKXKK00000OOOOkkkxxdooddddOXNNNNNWWWWWWWNWWWNd............',;;cloooodod0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNWNNNNNXXK0KNN0c'.... .cO0000OOx;.,lxO0000000Oxdlcc:;' . ...;c;;;;;cxkkkkkxxxdolllc;''''';oo;.,lddxoc:codoc,',,'..........;llodddooddlcccc::;;,:odxdddxxxo:...',:odoooodddxo:,;codkko;'.... .lO0OOkkkkOOddxkOOO00KXXXXXXXOc,,;;:;;,'..,:lddooxxxoxKdlo,'cokO:..cl:,:c:,...... ....;OOO0000OkkxddooddloooxOXNNNNNNNNXkxxxdxdkXWNNKxddddxxxdlllooodxOOOkkkdodxxkkOkkOOO00000Okkxoc:;;,''',;:;;::::::::,''''',,'... .... .d00kl;;;;;,,;cdkOOOOOOOO000O :clodxxxxxxxxkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000kdddddxxxxxxxxxdxkkxxxxxxxxxdxxxkkkx:....:kkkk0K00000000000xlccllllloOXNNNWNNWWWWWWWWWWWW0;......''.......;lodddodddOXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNXXXNXo',::;. .:k000000O0kx0KKKKKK0Okxdl::;;;,' ..... .::;;;:oxkkkkxxddddolcc:,'''',cxd;.,coodxo::llc;'',;,'........,looddxxddl;..''',,'..;looodxxxdlc;'.''.:oddxdoodxkd:,:ldkkOd;.........'d00000OkkkdllxOkkO0KXXXXXXXKo,,'''';cc::lddoodxxxdok0xl;'.,lk0x:.,lc'.:llc:;,,'.......l000000OkkxdoollllkKK0OO0KXNNNWWWNKdodddONWNN0xddoollccoddxxddxOOkxxxxxkOOOOOOOOOkkddxkxxxxoolc,'....;ccc:cccc::c:;,,'''.. ....... ....o0Oxc;;;;;;;;:cok00OOOOO0000 :c::clodxxxxxxkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000kdoolcccoxxxxxxxxkkxxddddxxxxxdxkkxkc....'okkkOOOO00OO00K0x:;;;;::lkKNNNWWWWWWWWWWWWWWNNN0;......',;,'...':lodxxxddx0XXXXXNNXXXXXNXNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNN0:':lo,.. .'oO0KK0000000KKKKKK0Okdolc:;;,,,,' .'.. .coc:clxOkkkkxxxdoooddoc:;,,'',cdc'.,cooccc,'',,,;;;,,;'. ......:ccc:;;;,'..........':cccodoloddddol;'':coxOOxlloddlclldxkO0d:'...... .oOOkOOOOkxocokxx0KKKKKXXXXKkc;'.,:lddodxo:lxxxddl:odol;''';lkkdc;cdo::ccooolccoddoc:',xK00OOOkkxdolllclkOkdlcc::codddkO0Oxood0WWWNKxolllclloddxxxxxxxxdddxxxkkkkkkOOkxxxkO0KKKkl;'..... .:ooccclccccc:::;,,'.................;dkdc:;:::::::clok0000O00K00 ,::::cccloxxxxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOO00000000Oxdl:;,cdxxxxkkkkdoododxxddddodxxxl.....:dkxxxkOOkxdxxxl,',;;;:dKNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNK;.....',;c:;,'':::codxxxxOKNNNNNNNNXXXNNNXXXXXNNNWWNNNNNNNNNNNNNk,'cl:. ..;oO0000000O0KKKKK0OOkxollllc:;;;:;,. ... ;ddooxxkOOkkkxxdoodxxxxl::;,''';;...;looll:'..',;:::,,'... ... .........'',,''...':lc:lc:lodxdoodolllcloxkkxlclolllldxkkkkko,''......o0K0OOkxxxdoloxO0K000KKKKXXKl'';cclodxollldxxdollclllooooodocldlclool;;;c:cdooollc::,.cOK0OkOkxxxollccoxddkxdkd;',;,;coxxdllo0WWWNkl:;,:llooddxxxddxolodxxxkkkkkOO0kxOKK0000Kk;...... .;odoolcllcllcc::::;;,'..............;ddccc:::coocclldOKKKKKKKK0 :;,;;:::::coddxxxxxxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkxxdoldxxxxxkdccllclooooodoldxd:.....'cxxoldkkOOOx:......,o0NNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNOc;'....,;;;,'':cc::coddkKXNNNNNNNXXNXXNNXXKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNXO:.',.. .:xOO000000KKKKKK00OOOOxl:;clc:;;;:l:,. ... ..... .:odddxl:cdxdddoxkxoooooc:lc;''','...':ldool:,'',:cll;'.......... ......'''',::'...';:;;:cloxxkkdooooddxddxkkOkl:clllldxxxdxOOc'.......cOKKK00OkxdolcoO0000KKK0KKXKc.,:lloxdlclddxkkxdddxxxkkkxxdxxolodooxoc::cllcoxdoccllodoldxkkkkkxxxolcccodoldkO0kc;oxc:ldl:;;:okKKOocdxlclccoddxddxkxxxxxkO000000000OOO0000000Oc.,;. 'lxdolloooooolllcc::::,............;xd::::;coddolllok00KKKKKKK Oxoc;;::::;:clodxxxxxxxkkkkOOkOOOOOOOOOOOkOOOOOOOOkoclodoooolllcccoooddddddooo;..',,.'lko;cxkkkkl..':c:lONNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNOlodollccc:;,,;cccllllood0NNXNNNNNXXNXXXXKKXXXXNNNWWWWNNNNNNNNXk;.... .:xO0000000KKKKK000OO00OOd,,;;c:;;;,,,,'. ... ... . .;cxx:'. .':llc:coddc:;:c;;ll,'''''...;lcll:;,',;:cll:'....'',,,'.........',,;::;.....',:oooxxxxkkkxdccoxkxxxkOkko:cllllddddxxkOl..........cx0000OkxdolcdOOO00000KKKk'.':oddlclddodxxxxxdxxkkkkOOOkkkxxxkxdxdc:cllllcclllolccolllc:oxxxdxxdlccccllooddlc::odlclol:;,,:cc:lx0NN0xoolloodxkO000000000OOO00OkkOO00000000o;::. .oxddoooooooooollccllc:,.........lkxo:;;;:okxdddllodkO00KKKKK OOkxl:;:::;:ccccloddddddddxkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOkxxddolllllolllllodddddddddo:..lkl'.':c,,lddxl;:x0XXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNOcldoooddddocc:ccclddooodOXNNNNNNNNNNNXXXXXXNXXNNWWNNNNNNNNNNNXo'....'o0KK0000KKKKKK0000000000Oc. .'::;,....... ...... .. ..',.. .,::;;,,''',,'',;;::;,,,,,'';lc::;,,,;:::ccc:,.',,';:c:'..........;:c;'....';:cloddxxkkkxOOdooxkxdddddlccccccldddxxxxko,.... :OK0Okxdxxoc:dO00000KKKKd.,lloolllloooodxxxkxxkkkkOOOOOOOxdooooddoooooccc:lollool::;:cc:odxxxxdollccccoxxkkd:;:cc;;;;;,;:c,'lKNNNNNKkdxxkOOOkkkkkOOOOO00OkkxxkO0000KKKKK0kd:.... 'odddoodddddoooooooooc:;,.....'dx;.,;;:cldkkdoooooodxkO0KKKK OOOOkxdl::cc:cc::cclllodddxkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkxxdocclolcccclodddddooddoc';OXd:;.....:oxdokKXNNNNNNWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWWNNNNXo.;oddooloooddolcccoxxxxxOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNKd,...'ck000OkOO000000000000000O0d,..':::,........... .''. .. ......... .,;;,'..;:;,,;;,'',:c:,,,,;:;:cc::cccccclllc;,......''.,,,'....',;;::clooxkOkkO00Okxddxxoolc::ccccldxxxddxkkl'..... .':dO0Okxddoc::d00000000KOxOd;::;:clodddxxxxxxxxxkkkkOOOOOkdddodxkkkxxxdollcclccoolc:clooxxdooddolccccccldkOOdc:;:;;;;:;;:;,;d0NNNXXK00000OOOOOOO000OO00OxoddxkO00KKK0KKKKk:.......';:c::;'...;dooooodddddodoodddollc::;'.;ko. .':cloxkxdolooloxxxxO0Ok kO00000Oxlccccc:::ccccloddxxkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkxc,:c:,,;:cloodddddddoc;dXX0KKd'.'lkkO0KNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXX0:..cdxxdllooodddollloxxxxOKXNXNNNNNNNNNXNXXNNNNNNNNNNNNNNNNXOl,..';oxkOOOkxxkOOOOOOOOOOOOOOOO0Oxxkko::,...'........ 'l:. .. .'::;'.',:;,'....';;;,,;;;;:cc:lllllooooooc;;'.....'.','...'',;:::::::cloxxkOOOOOkxxxkkxxolc::ccodxxxdddxxxl;;:;,'......'ldkkdolccclk000000000Ol'',,;;cclooddddddddddxxxxxkOOOOOOOOO000kkkkOkkxoc:clcccl:;,,,,:cccccll::ccc:cldkkdc;,:c:,,;lxOO0KXKKXXKKKK0OkxkkkO0KKKKK0Oxxdoooloxk00K0O00000l....,;;lxxkxxxdl;'..coooooodddddoollooolllllc:cxo'.... .;cldxkxxolloooddolooc; dxkO0KKKK0kdlc:ccc:cccccloddxxxkkkkkkOOOOOOOOO00OOOOOOkkxl:;:;;;;;;;:clodddddodOXNXXXXXxoONNXXNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXXO,..;dxxxxooooddxxddooodxxkKXXXXNNNNNXXXXXXXXNNXXNNNNNNNNNNKo;;;:ldxkkOOOOkxxkkOOO0000OOOOO000KKKKKklc,....,;'......;x0x, ...'. . . .....,::;;,'......',;::;;;,;:cc:ccccloooooooccc;......''....''':dxdlllllccldxkO0OkkxddxOOkoccccllododddooddxl,''''..',... ,xOdolcc::lk0000000Ol;cc;;::cccllooloolccclddddddxkkOOOOO0000kO0000Okkxdollllolclc:;:oxkkxxkoc::cc::::cccol:;';d0XNNNNNXX0OOOxxdolllldOKXXK0OOko:loooccook0OkdxOKKK0xllldxxddxdxkkkxo;,'..,cllloodddoc;,'';::clllc::;,,;col;,,;ldxkkxolllooollcc:;; llok0KKKKK00Oxolloolccc::cllodddxxkxkkOOOOOOOOO0OOOOOOkkxddolc;;:::cccccclllokKNNNXXXXXXNNNWNNNNNNNWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXXXX0l'.'okxxxxdoodxxxxxxdddxxxO0KXXNNNNNXKKXXXXXNNNNNNNNK0KXNNOoodoooc:::clodxxxkOOO0000000000KKKKXXX0dldo;....,::;'.'';x00Oc...... ........ ...... .,,,,'....';:lc'.....'::clc;,';cl:::::codooooooolol,.....'.....'';:clllooooc:lxxxkkkkkkxxxxxdlcccllloddddooddoc'......:c'.......;lllc:;;:oO0OO00o'..''.,:cccclccc:clllccloddddddxxdxkkkOOO0OkxodkO0OOOxdol:ll;:lodkkkkxxxxdol::::::;:llc:;;lx00KKKKKK0OxdollloxkO00KXXXX0kdolcc:loocldxkkxloOXNXXXXXNXOxdodoodkxdddl:;'...,:lloodo;. ....'''......:looddxdddxxxddolcclllc::;;; l;:okO0KKKKKK00Oxdollolc::::clooddxxxxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkdccccc:cc:;;,,l0XNNNNXXXXXNNNNNNNNNNNWWWNWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNXXXXX0xl'..lkxxxdddddxxxxxkxxxxkOO00KKKXNNNNXKKXXXXXXNWNXXXOooxOkolloo:. .'.'lc;;:cclloooodddkOOkkxddxxxkxo:,''',ldol,'lkkO0Oc. ............ ... .,,'',,,,,.....;:;;,..;lccllc;',cc;;;;:ccodddoooodol;'.........'',;;;,,,,,;::coxxxxkkOOOkxdooolccccllooooooddol,....,oOXXo..........',,;;;:dkO0Kx' ... ..,:::ccc:ccclddolodooocccc::clloxkkxkkc..',,;;:lddl;;,.'clllccccllllodlcc:cc,',,'';colloddxxxxoc:::ldk0KKKK0OOOkdc;;:cc:::ldolddddll0XXXXXXXXXXOxkkkxxxdodxxolc,....';codd:.. ..... ........,:cloddxkkxdoooollcccc::;,;; kolcldxkOO0KKXXKK0kdlccllc:::cccodddxxxxkkOOOOOOOOOOOO000OOkxolcccc:;;;;;;oKXNNNNXXXXKXNNNNNNWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWNWWWNNXXXKd'....,oxxxxxxxxxxxxkkkkxxxOOOO0000KXXKKXKKXXXXXNWXKKX0oc;,,,clloo:. .. .,o:.............,lolc::::cdxxdl:;,'.cxxdc;cldkOOkc'.'............ .......'...',,,,,'... .;olc::cclolll;;;,,,;:ll::loddoooool:'........',,;;;;,'',,;:clodkO00OOkxddxdoolllllclolclooool:,.';d0KKXX0;.','..'''....',,;dKko:..',,,,.'cllloolllloxxxddddooolc:;;;,,:codooc'........';cll:,..':lolc'..;:;:oxo:'..',,;;;:::::::::::cccldxk0KXXXXK0Okdl;,,;;;;;;;,cocclolcxXNXXXXXKKK0kOKKKK0kdloxxdooc:::;'...,,'..........,;'.......;:clloddddddoooooolc:::;;;; 0OkxkxoloxkO0KXXXXXK0kxolccccc:::clodddxkkOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOkxolcc::c;;dXNNNNNNXXXXXNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXKd'....,;:ldxxxxxkkkkxkkkkxxdxkOOOOOO00KK0KXKXXXXKXXKKXXOoc;,;dOdllool, ... ',..............lxdollc::lddoc:cl:''lko::;;:coddl:;,'....''..........''.'',,...',;;,,,'......::;,;;;;;:cc:;,,,,;:clc:::llooooolc,.......'',,,;;:;;;;;;:oxkkkkkxdol::dxlldoodolclollloooolc;':x0KKKKX0l,,,'''..'',;:..'cOd'.'...''.. .:kOkddxkxddxxddddxxdddddddocccldxxxxoc::;;,,'::;clc,.. 'ldxkdc.....;:,..':;;,,',;:::coolcldk00KK00OO00OOkxdl;,,,,,,,,,,;;;ll;:cdoxXNXXXXKKKXXXXXXKKKK0Okxddooddoll:,'',;;;,'''...'cl,','.....';cldxxdoolllodddddlccc::;; 000000x:;:ldkOKKKKKKKKKK0kdoolcc::cclodddkkkddxkOOOOOOOOOOOOOOOOOxllloooxKNNNNNNNNNXXNNWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNXd'...,::'':dxkxxkkOkxxxxkkxxdkOOOOkO000XXKKKXXXOkKXXNNN0xlcokkc,lxddxo, .... ......... ..,cooll::codoolooo:''cl:;:c:,;::;,;;;:c;;::;,,...:c;,'...'',,,,,,,''''...............',,;cc,..';:::::cc:::::clc,.......'',,,,,,;;;;;',:ldollllc::;;cxxl:cldxdollollodxdc::;,lkOKKKKKKo'''''...'',:;..',;,...,::' .;;o0klodoc::lddxxkkkkxxkkOOOkxddxO00000OOOOd;',:c;ll;...'lodxxl' .... .cc;,''.'',:ldOkxxxOO0000KKKK0Okxl::c:::;,'',,;;:::col::c:oKXXXXXXXXXXXXXKKKKKK00Okxxxddddddl:;:cc:::;'..;oc'.''','''',,;:clodxdocclllooolccc:;;; 0KKKKKOd:'';cdk0KKKKKXKKKK0kxollccccccllodxxoodxkOOOOOkOOOOOOOOOOddkKKKXXXNNNNNNXNNNNNWNNWWWWWWWWWWWWWWWNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKk;..'';,,:codxkkkkOOOkkxxkxkxxO000OOO00KKXXNX0kk0XNNWWWKxdkOx:..oOkk0Oo' .. .....',,,:lloddoll:,'cl:;;::::ldolclddocccc;::;'.;dkdlc;,''.'',,''''''''''''''...'''''''':oo:..';cc::llcc:;,,;;'.......,;cc;;,,,,,;;,',;cccccc:;;;,cxdol::coddollclokkdc:;,:okOKXK00Xk;','''..,;;'.:dc..';'.';;. .;;'cdollc,'':oxO00OOOOkkO000OOkxkO0KKXXKKKXKd'.';;;:;...ldcdxdko..',. ..,;;,''';oxdddxk000KK00OOOOkxdoc;'',:lodl:,',,;:ccc:cdl,,:oOXXXXXXXXKKKK0O0KKKKKK00000OkxxxxxxkOkdoddllclkxl:,''',,;cccc;,;;:clll:::::cccc::;;;;; KKKKKK0kdl;'';:oOKKXXKKKKK00OxdolllclllccloodoodxxxddxxkkOOOOOO0KKKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNKo....':cldddodxkxxkkkkkxxxkkkxk00000OkOOKNXkookXNNWWWWN0Okxl,.. 'lxkO0ko' ... . ....,;:codolc;;odc;;:loddodxxdddollllllc:;'..ckkkkxdol:;;,,''''''''''',;;,,,;;;;;;;;;:ll,..,::::cc:::;::,'.......,;,;,'',,',:cc::;;::;,,,,,,,,:dolc::::cllllcloooll:,;cdOKK00KXXO:,;,,'.....'oOl.. ..''''. .',';ool;....'o0KKKK0OkkOO0000OkOO000KKKKKKKKkl,,cc,,'.,xlcxddxxc'.. ....''',,ckOkxxxkkxO000OOOkxoc:,'..:oc,,:odddl::cloolldl,'lOkOK00KXXKKKKKK0000KKK00KKK0KKKOO000KKK0OkkkO0KKK0xlcc:;;codddolllc,',;:::::::;;,,;;;,, KKKKK00klcc:;;:cldkO0KKXXKK000kxxdoccccclllcccllooollloodxxkkO0KKXXXXXNXXXNNNNNNNNNNNWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWNNNNNNNNNNNXx'...';:,':cldkdclxkkkkkkkkxkkkkO00O000KK0dlok0XNNWWNNKOxdo:;'.. .;xOO0Od,.... .. .;'..',;,';clllc;':dollllooooloxxxxxdollc;;;;;::,,lxOOOOOkdloool:;,,'''''''',,,,;;;;::cccc;.....',::;:::;:ll:,'.......'''',clc:clc::;''........',;col:::::cloolc::::ccc;,:oxk00O0KK0Oolll:. ...,c:,. .',,,'. .,'....';,. ...:kKKK0OkxxkOOOOOOO00OOOO0KKKKK00koclc'..'c';ooxxoc. .,;;',:loxxkk0KKK000Okdolc;,'..''..:ol;;:coxkxxddollllo:.:0KOOOk0KKK0OOO0000K000KKKKKKXXKKKKKKKKKKKK0O00KKKkdddolcccloodxxxxxl:::;;;;;;,'',;;;;,, KKKKK00kl:cllc:ldxkxkkO00KKK0Okkkkxolccclc::ccllcccc:;:cloldOKXXKXXNNNNNXXNNNNNNXNNNWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNXk;..',,'',cxkkd;..:oxkkkOOOkkxkkkO0KXNXOxxk0XNNNNNNXKOddxdl:;'. .lkO00Od;. ......... .:do;,:ldl,;ccclc::clclc:llc:::cddddocccc:;:cc:loc,;okOOOOOOkxxxxxollc:;;;;,;;;;;;:::cloolol:'....',::;;;,;:ll:,.. .';:ccldoool:;;;,,'......'',;;:::,,;:cllloolc;;:clc:;;:odxkOO00O00OkOOk;..,dd;.. . ..,;;,.....,;;'.............,dOOOkkxdxxxkkkkkkkkxodxkkkkkkkkxolo;';:;''.;dddo:. ...';;;lk00OkxxxxkOOOOxocc:;''',;ccc;,,;;:cclolldxkkdl:;:l',kXXKK000OkdllloodkOO0KKKKKXXKKKKKKXXXXXXXXKOO00kdllooollllloddxxkkxxxxdl;',,''';:::;;,, 00KKKKKOo::cooloxO0OkkkkOO0kl,.',;:cllloxdc,.,coc;;;;',;;;ckKXXXXXXNNNNNXXNNNNXXXNNWWWWWWWWWWWWWWNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNXXKo'.',;';oxO0Ol,'..;ldkkkkkkkxxxOKXNXOxxKNNNNNNNNXX0kxk0klc:;.. ,xOO0Okx:. ....'''..... .cdooc:cddlllllol:;:c:;''',;,';ldolooo:,;cldxxxo:;,':dkkOOOOOkxkOOxdddlcllllc:;::;:::cllooddxc.....',;;,,,,;:ll:. .;clodxkdc;;;,,,,,,'....,;:::c:;;,',:lodooolc;:cll:;;:codxkO000KKKK00kc'.;kk;....,'. .',...'..,ll;'. ..........;;;ldxxxddddddxxddddollllllcclollc:'..';:;'..':dxl' .....':oxkkkOOOOOkxdxxl:,''',;:coddxxxdollllllodoolccokkxc':c'oXNNXKKXX0OxddolododkO0O0KXKKXXK0KXXXKXKKKOdxkollddooollllolooxkkxkkkkkxl;:lc::cc:::;;; KKKKKKK0o:;;::cokOO000OOOO0x'. .;looxOkdc,'''......,:ld0XXXXXXXNNNNNNXNNXXXXXNNWWWNNNWWWWWWWWWWNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNXk;.,,';cokO0Kklcc::c::lxkkxxxk0KNNNXOOKNNNNNNNXK0OxkO00ko:,''. . .ckO00Okkl'......','..... 'odollccoddolloo:'',;;,'.......';:cllol::cloxxdc:::,':oxkOOOOkkkOOOkxkxooddodoloolc:cclcllodxd:....,;;,,,,,;;cdd,. ,lodxxxkkxo:,,''''',,,,',:::;;::::,,,:lodolol:cll::;:clodkO00KKKXXXKd'..cxo'. .',. ...... .:c;,..:c:,'....'l;..'cxkxddkkxdolllollllc::::cc:;'.............;od;','...':loxxxxxddolclc,..,:ldoodxkxxxkkxxdoolllllllc:;;;;codxkl:ONXXXXXXXXKKKKK0OO0OOOkOXXKXXXXKKXXXXXXKOxdkdoodxxddolllllclloxxxxkkxxkxxkkkxxddolllll KKKKKK0Kkl::clccdO0000OOOOOkc... .':ldkkkdl:'.....',:cokKKXXXXXXNNNNNXNNNNNXXNWWWNNNNNNWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXx'..;dlx0kO0KOdooloo:,,;cdkkk0XNWWNKKNNNNNWNNX0Okkk0KK0kdc,... 'xk0X0OOko;.....',;,'.. .:ddollcdOkkkdoc;,,,,;;;;,'... ...',;;::::codollool;';dOOOOOOOkOOOkkxxkdoxdododxxxdooolllllddl'...,,,'..',;;;;lc. .;ddxxxxxxxxdl;''''',;;;,,;,;,;lc::;;,;clllclc:lc:;;;cloddk000KKKKKOc...cd;.. ..,'. ...... .,,;;;loc;,''...;o;....ckkxxkkxolllllcccc::,'................',,,:c::cc;,;cooooooolc;'..''',clcdkddooloolcc::,''......',,;::cclx0K0dxXNXXXXXXXKKKKKXKKKXK0OOKNXXXXXXXXXXXK000kollooddddddooooolclllllodxxkkkkkxxxxdoollccc 0KKKK0KK0xllclooodk00OOOO00Okolc...... 'lxO00kdoc:;,;cldox0KKXXXKXXNNNNXXXNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNNN0c..,''dOxkOO00xloolodlccclokKXNNNXKXXXXNNNWNX0kxxOKXKK0koc;... 'xkOKX0OOOo'...',;;'... 'okxdoclOKOkkkd:''',,;:;,;;'.... ...''',;cloddddoclc;cxOOOOOOOkOOkkxoodloxxolodkkxlloooooodoc,...,,,:,...'',;;;;;,:lodddxkkkkkxl'.'',;;;,,,,,,,;cc:;::::clccclc:c:;;;:cloodxkOO00ko:...'cc,'.. ..',. ..'. .'',;cl:,'.....':l;.....ckkdxxl:;:cllc::;,'........',;;;;,,:loolc::;:clloddoc:cloc,''......'',;cooc;''''......';::clllodddooc:c:,;oO0KNNXXXXXXXKKKKKXXXKKKKkxOKNNNNNNNNNNKKKKkllllooooooodddddolllc:loddxkkkkxxxdoolc:cccl KK00KKKK0koooloooooxkOOOkOO000Okdc,.....;xO00OxddolccloddkKKXXXXXXXNXNNNKKXNNXNNNXXNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKo..lo,:kkxO00kolllloolcldk0XNNNNXKKKKKKXXKK0xddkKXKK0OOkdc,.. ..:xkOKK0OOkd,....''.....,dxxdocckKOkkOkc'.'',:lc,''''''...,clooddoddxkdlloddolocccdOOOOOOkkOOxxdlodooxdooodkxl;coxkxdoll:...,;:oc''''.',;;cooolcloxkxxoodo;''',;;,,,,,,,,;::;;:ccc::::;;c:;;;;::::cllodxk00x,. ..cl,.''.....'''''. .;o' ..,,,,,'.......co::cc;,'cxkkd:'...,;;;'........',:lloxxoccllodddlc:;;;,;::;,;::;,''''''..............',;::cloodoolllllllc;,;:;....;x0XNXXXXXXXXKKKKXXXKKK00OddONNNNNNNNX0kxdollllllllllodxxddddolcldxxxxxkkxxxdlll:;:cloo KKKKKKKKKK00OdllloooxkO0OkkkkOOkkxxo;.. .:dO00xddoollclllx0KXXXXXXXXXKXK00KXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXKk;..;xxodkkOOxlccllolccdOXNXXXXXKKKK0000KOkxxkOXXKKKKOkkxdl;. ....ckxOKX0OOOk:.....',,'.;oxxddlcxK0kxkkl,''';;,'..'',:clloxkxooxkkkxxxkxl:;:cldollldOOOOOkkkOOxddoodlodooddllccxO00Okxdlc,..,codoolcc::;,;cllcllcoxxxdlc::,',;;;,;,,,,,,;;;;;;;::::::;,;c:;:ccc:;:clodxk0kl'. .;ol'..........,;,'... ... .....,,'''....''''okdxxollc::c:'';,,'.',,...'',,,,;loddodxddddoccllc:;,'....'''''''....',,,'''''',,,;:::clddddolllllollllc,.,cc,'......cOXNNXXXXXXKKKKKKKKKK00KKklok0KXXKKOoccloollllooooooodollooolllodxxxxxxxxdlccc:;clcc: KKKKKKKKKKKK0xllooddxxxkOOkdddoxxxdddl:'...';cc:clc:::;:dOKXXXXXXXXXKKKKKKKKKK0KXNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKkl:c,..'ckxlddol;,;coodddOXXXXXXXXK0KXNNX0Oxddk0K00KXXKkdollc;.. .':. 'dxkOKXK0OOOo,......''.:dxxdc:l0KOkxxo,.......'',:ldxddddxxxxxkkkdoodxoc;'.',,;coxOOOOOkkkkOkooocloccollolcclxO0XKKK00Okxxxxdodkkxool::cc:::coooxdllddl:,',:ldolc;,,,,,,,,,,,,;:cc::;;c:;cccccccccloxxl'...'ll,',.........':;''......''''...''''''.',;:;,;xOkkxoodddo,..,llc;,..;l;,;::codxxxxxxkkxxdxdo:;,',;,'..',,;,,,,;::lllloollllllooodoc:coddxdddxdllllll:''coc;;,,'.....,xXNXXXXXXKKKKKKK0KKKKKKKOo:;lxO0xccoooooloooooodollllccclllooddxxxxdoolcccc:;,;ll;; KKKKKKKKKKKK0xlclodxxxxxxkxolloodddooxkkd;.......;:;,;cx0KKKXXXXXNXXXXXXK0OdoxKKXXXNNNNNNXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNXk:,',ll'..'lxoloodddooollokO0KXXKXXNNNXXXKOxdxOKXXX0kkOOdc:;,,'.. ...,,. 'dkxxOKXXKOkOd;........,oxxoc:cx0kxxxo,........';llodddddxxxxxkxxdooddoc::;'....'',:ldxxkOkkkxc:;:cc:cllxO00000KXXKKXKKKKK0OxoxkkkOOxooooc:cl:clooodolooc,',,;;;;,;;,,,,,'',;:c::::c:;:ccccc::ccccccl;....cd:..............:;',,,''''.. ..'''',;,.,;:;;;lkkxxxooodxl...'dkdo:. .:l,,,;ldxkxdoodxkOOkkkxoc:::::;;:llllclodxxkkxxxxxdl::::clllc:clooooodxkkddool;';lolccc::;,,'....cOXXXXXXXKKKKKK00KKKKKKKKOl'l0xoooddoddooollodoooooolcloollodxkkkxlclolc:;;:::::c: KKKKKKKKKKKK0d;'';lllloooxxoccloodxdxkOOOkl'......',:dO00kxdxk0XXXXXXKkoll:;cx0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNXXNNXXKoclccoc;:cldddddoooc;;,,c0NNXXXXXKXXNXKkdodOXNXXXK0Okddl:::;'.. .. . 'cldxxxOKXX0Okxoc,.......cddoll:lkkxxxo,.........';:ldddddxdddxkkkkkkxxdl::::;''.......,;cddl:c:,;:;,;;;:xKKKXK00KXXKK00KK00x:;clcd00kdlllc:coolcclol:;;;:llcc:;;;;;;;;;;;;;:cccc::;,,.,:c:;,'',,;;;;:,..:xo;,'........ ....',,,'.. . ..''''';lc'',,;:ccdkxxxollc:,. .ckx:. ..,,..':oxxxkxooxdxkxdxkkkoc:clc:::cldxxkkkkkkkxxooolc;;:c::cllc::cclldkkkOOkxl,,ldoooolllc::;;;;,..'o0XXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKOlokxooddddddooollllodooddooddddolodxkkkxlcllc:;:::::cllc KKKKKKKKKKKK0l'.';cllllldkOxocclodddxO0OOOOxc'..';:d0KX0kkkxdddxxkOOo;,,'.'clllodk0XXKKKKKKKXXXXXXXXXXKXXKKKXXXXXXX0kxkOxdxl:cclclocc:,...,'..,:lxKNNXNNXXXKOxlldxdk0KKXXXXKOdoc:::;'...... ..........'lkxxxOKXK0Okkkxl,','..,odollldOOxdxd;..........'',:cloddooxxkkkkkOkxdlcccc:;,,'''...;::co:'...',......'dKKKKKKKXXK0K0OOkl;,,,';d0kxdc,;:codooc:;::,,,,:lllddol:::;,'',,,;:::ccc:cc;. .,;,'.....'''',';l;.,;:;..... ................,;,''',cl:;:::::;:doodo:,'.. ...;o:..',,'....,:lodooodxxdxxdllxkkddxxxxkkkOOkO0OkxxdolccllodxdolclolcclodxkkkOOOOOd:';oooodoooodxocclooo;. .cOXXXXXKKKKKKKKKKKK0kkodOxodddddddddddooooooooooodddxkdooddxxdocc:::::ccllclol: KK0KKKKKKKKKk,..',;:looldxkkdoloxkkxxkOOOOO0Od;.,lxk0XXK0Okxxxxxddolc:c;..',,,,''';clxOkOKKK00KKKKXXXXXXXXKKKKKX0xl:;,,lxkkdlccc:coolc;'......:ddddkXXXNNK0Oxdk0x,'cdlclllodkxolc:;,'....',,.....'......lkkxkO0KKXK0OkkkxOk;..'oxxxxkOOxdddd:..........'';cc:;;:clddoxkOOOkxdllolc:;,,,,,,'';:;;;'..'''.....,;::d0KK0000K000OOKkc;,''':kxodl;;;:cloooll:;:c::;clccdxdlc:;;'',,;;;;::ccccllo;...,,,'.....'''...',. .''. ... ...............,,.'',,,,,;:;,'..ld,''..... .,..,'.',,,,',;;..,::;::ccccllllodoldxkkkOOO00OOOkkkkdolc:clooloxkkkocloooldxkOkkxdolc:;''cdlcldddoodk0Ododdxxo'...;OXKO0K0KKKKKKKKKOo:cdOkdddddxxddddxxxxdooooooodxddxkxdxkxxdc,;::::clodddooo:; KK000KKKKK0Kd. ..',;codoodddddodkOO00O00OOO000x:;dKKKXXX0Okxdxkkkkxddolllc;'........,ol,,:cokO0000KKKKKKKXXKKkc;,...,;,;cdkkd:;:;;lolod:'. .........:xO00OkO0XXKkloo;.......,loccc,...,,'';;,,,',,,,''',:dkkk0K00KXXX0xxkOx;..'okO00OOkxxxdo;........'',:oddoc;;;,;,',ldxxkkdoolc:;;:,,;;;;;;;;'........'';dO0Okk000OO0KK0K0O0KK0Oxl::oxc::::;cccllcccc,',,,,,;oxxxxoll:;,,,;;;;::;:cclllddc...'c:;;;;;,'......;l:;::,''... .........'',,,;;;:;,',;;::cccc;..;xc. .';:cc;;:c;'..'',,',;::,',;:ccc:::;;:lllcllclkOO00OOOOOkxdoooolllcoxdxxxxxdoodxkOOkddxolc;,''',:odollodddddxkO0OkkxkOkc'...,xKk:;okdlx00d:::;ck0xdddxxxxxddddxxxxxdooooodddddxxkkkkkxdoc::::ccllodddo:;l KK000KKKKK00o. .',:cloooooooddddddxkkOOOkkkkkOkddkkxolclxkxddxkkkkkkxxxdolc;;,.....o0x,....,:;,,:ldxdxO0K0OOd,....,:lol:lxOo'.,,,:lll:';:....... 'oxddx0XNKx:cdo;'',::;'..,cc,....'::,,;,,;;;:::::::lxkkOOO00O0KXXXOxxkd;..;dxkxxxxxxxddoc:::::cc:::cloddoollooc;,,,';oxxdolc;,,;:;;;:::::::,,,:::;,,,,:clodxxkxdxkOOkOKKKXKKXKKKOkkdc:;:c:lccccool:..,,'',;;:ldxdkxlc:,,,,,;::cclooloxd:....':llllol:::cll,,ol,''..,,.. ..;;;cllloolodxddolclllccccc::'.od;;cloxdc:::,'''''''','',;c;''';:cc:;:::;,::cclccoxO000OkkxolooxO0KKOoodxxxxxxdodxkkxol:;;,,'..',:ldoccooddddxkkkkOOOOxxkkdc:;,,,lOOo;,...:c,,::;d0kddxxkOkkxdddxxddxxddooloooloddxxkkOxolc:;;::::;:loolcllo 0000KKK0KK0k, .',;:looodooddooooodxxkkkxdollc:,';:,.. .lkxdlloddxxkkkkkxxdooool;,cxOOo,',,;,.........,;;,,,.''.';ll::llodko...',:lloc'':,... ..,cooc:ldkOkc.,oo,.';ccclccc:cc,....,clccccccccc::cc:;:x0O00O00OO00KKKOkkOx:,;oxxdddddddddoc::::::::;;:ccc:;'..lOkollcclodddooolccllc;;;::::::cclooooc:;;,,'.,ldllooodxk0KK00O0K0O0Okxxdlclc:::;;',:ll;...........,:dOkxoc:;;;;;;;cclllod:...:,...;odddodkkkko:lo:'. .. .',,;;;;,,,:c:;,'''''...''',;:odldxkOkddc;,','..'',,,,,,,;c,.'',;::;;:;,,,,;:::clokOOxollod0X0O0KKOocokkxxxxxdolc;,,'''....'',:lddc::loddddxkkkkkkkOkxxkkxooolcc;;lkOd;...;clccdkxxxdxkkOOkddddxddxxxddolllloloxxxxkkdol:;:clllc::cllc:ldol 0000000000Ol. ...,:loddxddddddoodxkkkxc,,,'..';:;,'....;xkxolcccldxkkkkkxxxxxkxoloxxxxlccclc::;;,,;,'',;;;;;;;;lll:;,,coxkxlclccloddc'',,.'..':loc:::ccc:::;ckxc:::loolccooool;'',,,cooddddl;:ccc:;;,,:xOkOOOOOOO00000KKKKK0000Okxdddoodxdoooddddddddxddlc:;';oxkkkkxxkkkOOkkOkkkkkxolc:::cloodoodddxddoolc;,:lcclloooodxOkkkkxkOOkxxdddddc'.....................,::cdkkkOd:,;;;:::c::c,. .';...,lo;;odxxxxxxkkdl:;'''. ........................,clc;;cclc:clloooo:;,,;;,..';;;;;;,',:;'...',,,,;. ..','..''',,',:lokXXK0KXXKl;lxkddoldxxc.. ..',,''cxo::lddc:;clodxxxkxdlc:;ldxxdoddoodol::clcok0x:'';lok0xokxdxkkkxxdddxxxxxxxxolcccllldxxxxdoccllooodool::cllloooll O000O0000KO:.......,clodxxxxddooodkOkkOk,.':lolc;,..;;,'',oxxdollcclldxdxxxdxxxxdxkxddoolc::cc:;,,,,;,,,;c;'...:ddc;,,,,',:lxOOOOO0OOkxddddddooddo:;,;cooolcclkxccc:cooodoc:cooocccccclodddxxoccododddxxxO0kOOkkO000000KXXKKKXXXXKOkOOOOkkkkkOkkkOOOOOOOOkxxOOkxkkkOOkxdxkkOOkkkkkkkkkkkkkxkkkkxxkkkkkkxxxxdlc;,;clcclc::;:::ldxkkO0KXXK00OOko:'.........,,,.....'.'::''::;ldxl,...',;,'.. .....,od;. ,oxxxxxOKKOolcc:;;'..................... . ..:olllooooc::lollc::;;;;,'...,;;:::;;,::,''''',',,. .''........:xKXX0kOKKKkllxkdddllodxc...,:::;,,lko:colc::;coodxkkdo:;:,...,colclooddl:;ldl::okOx:.;x0xdxdlldxxddddxxxxxxxxdlcooooocoxxoddlclldddoolcc:;;;cclll:cl O00000000Od,......',;:clllooooolldkOkkkx;.,ll;'..,;;,,.....;lddodlccclddodddxxxdodkkkkxddoolc;;,,;:;;,,,,,'. .;odoccc:;;;,,;cdkOkdolldkkOOkkkkkxxkOOkkkkxoccloc;;;;:lllodoloodxxkOO00000KKKXXKKKKKK0000OkOOOOkkO00000KKXKKKKKKKK00OOOOOkOOOOOkkkkkkkOOOOkxkkOOOkkOOOOOkOkkkkxxxxddxxxxkkkkkkkxxOOOOkkOOOkxxdol:,,:cc::;,,;;;;cdkkkO0K00KKXXKOkxdollc::codo:....''',;...','',::.. .........,;c:......,cloookKX0Okolcccc,'''................ .. .;dxdloxkxoclddoddooc:;,''..''':c;;:::c;..''''','..... ........,;:oOKKKKKKK000OOdlooodddxl..;llllll:collc;:cllclodddxdlccloc;'',;,,;clcccc;,cl,.,;,:dOxxkdodxocclddolcoddxxxxkkd::dxxxdodxxddocclooolc:;;;;;;ccc:;,,l: kOO000000Oo'.......''',;:cclloooldkkkdxOdol,...;c;'....,;,..,dxddolccllododxxxdoloxxkkkxxxxxddolccc:;;::;;,...':cllccccc:;,;;,,;:;'...'cx00OO0OOOkxkO000Kk:',;:oxkkOO0OO0KKKKKKK0000000OOxl::llcc:;,''',,,;okkkkkkO00O0KXKXXXKOOKK0OOO00O0OO0000Okxxk00KXXKKKXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXKKKKKKKKXXKK0OOKXXXKKKKXK0OOOOkxdooolc::cllooooxkk0KXK0KXXXXXXXXNNNXK00000kxddxxxdddddxkxddxkxc:' .'cl,..',,;;,;,''',oKXXXXOdc::cc;,;,'''...'................:olldxkxdl:cooodxxdol:;,'..',,;;,,,;:c;''.''''..:c:,'.....';:;;clodkKKKKKKKKklllclddoc:,',;:loodolddlc,';cllodddxddooxdooloolcccc;,'...',,clll;'...c0XOloxxocclodoloodxkOkkkkdlcoddddooolcc::ccc::::;;;;;:clc::;,';: odxkO000Kk:.,'.......,;cc::codddoddo;;dkxko,,;clc,'',,'',,'..,oxdddolclooooddddlclodxxdddddxkxdooc:::cloddocclc:cc::::c:;;;;;;,'..'''''';oOKKKK00OkkOOOO0d'....':oxkkxxxdooolccc::::lodddl:;,;,....'',,;'..cOOOOOkkOOO0000KXXXXXXXKK00KXKKOOOdoll:;;;::clodkO0KKKKKKXXXKKKKKKKK0000OOOO000KKKXXXXXXXXXXXXXNXXXXKKKKK00KK0O0000000000OOOkkxxxkkkxxxxxxxkkxollodkOOOOOO0KKXXXKKK00Od, .;llc::ldoc;;;::ccclll:;,,l0XXXXXX0ko:cl:;::;;;;,..........'',,,;cccloodxxdl:;;:cdkkxdl;,''...'..''''',;;,'.'....'oOxocc:,,,:llccoodx0KKKKKX0o:,:ccoo:,'.,;;:codxxoddlcl:::;;:oxxxxdlcldxdllooolcc:,........cOKOo:,.'dxok0Oxolc::::::cokOOkdoooc:codddooolcll:::clloolooldxoc:::;,,,,l kxxxkOOkkl...:c,...,:lllc;;:odddodo:,;oxdxdllc:,''...';;,;,. .cdooodolcllooooooc:codddddddddxddddl;,:cclddolc:::lllcccccclcccc;,''''''''',:ok0KXXKOO0000Oc'...',,',,;:ll::cloolcllc::::loooooc;. .':,.....'cOKKKK00000KKKK00KXXXNNXXKOkxo:;,'.',:;,,;;;:::clodxkdldxld0Okkxxkxxdddoollc::ccccodxxk0KXK000OOOOxolllodocokd;,;:::c:::::;;,,',;:lllllc:cc::,...';lxxdoodxxxOK0kkkOOddc..:dxdxkxxdlccclllloollllc;;xXXNNXXNNKkool::ccccc;,,,;:c;'.'',cdxdc:clllokkxo:,,,;ldxxoc;,,'.'''',,,''''',,'.'.....:00kdollloxO0OO0000000KKKx:,',,;llc;,,,;:clodododdl:loolc::cdxxxo:;,,;cl::cccllcc:. .....'k0c;c:;cxd;;:dOKOo::::::::lxkxdoll:;;:oxxxxxdc:ccc:ckXXNNXXXNNNXo;;:oxOOkx 0kdxkkxxc... .;ll,',;::;,,;cooooooc,''cdoxx:.. ...',;::c;...;dxdododolcllooool:;clooooddddddddxxdocc::::::::cccloooollooool:;;;,,,,,,,',,,,,;dKXKK0000kc'',,,,;;;;;;;:ccc:::cccccllc::::cccc;,.........';:o0KKXXK0kkkk0KXXK00KKklc:;'.''... ...',;:ccllllloolccddxkddxdoodddddodddoc:,'......,:cdOkxxxdool::cccll;,okl'',,,::::ccc:;,,,,,:ccllc;;;,'...,:ok00OxxOOkk0KOkxkkxddo' .',,,:c;'.'lolllllllllc:;;dKXNNXXNNNXK0koc:clllolllool;'';oxxo:'':ooccoxkxo:,,,;:lodolccc;..;clll:;,'''','.''....;0X0kdodxdkKKKK0000000KOl;,'',,;lllc:clccclodolldlcooodollodxxdl:;,'',cc;:cccccc::,......o0c..;;lkxc::::coOKOoc:ccc:codddo:;,,,cdxxxdooloodxxkKNNNNNNNNWWNd,'cKWNNWN KOkkxxdc'.......cdl;,,,'',,;:cclo;...'cdoc;'. .';:cllodddoodOOkxdxdoolllloooolc:clodoooodddoddxxxdoolcccccllllloodddooddol:,,;;,;;;;;,,,,,,,',oOKK00Oxc,,;;;:c:::;::::::cclllcccc;;;;;:;;,;;,..........,:lxdxOO00OOkkkkO00KK00x,.. ........ ....';clooooooooodkxoddodkkkxxdddddolc:;'.....'';lodxxxdlc:;;;cll:,codxlcc::cccc:;,',,,,,,;:llodddl,..',oO0K0OOKKKKKKK0OkOOk0Oxoc;;:::::;;'':odoloooolc:;;,c0XNNXXNNNNNNX0xlloodl:cllc::lxxoc;:c::loooodxkkd:;,,,;cc,,clll:..',;:;'....''''.......:0K0Oxxxdlo0KKKKKKKKK0xc;;,',',:llc:ldxdoc:c;,:ooldxxolodxkOOOd;'::,.,:,;cllllllc:cl:'.'l0d..';lxdclooolc:coOKOocccccclolc;,,,;:cllloddoolx0KKXXNNNNNNWWNXd,c0WWWWWW XXKKOkkc........';oxl,'.',::;;;c;...':lc;:loc,';loolooodkkkkkOOOxdxxdolllooooolcclloddddodddddddddollccccclllooolloooooooc;',,;;;;:::;,,,,,;;,,;:oO00Ol;:cccccllc:::::;;;;:locclodxkkxol:,,'',.. ......,:lxl,clcodxkOkkxxxxk000x,.. ....... ..';::cllllcoxxxxxkkkkkkkxddddooool;......,;:ldxxxdoolcccc:ccc;;okkdllldo;'...,:c::coxxxxkOOkkdc,,o000OOKKKK0OOO0OO0xx00Odc;:cclooolc:clolloolcc:::,''oXNNNNNNNNNXXXKkxxdo;,;c:coxxl::lddl;:lodxdoooodl:,,,,;;'';lool,,,...''.........''.. 'd0Okkkxdo:ckK00KKKKKOl::;,'',,:c:;:ododdoc,'.;oolodxkxdodxxxkOOd,.',,,'.',,;;,,;,,;;,''o0x'..,lxo:ccloddolc::lkK0dlcc;;::::;;;;;:lodxxxxolk00KXXXXNNNNNNNXK0XWWWWWWW lc::::ldd:........'lkd;';:olc;,'. .,llcclddxxddddxxddddxkkkkOOOOxddxxddolloooolcclllodooooooooolccccccccclcllloolclllcc:;,,,,;::c::::::;;;;;::::::ldko:clllllllcc::::;,,;:coollc,',:cllc:'''.','.......;cokxlllclllldxxdddddxk0k,.. .... ....',;:ccdxdxxkOkdkOkxdddoooool:'....;cldoc;'......''';::,;ldOOOo:c:'',,;:ccclodxddxkkkkkdc:lkK0Okk00O00kkxxk00O00xc,,;cloddxdocc::cccclc,,:::,..;0NNNNNNNNNXXNXXXKOo'';lxkdc:coddol:;:loddllcoodl:;;,,;;:;;dkdl:lo;.'''...;dl:;..''''cxxdddddl:,.l0KKKKK0x;,,;;,'',;:;,:oddolc,'..;dOdcldxxxoodxddxkOOd:,',;,,;:;:c:ccccc;,;l0k;..,dOd:cccloooolllc:coOKOd:;;::c:,,,;;:lodxxxxloO00KKKXXXXNNNNNXXNNWWWWWWW cc:c:,.,coc;''',;,,;lxxlloollc;,';lol:;;;;;;,''.;dddddddxxkkOOOOkxddxxdollodoocccclooooooooooolc::ccclllllcccllllccc:;,'',,;;::cc:::::::::;;:::::ccccclolllcc:::::;;,,,;;;;;;:::,,,'...................,:dkxlclooolcccllooooddkx;.... ... .....cocoxd;,oOOOkkkxoooool:,. ..,,. .. ....';;:c:,,col;'';::llllodxxdoddxxddddloxk00kxOOxoddxkdodkOOxc,',;:lloddxdlllllllllooclool;..,ONXNNNNNNNNNNNNNXNKdcoxd:;cloddol;,;:::cccllllc:;,'',',:loddlcodxo;,;,'..cO0Okdc;,:coddoolll;'..:0KKKKOc,,',,,''',;;:cdxdo:,'...ckKX0doodxxdddxxxkkkkkkxxxoloddodxkO0Okdlco0Oc,,cOKkc;:cclllllclololcldOKOdlcc:,''',;:::clollcx0000KKXXXXNNNNNNNNNWWWWWWW oddolllllooolcllooooooodxxxxxdollllcclooocllcclccoodxxddoddxkkkkOkddddddoloddlc:clooddoooooolcc::c:::cclllllcccccc:;,'',,,;:::::cccclllc:::ccc::ccccclllc:;;;::::;;,,,,;;;;;;;;::::::;,'',,''''''''',,,;lkd:;:oodddolc:::ccloodxl.... ... .:;...'ckOOOOOOOlcooool:' ...','.'. .';;;;;;;;,,;,';dkxoccloollloddddxxxxxddoooloxkkkOxlclcoxxkkkxc,,:lk0Okdoollodddddxxxdddxxdlc;'.;kXXXXXXNNNNNNNNNNNNX0d;..;lodxdo:'';cc;;:::::;;,;,'','';odlllodddkd:,,'''lO00000ko;';codlcc;'...c0XK0o,.,;,',,,',,;;cloc;,''..,lOXNNNXOdddxdddxxkkkkkkkkkkxooooolllool;''c00:',:kKx;,;;;:ccllllllllllllldOKKkdc'.',;:ccccccccoO0KXXXXXXXXXXNNNNNWWWWWWWWW ::;;:lolcllllllllccldxxdxxdl:;;'......'''';cc:;,;codkxxdlclodxxkkxdolloodooolc:ccloooooooollccllllcccccccclllccc:::,,,,;;::::::ccccccllccc::ccccccccclcc:::::;;;;;;::::cllllccclcc:::;,,,;,,'''.'',,;;;cxdc;;:looddooooc:::codoooc'... .. ... .....'''','. .;. .',cxOO00xdxxdool:'. .';cc:,''.....;:c::ccccloxxdoooolllodddxxxxxkkdolc;;lxkxlcodddk00Oxoll:;:cddxkkxdoloxxdxxxkkkxddddo:,,',xXXXNNNNNNNNNNXNNNNNKkdc;codddol;;cllc:;;;,;;,',;,''',:llcllllddxxkoc:clokO000OOOOxc;,;:loc,,;,cx0XO:..;;,,,,,,,;;,;::,'....'lkKNNNNNNNOxxxddddxxxkkkOOOOOOOxxdooodxxdoll00;..,;cc,',,;;;;:ccllllloooollllokXN0xolc::clloolc:oOK0KKKKXXXXXXXXNNNWWWWWWWWW cooxxdolclloolccloddxkkoc:;'...............''',,;codxxxxdlcclodxxolllccoooolc::clllllloollcclllllccclcccllllc::::;,,,;:::::cc:::cccllcccc:cccccccc::cccccl:;;;;:cccccccccccccccccc::;;,,,,;;,,,'';;;:::dxo:::cloddoooodooocclxxdloo;.. .........'''..''',,. .:. .,x0KKOkxodddoc,...... .'.,cc;,,,,';c:;:::cclododddxxxddxkxxxxxxdxdoll:,,:odddokOOKKOocl:,;:;:c:;coxxxxdddddxkkkkkxdlcool;,,'cKNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKxlcllll::cooolc:;;;;,,,;;,,,',:odollodxxkkkkkkOOOOO0000OOO0Od:,,,,;:;,cxoxkc,,;:;,,,,,',;,'',,.....;x0XNWWNNWWWXxdxddodddxO0KXNNNNNNXXNXNNNNNNNNNN0o'..,;,,,,,;;,;:cllloolllllcc:::cdOKXXOl;;:ccllc:ckKXXXKKKKKXXXNNXXNWWWWWWWWWW looolccloooolc:coollol:'.,;'....'.............''.';ldxxxxdlcloddddoolllloooolc:clllllllllclllcc:;:cllcccccc:::;;;,,,;::::::::::cc::ccccccccllcccc:::ccc::;;;;:ccc:;;;;;;;::::cccccccc:;,,,;;;;:;;;:loookxl:::cloodddooooooolccloooddl,. ...............'''''.....'...,, ,kKk;;loddddol:,,;;..,'....':l:,',:::ccccloollodddxkkxxxdddxxdoodddlccokxlcclxOkkxolcc,.',:c:;:codxxxxxxddxddxkxxxddolc;'..'dNXXNNNNNNNXXNNNNNNNNNNKkolool:ldollllc:ccc::::::c:::ldddddxxxxkkOOOOOOOOOO00000OOO0kl;,,,';dxclx:.,;;,,,,;,,,,','......,oOKXNWWWWWWWWNkloollddd0NNWWWWWWWWNNNNNNNNXKXNNXNNx...,;,,,;:ccclxkxxxkxxxddlc::;:cclloc,',;ccccc:d0KKKKXXXXXXXXXNNNXNWWWWWWWWW oolllodddddl:clolc::;',cl:,'....,;:cclllllc:;,,,'''':dxxdddlclodoooolllllllooccccclllllccllolc;;;:cclllcc:;;;;;,,,,;;::::ccccclllccccc::::ccccc:;,,,,,'',,,;;;;;::;,,,;;;:clcc:::;;cc:c::::loool:;;cccdOkl::::lodxxddolloooool:;:loxxdc. ..;:;,''.........''''.'''....'.',.. .,:,.'clodddodoc:c:';;..';;;;,...,;;:cccclllcodxddooxOOkddkkkxdoc:;,,;:::cooooollc,''..'',:c;::coddxxkxkkxxxddxdxkxdl:,.....:KNXNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNKxxxdlldkkxdollooddocccclllcclodxxkkkxxxxxkkOOOOOOOOOOOO0OOOOOo,..'lxclxc,,,',,,,,,'''...''''.'lOKKNWWWWWWWWWWW0oc:ldk0XNWWWWWWWWWWNNNNNNNXXXNNNXNNk'..',;:ccoxdodxxxxxkkkkkxdlcc::c:;;,,,,,;;:::;,:OXKKKKKXXXXNNNNNNNXNNWWWWWWW ooddooddoool:lllc:;,,,,,;;;;;,''.,clllddxxxddocc:;,''lkkxddollooolllllllllllc::clooooollllllc;,;c:::ccc:;;;;;,'',,,,;:::cccc:cccllc::::;;,,,;,,,''''''''''''''''''''',,,;;;;;;,,;,,:ccc:clloddooo:,'.'d0xcclc:coxxdddoooolllllllc::cxkko'. .,:cc:;;,,,.............'''.......''''.. .',,:lllodoooolcc:cc'.'.,c:;;:cccc:::cc:cccldxxddddxxkkO00koc,.....,:'..,;;;col;'.....',,;;;::cododddodolooododxdoc;,,'',,',kNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNXkddoloxxxdodxkkxddlc::::ccccccloxxxxxxxxxxkkkkkxxxxkkkkkOOOOkx;.,od:cko;;;,',,''''.'..',,'.'ckKKXNNNWWWWWWWWWWXOxOXNNWWNNNWWNNWNWWNNNNNNNNNNNNNNNNO;';:cooooxxddxxxxxxxxxxxdooooc:::;,,,,,;:;:c;,':OKKXXXXXXXXXXXNNNNNXXNWWWWWW odxkoccc:llcloll:;;;;;::::::::;;;;:::;::ccccllcc:;;,,;okxxxdollllollollcccll:;:loolloolllcc:;;;:::::::;;,,,,''..'',,,,'''',,'''',''...',,',,,''',,,,,,''',,,'',''',,,''''''''''',,,:ccc::loodl:cl,. 'kOoclllccodxdddddolloooodxkdc;:oxxd;..;:;;::;;:lc'............''''.......',;:;.. ..,,:llloooooooolco;.',,,::::cloollc;;;;;:cldxxxxdxddddoxkkl......','......;::,.......',;::;;:lodoodddddodddddolc;,''.',,,';kXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKOdlcoddoooddxkxdoc:;;;;::::cclodddxxxkkkxxxxxkkkkkkkkOOOkkxddocdd;:kxll:;;;;;,,'''.',;;'.:kKXKXNWWNNWWWWWWWWNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkloddxkxdxxxddxxkkxkkkkxxdoooolc::::;;;;;:;;:,'';d00KKKXXXXNNNNNNNNNNXXNNWWWW :ccc:;;:cc::ccc:::cccclooodl;;::odlcccllllllccc:;,,''.'coddoollllllllllc::::;;:loooloolcccc:,;;;:::::;,''''''''',;,;;;,,,,,,,,,,'''''..'''''',,,,,,,,,,,,;;;;;::;:ccccc:;;;,,,''''',;;;:::loooooo:. .:Oxollllccloddoooooodddoodddoc:;;:cloc;,'',,;;;clc;,......................'',;;;,....';:cclloollloooc..,;;:::;:::cllcc;:c:;:lodddddddoc:;::;;cl;.........'''','.........'',,;:::clodxxxxkkkkxddl:;;,''''',,,',kNNXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0xollodddxxkxxxol:;;;;::cccloxxddxkkkOOOOOOOO0000OOOOOOkkxdddxkl,dOocc:;:;;;,'''.':;,.,oKNXNNNNWWWWNNNWWWWWWWXxdOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0xxkkkkxkkkkxxddxkkxxxkkxddoolclccclc:;::c:;,,,,',dKKKKKKXXXXXXNNNNNNNNNXXXNWW cccccccccccclllcc::::looodxdc::cddoc;,:loddddddollc::;;',:clllcclclllllc:c:;;:clooooolc:;::;,;;;;:cc;'.'',;;;::cclllc::;;;,,,;,,,,;,'''''.........'''',,,;::::cllccccccccllllc::;;;::::cccclodddxk:.;oxollllllc:cllooooooooooooooccccc::cloc....'';ccc::'....................''''',;;::::cc;::ccclllloloc'.'::::,,,;:::::cccdxlclodddodxo:'.. .....:l:... ...'..... .......',,',;;cclodxxxkkOOOkxdlcll:;;::;;;;,,;dXNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKxlloxkkkkxxddoc;;,;;;;cccllooddkkkkkkOOOO0000OOkkkxxkkkkxooxxox0koc;;;;,'''''..''',lOXNXNNWWNNWWWWWWWWWWWWWXxoOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0kkOOOkxkkkkkkkxxxkkkxxkkxddxkxoc;;::::::ccc:;;;,':kKKKKKXXXXXXXXXNNNNNNNNXKXNW xxdollllooooollcc::cllodxkkkkkdddoll:,:looddddddoollc:::'..;:ccccccloolccc:;:cccccccc:;,,,,'''''',,,'',;clllllllcllllc::;;,',,,,,,,,,'''''''.'''........';::coddoollllccllllccc::::ccccclclooodxxl:llcllllloolc:coollloolllllooolc:llll::ldx:....,;clc:;'',,'............''''.'''',,;;:clcc;,;;;;;,,;;:c'..,::::;;;cllccccloxkdoloodxxxdoc,. .... .::... .''...........',,:;',;;:coddxxxxkkOOkkxxxkdlllccllc::::lONNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNN0xoloooodddol:;,,''''',;;cllodxxxxkxxkkOO000OkkxdxxkOOOOOxxkdxOkdoc,,'''''.......:ONNNNWWNNWWWNWWWWNNWWWWWWWXXNNNNNNNNXXKKKKXNNNNNNNNNNNNNNKxxOOkddkkxxkkkkxxxkkkxxddxdxkkOx:.',:llllccc::::;',dKK00KXXXXXXNNNNNNNNNNNNXKXN dddddooddo:;,'':ccclddxxxxxkkOOOOkxddoodolllllolccccclcc:. .',;::::clllcc:;;::::::::;,'''''..'',,;:cccccloooolc:::::::::;,,''','''''''''.''''',',,,,'...',;::codolooollllllclcc:::::cccclclc:,;;'.:olclcclooolc::lllcllllccclllcc::clodl:;cddc'..';:ccc:clc:,''.....',,''''''''''',,,,,..............,:,..,::::::cloolccloollxkOkdodxxxxxdc,.. ...''....;;........'......,;;;,,;:;clddddxxkkkkkxdxxooolllodddollc::xNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOxllcccoxdoc;,;'.......';clloodxxkkkkkkkkkkxxdxkO00000OOkkxxkOxooc,...........;dKNNNNNWWNNWWWWWWWWNNNWWWNNWNXXXXXXNXXKO0XKKNNNNNNNNNNNNNXKkxkOkxdkkkxxkkkkkxxkkxxxxdoclkkd:...'coolllllllclc;'c0XXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNX ddddxxxxd;....,clloxxxxxxxkkkkkxxxxxxolooollcclcc::cccccc' .',;::;:loccc:;;;::::;,''''''''',;:cllllllcc:cccc:::;;;;,,,,'''''''''''.....'',,,;;;:ccclc:;;;,,,;coolloooolllllcccc::::;::;;;;;'....;xkoccclllllll::ccccc;:llcccllllccloooooc;cooo;'.,;;;::clc:;,''..'',,,;;;,,,;;,,''','........'',;::co:'',:ccccccldoccloddo:cdkkOOdodxxkkkkl'.......'.....'.....''''......,;;;;;:cclodddxxkkkkkxlcodollodxxxxdooool:oKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKOolccldxddloo:......''.,ccllodxxxxxdxxxxdxkOOO0000000OOkdlokOdlc;'........:xKNNNNWNNWWWWNWWWWWWWWWNNNWWNNNXKK00KXXXKKXXXXXNNNNNNNNNNXX0kxxkkddxkkkxxxxkkxxkkkkkkkx:,ldo:'...':llllolloooooc;dKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNN kkkkxxxddl;',clodxxxxxxxxxxkxxxxdxxo;.,loolccccccclccc:::. .';:;:ll:;;;;;::;;,''.'''';;:ccccccc::llc:;;;::::::;;;;;;,,,,;;,;;;:;;;;;,,,,'',;;;::clolllc:;;:clodoodddolll:;,,,,,''...'''...... 'dOd::cccccllcc:::ccllollcllllllcclloooooc:ldooc;;:::::cc::,',,,,;;;;,;::;;,,,;,'''......,::ccccllll:'.',:cclloooolcldxxxl;:dkkkOxlodxkOOOOd' ......... ...............,;;;cllooooxxxxkkOkdooclxxddxxxxxxxxdoooo::ONXKXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKxoollloolll;'..'.','.':::clodxxxxxkkkkOO00000000000OOkdolokxl::;,,,'..;xXNNNNNWWWNWWWWWWWWWWNWWWNWNNNNNX00OOO00XXXKKXXNXNNNNNXXNXX0kkkkxxddxkkkkxxxxxxxxkkkkkkxdooxxoool;',,,;;;:clloool:;d00000KK0000KXNNNNNNNWNNWWNN kkkxxdddoolodxxxxxxxxkkxxxkkxxxxxxl'.,:cccccc::cccccll::;. .';::cc;;;,;;,,''',,,,;::cllc:::;;;;:cccccccccclccccllcccccc::ccllooooolllc:;,,''',;:ccllllc::::cllc::::;;;,',,,,;;'....''..... . ,doc:::cccclc::ccloolcccllllllllccccloooc;ldoodo,';;;;;:c;'...',;:;;;;:;;;;,;::;,,'.....,:;;;:cc::,...';:cclloollccdkkkdl:cdkkkxocoxxkOOOOko' ....... ......... ....,;::ccclollodddxxxdoooccdkkkxxxxxxddddddo,,kNNXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkcclc::,,;;,...''',..,::coodxxxdoodkO000K0000000K00OOxoooloxo:;,;;;;;o0NNNNNWWWWWWNWWWWWWWWWNNNNNNNNNNX0kkOOOO0KXXNNXXNXXNNXXXXX0Okkkkkdloxkkkdxkxxxxxxdxkkkkkdoxkkxoc:,'........',;:cll;.'kKKKXXXKK000KXXXXNNNNXXNNNW kxxxxddolldxddxxxxxxxxxxxxxxxxxdc,.':oooc::cc:;;::cccc::;. .';:::;,,,'',;;;;;;:::::;;;;;:::ccloddddollloddddoooolc:::::::ccooooollclllclc:,,',;:c:;,,,,,,,;;:::;;,;;;,,;,;cc:,.............. .cl;::::ccclc:clccllcllllllccccc;,;::clll:cooodxl;::;;:::;,'.....'''''''',;:cll:,'',,,,'',;:cll:,'...;llloooolllc:coxxxdooodxd::lodxxkOOOOkkd,. ............''.... ...',;;::;;;:cccoooodddool:::ldxxxxxdooodxxo;.'kNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXOc,,,,,,;cc'....'''..,:clllllllcldO000KK00O000KK0Okkkoloollxd;,'.':x0NNNNNXNWWWWWWWWWWWWNWWWWNNNNNNNNNNKkkOOOO00KXXXXXXXXXXXXKOxdxkkkkdccodxxkxxxxdodxxdxkkkOd:cool:'.;;;;,,'.......',;,. .lkO0KKXXXXNNXXXNNNNNNNNNNNN ddddxxxxdxxxxxxdddxxxxxxxxxxxkd:,;,;odddo::cc;;,;clllllc,. .';;:;;,,;::;;::c::;:::ccccclllcloddddoolllllllcccc:;,;;;:::ccclllllcc:cc:;;;;;;,,'.........',,,;:::::::::cc'.;c;,'.;:c;'...;l;. ,xd;;:::ccc:cccllccccccccc:::::::;,,,;:::;;ododxdolll::c:;;,,,'..'''..'.''',::,',,:cc::,,ccllooc:;,;codxxxolccllcclloddolodxkl:lodddxkOOOOOOOkc. ....,'........''....';:codddoooxxxxxxxoolc:;:loooddooollodxdl;..'xNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXX0xl,''',::'. ...'..,;ccllllllcdkO000KKK0OO00KKK0Oxkd:lol:cdo,'.,l0NNNNNN0OXWWWWWWWWWWWWWNWWWNNNNNNNNNNKkkOOOOO0KXXXXXXXXXX0xlcldxkOkocclodxxkkkxkxddxxddxkxdl:;:;;;;,::;;;;,'........',,'';lxO00KKXXXKKXNNNNNNNNNNNWW dddxxxxxdolccooddxxxxkkxxkkkkkd:;;,,ldddxoc::::;,;:coolc;... ...,;;;;;;;,,;:;;::ccclllllc:cc::ccccccc:::::::;;;;;;;,,;;;;::cclccclddlc:;;;;,,'','...''''''',;;;;,;::cloodo,..'....,;:o:'cdd:...o0Ol,;;,,;;:cccc:::::::::ccc:;,coo:,,,,,;,,lddxxddoc:;;:;,''''..''','''''',,,;;:cccllcc::ooooooolccodxkdodolllolllooddoodoodxdoddxxxxkkOOOOOOOOd,. .......'.'cc:coxkk000OOO00KK0O000kxxdooodxxdolcccldxxxdcc;...oXNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0o;;,........ ...',;clooolcox000KKKK0OkkO00KK0Oxddc;cc;:odl,'lOXNNNNN0OXWWWWWWWWWWNWWWWNNWNNNNNNNNXX0xdkOOO000KKXXXXXXKkoc;:ccoxkkl;::lodxxkkxlcoxxxxdooxxddo:;::;;;;;;,,,,''......',::cccclxOKKXXXXXXXXXXXXXNNNNNNN dxxxxxxxddl,..,coddddxkkxddol:;;::,,coddxdlc:;,,,,;:locc:'..........,;:;,',;:::::::cc:::;;;;:ccllcc:::::;;;;;;;;,;::c:;,,,,'''',;ccoxkxolc:;;;,,,'''. ...',,,;;::;,:::clodddl::,.....lloOdxxl,..'ckO0k:''''',,;;:cc;;;;:::::;,'..'oo:,,,',,,,cddxxxxxo;..,;,'''......',,,,,;:::;;:clllllxo:cccloddxxxxxxxoloooolccloxxxddxkkxooddxxxxkkkOkkkOOOOO0Oc. ..''.''lkkO0O0OO000OO0KKKKKK0KKKKKKKK0KK0OOxlodxkkkkdc:;...:KXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKOo,. .',,'... ..,;:lodocldkO0000KK0kxkkO0KOkxdddc,:c:;lxoclkXNNNNWNx';KWWWNNNWWWWNWWWWNNNNNNNNNNXKOooxkkOOOO0KKKKXK0x:,;;:cc:loxd;;:codxkxdl:;''cdxdooxxdolc:cc:;;;;,,,,,,,,,,''',;:cclllllodk0KXXXXNNNNNNNNNNNNNNN lodxkkkxxddoc;'';ccccll:,;;,;;;:::;;loolllllcc:,',,,:llll:. .....;;;;;;;;;::;;coolcclllooooolclllllc:;;;;::::clllc:;;;,'.'';:lk0Okxdoc:,,,,,,,,,....,,;,;;::;,:cllllllc:clolcoxkkk0KOxlll:,;d0000x;,,,,,,,,;:;,,,;::::;'. ,l:;,,',,,,cdkkxdxxdoc;,,;;,''''....',,,;;,,,'',:cllldkl;;;coododxxxdddxdoolcclldkkxxdxkkkxdooxdddxxxxkxxkOOOOOO0Oo'.. ..''',cdxk0000OOkkkOKXXKXXXKXXKXXXXKKXXXXXOdxxkkkkdc','...,ONXXXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOd;.':c:;','....;:clooodkOOO000K00kxxxO00Oxddodc',::,;oddOXNNNKkxo;..oXWWWWNWWWWWNNWWWWNNNNXNXXOl::coodkOOOO0KKKOdlc'..;;cll:ccxd;;:oxkxxl:;::;,,;cc:collllcloolllollloc:;;;;:c:;:cclollollooxkOO00KXXXXXXXNNNNNNNN lodxkOkkkxxxxxdolllc:,,;:cllc:::;:::llc:::cccclc;,',,;clc;. .'...',''''''',;;;;::;;;::cccccccccllcclcc:;,;;;;::ccc::;;,'',,lkKK0Okxdl:,,;c:'.........'',;:;;;:cllccllc:codx000K0K0kd;...;cokO000Oo,,,,,,,,,,,,,;;;;;;,.. .cl:,''',,,:xOkxxxxxdoolccc:;,''.....',,,,,,,''':llloxo;;:clloooddddxxxxdodolldxOOxdxxxxddooodxddxxxxdxxkkOkkOOOOOk:...........',lkkk0K0OOO0KXXXKKKKKK00KKK000KXXXK0kxxxxxxl,',.....kNXXXNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOl'.';::'.,,...,clccldkkkOOO0000OkxdxxkOxdddlol,';:,'ckOXNX0xc,......'kWWWWWNWWWWWNNWNNNNNNOlc:,,:codxkOOOkkOko;......,cooc::;;dl':lxxxdoccllllcccc:,';lollllllccoddxxdl;,,;:cllcccclloooooooxkkkkkO0KKKKKXXXXXXXXX :odxkOOOkxxddddddddddocldoll:;cc;:cccc:c::::;;cc:;,,'','.. .,cc,...''',;:::,......'''.''''''''''.''',,,'''',;,,'''.........,kKKKK0Okxo:;,'.. .......'',;,:cccc:cccccloxO00OK0O0kxd,....;dkOO0O0xc;;;;;;,,,,,,,;,,,,,'. ,lc;'''''';oOOxkOkxdddddollll:;,;;'.',,'',,;,,,:lc:::,,:clollodxxxkOkxxdolcclodxkOOkxxxddddddxddxxxxxkkOOOkkkOOOkko'...........,;cok00KKKK000O000000OOO000OO0KKK000OOOOkkxl',,.....xNXXNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOd;..''''.....';clcldxxxxkO0000Oxxdddxxdoododl,,cl:';x0Oxdc'..........oNWWWWNNWWWWNNNNNNNNKl'',;codxkOOOkkkkx:. ... .'ldxxc,,';dlcoooolc:clcllcc:cc;..,:odddoloooollc;''''''',codl;,:lddddooodxkOkxxddOKXXNNNNNNNNN ,cdkOKK00Okkkkxxdddxxxdoolcc::coc;::::clc:::;,;:c:;,,,'''.......',;;;'...',:cloddl;''''',,,,,,,,,''''''',;;,''''''''...........'oKKKXXKKOkoc:,'. .........',,,:cccc:c:lxodO00KKKK000OOkl;,''lxxkOOOOOd::::::;;,;,,,,,;;;;,. .;:;'''''',ckOkkOkxxxdddddoloooll:,''',,''',;;clc:::::::cllooddxkkkxoollccldolodkkkxxxxdxxkxddxxxxxxxkkkOOOOOOOOOkko....'.... ...;oodkO000OOkxkOOOOOOOO0000O000OOOOkxOOOOOd;,'.....xXKXXXXXNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX00x:,;;''''...,:cclloodddxO00Oxoooodddlcclodl;,coc,':oxl;'.. .........xWWWWNNNNNNNNNNNNNKd;,;lddxkOOOkkkkkxx:. ....lddxdl;,'cxllooolcccloolllodxxo::::cldd;.................',:;,,:ldddddddddddddolllx0KXXNNNNNNN ...',:cloxkO0Oxdlccccodl:,;:::ll:;;;;:llc;;;,,,,;;;;ccllc:;,,,..',;cl:'..,:::cclodddl:;,'',,;;:;;;;;;;;;:ccc;,,,,,;;;;,''''.'''l0XXXXXKKKOkdc:,.. ..........'''';::::ll:k0dk0O00O00OkxxxxxddooxkkOOOOOOko::c:::cc:;;,;:::::;. ..,,''''';cxOOOOkxxxddxkkxo:::c:.....''''',;col::::::::cclodxxdddoc:;,;;;cdoodxddxxdxxxxxxdddddddxxxxkkO00000OOOOOOl,'.','. ... .cdxdxOOkkkOOOOO000O000K000000O000OkOOOOOdc:'.....oNXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNK0o,'''....',:llccoolldkOkxoodkOkxdlccclol;;coc,',codl:,'............,xXWWNNNNNNNNNKxooc;;cdxkkkOOOkkkkkkxkl. ...:kxdocl;.'ckdoxxxdxxdddddxkkOkdddoolc:;::,,'.. .............',,;:ccccclllllcccc::ccclx0XNNNNNNN ..........,;:;'......,lxxc;::ccc:;;;clloc::cc::::;,,;:::;;;,;:,';cllc:,'..,:;;:cclodddollollllolc:clllllllool:::::::::::;;;;;;cOXXXKKKKK0Okxoc;'.................',;;ckxcOkoOOkkkOOOkxdxxxdddxkOOkOOOOOOOOOxlc:cllc::;;:cclll, ..''''',:loxO00Okxdooxkkkkdc;,'. ..''''',;clc::;:ccc::cllllol:;;,,'.. .lddoddxxxxxxkkxdddxxxddddxxkkO0OOO00OOOOOkl,..,,.......,dOkxkxxO00KKKK0K000000OOkkkkkkkkkkxxkxxdol:,....lXNXXNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOOdc,.....',;cclcldoodxkxook000kdllcllcl:;;coo:..':oooc;;:;''..........;oOXNNN00K0x:,,;::ldxkkOOOOOkkkkkkxko. ..oOdoccllodkOxdxdoolllodxkkkxdc,;llldol;,coddoc:odl::;.......;cc:::::;;:;;;;;;;;;;;::ccdOXNNNNNN ll;''','..''',,,...;:,:dkd:;:::;,,'.,clooooolc;;;;,,'....'',:::cllc:;;;;,..,;;;clllloddxxxxxxxxdoodddoodooooolcccccccccc::::clkXXXK0000OOkxxdlc;,'..............',,,,lOdcxddOkxxkOOxdddxxxdooxkOkxkkOO00OO00d;;cc:::c;;coddddl' .....''',:ododkK0OkxdddxkOOko:,'. ..',,,,,;::::;:oolcccclllcc:,'';,. .oxddddxdxxxkkxdddddxkkkkkkkOOOOOOO0Okdolc;.',;........'x0000OOOO00K0000000000OOOkkxxddxdddoddolcc::;''.:KNXNNNNNNNNNWNNNNNNNWWWNNNNNNNNNXOl::;,''..',;::cccodooddo;'lOkxocccllcc:,,';ooc'.',codoc,'colcc:;,,,,''''',col:,,:;;;;:clldkkkOOOkkkkkkkkkkko. .,xd:::::coodkdloolloooddxddddc'..',;c::ldxkOkddxxxxxxl,..';;,;loolc:;,;;;;,,,,,,,;;;:::cdKNNNNNN xxl;;:;''',,,;:l:..:cclooc::;:l:;;,;,';loollcc;..;::;;,'..;looooolc:;:llc,',;:::cllooooddxxkxxxxxxxxxddddddddoolccccccc::cc:cxKXK0000000OOOkdolc:,'............';::;'ckolxdc;:coxxoldxxxxdddoxOkxxkkkkO00OO0d:::::;;;,,cdxkkxxc. ........';lddlccdOOxxxxddxkkdllc;,'....,;,,;:;,;,;lolcccccclllc;,.... 'ododxddxxxxdddddxxkOOOOkOkkkOOOOko:,......',,........,x0000000OkO0O0000OOOO000000OOOOOkkkkkxxdoolcc::,:0NXNNNNNXXNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNN0xollc:;...,,;cc:::clllll;',cllcc:clc::,...,co:'.';cdxxdl,;dkxkxolcccc::::;,'''',,;:cccodxxkOOOOOkkkkkOOOOOkx; .;dc;::;;;;;cxl:cllc:,,,,,,;:c:'.....';;:dk0K0kdooooolcldoll:':oddooo:,,,,'....'';;:clc:clkXNWWWN xxolol;;:;;;;,,;;;,;:coddl;,,,;,':cc,.;oddddol;..,c:,,,,'.:oddddolollllll;'',;::;:llollodddxxxxxxxxddxddxxxdddolcccccccc:clokKXKK00OO00000Oxdolcc::;.........,c::c:::clclc....,;:;''cdoooodddxkkdddxxkOOO000l',:::;;;:c:oxxxkko. ......''..,:odolclloxxxxxdddkkxc;cc;;'...',,,;;;,,.';:cccc:;:ooll:'. .cdddxxxxkkxdoddddxkkkkkkkkxkOO0x;..........,,........,x00000KKK00000000000KKKK000OOOOkkxxkxxxxoolll:;',ONXXNNNXXNNNNNNNNNWWWNWNNNNNNNNKkxxdlcc,.',,,:ccclooooooddooolc:cc:;;;.. .':lc,.',:coxkxo;',lxxxxxxxddollcccccc::loddxxxkOOOOOOOOOOOOOOOOkkko' .ld;:c:;,''';do,,'...................',,,:lddkkdddooodl:cc::;;::::;;,;;,'''..,:c:ccloxxxxxdx000OO odxdl;,;:;;;,,,,;oddddxxoc,,'...,lxl,'cddxdo;'..'cloc;,::;lodddooooodoolll,.',,:c;:cloloooooddxkxdddoooodddddooollccc:c::cd0KKKXKKK0000000Oxxdoodoc:;'.......;xo:clc;::;;,...''..,;''cdoc::clxkxddddddxxkkO0o...:lc:clcccloxxko.....'''','';looclollloxkxddddxxoc:clcc;..',,,,;;,,,,',;:cc;',ldxxo, 'codxxxkkxdooxkxxxddxxxkkkkkkOOl. ..;;.....''........,x000000KKKKKKK0000KKKKKKK00OOOkxkkxxdddolccc:,,.'xNXXXXXXXNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNKOdlcccoxkxlcodxxkxxxkxxdddxdoll:;;,''.. .,;;,...;cloxxxo:,',ododxdoddddddddxddddxkkOOOkkkkOOOOOOOOOOOOOkkkxx; .ll,:cl:,,,',oc','','....;looooddol:,''...',,,;odddoc:...''''..''....;c;,,;;;lxxocl::ldxxxxxxddoo oodol::c:;;;;;;:,;clxOkxdo:'..',:ddc;,coddxo:,;clooddoloooddooooooooooolll:'...':c::loolloddooodoodooooooooooooolc::ccc::d0KKXKKKK0000000Okxdxddddooc;'......,oo;,ll;::;;:;'.....,oc',cllc:,:dxxddddddxxxxkk:. .;lcclcclloxxko. ...',,,,'';ldolodooccldxxkkxdl::cloolc;'';;'';;,,;:;,,;::;;cldxkc. .,lddddxdoooxkkxdxxxxxxxxkOOkkkc...''......,'........;dxOKKK000000000O00KKKKKKK00000OOO0OOkkkkxdolc:;,'dXXXKKKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNX0xl;,,:dkOKOxO0OkOkkxdddddool:;;,..'.. ........ ..'clldkkxoc;,'....,;coxddddxxxxxkkkOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOkkd'....;oc;:cll:;;,:occlcll:,';::cccdOO0KKXKOxolcloddooc;,;c;........;:;....,;'':ccoxkkkkxdddolodddddddx ooolodol;,;:;,,,,;cox0Oxdol:,,;;ckx;.,:oxxddddddddddddddxxdddooollloooooool;....'clccooddoddolcclooooodkkxddddooolccccloxKXXXXKKKK0000000kxxdxxxxxddoc;'.....:lc;:ll:c:,,'.......';'........'cxxxxxxddddddxko. .,c:::;cloxxkl. .....''.'',cdolddoc::cldkkxxo::cclodoodl,''.',,,',;;,',cooccodkx,..... ....'lodddddoodxkkxdxkkkkkdxkkOkOx:...........;,......';:cclooxk000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000Okkxdo:,oXNX0OXNXXXNNNWWNNNNNNNNNNNNXKkl,,',cxOKXKkxkkkOOkxxxdlcc:,'...... ....... ..,ldodxkkxdl:,'.... .,cdxxxxxxkkxkkOOOOOOOOO00000OOOOOOOkkxxc. . .dkc,;;;;:;;,cd::::clc::cloddxO0OOOkkddxkOxoc::;,;,,oxl:;,''..:lll:;''',;,;lldO000Okkdccdddxxdddxk llloodoc:,;:;;;:oollodkkkxdddc:oxkl,,,,:oddddxxxdddddddxxdddoolloooooooooll:'...';clccloddddddooooolodxkkkxdooddddollldOKXXXXKKK00KKKKK0Okkkxxxkxxxdolc;,....',;:,;:::'......',,,:oo:,.'''';:::coodkkkkxxddxxl'....'loc;;:cllo;.......'....',;cdxocc:cccldxxdl::cdxddooo;...',,,'''',''';clllodxl.............,,',cddxxddodxkkkkxdxxxxxkkkkkOOo'..... ..;;'.....;c;co:;cllx0000000K0KKKK0KKKKKKKKKKKKKKK00000OOkkdc;lKXK0KXXXKXNNNNNNNNNNNNNNNNNXk:'...'lk0KXXKkkkxxdolc:;,'............ .''....,:odoodkkxdl:;'....'. ':dxxxxxxkkOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOkkkxkc. 'kk;',,,::;;;oo,:llcllcclldkOOOOOkxkkdkOkl,.....,''lxdddddoc;;loolc::::cc:':dxO000Okxd:ckkxxdllddo lccllolccc::cllloollooxkdooxxlcdOd;,;,,:lddxxxxdoooooddooooooodooooooooollll;..,;,:ol:ccodddddddolcldxodxkkkddxxxxdold0XXXKK00000000000OOOOOOOOOkxddddlc:,....';;''''......,;;;;:lxOOdc::;,;llc:ccdkxxkOkxxdddo:....'ld:',;;:c,...''','...',;::loc:::cooooxdoooccoxkkd:c;....','''..'';:ccloolldl. ..........',,''cddxxdddxxkkkkkxxxxkkOOOOkOk;...... ......,,....;ll:cdlcolcoO00OO00KK000K00KKKKKKKKKKKKKK000OOOOkdol:cOXKXXXKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0:.....'ck0K000dc:oo:;;;,'............ .;;.,;::cccc:clccc:;'.',:::,. ...;ldxxxxxxxkkkkOOOOO000000OOOOOkkxx; ,OO:';;cll:;:xd;,;::dkxxkkdoxkxxkkoodkkdlllcccccc;:xd:cllc::,:oolc:;'',;;,',oOOOOkxdoolodoc:;',;,. xolllclcccc:clooooolllooolcldocokc',;;;cdxxxdxxxdddxdooooollodddddooolllcccc:''clclxdlllccoddddol:;,::;cdkddxdodxxdod0XXKK00000KKK00000kkkkkkOO0OOkxxdolc;,'.'',,......'',,;:;;;cldxoolllolclodddooddoxkkxdddoddc.....:o:''',;,.',;;,,,',,,,',;,',:lcldxdooolloddddxkd,;:....'......,;:::::clcld:. ..........','..;ldxdddxkkkkkOOxddxkkOOOOOkc'..........',';;...;odoc:loooocck0OOO0KK00000KKKKKK0KKKKKKKKKKK0kxkOkxdolck00XXKXNNNNNNNXNNWNNNNNNNNNKd,....,cx0Kxlc;,lOd;;;,'.......... .':;;::c:;:::;;:;;;::::::;;:;.... ..,coodddxxxxkOOOOkkOOOOOOOOkkxxl. ;0Oc;lodxd:,lkOOxdoloc;:lxkdoxxxkxox0koccc;;:c::ccoxollc:,',;clc;,'... .'',:doc:;;;'''''......... Okddocccc::;:cloloool:,,;;;:lddxo,,::;cdxxkkxdddxddddoolllloddddddolllclc::;;,,cooolloddllllllol:,'',:ldxxdodxoodddd0XKK00000KKKKKKK00OOkkkOOOOOOOOkkxdol:;,,,'..',,'',;;:ccc;cooolccooc:cclllollooddddxxdlc:::cll,. .,odc,'''','',,,,,,;;,''''',cooodddooddoloxkxdxc.,c........',';:;::;;;;cll. .....''',,'',''..:ddddxkkkkkkkkkxxkkkOOOOkl'''.......,,'..,:..,:ooooc:llcl::xOOOOOO000000KKKK0O000KKKKKKKKKOxdxkkxdol:d0KXKXNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNN0:';,.,:lddc:;cdOOo,,,',,....... .cc:;:::::;::;;c:;;::c:::;::' .',,:odddddxkkOOkOOOOOOkkxkkl. cK0lldodxdc:dkdxxdxxkkxooxxddO0xloxkdc;:loollc,...oo'',;lddool:'.........,,,,cc,'.....,,,,,;clc:cl 00Okxdccccccclclllloocccllcclldkl';l:cdkkkOOOxxxxdllllllllodddddddoolcclddc;,',cclolcdxoooodo:cc,''':odxkkkxxdlcood0XXKK00000KK000000000OOO0000000OOkxddoc:,',,....';cllccll::loll:;:cc:clolclol::lolooxxl:,'',;;:l:.. .';cc:;,,,',,;;;;;,,'',;;;clcclodooddoodddxkxo:''c;.''...,,;;;;;:::;,,,;;........'''',,,,,,',oddxkOOkkkxxxxxkOOOOOOkoc,....''.'::'...;c;';:odo:;,;ccc::okkOOOOO000O00KKKOk00O000000O00OOOOkxxdlc;o0KKKXNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNd,;:,'',cdl;,lkkkx:'.........','.''.. .,:ccccc:c:;:c::cc::cccc;;::,. ..''..:c;,;:loxxxxkkOkkOOOOkxxko;. .lK0dlodxxkdoxdllccloc:::cldk00kllxdc::::cclldOo,,:xo;;,.,:;:coxo;'......';,,,,lc.........'',;::::c 0Okxdxdlldddollooldxxxxxxxlcddoxo,'';oxxxkOK0xdxxdoolllooodddddddddoc:cclodo:,,;cldllxxooddoc::c;'';dkxxkkooxocloookKKK00000000000OOO0000OO00000000OOOxddo:;;,;,.';;:lolc:cc;:c:,,;;;::::clc:ccccclllllooc'...'',;::::c;,''lkkdol:;;,,,,;,,,,;::::;;;:looooolloxxxxl,.',;;,;,,',,'';::::::;,'',;'.......'''',,,,;;,,;cdkkOOkkkxxxxxkkOOOkkd;::'.,;,..,'.....'cc;:ldxl:,,;clc:clxOOOOOOO000OO000000KK00OOOOkO0OOOOkkxdlc;l000XNNNXXXNXXNNNNNNNNNNNNNO::c:,..,:cllldkxkd' ...,,,,;,.. ...,clllcccccccccccc::ccc:::,. ..,;;;:clolcc:cccdkkkOkOOOOkkkOx' ... .l0Oxooodkkkkkollclc;,,,:lox0klodo:;cc:::;',;:xx;,lxlcc:;,;cododxdl:;,....'''..,c,...',,,',,,'',,,, OOxdoxkkOOOkkxddddxkkkkkOOxolldxdc::ldddxk0K0xodolc::clooooddddddooll::cc::odl;;:cllodoldxdlcclooloxxddddkxloxxodddk0K00OOOOOOOOOOOOO00KK0OO000KKK00OOOkdolc::;;,';c::cdxkkO0OOxdc;,,,,;::cc:ccccldddddddxxddkkxk00OOXNNX0kKWWNXKkdxxl;,,,,,,;;:;,,;:ccccooc::lodo:,...'..',,;,,,,,::;::::;,,,',,'.....''..'',,::::;,';cdkkkkxxxkkxxkOOOOOx:;:,,,..,'.''.....;oc,;oxdocclccol:;okOOOOkOOOOOOO000000000OkOOkO00OOOOkxlcc;:OK0XXKKXNXXNXXNNNNNNNNNNNKlco:,..;lolccodxxkdc. ..;;,,:c:;,:olccllccccclccccc::::;;'...,;,;loolodoolllllloddddodocccldl,'';c:. :00xooodxkdxkolcll:,;;;:coxocdxo,',;llc;,',;cl:.,do:cc;,,:oxxxdxxxolc:;'.......cl,.'',;;;:cccc:::c OOkxxkOO0000OOOkxdxkOOOOOOklcc:looodddodOKKKKk:'... .,cloodddddddoooolclooc;:c:,;cllddlldxdoloodO0O00kdxxocoxdooddxOKK000OOOOOOOOOOOO00KK0000KKK000OOkkxddollcc::;,;;;:xKXXXNXNNNX0kxl;;::::;;:::cxKXXXNWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNNNNXOo;,,''',;:;,;;;::;lxc;;:ll:;;,......''''',;:l:,;::c:;,,'.',;;,........',:cc:;,,'',cxkkkkkOkkxxkOO00k:,;'..';'.',,.....,c:..'::ldoooool:;okkkkkkkOOOOOOO000OO000OkkkkkOOOOOxxdoc;,;kXKKKKXNNXXXNXNNNNNNNNNN0occl:'.,ldxlcldkOOkkOl. . ... .;:clollllccccccc::cclc:;;,;:cccccc::clcloolcc::loooolc:;,,,,,;codo,......'oxdooooxxdkxool:;;;;clcodccddollc;'',,,::ccllc:lxl:c:;;;;:ldxkkOkkxdool;......'l:'.''',,;;;:::::o kOkkOOOOOO000OOkkkOOOOOOOO00OOl;ccclolokKKXXXXx,. .,llooddddddoooddoolllcc:;,',;:ldxoclxkdllddx0X0000OdlooxxodxxxOKK00OOOOOOOOOOOOOO000K0000KK0000OOkkkxkxolllc::,';:cxXXXXNNNNNNNNNXOo;;::cc:;,':ONNNNNWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOc::,',;;;;,,,;::dk:,;;;;;:cl:'..'.';'',;:l:'';:ccc:;;,....''........',;::ccccllc::cdkOOOkkxddxkOOd;,;..;:'.''','....'lo,..,:codddxxolloxkkkkkkkOOOOkkOOO0OOO00OOOOkkkkOkxxxdoc;,dXK0KXXNNXXNNXXNNNNNNNN0lc:;:;'':oooloxOKK0000l. ........... .,'.,;llc:;;;::::::clcc::::lollcccccc:clodoooolcccloooool:;::;:oc'. .....,cddollooddkdlloc;:::collclooddddxo'.....,clloc:oo:::::;;:cclodkOOkkxdol:'...'..'c:'''',,,,,:lllxx xkkOOOOOOOO00OOkxkOOkkkkxkkkkOOxoooldkOKXXXXXXXx'..':ccclodxxxdddddddxdoolc:;,',;;:oxoclxxocoxkO0OOOOOkdoddoooddxk0K0000OOOOOOOOOOOOOO00K0000K000000OOOOkkkxxdolc:,'';;oKNNNNNNNNNNNNXNXkocc:,... .lKNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXKklcc:;,',,;;:dx:,'..'',:ll;'''';c,',:c:'',;cc:ccc:;...........,:ccclllodxdddol:;:lxOOOOOxddkko'..'';;'.';;,;;;;,';lolcooodddlcxxoxxxxkkkkkkkkkOOkkkOOOOOO00OOkkkkkxxkxdddoc;'l000XXXNNNXXXXXNNNNNNKko:;;::;::..:ldkOK00KKXKl ...................':lcll:::cccc:cccccc;;::coooolcccclccllcloddollllooooooll:.,oo' ....;odolloodkOdclc::ccloddlcloodxxdc;....'oO0KXKOkkdclodl;;:cccclxOdccodoolc:::,'..,l:''.'''',cdoldc oxkOOOkkOOO00OkxdxkkkkkdxkkkO0K0OkO0KXNNNNXXXXK0xoccllllodxxxxxdxxddkOxooodc;,,,,;:cddoxkOOO0000000OOOkkkxddddodxk0K000000OOOOOO0OOOOOO00KKKKK0000OkkOOOOOOOOkxdoc:,',;o0NNNNNNNNNNNNNNNNX0xc. ;0NNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWNWNK00xc::,,,;ll'..,:;'',,,,,;,.,:,';:;,'';cllccc:::,.'',:cclllodddoooooxdllodddol::lxOOOkkkkx:....''...''''...',,;:lxxocloddolcl:;cdxxxxxkkkkkOkkkkOOOOOOOOOOOkkkkxxxxdool:,':kO0KKXXXK00KK00XXXNXd;,',;:cl:'..:oxkkOO0KXNO, ....................,;;,,:c::::c:::lollc:;:clcclllccccc::,'coclc;:c::looooollc:..:kd'... ..'lxdollooxOOd:;:cccclodolcclodxd;......:O0KXNNXNXXXXKxlokkxl;;:cc;',,;lddool;'....lo'.':::ccdo:coc dkkkkxxxkkOOkkxddkkOOOOkOkkk000KKXXNNNNNNNXKKXXXN0ocoddddxxddxxddxddkOkdollc;;,'';;;oO000KKKKKKKKKK0000OOOkOkxdood0KK0000OOOOOOOOOOOOO0000KKKK000OkxkkOOOOOOkkkkxol;',,:xXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXkoc,,',dXNNNWNNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXKKK0Okxocdo:::::::;,,'.,:;'';;,;;'',,;cllc:::;:clllllcclloooolllllodollodxxxxol::lxOOOkOkl::;.''....... . ....:dl;;:odddoooc..;oddddxkkkkOkkkkkOOOOOkOOOOkkkkxxddddol:,.;k00KKK0OOOOkxoodxddc,,;::;:l:. .:odxxdx0XXNXo. ..................',;;,.':c:ccccc::coolcl::clc:lllccc:c:,'''cdl;...,;,,:oxo:'','.,odl;;:;. .oOxocclloxO0d;,cc::cllcccllcloolcc:;'.';d0KXXXNNNNNNNXKKXXNKOdol:,'''''cddl;',;,'.,l;.,:c::okd:cdd :llllldkkkkxxxxxkOOOO00OOOOO0KXXXNNNNNNNXNXKKXXNNKxodxkkkxxxddxxddooxkxxddlc;;;;cdxkO00KKKKKKKKKKKKKKK00OkxxxxdoclOK0000OOOOOOOOOOOOOO0000000000OkkkkO0OOOOkkxxkxdl:;;,,:kXNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNXKKOOXNNNWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0000kkdccc:::,,;;,',;;,',;;,,,;;;::::::::;;:::cccc:ccllllcllllllllloodddddolloodxkkO0xodc',:c::;'..........;d:.,coooodddo;..':looodxxkkkxxxxkOOOOkkkOOOkkxxxdddddoc:':0X00kxk0K0kdddolc:;,:oc:c::,. ,ldxxdxOKXNNXc...........'.....',,,,,,',:ccccc::c:clllc:cl:cl:cccccc:ccc,..:o:. ...::',d0l.':;;:clll:::,.. .d0Oxo:clldxO0l';ol:::::::cllcccldl::;,,;lk0KX00XNNNNNNNNNNNXNNX0xc;,'''..;ol',cl:;'.,:,;lolcdOdllxo ...',:dxddxxxxxkkkkkOOOOOO00KXNNNNNNNNNNNNNNNXKXXK0xdxkkxxxxxxxxxdddxkooddolldkO0000000000KKKKKKKKKKKK000OxddoolcoOK000OOO0OOOOOOOOOkxdxk0000000OkkOO000000Okkkkkko:c:;,'lKNNNNNNNKXNNNNNNXNNNNNNXXXKXNWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNK00OOOxoc:;''::;;;;,,,'.;:;:llcccc:::::::;;;;;:::::::::::c:::::::::clllcccodxxxkkOO0Okx:.,coxxxc. .. ....ckdcokkxlcodxdoc,'..'.,lddxxxxddxxkOkkkkOOOOOOkkkxdoddol:,c0XOdd0KKKKxddlc:;::cc:cc::;. 'lodxxxkKKXXXKd'..........''.''',,,;;,'.,:ccccclllllccll::lc:cc:cccol::c:...'l:...,'.;, .dO:'colc:,':l:;,... .cOOOxlclloxxk0l.,ll::::c:;::cclloo;'.';,;d0KXXKKNNNNNNNNNNNNNNNNNKxc:;'.'..;;,cllc:,..:::::;:dxlodc; .....:ooodxxxkOOOkkkkOkkO0KXXNNNNNNNNNNNNWNNNXXXXXXXK0kxxxxxxxxxddolooc:ldkkO000O0000000000KKKKK0KKK000OOOkxxddxdx0K00OOOOOOOkOOOkoc,'..'cx000K0kkO00KK0000OkkOOOkocccc:,,dXNNNNNXXXNNNNNNNNXXNNNNXXXNNWWNWWWWWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNKOkOO0Oxl:',:;,:;,,;;'':ooodolccccc:;;;;;;;;;:;;;;;;;,,;;;;;;,;::;;:cc:;;ldxkkOO00000l''';okkkkd,.....'..'cxl;:ldddOOOd::cclc:,..,coxxo::odxkkkkkOO000OOkkkxdddol:,cOOoxKKKXKOl;cc:clc:::cool:;. .cddxxxkkOKKXK0k;.........,,,,;;'',;;,...;cclc::cllcclccl:;:ccc::cccccccc;....:l,',. . ,xxc:;,,;,'..',;;,. ,k0OxocccloddOO:.;lc::::::;;:clcc:;,'',,,,:kKXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOkxxkl'',cdol:;'.':cldxocolcdx:c ;,..':cloddoxkOOOOOkkkkO0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0ddxxxkxxxdooodoc::oO0000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOl;;;lxdxkkk00K00OOOOOOOkdc;,.......';dKK00OOOKK0000OO00OOOOkdlclllc;c0NNNNNNXNNNNNNNNNNNNXXXXXXXNWWWWWWWWWWWNNWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXXOdxOOOOOkl,,;:c;'',:;':dxkkkkxxdoccc:::::::::::cc:c:;;::;;;;::ccccllcc:;clodxkxkO00x...,:loodxko::'..,,..,dd' ...';col,..';clcc:;',loc;;:coxkkkxxkOOOOkkkkkxoccc:,ckxdOXKKXKkccoxddolcccoooo::c:oxxxxkOOkO0KKKKx,....'..':;;;::;;,,,;;'.'::ccc:::cc:clc:cc::cc::clllcccc;.....;oc,.... .;c,. ...''...lO0kdl;;cloddkk:';c::;;,,,,,;cc:,',;:::lc;;lOXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKXNNNXd;;cddooc:,':::x0x:.':oxddx ::::::cloloxkOOOOOOO00KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxldkkxxdooodxkdolcok00KKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0o:;cdkkOOxdO0K00OOOOOko:'.........',;l0K0O00000000O00K0000Oxxdollooc:cdOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXKxdOOkkOOko:,:ol:,,:;';xOOkkkxxxxxkxxddoooolccccclccc:::::::ccccc::::::::ccc;'..;oo. .',:c::clooxd'.,;,',do............',;:;,;:::;,''..'.',:oo:;codkdllddxl;,,,,.:xddk0KXKOdodkkxddxxxxo:,;:cdxxxolx0000KK00XO;..'''''',;:;;,,,;,'.....'clloolc::c::cccccclc;,;clllccc;......,oo'.. .......oOOkxl..;coddxxc,;::;,'',''',,,,;:oddxxOkddOKKXXNNNNNNNNNNNNNXNXXXX00XNNNOc:ccllooodc',;okxoc:ldxdlld ''';clloodxOOOO00O00XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNXOlloooooddddxxxOO000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000kkO00O00Oxk0K000kkd;..............';ckK000KK0000O000000K0Okxxxdooddl::ckXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKXXK0kxkOOOxddlcodol:::',codkkkdooodxkkxxxxdddoollcccclllcclcllllccccccc:::::;.....''. .',;::::lollo:.,:;;cxk:'''.''.....',:cc::cclc,....',,;,,'....:o;..',''......;o:lkKK0kdxOkkkkkxkkOOo' .,oxlcoxO00KKKK0K0l'.........''''...........,cllloolc:cclollccl:,''',:cllc;'.......cd:;,. ...'. .''...'d0Oxxc..'collol:;;;,'.....'',,;lodxO0OOO0000XXXXXNNNNNNNNNNNNNNXXXKK0KXXXKOkOOOOOx:,:cldkxxxxxlcl:,:o ;;,',,.,cddo:::ccoOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkl:cldddddxkO00000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOOOO0000000kkOOkkxo:' ......''......';xKKKK000000000000000Okkkkkxddddl:;:oxOKNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWNWWWWWWWWWWWWWWWNXXKXX0kO00kxxdollooolll;',;::loodkkkkkxkkkkkdddddoloolllooddoodooxxxxxddodoolll:;'...'',;';:c:;cddlcc:'';,;cokxc:c;''....',;clooccoodo;...,;:lllcllldo:,,,',,,......:lcx00OkxdxxxkkO00OOOkd, .lxddkO0KKK0KKKO:.........,,'..............;cllooodlclcooccc:;'..'''',;,'.'........oocl:''... .... ..'.'.;OKkxx:..,:::c:;,''....'',:cooccooclk0KK000KKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKKKKXNNXXKKXNNN0dloxxkxxocddc;:;'.; cll:,...',cl;,,:oOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNWWWNOdoddddddO000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OO000000000Okkkxdoc,. .....'''.......'o0KKKK00000000000000OkkOOkxxxxxdl;;;:cldddxkO0XNNNNNNNNNXXXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWNXKKXXKk0K0xlc;,,;:cldl;',;::cc:;cloxkkkkkkkkddxxxdollllodddoooloddxkkkxxxkkdlc;,'''..;c:;;::;;lxxl:::'.''';:dkollc;'...''':lolc:clodd:...,:coxxdxdoc:;,;::;''''...':c;;:::c;';okO00OxdxOOOd:. .lxxxxOK000KKKk;..........,,'.''...........'clloooolclcccc:,..'.................. .:xdo:,,,;,','..... ...',;d0kxx;..',;:;......';ldlloodoodollox0XXNNNNNNNNNNWWNWWNNWNNNNNNNNXKKKKXNNXXXXNNXXXKKXK0kodc':oc;,'.': cloo:...,,,cddx0NNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNWNKxlllddxO00OO00000KKKKKKKOOKKKK0KKKKKK00000KK0000OOOOkxxdddl. ..................,o0KKK000000000K0000OOOOOOkxxxkkxl;::cc:;,'';cllx0K0KK00OkxokXWWWWWWWNNNNNWWWWWWWWNNNWWWNNNWWWWWWWWWWNWWWWNXKXNXkxO00kl,...':llccc::::::;,,,,:odxxkkkkxxxxdddolllloxxdolldxddxxxdlc:;'....':;.,cc,;:c:;;cllllcc:;,.,ccoxlccc:'..',',:cllc;;ccooc'',;:looooc::clccc;'...';,',;ld;';::'.. .ck00klclxO000x:'lkkxk00OOKKOl............''...............'cooolccccc:;,,'..................... ,dl. .';''',,..::'........,;,:kOxd;..',,,...';;:oxxoccclooxddxO0XNNNNNWWWWWWWWNWWWWWWWNNNNNNNNNXK000XNXXNNK0KXKKXNNNKkl,',::;,',cc ;::lc'.',,;l0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNx:cdxxkkxkOO00K0KXNNNNNXKXXXXXXXXXXXXXXXXXNXK0000OOkkkkkOOdc::,,,,......'.....'.,xXKK0000000000000OOOOOOOkkxkkkkxl:::cccc::::;''cO0OOkdooc;,cONWWWWWWNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWNNWWWWWWWWNKxxkkO0o,..';;,,,:clc:cc::;;::::cloxxxdxxxdoollcccllloddoodddoo:'.........,ll:;co:',::';llloolc:lc'.;cdkdllc,''.',',;clol:;:c:;,,:c::::cclcloddxo'...'cl;..:xOkdol:'......'oO0OO0kkO0000xxkxkkkO0KKd'..............................,ll:;;;,,,,,;;,'.................... .;dc...','. .lk:...'','',;,,xOxd,..,,,;cclol::lolcoxkO0K00KXNNNNNNWWWWNWWNWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNK000XK0KXXK0KXKKXKOOx,.',:c::;:cc ',,,,;::;;l0XXXXXNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNWWWNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNOlccdkkkkOKXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNXNNKKKXXXXKXXXNNXXNXXK00Ooc;,,''.'''..''l0KK0000000000000OOO000OOkxxkOOOdc:::cclc::;;,'.;clodoolll;,oKNNWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWNNWWWWNWWWWNWWWWNkoodxk0k:'''''',,',:::cccccc::c::lddddolcc:clxxdc:;:cloolc,... .'.........;llollc,,;'.,cldkxoc:::'..;lxxlc:::,..,,,;c:cl:;;,,,:clollllloddddxxxd;..:l:'.,ok00Okxo,.........ckkOO000OOOOkxxxkxkOOk:........'.......................';;;,,;;,',;;;;:;,.................,'...cxl,.... .cx:........''',:ool;'':lclooooooxkkkOKXKKXXKKXNNNWNNWWWWNWWWNWWWWWWWWWWWWWWWNNNXKKXXKOOO0XNXXK00O00Kkdo:;:llc:c:;:; '',:dOkl:lkXNXXXNNNNNNNNNNNWNNNNNNNXNNNNNNNNWWNNNNNWWNNNNNNNN0o,,d0KXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNXKXNXXXXXNNNNNNNNNNXXXXNNXXKOkOxdol;''',,:kK00000000OO00000OOO000OkxxkOOOkxol:clllcc;,,''.....,:cllc:::oOXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWNXXWWNNWWWWWNWWNNKdcodxO0kc'...';;,;:llcccllc::clc:cccol,';okkdool:cccc;'.. ';'.........ldddoc,;;'.;cokOxol;.'...';oxc;lxl,.,;,,;:c:;;''';looddddoooodddoooool'..'';dO000OOOOkdl:..''....;dOOO0KKK0OxxdxkO0Od'.................................,;;::,,;,,;;,;:cc:;........... ..':;...;xc.,;,''. ..cx:........''',;lc,,,;:cclodO0K0KXXXXXXXXXKKXNNNNWNNNNWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXKKKXNKOO0XNXXXKOO0K00o;::c:,,:c:;;; ';okdc,,ckXNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNWWWWNNNNNNNNNNNNNNNKxokKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNWNNNNNNNNNNNNXXXXKK00Oxc,,,;:c:d000000000OO00000OOO0O00OkkxxOOOkkkdllolllc:;,,,,'.'clooollc:::okXNNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXNNNWWWWNNNNNXXkclodk0Oc....',',;ccllcclloolc:,,,,;cd:.;Ok;,ll:;;,,'..... ';''........,ldxxd:,;,';:lkkl;:c::'...,ox:,coc'.;:,,,,:c;...;oddddddddddddoolccc:c;';clk0KXX0xdkOO00Oo;,,,.....:dO000Oxddddxkkxc.... ..,;;,'.....................,:;;;::,,,,,,:ccccc:,'..........'.. ... .d; .,oo' .,l;.......',,',cll:',;;''oxdxkO00KKXXXNXXXKXNNNNNWNNNWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXXXXXXXXXXXXXXXX00000kl:,.....,:;... ldl;'..:x0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNWWNWWWNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNWNNNNXXKXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNXK0OOKKKKKx:,''',;:::dO00000O0OO0000OOOO0000OxkkkOOOO00xcloooooc:::cllldkOOkdlcccccldk0XNWNNNNNWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNNXXNXXNNNXXXXOc:lox00x;...',,;;:loollllclol:;c:;,,;loOO;.;;;:'...,'..'. ,:'..........,ccldo:,',::lkkc,:clo;. ..:xo,;l:'';:;;;;;;;;:oxkxxdddddddddooolc:;,,:odok0KXX0xdddkkO0000ko;'''''.':odxkkkxodxxo,... ...,::c;,;'...................':c:;,;::,,,;ccccllc;....'..'..:, ... .o; .. .:;.......,,''...'',;;;;;x0kOK0xoxKXNNNNNXKXNNNNNWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXNNNNNNNXXNNNXXXXXXOxkOkxd;. ...',.... l;'.'.':xKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNWWNNNNNXXXXXXK0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKKXNNXXK0O0KK0xoc'. .,;;;:lddxO0OOOOO00OOOOO00KK0xllloO0OOOdlooodddolllodddxkOkxdoc::c:;cdxkO0KXNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXK00XNNXKXX0l;cdkOOOd,','',:;;clooooolllcclolc:;lOko:...':,. ........ ';..';,.......,c::ll:',coxxdoc:;;;'. .oklcoolodxxddddxkkkkOOkkxddddooooolllc;'',cld0K00KK0OkkkOOO0OOOOd:;;;;:;,'...,lxo:::;........,,,;lc,',;;'..................;::lc,,::;::::cloll:....'',,... . 'l; .cc...'''',',,.. .;;;ccdO0KXXxcdKNXNNXXX0KXNNXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXKKKKXNNWWWWNNNXXXXXXXXXX0ddxddkk; .:;'''''' ..'''..:kXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNWWWWWNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX00KXXNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNXXKXXK0000XK00KKKOxdo:co;. .;::cc:cccox0000OOOkkkOOO0KK0x;..'lkOkoloooddddoloollcldxxddxxol:::;,codoodkKXNNNNNWWWNNNNNWWWWNWWNWWWWWWNXKKKKXKKXKo;ldO0OOx;'.',cc:;:loodddddddollllddxkolc;,coc'.... ... .'...,,'.......,cl::c;,lxOOxl:,,';'....,dkooxdddxkOOOOOOOkkkkOkkxddolc:lllccc:;;::loxKXK0K0KXK00000K00Od:;:l:'''..........,'........,;;:c:,'',;;;'.................;c:;:c:;,;;;;cllllc:'....';,... ....';l;. ..'... .,ll;'...',''';,. .',,;cc;ckKXX0ddKNNNNXXKOkOKKXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXK00KXNNNWWWNNNXKK0KXXXXXXK0kxxdxxxl':ddl;;,,: ..''',':kXNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNXXNWWWWWWNWWWNNWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNNNNNNNNNNNNXK00XNNNNNNNNNNNX00KXKOdc;cdxxxkOko;';l:. .:kOkkdl:::::d0K0OOkkkOO0Okdlc;;;:lllooooooddddddooc:::::coxxkkkdlcc:,.,:looodxkOKXNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNXK0000XXkclxOkxkx;..';;,',:llooddddooooooolllddddlcolc;''....... .''.,:llllllllc;;cc,cl:cdOXKOkdl:,.....,dOoccdk0KXNNNNNNXKOkkOOkkxdooc:ccccloocooccd0K000KXK000000000KK0kdddo:....... ....'......',,;;;;'.',;,,,;,'.................:lc;;:cc;;:ccc:cccc;.......... ..,,,;,,cc.....,;ccclloddko;,'''''',,'. ...,;;;:;'l0XXXNNNXXXXKKOkkxOXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXKKKKNNWWNNNXK0Oxlcloxddxdoolldxxdddolooldl:ccc '''.'''cOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNWWNNWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNXK00KNNNNNNNNNNNNX00OOXNNNNNNNNNNNNNXXK0Oo,.,lxkdl:,'.';,. .;OKK00Okdddoc;oO0OOkkOkxdc,'';:clodddddxkxxxdddxxdl::cc:ccoxkxlodooc:;'..':oooddddk000KNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNWNNNX0OkOkookOxdkk:..,,',,';clooddddoollloooolllldo;',;;,'''',;''..';c::;;:ldxxkkkOOOkxocloo:,ckK000OOkdlcc;..,xklo0XXXNNNNNNNNNXOkkOkkxdolcclodxxdocccllxKXKXXXKOkk0000000000KKOxddc.. .......''...',,,;;;,''',,;;;;;;;:;''..............,:ccc::c;;::::::cc:,''..........,clollocll,.',::cddxkOO0KK0kc''',,,,'........',,',d0KKKKK00K00OOO0KKKKKKKXXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNNWNNNKxlc:ldocc;,',cc:c:cdxxddddocccclldkk ;;,',,ckKXNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNXXNNWWWWWWNNNWWWWWWNNNWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNKKKXNNNNNNNNNNNNXXXXXNNNNNNNNWWWNNNNNX0kl:;cxxo:,,,.... ..'lccodxxxxxkkxdldO00Ox:,'.',,,;cllooodxxxkkkkxdodddolooooodxkkdodxxdlc;'...'cooddddxxkxk0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKkdoloxxdxO0d,.',,,,,;:loddddddddl::llllc;;codc,',,,:c:,.,;;:ldxxdlc:ldxxxkkkkOOOkolc::;:ooodoooooloool;,d00KXXKXNNNNNNNNNN0xkkkxdoolodxxxoc::::ldllOKKKXK0OkOOkOOkk0K000000Oxxo,...':;,',;,;;:cc:;,'.'',;:cllcclllc::;,''.........';,,;;::c;,;;;;;::;,,;;,'''''..',;::cclddol,:oldxxkOOkdlkKK0Oxo;,,,,''..... .',....:x000OkkkkO0KXXXXXNXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNKxolc:ldxxxdoc:dkkxoodddddddd::lc;''cd cdkO00KNNNXXXXNNNXNWNNNNNNNNNNNXXNNNWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNWNNNNWNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNWNNNX0occodxdll:.... ..'lc.';;::lxxxxkxxdk00o...'',:ccclodoccxkkkxkkkkkxdxxxkkkxxxkkkkxddxxolc;'.....,:llloddxxxxkO000KKKKK0KXXXXXXXXK00Okdl;;:ldddkOO0d'.''',,:cclodddddddddoloool;,coddl;',;loc,,;;:looodxkxdodxOOOOkxxkkkdlc;,;,,'..',;;;;;:lool:o00kOKXXXNNNNNNNNXOkkxxdodxxkxdlllcc:;cool:dKK000OkkOOOOkkkOO0KKKK0kkxd:. 'c:,,,,;:::c::oc'''',:clodoodxxdlc:;,;,,,''.....';,,,,,,,',:;,;;;;,,,'....... ..''...'',cdc:cokkdooo::dkdlddol;,,'....';;:codllodk0000K0O0KXXNNNXXNNNNWWWWNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKkddddddxxxxxxddkkxdxxdodxxoolcll;..,l xOKXXXNNNNNKKXNNNNNNNNNNNNNXXXNXXNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXKKKOxdddddo:'......';cldo:ccc:;;:coxxxdoox0kl;;;,;clodxxkkkxxkkkkkkkkxxxxxkkkOOkkkkkkkkkkkxl::,,'''....';:looodxxxxdddddddooddddddxdddooool:;;lxkxxOOOOo...'',:cclllodddddooooodxxxdoxo::;;''..',;c::lodoooxOOkkkkO00000Okxdoc:;,'....''',,;,;codddox0kllkXXNNNNNNNNN0xxxddxkkkdddoolc:;,;lool:;o0OkkkxxkkOkxxxxxxkO0KKOxc;....;,'',;;;:;;,:ddl;,;:clcclooooolllcc:;,,''......','''..','';;,,',;;,'...........''...'''',:oc'.........cl,';;,''..''.,oOKKXXXXNNNNXXXXXNXXXNNNNNNXNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKkdddoooddxxxxkxdxxxxxxddxxxoldxl:'..'c 00KKXXNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWNNXXNNNNXNNNWWNNNNWWNNNNNNNNWWNNNXKKXKXXXXXNX000KKKK0Okxdc,..';:codkkkkxolc:;'',,,;c:;,,;:lodk0Odc::clooddddxdoooodoooddooooddxkkkkOOOOOkkkxo,.'''''..;cccloooodddddxxxxxxkkkkkxkkxxkkxxkkkxdxkOkkO0KKO;....,:ccoxoloddooddddoooxxxxdoc:;:;'''..';c:ccoxdllldkOOkkkOOOkkkxoc:::::;,,,,,,;;,:lloddox0KKXOdOXXNNNNNNNXxdxxxkkkkxdoodolc:;,';loolc,;dxdxxkxxxxxxdoddxkOkxkkkxko...,,,,;l:,..',ldxx:,;;::ccoddoodooooolc:;,'....';:'...,;:::;:c:;;:cc::,..............',,,'..;l;. .....:'.',do,..''',o0KKKKKXXNNNNXNNXXNNNNNNNNNKKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKkxOkxkkkkxxddooddxkkkxddxxddxxdxkc;odc'..., KKKXXNNNWNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNXXNNNWWWWWWWWWNWWNWWWWWWWWWWNWWWWNNNNNXNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNX0Okxk0KXXXXK0KXXXK0kc;;'.,;cokkOOOOOOxdo:'...',,,;;;:;'.',,;loddlc:;;:cccclcc::cclllloolc:::cloxxkkkkOOOkx; .,c::oddooolccllodddddxxxxxxxxxxxkkOOOOOOOOkO0K0kOK0KN0;..',::codxdoodddooooooolldxxdoc;:l;'','',;,;:clolc::cdxxxxxxkxxkkxo:;:ccccccc:::c:;cdxoxxdOXX0Ok0XXXXXXXXX0xodxkkxxddkkdoollc:;,,:lodl:;,:odkkkkxdxxxdoodxxdllddkO0O:..,;;;:do,';:clodo,',,;:coxdddxxddddddolc:;;:;..lc...,;:cccc:clc::clc::,......,;,....';,'....;c'. .'...:c...;dc'..,,'l0KKKXXXNNNNXXXXXXNNNNNNNNNXxld0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOc..':odddxxxkOOkkkkkkkkoldxddxdldkl;ldl'.... KKXXXNNNNNNNNNNNNWWNXNNNNNNNNXXNNWWWWNWWWNWWNNNWNNWWWWWWWWWWWNNXXNNNNNNNNWWNWWNNNNNNNWWWWWWWWWWNNXK0kxk0KKXXKKKK0KKK0Od,.,;;:cokkOOkxkOxooxkxooolcclddddl:;clllllc:codooc:cloolllllllloolcllc:;c::cododdxOOx; .,cdxddxddxxdoc::;:loodddxxxkkkkkkkkkOOOOOkxxxOKK0000K0x:..,::clodxdollddddocccllldkxxd:;ldl:;,'.'::;,;:c::;::lxkOO00OkkkOOkxdollloodxxddxdoxOOxkkdON0xkKXXXXXXX0kdldxdodxdddddxxxxxxdoc;,:lodl:;,'',lxxkxkkOkxxxxxkkdollodl:'',,,;;;cc;;:::c:;,.'',::lxxxxxxxdddddddddoooc. .ld,,cccccll::coolcc:::::,.....,;;....',......','......'l:...',,,,,,;oOKXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNKOlcONXXXNNNNXKKKXNXXXXXXXNNNKkxddddddk000000OxddkOOkkxdoooxxxxdoo::oo:..... KXXXXNNNNNNNNNNNNWWNNXNNNNNNNXXNWWWWWWNWWWNNWWWWWWWWWWWWWWNNNNXNNNNNNNNWWWWNNNNNNNWWWWWWWWWWNNNNNXXXKKKKKXNXXXKOxxkOOkd;';:clodxxkOOkxkkxxO00000000OOO00kxkOKKKKK0xooxkkdloollloooodddoolccccc::cc;looc:lkk:. ..';:oxxxkkkOOkkdollc;;;clldxdxxxkkkkkkkOOOOOkkOOkOO00KOc..',;:codxxdxxoooodddol::ccldxxxl:loddolc:,',;;;;;;;;;;:dkkO0OOxodO00000OkxddxxkOOkOO0KK0Oolk0kx0XXK0Okkxl:cloodddxxxdoodollodxxo;,cloooc:;,,,,;cdkkOOOOkxdddxddl:cc;'','',,;;,;:;;,,,'...',;cc;,lOkkkxdodxxxxxxxdc. . 'xklllcclllc::lllc:::::;'...''',;'......',';,.........:l,.''.'',;clk0KXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNKk:.cO0OKXKKXX0kOKNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOOOkkkkOOkdloodOxc::odl;...., KKXXNNNNNNNNNNNNWWNWNNXNNNNNNXNNWWWWWWNNNNNNWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNXXKKKK00XXXXXKkoodkkkxol:;:clloxO000OOO0000000000000000O0000KKKK0KKKK0ko;;:cllllloxkxddoollccc::c:;colldxc...',;::odddddxOOOOOOkxolc;,'.';ccldxxkkOOOOOOOOkkkxollx00c'..,:ldxdxddoc;cddooooddocc:cododdoodxxxxddxl;,,;;;;;:;,:okxxkkxxxkOKXKKXKKK0K0OOOkkO0000Okxdoox0K0kolllooooollooldkxoloooolllooo:,:llllol:;;;;:;;:cxkkxdddxdxdddl;'.'''..','..';;'........';:;...'clloolloddxkxxo;. ..ckxlllolccll:::::::::;,'..''''','..'.',::;'..''.'..,,lo,''';:cox0KXXXNNNNNNNNXXNNNNNWNNNNNNNNWNKkddk0KKXNWWWNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKKK0kdolloko:;lxoc,...;c KXXXXNNNNNNNNNNNWNNWNNNXNNNNXXNNWNNWWNNNNNWWWWWWWWWNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXOolooldkO00kooolloxxxxxxddxkxxOOOOOOOOOO00000000000000OOO0000KKKKKKKK0kdc;,,;:ccc:cloxdllcc::::c;;;:loc,..';,,;coddooodkOOd::okkxxdc,......;ldxxxkOOkxkxdddolc:;cdd:',codxxxdxxo,,codxxdoloooc:lolclolooddooloxd:ll,,,,;:::;:xkddkkkkO000KKKK0KK0OOOOOkkkOOkxddllloOOdcclllloodxddxo:;:::ooooolllloc;;llooloo:,,,;looo:lxlcdxkxkkkdc:c;,'''......','.''',;::;'',,.....,,;;::ccclc:c:.. .;:lkxlcccc::ll::cc;'.........'.......':c::,.','',,,,;'co';dk0KXXXXNNNNNNNNNNXNNNNNNNNWNNNNNNNNNK0KKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK000Oo;;ll:,'.';:l KKKXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNXXNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWNWNNNNNNXKXXNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNXNNNXKdcl:;:ccoxo;:cc;;cdxkOOOOkkkOOOOOOkOO0000O00000000000000OOOO00KKKKKKKKXKOdc,.,:llc;;cllllllccccc:,',;;'..:c;,,;ldddddxkOkl',ok0Okkd:,'.....',cdxxxdol:;;:;;:;;,;cxd:;oxxxxxxkOOkxxoodxxxdollllodolc:ccloxxdolllclc;;;;;:;:;;cododxkO0000000OOOOOOO000OOOkkxolc:lookOxlldxl;:odddddoc:,;:ldoooolllc:;:cclodolc;,.'ldodookx::oxkOkoc;;::;,,,;;,',;'..'''',;;:cc:,'''''''..''';cc;........ ..:c::do:::c:;:ll::c:'................ 'clc:,,cl;,;:c:,'c::OXXXXXXXNNNNNNNNXNXNNNNNNNXNWNNNNNNNNXKKKKXXXNNNNNNNWNNWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNWNXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOdoc;'..,:ld XKKKXNNNNNNNNWNWWNNNWWNNNNXXXNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXXXXXNNNNNNNNNWWWWWWWWNNNNNNNNNNNXXNNXXXXXXXX0kxolc:::;;clloxOOOOkkOOOOkkkkkkxxkOO0OOO000000000000000000000KKKXXXXKKKK0x:'.,clc;,;:cllcc::;;,','..':ddl;,;llooodxkOkxdxk0Okkkxo:;'''''',,:clcc:'.',;;:ccllloodxddxxxxkOOkxdddoddddddddllllool,.'cxkOxddooolcccllc:;;,;;:cloxkkkO00OkkkkkOO000K00OkxddddoodxddkOxoloo,.,:ldddddd:',;lddddolllc:;;;:codolc:,.':ccoocoxdc;;;,;cllc::;,;;;;,,'.....'...'',clllcccc:;;,''''';,...........'::;,;dd:,;c:;cllcc:,............... .,,,,lddl:coolc:cok00KKXXNNNNNNNNNXNNNNWNNNWNNNWNNNNNNXXXXXXXKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNX0d:',cldd KXXXXNNNNNNNNNNNNWNNWWNNXXKKXXNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNXXXK0kkkxxdol;,lxkkkOkxxxxxxkkkkxxkkkkxkOOOO0000000OO000000000OO0000KXKKKK00KKKOl,.';:::::;;,,'..'',;;:clooddl',oolcccldkkdodxkkxddool:;:cc:::::;;;;;::ccllloooolc:;lkxdxxkkOkxxxxdooloxdoodoccllolldxkkkkxdooolccc::;;,,,;:odlclxOOkkkkxxOOO00OOOOOkxxdxxxdddddkxxkxdolc:,'',codxxo:';ollxddoolllc:;;;:coolc:,,cl;'.,;;ccooccl::ccc:;,,::'''''..'',;;;,,,,,',:cclccc:::::,,'.............',;;,.'od;';:;;ccc:,............. ,oddolllodlcxXNK0KXXNXXNNNNNNNNNNNNWWWWWNNWWNNNNXXXXXNXXXXXXXXXXXXNNWWWWNNNWWNNNNNNNNWWNNNWWWNNNNWWWWNNWNNWWNNNNNWNWWWWNNNNX0Oxddx KXXXXXNNNNNNNNNNWWWWWWWNKkxOKXXXXNNNNNWWWWWWWWWWWWWWNNNXNNNNNNWWWWWWWNNNWNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXKKKKK0KK0xlloooodxxk0KKOxkOO00OkkOOOOkxxkkkOO00OOOO000000000000OO0KKKKKKK00K0KOc'..,;:lc:cccllloxkkkxxdoooo;.,cclolloxOkdooxxdoooddllloolccccccllllc:;cooooodo:,:odkkxxkOkxxkkkxdc;cldxdoc:::lodkOOOkkkdllolclc;,',,,,:loxdl;:ldxOOOkkOOOkkkkkkxxxxxxxxkkkkxxxxxxocll:,cdl:;cool,.,cxkxxddoooool:;;,,;;::;;:oo,.....,c;,:cloxdl;,,;:coc'....',,:ccc:;;;'....''',,;:;;;::::;,''..........''''...;l,.,,,::;,'. ... .. .. .okxddcccodlcONNNXKXXNNXXNNNWNNNWNNWWNNWWNNWWNNNNOco0NNNNNNNNNNNNXXNNWWWWNNNNNNNNNNNNNWWWWNWNNNNNNWWWWWWNNWWWWWWNWWWWWWNNNNNNNWN0kx KXXXXXXXNNNNNWNWWWWWWWNNXOkOOOkk0NNNNWWNWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNNWNNNNNXKNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNKxxO0kxdxk0KXXNNXXXNNNNXXXNNXX00KK0OkOOOOOO000000O000000OOOO00KKKKK0kO0Oollloodddollc::;;okkkkOOkxxd:.,clododxkxdoodkxooddlccooollcllccccc::;,',okkkkxl:cldx0X0kxxkkkxxxxocllcldxo:;:lxkOOOkkkxololcl:;,''',;;:cooxkl:clldO0000OkkkkOOkxxxxxkOOOOkkxxxxxkl;coc'cxkOd:;:,..':oxxddolloddlc:,''.':lcll;......',;c:,;cclodc;;cooc;'.',;::::::::c:'. ......;:::;;,;:clc;,'.......,c:.... .'c:'.'''.... . ... .:xxxkdc:coookKXNXXXNNXNNNNNWWNNWWNNWNNNWWNNWWNNWXc. ,ONNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWNNWNNNNNWWWWWNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNWNKk KXXXXXXXXNNNNWWWWWWWWWNNNNNXXNXKXNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNK0OO0KXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNXKOOKXXXXXXNNXXNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNXXXXKK00OOO000000OO0KK000000O00KK0000kl::;;:clccllll;cO0OOOOOOkxddc:colc:cdkxl:coxxdxdl:cccccccclllllccllloodxOOkl;,cddoodOXKxxkkkxkkkddoolccldoccdxkkkkkkkxdlccc:,',,,,clllllcd00kdddxkO000OOOOO000OOkOOkOkOOOkxdodkkc,:o:,ldx0KOc..,;coxxxxxdlodxddo:'..'.,cl;.............'',clc;;cldxl,:;,;:::::::clldl... ......:llcc:,,:ccc;'......,cddoc:;,'...cl'. ...... ... 'oxxxxoccloodKNNXXXNNNXNNNXNWWNNWNNNWNNNWWNNWWNNNO:',',oKNXXXNNNNNNNNWWWWWWNWWWWWWWWWWWWXNWWWNNNWNNNNWWWWWWNNWWWWWWWWWWNNNNNNNNNWWNX KXXXXXXXXNNNNNWWWWWWWWWWNNXXNNNNNWWWWWWWNNWNNWWWNNNWWWNNNKxlcldOX0k0XXKOkk0XXXNNNNXNNNNNNNNNNNNXKXXNNNNNNNXXX000KKXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNXXXXKK0OO0000OOkkkxk0000KKKKK00KKd;;;:cloooollcc:oO0OOOOOkkkxxdddddc;;lxxdlloddxddooooooddoolooooooodxkkOkdc;'',;cll:,:loloxxxkkkxxooolcc:colcoxxkkkkxxdolll:,,,;;;:codolldOKKK0kkkOOOO0OOOkOOOO0OO0OOOOOOOko;:lkkl:cl;,ccokOOkdxxkOOOkOOOkkxk000kxoodl::c;......... ........',';odxdccolc:cclllcloddxo'.. ....':cc;;;;:lcc:;;,',:lxkkdooolllc:,';l;. ....''.''. .... ..':oodxxdc:cld0NNNXXXNNNNNWNXNWNNNWNNWNNNWWNNNWWNk:..'c:;;dKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNWWNNWWNNWWNNNNNNNWWWWWNNWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWW KXXNNXNNNXKKXNNNNWWWWWWWNXKKXXXXNWWWWWWWWWWNNNNNWWWWWWWNKdllllokX0xkkkxxxddxk000KKKXXNNXKXNNNXXNXKXNXKKNK0KXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXNNXKOddxkkkkOOO0KKXXXKK000K0l,::cooddddxdoodxxkOkxxddkOkxkkkxkxl:cdkxxkxdxxxddddoollllllooddxxkO0000Oo,',,;;;;;,',;;:clloxxddddoolccc:cododdxkkkxxdodo:;,,,;cloodxocok0XXXXXK000OO0Okk000OkkO000OOOOOkxo;,:kkoloc'';cxOOOOOOOOOkO0Oxxdddodxxxxkkxdl:col,.. ...',',,'';;''.,lodocldxoclllclodxkxxxoc;'........',;;;clcc:ccccccldxkkkxdolllllcc:..cc. .'''',,... .. ..,;cloddd::ox0XXXNNNNNNNNWNNNWWNNWWNNWNNNWWNNKkdc. .,'.',lkXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNX0O0KXNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWNNWWW KXXXXXNNNXOk0XNNNWWWWWWWNNNNNNNNWWWWWWWWWWNNNNNWWWWWWWWNKxllllokKOddoddddddoodxdOKXXXXXKKXXXKKKKXXXXK00Ok0XXXXXNNXNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNNNNXkllxO00K0000KXXKKK0KKKk,...;loodoool;:xOxkOOkkkkkOOkxxkkOOkoodkkxxdoollccllooddxxxkkkkOkkxkkkkkkxc;:cccccllooodddddddddddolccc::ccoxxxxkkOkkddxdl:;::;:loollllddx0XXXXXXXXXK00OOO000kxxO0KKK00OOkxdc:cdxlccccldkO000000000OkOOkkkxolllcclloolcloxxxo,....';;;;,'.,:;,''',coddxxxdddoloxkkkkkkxdolcc:::,..',,;;:c:::clllcllodxxxxdddoollcc:,..;c...',,,,;,,'. ..;::ldxdllxOXXXXXXNNNNNNNXXNWWWWWWNNNNXOxoc,.. .,'...',dXXXNNNNNNNNNNNNNXXNNWWNWNNWNOl:cdKNWWWWWNNNNWWNNWWWWWWWWWWWWWNNNWWWNNWWW XXXNNNNNXKKKXNNNNNWWWWWNNNNWWWNNNNNNNWWNNNNNWWWWWWWNXXNNNXkllodxK0xdollooooolllcd0K0KXKOO0K000OkOKXXOd;,xXXXXXXXXNNNNNNNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNOlldk000000KKKKKKKKKKo...':looddoolcdOkkkOOkkkkOOOkxxkO000Okkkkkxxdddxxxxxxxdxxdddxkkxxxdddxxxolcc::cclodxxxxxxxxxdxddddooolcclooddxxdxxxkxxxdolccc:cccccc:ckXNXXXXXXX00KXXXK000OOOkO000KKKKK0OkxdloddxooxO000000000O00OOkkOO00000Okxxdoldo:cdkkkxddo;.... .....,;','..',cdxxxdddodkkkkkkkxdoloooodoc;'',,,,;::::cclollodddddddxxxxddocc::;;cl:,,,,;,,;;:,'....... ..;;;:oddc;ckXNXNNNXNNNNXK0OxxOkolooloo:'.........',;:,......'lOKXXXKKK00KXXNNXXXNNNNNNXNWX0KXWWWWWWWWWWWNWWNWNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNWW XXXXNNNX0OOKXNNNNNNWWWNNNNNWWWNNNWWWWNNNNWWWWNNNWWNXKKXXKOxolooxKKkxxdxxdoooloxkKXXKKXXKOO0KK0O00XNNX0xx0KXXXXXNNNNXXXXNNNNXXXNNNNNNNNWNNWWNNWWWNNNXKkxONNNNNNNNKo;ldkO00000KKKK0KKKx'...,ldodxxxxocokkkkOOkdoodkOOkkO0OOkkxdxkkkkxdddddooolllooooodxxxxxxxxoldkkxolcccclooooddooooooodolodooooddooodddxddxdlcclllc:::::::::lkKXXXXXXXOdxKXXXXKOkxkkkO0KKKKK0OkkkxdxkkO0000OOOOOOOOkkOOOkkkOOOO00000Okxdxoclllooldxxxxo,. ..'c'....','.,ldxdddxkxxxxddddollooolcc;''''',;clllc:;;;,':looodxxxkxxdddolc::cccol,';;;,,;;;,,'......;cc:,;lddclkKXNNNXKK00xooooc;.. .,:clldxdxxdoodddxxo;';ll'.....lkOkxxdddxkOO0KKKK00OkxxxOXNXO0XXNWWWWWNNXKKKKKKKXNWWWNNNWWWWNWWWWNNWW XXXNNNNNNNNNNNNNNWWNWWNNNWWWWWNNNNNNNNNNNWWNWWNNWWNNNNNXKOkkxxxxOKOxxxxkkxkOO0XNNNNNNNNXXXXXXKKKKXXXXXXXKKKKKKXXNNXKKKXNNNXXXNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWNWKdoxO0KXNNNNXx;;cdxkOOO0KKKK00KK0:.',,coollodxdoldOOkkk00kdooxOOkkOOkOkdoddddodooddddxxddxxxxxkxdxxxkkkkxl:coxxxddxdolccclllllccclllllllllllllllodoodddoccccc::ccc:::clllcldOKXXXXXKxxKXXXNXKOkkkkOKKK00OOOxxkkxOKKKK0O00OOOOOOOkkOOkkkkOOkkOOkxxdollc:ldxdlclloodxxxc. ....cc. ...';,...:lllodddoollllcccclolllc,....,:lllllc;,,,;;::ldxxxxkkkxdddoollcccccoo;',;:;;;;;,,'...':lodl;;lddddoodolooloxdoodooooc,,coooodddddxkkxdolloo:,;:coc,',;:clllloooddxxdddxkkxddoollox0K0KNNNWWWWXKK0kkOOkkO0XNNNNNNNNNXXNWWWNNNN KXXNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNXKKK0kxdxO00OkOOkO0KNNNNNNNNNNNNNNXKOkkO0KKKXXKKXXXXXXXXKXNNXXXXXNXXNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNNKolkOOOOKNNNN0o;:ldxkkO00KKK000KOc..',:loc:codxxxdkOOOOkk00OkxkOkkkOOkxkkkOOOOOOOOkkxdoloxdddoooolllloollc:cclodxolodxoccccllllccllllllc:clc:ccclddddddlcccclooooolccloolllododOXXXKK0KXXXXXXXKOxxx0KK00OO0OkO0KXXKKK0000000KKKKK00KK00K0000000Oxxxxxl:lodxkxolllooxkkkd;. . 'l,. ..',;,..':llloddolllccccclcccc,......,;;;;;,',;:coxkd:ldxxxxkkxxxdddxxdlloolloc,';:;;::;;'..';cccll;;loo:,;cc:lxddxkxxdxxxxddxdddddoddol:::;;;;:cc::;,,,,,''',;:ldxdddooooodddooxdoodddddxOXNNNWWWWWNK000OO0KKXNNWWWNNNNWWNNXNNWNNXNN k0XXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNKxodxO00Okk0KXNNNNNNNNNNNNNK00XXX00KXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXNNXXNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNN0dx0KKKXNNNNNXKOocoddxkOO0KKK000c....',:lllodkxddodO0OOOOO00OOOkxkkkOkkOOkOOkkxxxxddo,..,llcclllloool::cldddl:coxko:ldocccllllcc:cloolc:,;;::::cokxxxdlclccc:cooollccodolcldxxolxXXXXK0XXXXXXXKOxxkOOOOOkO00KKKKKKKK0000000KKKKKKKKKKK0000KK0OOOkxxxl:cddxxxxddxdxkkkkkkx;...;c'...........:ooooddocclloolol:,...... ...';;''',:loookOkdclxkkxxkkkxoooxkOkdoodollol,',;;;::;'...';::ll;;codl;cdloxxdoooodxxxxdoxkkxdodlll:;,'..';:;,,,,''...........,lxxxdddooodolodddxdddoxxxKNNWWWNNNNKKKXXNWWWWWWWWWWWWWWWNNXXXNNNNNN do0XXXKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkddxk00000XNNNNNNNNNNNNNKKXX00KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOccloxkkOO0K00Ol...';ccccldxxxdoolok000OOO00000Oxxkxdkkkkxxxxxxxxxxxko,'ckkxddxxxxdc:loooddddo:;ldxo:cllcccclllllcclolllc::cccccoxxxolllcccc:::::clcccxOOkxkkxxx0XNNNXKXXXXXXXX0kkOOOkkkO0KKKK0000K0000KKK00KKKKKKK000000000Okxxxdolcclodxxxkkxkkkkxxxxkd,..,:'...... ...':oddoooollcclol;.. ......';:;;,':dkdodxxxxxdxkkkxxkOxooxkkxxxxdddodo;:c'',,,,,,''..',;:oo:,;lddlcoooolllldxkkkxdodxxdolcclollc:,,;::;,,,,'....... ....,oxdooddolc:;;:dOOddoodxkKNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNN Ox0XXKK000KKXNXXXXXXNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXK000OO0KXNNNNNNNNNXXKXNNXK0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO:,cdxkkkO000k;...,,:cc::::clccc:;;lk0OOO000000Okxddk000OOO0OOOOOOOOOOxxOOkkxxxxdolldkOkkxkkxoc;:lodo;:cc:;;:cclooolodoooooolcc::coooolc::::::;;;:c::,:xKXXXXXXXNXXXNXXXXXXXXXXKOkkOkkkkOKKKKKKKKK00K000000KKKKKK000000KK00KKK0Okocllloxkkkkkkkxxkkxdxxkc'................,cllllcccc::;,,'.........';c;''''.;k0kxxxxxxkkkOOkxxkkxxxOOOOkxxxxdoodd:.;;''''''',,'..':lodc;;cddlldxddooodxxxkxdooxxdooooloolc:;;:c:c:;,,'..... .';cxdocclolcc,',lddcldllxOKXNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNN KKXXNNNNXXK0O0KKKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNXXXNNNXXXNNNNNXXKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKKXNNNNNNNXXNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXo'';lkkOO00Oo,.....':c;'..';;,;;;:::okkxkO00O00OkddxkOOkOOOOOOkkkkxxkkkkkxddoolc:;:oxkkkkkkOOxl;:cccll;;:;,,;:cccloodxxxdoooool;,:odxxc,;:c:cc;',:;;:;''cOKKKXX0OOKXXXXXXXKKKXXKkdkOO0Okk0KKKKK000000000KKKKKKKKK0000KKKKKKKKKK0dloxxkkkkkkkkOOkxxkkkxxko. ...............','..............''''';:cc;'.....;xkxdxxdxkOOOOkdoooddxkO0Okkkxxxxkxoodo,.,'...''',''..,;:cc:,,:ol:loooool::clodxdoddddddolclcccc::cool:;'...... 'clolc::;;;;,;;;:::;;ldxkKXXNNNNNNNNNNWNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNW XXXNNNNNNNXK0OkOkkO0XXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNWNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXX0KXNNNNNXKKXXNNNNNXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKO:';cdkOkkO0o..',;::oko'...,;,,;;::llclkkxdk00OOkoldkO00O0000000000000koooolcccclollodxxxxxxxkOxllol:;cl,';,,,;cclllodxkkxooo:;,,;;clll:,,:clol:,''.''...'ckKKXKOxOKXXXXXXXXKKKKKo:dO00000000KK00000KKKKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKKKKKOxxkOOO00Okkkkkkkkkkxkkkkkc.. .. ........ .............','..',;clc:,...'..;llccclloodxddxoloodxkkO0OxxxxkxkkOkxodo;......'''''''',,,;;;';dxolccccloo;',cloxdodxxddolc:::cccclool:,''..... .,:::;,,'.',;cc:;;:odk0KXXNNNNNWNNNNNNNNNNWNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWNX0x XXXXXNNNNNNNNXKKOO00XNXXNNNNNWNNNXXXNNNNWNWNNNWWWWWWNNNNWWWWWWNNNWWNNNNNNWWNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKKKXXNNNNNXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXOc;lxkkOkxxc..',;ccokxcl:,;;,;;;;;:cc:;cokxxkkdlllodkkkkOOOOO00KKKK0kl;;coxxxxxdxxxxdodkkkkkxkO0Oxdc;;;:;.,,,,;:llllllodxxxdlc:;;clllccc:;'''..'','..''..':dxOKKKKXXXXXXXKKKKKKKOll0K00KKKKKKKK000000OOOO00KKKKKKKKKKKKKKKK0O00OxxOOOOOOOOOkxdodddkOkkkxxkc. .........','',,..;:::;'..',::;;;;;;,',,;:::::loodxxkxocldxxkOOOkkOOOkxxdc,.....','.'''''';::;'.ckxdollclddoc:clddooddoolcc::clolclcc:;'','.... .';,,,''',;::::;:oOKXKKXXXNNNNNXXXXNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWNNNWNKOxoc;'. KKXXXXNNNNXKK0xx0NXXNNXKXNNNNWWWNNNNNNNNNWWNNNWWWWWWWWNNNNNNWNNNWWWWWNNNNWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXKXXXNNXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXX0xdooddxxxxd:'',;coocodccdoc:;;:::;;::;ccccokkdlc:cloloooxxxxxkxdlcc;,. .:dkkkkkxxxkkxxddxxkkkxxxkOOklcdoc,.',;;:ccollc:;:ldxxdodddddodolcc,..',',coxxxookkxxkdodxkOKK0KKKKKKKK0O00O0000KXKKKKKOO000OkOOO00K000KKKKKKKKKKK00K0OkdddxOOOOOOOOkxxoldxkkOOxdxxxl. ............'',,'....,,'.....;xxc:ooldxlcddo:;,;coddddxkko:cokOOOkkkOO0OOxddl;'....'''.''''',;:c:;.'clccll:;::::clllccclccccccclllllc:;;,,''..... ..''.';::::;:cdkkxk0KKKKXXXNNNNNXXXXNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWNNX0xc'. ..... ,;::::ooccddo;.lKNNKKK00KNNNNNNWWWWNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNWWWWNNWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNXXKKKXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNK0kdddxxdc;::;',;codocco:.;l:,,:lol;..'coolodlclc;,cddlllcokx:;,'.. .. .:dxkxxxxxxxxxddoodxxxxxxdxkkdoxOkc'.;:::c::lll:;,,:oddolodlcoolcldkkOK0dx0KK000OKXKXNK0KOddxdodkkOO00OOO0KK0KKKXXKKKKK00000kkOOO0KK00KKKKKKKK0000OO0K0dlodxO0OOOOOOOkxddxkkOOOkkkkkd. ..........',''''',;;;;'..''........;lc:oxdxOkookkxo:',lolllodk0kdxkkkkkxxOOO00OOxdlc;,...''''','.',;:::,'',,;clc:;;:c:;;:::;:ccccclodollc:,,''''......... .',,',:c:;;:okO0KK0O0XXXKKKXNNNXXXXXXXXNNNNNNNWWWNXXX0kxxo:::,.. ..... .''...':llxXNXXKKKKXXXXXXNNWWNNNNNNNNNNNNNNKOkO000KK00KXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNXXXXNNNXXXXKKK00KXNNNXXKKXXXNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNXkkOkko;,'''',;cllool:cdllooccllc;. ..'clc::clccc:;:c;'',o0Ol'.............;ooxxddxxkkkxxdooodxxxxxxxxxdodk0Ol:llcccc:::ccc;...';ldkkxllookKNXXXXOdOXXK0KXXNNXXNNNNX000xdkOOOkxxxO00Ok0KKKKKKKKKK0OO000OOOO0KKKKKKK00000000000KKkodkkOOOOOOOOOOkkxddxxkOOOkkkkd' ...,:c;'',,,,,,,,,;ccc:;;,'';coc:::;'';;;:lxxk0OkloOkxxl;:lc::lxkkkOOkxodxxxkOOOOO0OOkdlc:,...'''',,'',;cc:;;cc;,;:;,'';:,'',;;clcccclllc:::::;:::,'..'...... ...,,,,;;::;;;,':x00KXKK0KXXXXXNXXXXKKKKKKXXXXNXXXXXXXKKOc.....',,.....',... ....;,......dNNNNNNNNXNXKKKKXXNNNWWNNNNNNNNNN0xdxxxxkkOOOKXNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWNNWNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXKKKKOOKKXXXXKXXXXXXXXXXXNNNNXXXNNNNNXK0xxkOx;..''',;:lllloc;;lodddoooc;'. ..:odddol;,;::::c:ldx0K0OOd:'..''......;oodddodxkkkkddooooddddooddddoodkkdooddolllc:;,;c;..;oOKK0OkkkkO0KXKXKkk0XXXXNNNNNXNNXNNXXNXXKXNNXXXOOOOOxx0KKKKK00KKKK00OO0000O00000000KKK0K00KK000kodxk00OO00OkkOOOOkxxkkOOOOkxxkd;';lllllc;:c::;,,,,;::;,,;:;;:clooool;:loolldxkO00kod0OOkdcloc::;:oxkkkkxddxdxkOOOOO000Oxddoc,..''''',,,';cc;:ldo;';;''..'.',,,;;;;;,',,'':ccccccccc;,'.........,,',,'',;;;;,'''''..;llokKKKKXXXXXNXXNNNNNX0OKXXXXKKXXXXXX0c...';:,......;;... .. ..';,'.....:ONNNNNNNNNNNNXNXXXNNNWWWNNNNNNNKo;:lox0K0OkO0KKKKKKXXXXNXXXNNNNNNWWNNNNNNWWWWWWWWWWNNXXKXNNNNXXNNNNXXKXXXKKK0KKK0KKXXXXXXXKKKXXXNNXXXXNNNNNkollddc...'',,;:cloolc:;loddllc,...... ..,ldoodc,;,'.',lOK0KK000KO:,,'',;:::;cdddollodxxkxdooooodddddoooddddddo:;clllc;;::;;';:;:oOKXX00KK00KXXXKX0k0XNNNNNNNNNNNXXNNXNNNNNNNNNNNXXXXXXKKNNNNX00K0000000O00OOOkdox00000000OOOOOOkdxOkO000OOOOkkkOOOkxkkkOOOOOkxxxc,:llllc:;:cllcccc;;,,;::c::clooooolc:ldxxdlokOO0OOdd0OOkkdlddlcc;'ckOkxxxkxxkkkkOOO0KK0kkkxdl;'',,,'',,,:c;:okkl,''.......',;:c:,,'..,;,''''',;;;;,,,,...... .,,,;;,,,,;;,,''.'cc'..',''o0KKXXXXXXXXXNNNNNX0XXXXXKKXKKXKKOl,,;c::;,'....,'... c:::cll:,......xNNNNNNNNNNNNNNNXXNNXXNNNNNNXKK0oclllxKXKOxxOOO0000KKKKKKKKKK00KKKKKKXXXXNNNWWWWWWWXKXXXXXXXXNNNXXXXXKKXXXXXXXXK0OO0KKXXXXXXXXXXXXXXXXNX0ko:,'.''....',,;:ccoooc::ldddl:,.. .. .... .,:ccc::,''''ck00KKKK000OkxddxkOOkdlloooccloddxxxdddoodxxxdddooddodd:..,:;,'',,,;,'',cd0KKXXXXXXXXNNNNNXKk0XNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXK0KXNNK00OkkkkkOOOkdkKOlcxOOOOkxxkOOOOkdxOOOOOO0K00OOOkkkOOOOkkkkOOOOkxxdc;,,,;;:c:;:cclool:;:::;;,;:clloooooc,,;;::;;dOO0OOxdOOOOOkookxdlc,'ckkkkkkxxkkkkkkkOKXXOlccllc,''',;;,,,cclxxdl:'''',,,,;;;:oxo;'...'''',,'...'''...'..........;cc;;,,,,'''''';ldc;''''';dO0KXXXXXXXXXXXNNNNXXNNNXXXXXXXXXKOdolccc;'....'.... ,,;;coolllllollkXNNNNNNNNNNNNNWNNNWNNNNNNNX0kO0kddxx0XXXKKKXXXXXXNNNXXXXXXXXXKXKKKKKXXXXXXXNNNWWNX0O0KNNXXXNXXXNXXXXXXKK00KKKK0kO0O000000KKKK00KKXXXXXd'... .';;,..';;;:codoc::cddoc,.... .;, .';' .,::coooo;,lxO00KKKOO0KKKKOkkOOOddoodolccllooxxxxddoooddddddooooodo,....'',,,,,''':d0KXXXNNXNNNNNNWNNNNKOKXXNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKOkk0XNNNXKOxoodkkdlok0OOkxolloodxO00OxooxkO0OOkO000OOkkkkOOOOOkkkkkOxc;;,;:;;::clc:;;:cll:;;;c:;,,,;:;;,;lkOkc.'......cO000OxoxOkkxkdloxdoll:,cddxxxddxxxxkkkkdlcl:,''',,'....';:c::ll:,'',;;:::;;;;;,;lo;....,'.................. .,lc:;,,,,''.',,,:oodxddolc:,:xKKXXXXXXXXXXXXNNNXXNNXXNNNNXXXKKKOdc;'......'.... c....,,....';clxKNNNNNNNNNNNNNNNXXNWWWNNK0OOO00KKOddk0KKKXXXXXXNNNNXXNNXXXKXKKKKKXXNNNNNNXXNNNNNX0kkkk0KXNNNNXXXXXXXXKK00O00000OkkxxdooxkkkOOkO0K0dc:;. .....:oo;.',;;::ldocc:cool:.. .'....lc..;:,.;:;,cxkkOOdd0KKXKKK000KK000Oxxxxxdoodxxdlclllodxxxxoooooodoolccccloc'..;:;;;,'',,,lOXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNX00XXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNXNNNKKKKKNNNNXXXKkolodxkxdloolcoxkO0000OkooxOOO00OOOO000OkkkkkOOOkxdkkOx:,;:cc:,'',,,;:;::;,,,;;;;;;;,'......,lkOo;;;;;::;cooooddcldolccc;,;;;,''..':oddddddxxdl;.. .............. 'llcc:;;;,;;,,,,,'',:loxkxdc,;ll'........ ...... .,llc;,,,,,'',,;;:coxOOOOkkol:,;cxXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXNNNXXXXKOkdl;'.....''....' oc...,,........,xXNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNX0OO00KKXXKOxkO0KXXXXXXXXXXXXXXXKKOO0OkOOO000000KXXNNNNXKOOkkkkkkO0XXXXXXXXKKKKKKK0KKKK00kocldoddoxkO00OOOd. ...''..,cclo:..',;::codocccooc'.....,,;::do,;:;,:dxlcxOO0K0xoxKKKKKK0KK00O00000kdolccldddoollooodxkxddddolcllll:::;:c;..,:;,,,;:coOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX00XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNXXNNXXNNNXXXK0KXXXXKkdlloxkxoodOOxkO00OkxcldoodkOOO0000OOO00OxxkkkkOOOkxkdlc:c:;,'.......';'.;cclooool;,'.........';cc:lloolc:cc::;;::::;,'....';. .'coool:;'. ..............cdxdoolllc:cc:,',,,,,:ldxxxxolol'. ..''',,'.. .:olc;;,,,;;;;;;;:coxOOOOOOOxool;':OXXNNNNWNNNNNNNNNXXNNNX0Oxdol::,......'',;:;;:: .ol''''.........'oXNNNXXNNNNNNK0KKXXXKKKK0O0KXXXXXXKKKXXXXXXXKK0000000OOOkkkkkkkkkkkkkkkOOKXNX0kkkkkkkkkkkO000KXXXXXKKKXXXXXKK0OOdldkdddccdxxdolc:::,;;;;;;co:,,..',;;:clllc:loc;'.',,;::cllldolc;,;okkkkOOkO00OocxKKKK00KK0OO00K0kxxkxd:,:lllollooddxxxddxxdoc;::cllc,',;,',coc;;lx0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNXNNXXNNNXXXNX0O0XKxc:lxkkkkxokKX0xdddddl;:cloxkOOO000000OOO0OkkkkkkkOOOxxkkkOd,. ........cdoccoo;..........',,,;;:clloollllllllloollcc;,''.ld' .....;lll:,'.'....'...';;::::::,''lxxxddoollclcccc,'';:;;;::lodddol;.. ......''.',,'....:olc:;;,,:cc;;;;:coxkOOkkkxdllolc,',,;:ldkOXNNNNNNXKK0kdoc;,;;,::,.....';,,cllcodl .'od;'...........;kXXXXXNNNNNKc;OXXXXXXXXKKKXXXXXKXXKKXXXXXXXXK0OOOkkkkkkxxkkkxxkkkkkkkkkkkO00kkkkkkkkxxxkkkOO0KXXXXXKKXXXXXXXXKOxdxxdddooxkkxdll;,..''',,,;:lllcc::;,;;;;;ccc,..,:clllloddoooddoodoxOOO0OOkk000xcxKKKKK0000OO000xlokO0kl,,:cllccloodxxddddxdllc;;;;:::ldxkxxkkolx0XNNNNNNNNNNNNNX00XNNNNNNNXXXK0KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNXXXXXXKkddc:cdkkxdddxkKXXKx::okOO0kdkkkOOOOOO000OOOOO00OkkkkkOOkxxxxkx:. .....,;;:cccc:'.....''....,;:cc::cclodxxxdoooooollccc:;;',xd'......'colllllllllccc:;,:oolloooooocldddddddddl:clccclc,,;:;;;,';ldddc;,'............''...,olcc:;'':ooc:;;;cdxxdddoolc::::;,'..',;;;;;oxkkxddlccc::;,,,,;,,,.....':::cc:::::: ..,dx,............c0XXXKXNXkoc'.cKNXNNXXXXXKKXXKKKXXK0KXKKKKKXXXK0OkkkkkkkkxkkkkxxxkkkkkxxkkkkxxkkxxkkxxxxkkkOO0KXXXXXXXXKKKKKKKOo:cllc:cldxxkO00Ol.....''',;;;;;;;;,,,,,,,;;,,;;,,;;;:coddooxOkxxddkOkkO00OkO00Ol:oOKKK000000000xdooxO0Ol;;::;',clloddolodddccl:,',cdk0XXXKKK0OOKXNNNNNNNNNNNNXXKKXNXXXXXXXXXNXXKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNXXNXXXXXXKOo:;cdOOkdcokkk0XXXX0xkOOO0xoxOO00OOOOOO00OOOOOO0OkkkkkOOkkkxoko....... ...;cloool::c;....',;'..,:c:::cloolollldddooollllloolc:;cOo',;;,':dxdoooooodddddolc:;:::lodddxxolllccclxxxdlllcclcc:,;;,,,'',;:llc:;,'.... ... .....ldlc:;,';clc;:cccllollllccccc:;;;:::clllc:cooloxoc:;::::;;,,,,,'.....'';:;;;;,...., ...:ko.... ......'cx00kdo:......cKNNXXXNNXXKKKXXXXXKKKKKKKXXXXXXK0kkkkxxxxxkkkkkkxxkkkkkxxxxxxxxxxxkkkxxkkkkkkk0KKKKKXXXXXKKKKKOc',;::cllodxkO0kc'...';,..',''''''''',,,;;;::::::cl:;;:cldxkOOOkkkkOOxkO000OkOOx:..;kKK00K0000O0OxxxdxO00ko:;'.';:clolcclddo:;::'.:kOO0KXXXNXXXXNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNXXXXXNNNNXKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXKx:,;:oOOdllx0K0O0XXXXK0000kocokOO00OO0OOOOOOOkkO00OxkkkkOOOOxdxkl...........,dxxxdlc:lxl..'.';:,..;ccllclllooddloddddddxxxxxdddolcdOc,::;;cdddolllooooddxxdlcc:::cldddddxxdol:;;:cclolllclc:;;,;:;,',,,,;:;,,,,''. . ...:dl;;;',::;::clolccc;;cclolc::::ccc:;:c:coxxxxddlc:;,:llc::;;;,,,....,;,,,;,;;'...., ,..,cxd'.......,;;'.cOK0x,. ..,ck0KNNNNNXXKKKXXXXXKXXKKKXXXXXXXKK0kkkkxxkxxxxxxkxxxkkkkkxxxxxkxxxxxkkxxkkxxxxxkkOOOOKKKXXXXKKOc''',;;;;cloddoc,...:odko..''''''',,,,,,,;,'',;,,,;::cccok0kdk0000OO0OkkO0000Okd;.,'.;k00KKKK0OOOOkkkkkxkO00Oxo:,;ldddolllllc:;::::lk0KKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNXKKK00XXXKXXNNNNNNNNNNNNNXXXXKxkKXXKo,:dxddlldk0KK0KXNNXXX0O0klcoxkkOOOkkkOOOOOkxxkOOkkkkkkkOOOOxdxx;..........'lxxxdollllo:..',,;oc'':ooddllollooooooodxxkkxxxdddddocdk:;:;;coooolc::llooddxxdollccclooooooooodddddl:,,;;,;loc::;,,;;;;,,,''..',,''........ 'll;,,,,colllllddl::;;colcc:;;::;;;'',cloxkkxxxdl:;;,';;:ccccllc:;'..;l:;cllc;'....., ;,',,;xd'.......',..c0XXOc,;:coxOOOkkk0NNNXKKXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXKOkkkxxxxxxxxxxxxxkkkkkkxxxkkkkxxxxkxxxxxxxkkxxkkkk000KKXXKkc,'''',,''':olcol'.;oOK00x,....'...'''',,,'''''''..,lx00OO00Oxk0KK0O00OOOOO0000OOd:oo:':OKKXK00000OOOOOOkxdxxkO00kk0KK0Oxlcccc::cc:;;ckXXXNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNXNNXXNNNNNNNNNNNNXX00KKKK000OOOxxkkKXXXNNNNNNNXKOoxKXX0c;dkdlldkOKKNNKKNNNKKX0OOoldkkkkkkOOkkOOOOOkkxddxkkOkdxkkkOOxdxo'.........,oxkkxdddo:'''..,;;;c:',coddl:::;,coolclooddxxxddddxddl:xx;;::lllclc:::cloooddddddoooooddoooodxkO000OOkool;...,::::;,,,',::;;,;;;;,'''''...... .:c,',:cc:clloodxoccodddxkxl:;;;;:lc;,:lldxxddxdo:;;:c:,,,,;;:lol::,';lc;;;:c:;;,''.', l:'''.'od' .........;k00OkkkxdxOkkkkxod0XNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkxxxxxxxxxxxxkkkkkkkxxxxkkkkkkxxxxxxxxxxkkxxkkkk0K000kxdc,'''''''''',oxxkxcckKKXKKO:.'''''....'''''''''''';ok0Okkxkkxdolck00OO000OOOO000000Okxd:cOKKKK00000OkkOOOOOxxxdxkkkk0KKKK0Oxolc::cc;,'.,dKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNXNNNNX0O00000OkkOOxdox0KXXNNNNNNNXXXK000Od:odl:ok0KXXXNNXXXNNNNX0xolodkkkkkOOOOkkOkkkOkddkOOkkkxkkkkkkxxx:...''''''.,dkxdoddl;'',,,,,',;;,,:loddddxdoodxxxxxdooddxxdooddooodOo,,:lllcc:c:cllccloddxdddddddxdoxkOOO00000000Okxl'...','.,;,'..'',;,;::,''..',,'...... .,:,;:coo:;coxdoolcodxxxxxxl;;;;codo::cccllc;;colccl:,:lc;;,'''',,;:;;:c::c:;,;:;;;;,,; lol:'...ld' .....;dOOOOkkxxdoodddxxxdxOO0XNNNNXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0kxxxkxxxxxxkkkkxxxxkkxxkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxkxxk00Okxxxdo:,',''''''.,oxooc,,lOKXXX0c...''''''''...''...',cdkOkkkOkxolol,'o0OOO0000OkkO00KK00000kk0KKKK000OOkkkkOO0Ok00dlllodkO000O00Odc;:c:,'''..:kXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNWWWNNNNNX00Okkxdldk0OOKXXXNNNNNNNNXXXXKOd::cldddk00KXXXXXNXKXXXNNXOlclloxkOkxxkOOOOOOOOOkxxkOOOOOxkkxxoool;...',,,,,'''ldooc;'..'',;cc:;:clc:ldddxkOOkdodkkOOOOkOOkkkxdlcoxxxOKd,;cccc:::::clcccldxddooodxdoodk0KK00000000OOkd;'.'',,','.'''.....',,:;'....';:;''''.. ..':::colc::lolc:;:;:dkkkxdlclddddxdolccc:;:c;,c:;cll:,',ldoc:;,'...'::clollllcc:;;::;:cl oooc'.. .ld' .':x0K00Okxdolc::coodkOkkOOOOKXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK0kxxkxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdc:clccdkxdlc,....,,;;;;;:;..'l0XXX0c..''..',''''.'''''':x0OkkO00OkxocodlldkkkkO0000OOO00KKKKKKKKKKKKKKK00kkkkkkOOOOkO0OxdodkOkkkkOOkkxo::cc;'''....:dKNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNXXK00KXXKKKKKKKKKKKKKK00OOkxl;,;cdOKXXXKXXXNNNNNWNXXXXOl:ccldxkkdoxkOOOOkkkOOkxdkOO0Okkxdo:',,,'...,,;:::;,cxo;'.';;;:cllcldolloc:lddxkOOkdodxkkOOOOkkkkOkxodOOlckX0dlc:::::::;:cc:clodoloooloodkO00KKKKKKKK00OOx:'...'',:lol:'.''....,,'''.''',;::;,;'.....;cc::;;;::c;''',;';xOOOOkxxOKXXXXK00OxxkOOOxxkxoolcccccloooool:,....,;;;::codxdllddoccl ddo:'.. .od::ok00000OOxdoc::::;;lkK0kk0OOOO0KKXXXXXXXNNXXXXXKKK00Okkkxxxxxxkxxxxkkkkkkkkkkkkkkkxxxdddxxxxxxxxxkkxxxxdcc:,..:xxkOOd,...,:ll;,:cl,..;x0KX0kl,.'...''''''''';odk0kxkOOkxkkxocdkxdxxkkkkO00000000KKKXXKKK00KKKKK0OkkkOOOOOO0OOOOOOxdkOOOkxxdolccc;,,'''.......,dKNNXNNNXNNNNNXXNNNNNNNNNWWNNXXXXXXNNNNNNNNNNNNXNNNXXNXXXXXXKKXXXKKKKK00klcx0KXXXXXXNXNNNNNNNNXXKKx;;::lokkxxxxkOkkkkkkOOkkkkkOOkxddl'.'','.',',;clooc:c:;:clllcccloloxdlclooodddxkOkdoddxOOOOOkkOOkkO0XK0Ox0KOdlc:::::::;;;:::::ccllllldkOO0O0KKKKKKK00OOko;.....,coxkxdc..';,'..''''',',;::c:c:'....,:lc;;;;,,,,,'.':lloOKXXXXXXXKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKK0kkkkxoolllccc;,....,lodxxkxdooxkOkdod dolc,.. .cO00000000Okkxdlcccc:;:oO0Oxk0OOOOOO0KXNXXXXXXXXXXK0Okxxxxxxxxxxxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxdddxxxdddxxxxxxxxoc:,...':ldkOOd:,,;,';ll::d:...';xKK00o'''...'''''',clkKOO00Okxoodoc:cdxodxxkOkkkO00KK00000KXXXKKKKXXKK0OOOOOOOOOO00OkdxkOkxxkOkxddoc:cllc;,,;:lc;'....':xKXNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNXXNNNXXNNNNNNNNNXNXXKKKXNNNNNNNXXNNNXNXXK0Odc,;oOKXXXNNNXXNNNNXNWWNKK0l;;codkkxxxkkOOOkkxxkkOOkkkkkxdxx;....;c:,,,:cloollllllooddolllooollxxl:cddddddxOkdooddkOO0OOkOkkOKNNXXKKK0xolllc;,,,,,;,,:cc:ccodxxkOOOOOOO00K0KK00OkOxo;......';:clol,...;;,'''',''.':clodoc,...,,,::,,,;cc:;'.'dKKKKKKKKKXXNNNXXXXXXXKKXXXKKXXKOO0KKXXKKK0kdoc:;;;;'...:xkOO00kkkOOOkkkk oool;.. .:dkOOkkO0OOkxxdoloool::lxkkxkO0OOOOOOO0KKXKOxdOKK0OkxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkOkkkkkkkkkkkkkxxxxxdddddddxxxxxxl;..... .;llkOxxkdlc;'',:clo:....,dKK00d'.''..',''':lkOkkkO000Oxoc,..',lxddxxkOkkkkO0KKKK00KKKXXK0KXKKK000000OOOOOOOOOkddxxkxxddxdolllllooolldO0K0d:;;''';:d0KXXXXXXNNNXXNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNXXKKXNNNNNNXXNNNNNK00kxkkdc:clooOXNNNNNNNNNNNNNNNK0xl;:ldxkxdxxkkkkkxxxxkkxxxxkkkxd:..'':dkkoc;:c::cloxxddxxxxxdolooddodkkdccodxxxkOxdodxddxxOOOkkOKXNXKXXXXXKOOOOOOo,',,,;,,:ollkOOkxxxxxdxxkkkOOOkkkkxkOOd;...........'''....',,,,,,'..'colllc,. .,'',,,,;:::;,''':xKKKKXXXXXXXXXKXXXXXXXKKXXXXXXXXKKKKKXXXXXKK0Oxl:,,:llccoxk0KK00OkkOOkOOk ddol;. ..;llccdO00Okxollcodc:cccoxddk0OOkkxdxkO00Odloxkkkkkkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxddddddxxxddl;,''''...'lddxdo::odl:,,,,;:c;...'o0KK00x,..',;;;:lxOOOkkkkO00KK0d,..cooxxddddxkOOOkkk0KKKKKKKKKXKKK000K000K00OOOOOOOOOOxoldxddoloolc:cdxxdoolodxkko::cc;:clcdkO0KXXXXNNXXXNNNWNXXNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNXNNNNNXXKKXXNNNXK0OOOkxxxd:cdxdoox0XXXNNNNNNNNNNNX0dlllloxxdddxxkkxxkxxkkkxkxdxdlc;,cooc:ddlc:,,,,;::loooooooddooooddxxdxkkxlclodxkkxooxxddddxxxxxKNNXKXNXXNNNNNNXKXKx;,,,,,,;lld0kxddoollccldxddddoooooddl;;;....''''............';cc:,'';;;;;,'',cc;;,,,,,,,''.,oOKK00KKKKXXXXNNXXXXXXXXXNNNNNXXXXKXXNNNXXXNNXXKKKOkxxxxol:;,:lloooxxkOOkxxx xdol;. .....,,;;lx0000kdddol::cllolodddxO000OxdoxkOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkkxxkkkkkOOkkkkOkkkkkkkkkkxxxxxddxxxxd:,''''',,;:cccoolloddddo:;oxdc;,,;;,;,,'.cOKK000dldxk0OOkOOkxkOO00KK00000dcldodxxxoodxkkOOOkkkO0KKKKKKKKKKK00KKKKKK0OOOOOkxxkxl:::clooolcc:::x0Okdoddodxdxxdodxxxkxc:oxxxO00KXXXXXNXNNWNNNXXNNNNNNXXNNXXXXXNNNXXNNXXNXXKKK00KK0OkkO0OOkxxdccdxxxxdxOOOO0000KXK0Okxkd;,:lloddooddxxkOOkkkkOkxddl;.'cdxxxdllxdl,...',,,;;:::::lododddddxkkxkOOkdlclldOxlloddooooddk00KNNNNNNNNNNNNNNNNNXk;';;:;:odkkxdolllccccccc:cclooool;..';,. .,c:;;''.',;,,'....',;,'',,;;,,,,,;:;;;;,,,,'''..:OXXXKKXKKKKKKKKKXXNNNNNNNNNNNXXXXXXKKXXXXXXXXXXX0kxdoccc;'...;c::::clldddodd dool,. ...';;;:lk00KKKOxddoccloooddxxxxkO000OkxloxOOOOOOkkkkkkkkkkkkkxxxkkkkkkOOOkkOOOkOOOOOkkkxxxxddxxkkkxxd:'.. ..,;:cclodddoddddddoclooo;'':ccclc,cOKK0Okk0KOO00OkkxxkkO0KKK00000OkdxdodxxxdddxxkO00OOOO0KKKKKKKKXXXKK0KKK00000Oxkkxxkl,,;;;clollcc:,cO0kkxxkOkxkkkOOkkOkk0klcclodkKKKKKKKXXXXXNWNXXNNNNNNNXXNNXXXNXXXXXXNNNNNXXK0Oxk0000OOkOO0OOkxlcdxxxkkkkkxxkOO0KK0kxkO0Oo;',;cllcldxxxkkOOOkxxkxxd,.,dkkkkkxo::cl;...,,,',;;;,,,;:lloodooxkkkxdxkkxoccclcclddoooooxx00kOXNNNNNNNWWWWWWNNNNO;':::;cdxkkxxdlcccllccccc:;:loollc,,::. .;::;;'..,;;,''...'..',,''','.',;',;;,,,,,;,'..;oOKKKXXXNNNNNNXXXXXXXXXXNNNNNNNXKKXXNXKKKKKKXXXXXKxlooollll:,'';cc;;;;;;;;:::: ooo:. ...':l:;lkO0KKKK0OkdoooooodxxkkkkkO0000OkdodkOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOkOOOkkkkkkkkxxddddxxkkkkkxxkkkxdo;,::::clllooooodddddd:'clcodc;coc:lclOK0OkkkO0OOOkxddxkO0KK0000OkxdoccddoodxxxxdxxkO0000OOO0KKKKXKKKKKKK00000O0O00kxxkd:,,,,;:looollcc::oxxxxxxkkxxkOOKKkocodc;col:cdk0KKK000KKXXK00KXXXXNNNXXXXXXXXXKXKKXXX0O00000kxxkOO0000OkkOOOOkocoxxkkxxxxxkkO0000kxk00KK0o,,,;;;;:codxxddxddxxxkxllokOOkxoc:;'........''..''.',,'''';:cccloodddddxkkxoc,,coxxxxxkOOKXK00KXNNNNNNWWWWWWWWNNO:;:::ldxkkxdoolllllllloolcclooooodolc;..':;;,';'..',;;,''''........';,.,,'.........,,..'dKK00KKXXXXXXXXXXNNNNNNXXXXXXXNNXXK0KKXXNNNXNNXXXOdollooolclcc:;;;;;,,::;;:cllc ool,.....;ll::okO0KKKK00OxdoodddxxdxkkkkO00O00OxoldkOOOOkkkOOOOkkkkkkkkkkkkkOOOOOOkkkkkxxxxxddddxkkkkkkxxxxkkkkkxdoo:;ccllllodddddddddo,,llcddol::::oxO0OkdxkkOkxxdlodxO00OOkxxdlccc:;,ldoodxxxxxxxxkO000OOO00KKKXXKKKKKKOxk0000000Oxkkc',,',;clollllclcclxkkkkkkxlokOkkOOdlc::::dxxl:cd0K00000KKXXKKXXXKKKKXXXKKKKKKKKKKKKK0OkkOO00000OOOO0000OOOOOOOdloxkxxxdxxkkOOOOkkOO0KKK00x;,;;:c::ccloxlcdl;;:cc;;ldddol:,''................ .','',:::::::ccccccllllc:;cx0KK0OkO0XXXXXKKXXNNNNWWWNWWWWWWNN0dccclxOOkxlccclllllllllccccoooodxdoc:;;;c:,,,::;'',;;;,'.............';:c:;,'.......':oOKK0O0XNNXXXXXKXXXXXXXXNXXKK0KXX0o:lOXXNXXNNXXXXOlloooollc:::oxxkdllodkkxxkOOOO ooc'....,ccccodxkO0KKK00Oxocldxxxddxkkkk0000O00kdlclxOOOkxxxxkxddkkkkkxxxkkkkOOkkkkxxxxxxxdddxxxkkkkxxxxxxkkkkkkkkkxdc;:cllloddddxxxxxxxdxxxoclool:;cokkkxlokxdddolodxkkkdooolooc:::llcldooodxkkOkxxxxkO000000KKKXXKKKKK0Oxk00K0Okkkkkd;,;;:::lolccllloooxxxkkkkkkxxkxdddxkdlc::coll::cdkOkO000KKXXXXXXKKXXXXXXXXNXKKXXXXKK0O000OOO0000000OOOO00000000kooxxxxxxkkkOOkkkkO0KKK00O0Oc,,;:clccloddoc'. ..,;:lolc:;'''............ 'c:'':ccccccllcc:::::coxxOKK00000KXNXXXXX0KXNNNWWWWWNWWWWWWNNXkoccoxxxoc:::::::::ccccccclooodxxolloxdc:;;;;;,'',,,,'''''............,cllllc;,'...;kXXXXXXXXXXXXXXXXNNNXXXKXXXKKKXKKOocxKXXXXXXXXXXKkdoollllc:;;,,o00OOOOOOO0OOO0000 oo:.....;:cloxxxxkO0KKK0xlccoddxkkxxxkxkO0K0OOOOkdc:ldkOkxdddddllkOkxxxxdxxkkkkkkxxxxxxxxxxxxkkxxkkkxxxxxxkkxkkkkxxxkx;';:looddddddxxxxxxxxxxxddxdl::codolcclodlcldddddooooooloolc;:ooodoooodxkOOkkxxxxk000000KKKKKKKKKK00KK000Okxxxkxc;:clllllollooodxxxxxxxkkxxxxOOxxxdldollol:;;;cdkxooxOOOO000KKKXXKKKKXXKXXXXXKOOKXXXK0000KK00000000000OOO00KKK00OxdxxxxxkkOOkkkOO00KK00000KOo,',;:::cl:,,,...,:ccccllc:,'.............. . .;,';cc::ccccccc:ldkOkddkXK00KKXXXXXXKK0OKNNNNWWWWWWNNNWWWWNKkdlcldxoc::;;;;;;;;:::::cllloodxxolodddllc;,,''',;;;,',;:ll,'....''',:ccllcc:,'...;oOXNNXXXNNNNNNNXXXNXNXXXXXKKKXXXK0O0KXXXKkdk0KKK0o,,;:::ccll:,'ck000OOO000OO0000KK do;. .';:cldxddxkO0KXX0xccoxkkkOOkdoxkkO0000OO00kdolloxkxddooxxdkkkxdxxdxxxkkxxxxxxxxxxxxxxxkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdl,,;:loodddddxxddxxxxxxxxxxooxddlllllclolc:loolllloodddoooooolldoooddooodxkkOkkxkkkO0000KKKKKKKKKKKKKKK0Okkkkxkxl,:loddddoooddllodxxxxxxxkkxxddkkxddxxxdl;,;:clokOkkkkOOOOKKXNXXNNNXXXXXXKKKK0x:;cx0X0kO0000000OOO0000000000000000kdxxkkkkOOOOO000KKK00000KKK0o,,;;;;;,.....,;:;;;;;;,'................. .. .'. ..,::;;:::::;;lkKXX0O0XXKK0KKOO0KXXKOkKXNNNNWWWWWWNNXXNWWXdlolclokkdc;;;;,,,,,;;:;;:lllodxkxolllcoxkko:''',;;:;''''',,'...',;;,;coool:,'....,kXXXXXXXXXXNXXNXXXNNXXXXXXXXXXKKKKKXXXXXOl:cxKXKkc;;::,',:xKXKxoO000000000000KKKKKX xl'. ..,;clccooldxk0KXX0xl;cdkkOOOOkddxxk0000OO00OOkxl:lodxxdddkkkOkkxxxxxxxxxxxxxxxxkkxxxdxkkxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxl;;ccloooddddddddddddxxxxxxo:cooddooolcc;,::lodddddxxxxkxxxdoclollodddooodxkkkkkkkOOO00KKKKKKKKKK00KKK0Okkkkkxxkl,,cdxxxkxdxkxoodxxxdddxxxxddoldkxdxOOdc;;:lloxxxOOK00KXNWWWWWWWWWWWWWNWWNNNNNX0kxx0KOkO0000OOO0000000000000000000OxxkkOOOOO0000KKK0000KKKKKKKo,,,,;;,'''''''',,,,,,''.................. .. .:. .....;:,,;::;''cdkOKKKKKKKKKK0xxOKKXX0O0XNNNNWWNWWWWWNXXXNNNKxdolcdO0Oxc:::;;;;;;,,,,;::cldxkxooddxOOOOkdc:;;;;,'.............'....,col;.....'ckXNNNNNNNNNNNNXXKKXXXXXNXXXXXKKKKXXXXXXK0dxKKxol:,,lkkdooxOKXKK0KKK000KK00KKKKKKXXK d:. ..';:c;;loodkO0KXXKd;':odkkOOOOkkkkO00000OO000OOd:;::looodk00OOkxxxxxxxxxxxxxxkkkxxxdxxxxxxxxkkxxxkkkxxxxxxxxxxkdc::clooddddddddddxddxxxxxkx:,;,,:cdKx,'':odxkkkxxkkkkkkxxxdoccloloddddoooodxkkOOOkOOO0KKKKKK00K0OO00OOkkkkkxxxkl,;cooddxdddddxddxkxxddxxxdddlclxkxxxo::loooolx0XXNNNWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNWWWWNXK0O000OkkOO0000000000000000OkkkkkkkO0000000000KKKKKKKXOl,,'....................... ... ............,,.......',,,,,,':odxO000OkO00KKKOO0KKKXK00XNNNNNWNXNWWWWWWNXXX0kxxoclxOO0Odccccccc:::;;,;:;:cxkkxllxkOOkxkkkdooll:,',,'.....''''','..',,'.......oXXXXXXXXNNNNNNXXXXKKXXXXXXX0O0KKKXXXKKXXKKXKkl:,''..;xKK0OOO00KKKKK000KK00KKKKKKXXK0 d;. ...',;c:cloloxkOKXOl,.':dxkOOOOOOOOO000000O000000ko;,,:lllxO000Okxxxxxxxxxxxxxxxxxxddxkkkkkxkkkkxxxkkkxxkxxxxkxxkxl::cloooooddxxxdddxxxxxkkkkl'::..,dOk;,lxkkOkxxxddxxkkxxkxdl::locloodooollcldkOOOkkOO000KKK00000O00Okkkkkkxxxkxl:::ldddxdddddkxoodxkxxddddxxoldkxdl;;cllloodkKNNNWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWXKKKK0OOOOOO0000OOOkk0KKK00OkkkkOOO000000000KKKKKKKK0d:;'. .................... ...... .......',........'''';lkOookxllc,ck0KOdk00K000KKXXXNNNWWNXXNWWWWWWWWKocldoclk0OOklccccloooloddolc:cloollcoxkkkkkkkkkkxo:,....',;:c;;;;;,....;:'.......'dXNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXKXXKOkO00KKK000KKOOkdc;::,;:;';oO00000KKKKKKKKKKKKKKKXKKKXKK00 l' ...';ccclllcldkOOo,...,okkkkkkkkkkOO000OOxlok0000Okl;,cooox000Okxxxxxxxxxkkkxddxxdooodkkkkkkkkkxxxxkkkkkkkxxkkkkkxoccllooooodxxxxddxxxxxc:loxd,,o;.,lxo;.;d0KKOkOOkxdddddxxollc:cl::clodoolc;:lxkOOOOO00000000000OOOOOkOkkkxxxxkd:::;:ldddddxddkkdooddxddooooolcdxo;,;::lxO0XNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWNNWWWWWWWWNXNWWNX0OOO00000OOO000KKKKK0OkkOOOOO000000000000O00KOo:,''.................... ...... .......'..........'lkkOkkxl;',;cdkOkxxOKK0OO0XXXNNNNNNNNNNXNNWWWWWWXdloododxkkxlccccododxkOOOkxoooollodxkkkOOOOOOkkkOkd;..,:ooc::;,,,;,. ........','.cKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXX0oldkkdd0000000Oo:;,;:ldodO0kdcoOKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKXKKK0000 c. ...',::cllcccodd:....'cxkOOkkkkkkkkkkkxdl::oxkO000Oxl::cccokkkkkxxxxxxxxkkkxddxxxoodxxxkkkkkkkxxxxxxkkkkkkxxxl:;;:clloooooodloxxdddxkxkx,....'..cd;;dxo;''',lkkkkkkkxdoooooooc:;coooddodxdolllodxkOOOO0000OO0000OOOOOkkkkkxxxxxkdc:ccccloooooodxkkxooolloollcc::lc;,:cokKNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNXKKK000000000KKKKK0000OOO00OO00000000OOkddxkd::;.';cll:;,......... ....... ..................,llclc:;;,,cdkxxOOkO00OO0KKXNNNNNNNNNNNNXKXNWWWKOxldxodoooddllccloddxkOOkkxdddxxkkkO000OOOOOOOOOOOOOkdllddddl:;;;,'.........,;cc;.,kXXXXXKXXXXXXXXXXKXXKkodxocoox0OkO00KKKK0l::;:lOXKKKKKK00KKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKK0000KKK c. ...',;,;clc:cllclc;,:oxxxkkkkkkkkxxxxol:,:oxkO0OO0Okl,,;;;;lxkkkkkkkkxxkkkxdxxxxdooxkkxkkxxkkxxxxkkkxxkkkxxkx:'..,loooooddd:.,ddddxkkkxl'.......'docddc,',,. ,oxxdxkkdodxkkkxdoxkkkkkkkkkkkxxddooxOOOOOOO0000K0OxkOOOkkkxxxxxxkxolllooolldddddddxOOxxolllllllc;'.,:oOKXNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNX0xxOO00000KK0KKKKKK00000OO0000000Oxdollc::;,',;cllcc:'..... ...........',,;;'. ........... ..'.....'',;;::cdkOOO00Oxdl;lk0KXNNNNNNNNNXKXNXKKXNWNOoloxxdddddoddollldxxkkxxdddxkkOOOO0000000OOkkkxxkkkkkxdoodolllc:;'.......',cooc;..;OKKXXXXXKXXXXXXXXX0xodoodkOkxO0OO0KKXXXXOl;::ckXXKKKKXKKKKKKKKXKKKKKKKKKKKKXXK000000KK :. ...''';:ccc:::codxoldxxxxxkkkkkkxxxxddl,;oxxkOOOOOOx:',;;;:okOOkkkkkkkkkxxxxxxxxddllodxoc;cxxxkxkkkkxxkkkkkxdl;'.;oodollcl:. .;dxxxkkd,. ........:xdoxc,,;,. .colldkxdxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOdodxkOOOOOO00000OkkkOOkkxxxddxxxdccclloooolloodxxxdxkdxkxdololll;';oOXNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNXNNNNNNOddkO0000KKKKKKKK00000O0000000OOOkdc:::;::clllodoolc,. ..........',::cllllc;...............'',,,',;:looxdodk0K0xolc;,dKXNNNNNNNNXK0kxxk0KKXNNKxdkxxxdddddddollloddddddxxxkOOOOO00000OkkkxxdddoooodkOOxdollcc:;'......',:lll:,.....;kKKXNXXXXXKKKKOO0xdk0OkO0KXXK0Okkk0KXKKd;,,cdOXKKXXXKKKXXKKKKKKKKXXXXXKKKXXXXKKKKKKKK ;. ......';:::;;;,,:oxxxxxxxxkxxkOkxddxxkd:;lxkOOOOOOOOk:.,;::lkkxdxdddxkkxkkkkkxxxdddo:;,..;c:dkkkkkkkkkkkkxdddoc,',llc:,,,'......:xkkkl. ......'oxdkd:;;,...,oc'':oxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkoloxkOOOOOOO0OOOkxkOkkxxddddddxkdlooodxxdoolcccodxkkddkOkkoclc;:coOXNNNNNNNWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXNWWWWWNWWNXXNNNXXWWWWWWWOodO00KKKKKKKKKK00KK00KKKKKK0O00xc;;ldxddxxdddddoc::;,'.. ............',;::;,'''.................,:ccccclloodocoOOxolc:cl:;lkKXNNNNNNNKOkkdlodOXXKOdoddddddddddolllllodxxxxxkkkkOOOkkkOOOO0OOOkkxkkxdooloxkOOxoc:;;,'',,;:lodoc;',,..,;'.'',ldlldxodxooxO0KKK000OOO0OkxxxxxxO00x;..'dKKKKKXXXKKXXKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKK c. ......';::;;;;,',:oxxkkxxkkxxkkOOkkkOko:lxxkkOOOOOOO0l.,:odddddlccoolooodxxddodkxolc'....,c:coxkkkkkkkkxo;,;;;;,;lc;'',,'..'.....;od:. .. .'';xOko,,,.....;d:.;xxxkkxxxkkkkkOOOOkkkkkkkOkoldxkkOOOOOOOOkkxkkkxddddoooodxxdoolodxkkdlcllcldddxdxOkxdoc;',o0XNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWWWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWWXxdO00KKKKKKKKKKK0KKKKKXXXXXX0Oo;';odxxxxxxxxddolc:;;;::;,'..''........ ................,;,'... .,,,,;;:cc:;,;loc;;;cccloc,;dKXNNNNNNXK0kxdlcok0OxoodoooddooddolllodddxxdxxdxxxxkkkkkkkxxkkOOOOOOOOkxxollldxOOkdol:;;looooool:;,,,,. .;cc:,... ,xOOOkO0KKKKK00KK0000OOkxxkkOOOd:'.:0KKKKKXXKKXXKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKK000 ;........,;::;;;;;,;;cdkkkO00OOOkkkxddkdoookkkxkOOOOO0KKo':oodddoooc;cloollooollldxo:,'.....';;;:dkkOOkdcc:..;;;;;,,;',:c,....'.......,. .. ..,,ckOl'........ld:lkxxxxxxkkkkkkkOOkkkkkkkxdolldxxkkkkkkkkOkxxdxxddddoooodxxo::cllodxxxdlodooOOOOkkkxdd:';d0XNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNOk0KKKKKKKXKKXKKKXXXXXKOxdllkx;.,lddoooooooolll:;;;,,,;,,,,,;;:c::;;;,'................,,'..... ..'...,;clc,';:;',:loooodol::ldKNNXXNNNKOOkxddodl;,:coolllc:loddddxkkkxkxxkxxkkkkOOOOOOOO0OOkkkkkkkkxxxdooooodxxoll:,',;;;,,,;;::,''. .;c::;,'.. ,x0KKKKKKK00K0KXXXXXXXK0OOOOOOO00xcd0KKKKXXKKKKKKKKK0KKKKXXKKKKKKKKKKKKKKK0000 ...''....,,;:;;,;;:::cdkOO0000OOkkdooxxloxkOkkOOOO000000l:ollloolc:;,,;:c::clocclxko;',''cl;,;;;',dOxl:,....':::;,'''',,. ...... .. .,'. .',;oOd.... ....,odxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkxxdxkkkkkkkkkkkOOkdoooodddolloodxl',:ccloooooodxkxdk000OOkdc:;oKNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXOOKKKKKKKKKKKXXKKXXXKXd,...':;.,clclcllllooooooollllllllcc:;,,:::cclllllc:;,.........,,,,,,,,,,,,,;:ccl:,,'......'cooxkkkkxdoooocoOXNNNNNNXKK0kxo::;;,;ldddolclxxxxkkOOOOOkOOOOO00000000000000000000OOkkd:',cdxolc:;::,.',,,'''..................,;cco0XXKKKKK000XXXXXXXXXXXXXXXKKKKK000KKKKK000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000OOOOkk ..'...',;;,''',:ccldxOOOO0OOkkkkkOOddkxkkxkO00O000Odllllcccccc;''',,''',;cccllc:,..':clc;,;,...';.......';::c:;;,,,'. ..... . .;;. ..;kk' . ...,;cxxxxxdxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOkkkkkOOdllooooooollodd:...,:cclddolllxOxook0K0Ox:';kXNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOk0KKKKXXXXXKKXXXXXKKXOc'.;c;;::codxkkxxddddddddddoooolcccc::::cccclllllllol:,.....'''''.',;;;:;;;;:::;. .'',cdkOOOOOkxxxo;.lXNNNNNXXNNKxoodxxxxxdlc:;''cdkOOOkkkkkxxxxkkOOOO000OOO00000000000Oko:,''..;llcc:;,,'...''''''..............',::::;:xXXXXK0kkOKXNNXXXNNNNNNNNNXXXKOkkkk0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KK0000OOOOOkkO .........''..',:ccodkOOOOOOkkkOOOOkxkkkkkkO000K00kl;colcccclol;'.''.....'::;,......,;'.,cl:............';:::::::clc,...''........ .,:. ..;xOl. .',''';,'cxdodddxdddxxxxxkkkkkkkkkkkOOkkkOOkxxxkOxllllooolllccoo,.....;looddddolx00dlxO00kc,cOKXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOxkO00KKXKKXXXXXXXKXXXKOdl;..;::cc:cllolloolllloollolllc:clllccccclllllloollcc:;;:::;;;;,'.................. ... 'oOOOOOOOkkkxo;,xXNKkO00KKOxxxkkxxxxdc;;':dxkO0000OOOkkOOOOOOO0000OOOOO00000000000kl:;;;;,',,''.......'''''''...........''..',:looccdOKKKKOOKNNNNNNNNNNNNNNNNNN0:,;cdk00KKKKKKKKXXXKKKKKKKKKKKK000OkkkxxxkO0KK . ..''.........':cccodxOOOOkkkkOOOOOOOOOOOOO0K0000kc;loollcccc:cc:;''''',:lol:;,:l;....'cdl;............,;::;,::;clcc:;;,,,'',,'',;,,'.... ...,:'''',;:cooo:;loxxxxxdoodxddddddddddxxxkkkkkkkkkOOkkkkkOOOkkxkxollllllcccccloc,.....'cdxxdxxdxOKKOxx0ko;,dXXXXNNNNNNNNNWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWWNXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKkkOOO000KKKXXXXXXKXXXKOkxl......,;:clllccc:cc:ccccccccccclllllllcllllccllllllccccccc::;;;;'............ .oOOOOOOOkkkkko,;dkOxxkxdoddddddooooollccxOkkxO000000OO0000OOOOOOOOOOOO000KKK0000OOkxoc::::;,.....'clclllccclllllcc;,,'....'lddodxdoccoOK0O0XNNNNNNNNNNNNNNNNNXd'.'';:lodk00KKKKXXKKKKKKKKK0OOOOOOkkxxxkO0000k .. .......''''',:cclodxkOkkkkxxkOOOOO00O00000KK00kc:loddoooollll:::;;codolllodxdoooc,;clc,'......',,;:;;:ccccclcc::::ccclol;cllc:clollcc:,....':,';:ccccoolcldoddxkkxkkkxkkxxxxxkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkxlllc::cccc:col:;'.....;lxxxookO00Okdodl,'l0XXXNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNW0llxOO00000KKKKKKKXXXK00Ol,'.......,:loolcccloooooolllllllllllllcccccc::cccccc:::cccc;;;,,,,,''......... .,okOO00OOOOxddoloodddlldxxkkkkkkkkxkkxxkkkkkxkkO000OO000000000OOOkkxxxkO000KKKK00OOkkdc::;,;::::clodoll:,;loooolccc:,'',,;:loollodl;',coox0KXXXXXXXXXXXXXK00ko:..''',;;:lodkKKKKKKKKKKKKK0Odc;;::coddO000Okxx ...........,;:cclddxkkkkkOkxxkO0000000000KKK0xc:coddddddddxxddddddddl;'',:cccc:::lddoc:'...'',;;:ccccc:ccccc:;;:looododc;::;,;lololcccc;,...,'';;ccc:oxd::oooddxxkkkkxxkkxdoodxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkdlc::::::cdxo:,,'....,:lo:..,;ll;,,'...;xXNNNNNNNNWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWWWWNNNNKc';lxkkO0KKKKKKKXKKKK0Od;''''......',,:lc:cllllooolooooooooodoollcc:;;;;;,'',,,',,,,,,,''''''''....... ..'ckO000OxdxddolloddxxkkkkkkxxxxxkkdxOOkOO0OkxxkOOkOOO0O000000OOkxddodkO000000OOkkxddddoddxxxddoooolcccloolll:;:;;;:ccc:;:ccccloc,,;:::loodxxxxkkkxxxkkxxdxkxl,..,,'',:cclk0000OOOOkkOO0x;. .,ok00kxxkO0 ,dx:. ...',:ccloodxxkkOOOkxk00000000000KK0xcllloddodddddxkxxxxdol:,...':cllc,,cxxddl:......';::cccclc:::::;,:lodxdlc;,.','';lol:::cll:::'..'',,:clcldxl;coooddxxdxxxdxkkkxddodddxkkkkkkkkkOOkkkkkkkkkkOOOOOOxl::::cokOxc;;,'...',:;'....,;''',,.,xXNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNWWWWNN0o;,;:coxkOOO0KKKKKXKK0kxl'...,;:,.. ..';odlllc::ccccclllooloddooolcccc;,'''''.''...............,,,,,,'. ..;coxkOOOkOOOkkxkkxxxdddddxdodxdoodddOkxkO000OkdddxkxkkdxOO0000OOOOkkO00000OO0Okkkdodxkxdodddddoolllcllccc:::;,;;;,,;;;,,,;:c:;clolcllloddddxdddxxxddxkkkOOOOOxc.';;,,,;::;:c::cdxddkOO0OxlcccldO00OOkO0KKK .ckxdc,....',,;:ccccldxkkkOOOxkO0OOO000OOO00xccddddoooddxxxxkkxoc:::;'...,;:::;,cxkxoccc:;,,'.',;:llcllc:::cc;:oddoc,...''.,,,;::;;clllc::ll,...,;cooooxxl;;loodddddxxxddxkkkkkxdddddxxxxxxkkkkkkxxkkkkkkkOOOxol::;;:cooo;',,'''.''';;'....',''',;:xXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNWWWWWWNk:;:ll:;;cxOO000KKKK00Okl......',,'.. ...:ddddooolc::cclllllloolllllclllc::::;,','''..........;lxkxdoc:' .'::colcloooxkOOxxxkOOOOOkxxxxkxddddodkOkkkxk0000KK0kdddxxdloxkO000OOOO00KXXKKK00OOkkxxddkkxxdddddllllcllodoc:::;;;;,;;,,,''''';:::::ccclollollloddodddddxxdoooodddd:',::::,,,'.....'cxkkkOOOOO000OO0OOOO0KKK00 ..;ooloo:;,;;,,::;;:::cloolok0OkxkOOO00OOkkkOdclodxxxddddxxkkxxdl:;;;;;,'''',;::;cxkxxo;:lloodl,.',:llcllcccll:.':;'. .,'....',,;::ccc:;clc....;ccdxddxdc',ldddddddxxkxdxkkkkkkkxxddddddxxxxxxkkkkkkkkkkkxol:;;;;;;:::,'''''.....,,,......;;..';ld0NNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWNXNNNWWWWWWXxllool:::;:okO000000O0d;..........'... ..:dxxxdddoolccccc::::cc:;::;;,,;,;:::;;,,,,,,,'......':oxxl:;,.. ....,clclll:;,,,ldoclodxxO0000OOkkkxkkkxddkO0kxxxxk00K0K0OOkxdocccldkkkkxkkO0KKKXXKKKKK0kxxdodkkkkxxdoollllloooolcc:;;;::;;:,','''',;::::::;;;,;:,,d0000O00Oxxxo:'...'',;;,,clcll;'.....;cxkkkkkxkkkO0000000KKKKK00K .,:c:;;;'.';::;;ccc::;:cc:::coxxxkkOOOOkkkOOko:coddxxkkkkkxxxxdooc;'''';::::,',::cdxxdl;:;,:ldxd;..';:clollol:. .'. ...,:c:;,,,;;:l:. ...,:ldxdddl,.'ldxdddddddxkxxxkkkkkkkkxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkxl:;;;,;;;;..;:,....... ..;' . .;,.':llxKNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWNNNNNWWWWXKkodooodoollcc::lxOOO0Oo'........ .... .;ldxxddddddoolc:;;;;;::::;,'''''''''''....','.. .:;'... .. ....,c;':lc:;,,;cooccoxxkO0KKKKOOkddxxddddddxlclodxO00000OO00Oxl;,;,:oddxxkO0KKKKKKKKKKKOkxdldkkkkkxdolclllllllcllc:;,,;:::c,''''',,,;:::cc:,,,;:;,:kKKXXXXXXXNXKOocc:,',,,;cooolll;''.;xOkkkxkxddxxk00OO000K00000KX ........',;;,,,:lc:::;;:ccccllloxkkkkkxddkOOo;coxxxkkkkkOOxdooolc:,''',:c::c;'':lcoddl;;cc'..;x0xcc:::cllclo, ... ......',;cl:...';;.......',;ldddlcl,.cdxdoddxxxxxxxxxkkkkxxkkkkkxxxxxxxxxkkkkOkxdxo;,;;,,,;,. ..';:'........''... .:'.;ccoOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNWWN0xdoddddddolcllc:'',,l0l........... .......,ldxxxdddddxxdolc:;:::::::::;;:::::;;;;,,''.''.. .,:;,....... ....':codolccclooddolodxxxOOOO0Okxddlllloolllodddxk00KKKKK00000Oxoc:;coxxkO0KKKKKKKKKKKKOkxdoxkkxxdolcc:ccloooll:;:;,,,;:;::,''',,''..';:cc:,,,:llxl,xXXXXXXXXXXXXXXXXOo::cccoollllc::cdxxxkxxkkkxxxkkOkkkxxkkxolloo ......';:::;;;:cc:::::::odoclcldkkkxkOxodxdoccoxkkkkkxkkkkxdollc;,''',,,,''''.,loodolc:coxxod0NWNNNNXKKXK0Oko;'.....;ool;'......',;;'..':;'........'',cdoodxxocoxxdddxxxxxxxxxxxkkkkxkkkxkkkkxxxxxxxkkkkOkkxc,,,,,,,.. ..',,;cc,''''',;;;;.. ':..''';kNNNNNNNNNNNNNWWNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXNXkdodxkOkxxddoolc;....lk,........ ... ...... 'cloxxddodddxxxolc::;;:cccc:;;:cc:,;:cc:;,'...''.',;::,. ........ ...',;:ccoxxoclloodddollldxdddkkkdoocloddxxkk00OOOOOO00KKKK000OOOOkdl::lxOOO0KKKKKKKKKKK0kxddxxxxdddooloddxxdllc;,;::,,;;;;,'',;;,,.....,::;,'.,oOK0od0KKKKXXKKXXXKXXXXXOxddxOOkkxol:cxOOkkOOOkxxk0KK000000OkOOxddl; .....',;;:;;:clc;;cc::;;;ldlcldxxxxxkkxxxdllddoxOOOxdddxkxoooolcc::;,','.....,ldldO0KKKXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNX0kdl:cloodkkxollllloc,';:;'.......'.',,:oddxxxxxxxxxxdxxxxxxxxxxxkkkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOdc;,,;,. .......;ll;,,,;:ccc;..,ccc;'.'kNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0xddO0Okolllllllllcc:;.. .do. ....... .. ..... .:clooollloxdddlllc:::::ccc:::c::;;;;:;;,'....'''',,,'........... ..,:cdocd0x::llldxdddolcccllolldkkxdkkkkOOkk00OOkkkkkOO000OOOOOOOOOko,..;ok0KKKKKKK0KKK0kxddddxxxkxxxddxxxolc;;;;;:;,',,''.',,,,,''... ..';,''..':k00K0O00KKKKKKKKKXXKKK0xdooxkOOOko;;cxOkdoodxxlcoOKK0kkOOOOOkdoc, ......''',;:lolc;;::::;;;;olcdko:cdkOkkOkolloodkOOxdoddxxocloollcccc:;;,'..'cloxxKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKOxdollodkOkkkxdolc;'........';:,,::;cdodxxkxxxxxxxxdddxxxxkkxxkkkkkkxkkkkkkkkOOOkkkkkkkkOxc,,,'..............:o:.....,,',:odocc,.;0NXNNNNNNNNNNNNWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKxooodkkkOOdlloodoodxdlc:'.;x, .,. . .... .;ccccccccclolllllllccc:::ccccccccccc:;;,,,''...............''... .,:cooldd:':oxddddddoooolc;,;,:oxxddkkk00OkkOkxkkkkxxOOOOOOOOOOOO00l.....;x00KKKKKKK00OOkxddxxxxxxkxodddool:;;;;;;,'.....''''''',',:,. .';:c;;lkO000O00O00000000KK000KK0o,':dxocc;';cdkkxoclolc;;coxxkkOO00Oxl,. ........',;;:cc;;;:ccc::;;coldx:,:odxxxxl:clodkOOxolcdxkxl:coollccc:::;,..;lkO0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXX0oc::clc:::::;'... ....',,..:l:ldc:dxxxxxxxxxxxxdxxxxxxkkxxxkkkkxkkxxxkkkkOOOkkkkkkko:l;. ...',,',,'.....,dxdxxkkOkdlcc:lc..lKNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWNXNWWWWWWWWNXkolooddddddkkdlcclccloll:;''c:. ..'.. ... .,;;:c::::::ccllooolc:;,;::cclcccccc::::::;;,,........''....... .,:;;coc,'';cclddddoollooc;::cloxdoxkkOkkxxxddxxxxdkOkkOOOOkkkO0KKx;.....;x0000KKKKK0OkxxxxxkkxxkOkdolcllc;;:;;;,... ..''''',,,,,cl,.... .,okkkOOddO00OOkkkkkkOOkOOOOO000k:.,cc::lloxddddxkkkxdl;,'',:odxxkkkxc'. ........''';:;;:::ccc::;;;loc;;ldddoolc:coxkOO0koc:cdkxoc:clc::::::;,'.':kXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXKkolcc:;,,,'.......'''...;;,'..;:lxc'cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxkkkxxxxxxxxxkkkkkkkkkkd;. .,;;,'....'',,,,;okO0XNNNNXKOxdl,.'kXXNNNNNNNNWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWNXNWNNWWNNXkl::::::cccloddddooddoool:'..;c. ... ....... ..,;:::::;;;;:codddolc::;:cc::;;;,,,,,,;;;;,,,''..................';;:do,....',:llooc:cccclc;;coxkOOOkxdooxdooxkkkkkkkxxOOOOkxkO0KK0l'.....,lx0K0kkO0KKx::lccloddxkOkdlcclc:cl:,;'......,;;,,;;,,:do,,'.....lkOOkkxxkOOOkxoodddxddxxxxkOOOOxcccldxdoxxxdddxxollddc,,;clooooddl;''' .........,:;,;::::c:,,;;,:o:.:oooddoclldkOOO0Oxl:::looolc::ccc::;;;,:dOXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWNNXK0K0c,,,'''.....',;:;;'.;:c:;,..;ox:..:lolllccoxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkxxddddxxxxxxkkkkkkkl. .:llclcc;,'',ldook00KXNNNNNNKKK0d:oKNXKKXNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWNNWNNNXOc,;:cllllllooodxxkkdl:,,'....;l,. . ....,;;cdxxkkkkxdl' .',,;:::;,'';coodddddo:;:ccc:;,......'''''',''........'...........,lo:....',:c:cooccloollc,.;ldxOOOkOOdoddooodxxkxxxoccxkkkxxkO0K0l,,''...';lk0OkxkOKkcclodxxxxkkkxolclolcc:,''........','.;c:cxOkc,,,'',;:dOkkkkxkkkxxkkddxkkOKKXXXXXXXNNNXKKXK00K0OOkddddl;,'.',;::oxddxl,..'' .........':,',;:::cc;,,,,,,c:';ccoxxdodxxOOO000kdlc::clllllllolc:;;;dXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXNNNXXNNXXNx,''''''''',;::::;'';;',;,. 'xx,......'cdk0K0kkxxxxxxxxxxxxxkkkkxxl;,:cldxxxdooxkkkk:. .;clodddo:,,:oxxkKKKXXXXXNNNNXKK00XXXKKXNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWNNNNNNWWWWWWNNX0Okdc,'',,;::ccccloooloooxd:'.. .,'. ..;coxkOKKKXXXXXKKXXXXx;'.. ...',;;;'...'clddxxxxdl::::clc:;;,'..',,,,,,'''..''',,'..,,......:l:,'..',;::,,cllclol::;;lxl;cdxdddkkxddddolooodxxko;;ldxxxkO0KO:'',,'..';;coxO0Okkxdooodddddxxdlccccll:'................;llxxc;'',,:lxxoxOkkkO000KKKXXXXNNNNNNNNNWWWNNNWWNNNNNNNNNNNKOdolol:,..';;cxOko,'''.' ..........;;'',;:::;;,;:;,,':c,,:coxdodddxkOOO00Oxdlcclc:cclcclc;,,;dXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNWWWNWO;',;;;;;::clc::cc;;c;.. :Oo'....':xKXXXXXK0kxxxxxxxxxxxxxkkkkko;''',;::c:'';cokOd;;clooooodo:;,:dxxOKKKXKXNNNNNNKKXKKKK000XXNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWNWWNNNNWNNNNNNNNNNNX0kdl:,''',,,;;,,,,,,,;;;;,'.'lkOxlc;,....,lxO0OO0KKKKKXXXXXXXXXXXKOkxl;'. ...',;,'...':loddxdddlc::cllccc:;,''',,,,,'''.....'''...,,'...'l;.;;'..';::::lllolc::cokx:. .;odddxkkxddxddxxddxxxdl,,,;:ldO0Kx,'',''..':::ccld0Xkodkxolllododoccc;;,',,................,;::,...:cokkkkxk000KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0xl;'..':xOc..'','. .........,;''',;::;:c:::,,,';c:;cldxO0OOOkkkkkkkkdolllc:;;,,;;,,'.:ONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXNNNNNWWWNNWWWWNd'.,:cllooooddolol:coo:;. .oOc....'oOKXXXXXXX0Okxxkkkkxxxxxxxxkkkd:',,,,,,',:;,;:okOxooodddddxdc:;cdxxOXNNXNNNNNNNNNNNXKK0Okk0XNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNWWWNWWNNWWNNWWWNNNXK0Okoc;;;;,'..'',,;;;;;,,,,'',,,,',,:xxc:cc:cok0K000O0KK0KKKXXXXXXKKKXKK0OOOkxoc,... ....',,'....,:cllooodolccllll:;::::;;''.........'''...,cc;,'',:c;,;;,,...';::::::;cxkx:.... .:oxkkxdodxxddddllooo;... .;xOk:..''...':lccclccoxoccoxxdllddooccc:;,,.'c;...,;;,'......,,'....';;cdO0KXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNXNNNNNNXNXkl:::';c;...',;'. ........','''',;;;:lldko,''',:loxO000KK0K0xlloddxxolc::;,'.......:0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNWWWWNNWWWNx'.':ododxxdodol:;;:oddoc;. ,kk:..'':x0KXXXXXX0OOOOOOOOkkxxxkkkkkkkx:';::;;::ccccloodkxooodddddoolc:cddx0XNNNNNNNWNNNNNXKKKK0Okk0KKXXXNNNWWWWWWWWWWNNNNNXKKKKK0KXX0kdooxxxddollc;;'.',,,,,;,'',,,,,,,,;;,,,,,;c:;;,'',dOc. .;dkkOO0K00KKKKKKXXKKKKKXXXXKKKOOkkkOOxdl:,....',,'......,;;;;coolclllllcc::;;;::;'.......''....';llcc;.';cc::;'...,:;;c:,:dOx:. ... .;odddddddooc;....... .o0d,.','..'cllllccoooooddddooddxdl;;:;'''',,,;;;c::clc;...'.....',;codkKNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNWWWNNXXNNNNNNXKNNNNNNNNXkcccc:;::...',,. ........,..''''',;c::dOxoddxkOKKKKXXKK0KXKx;,;::cc:;;;;;:::::::lkXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXXNWWWNNNWWWWNWWNW0;..';oddollccc:;;;;codooc, .lOd,.':lxOKXXXXXXXX0KKOxxOKK0OOOkkkkkkkOo,;cccccccloooooddddoooddxdddoc:cdxk0XNNNNNNNWNNNNNNXXK0000xcck0O0KXXXK000KKXXXK0OOkkkk000O00K0kl,;;...','.......''...';;'....',,,;;,,,:ccl:::,....oOc. .o0OOkkkO000KKKKKKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKK0OOOko;...'',''.....''.',;::looollllol;,,;:::,''............;c,.,:;,,;::;'.',:'..;dOx:...;:,. ...':clodxdddlc:,... .''....cx:..',,..;dddooodxxxxdolcllloddc;'....,::llllllc:,,;;'.',....',:ld0XNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNXXNNNNXXNNNNNNXXNNNNNNNXXNNNNXKKNNNNNXXXOoccc:;:c;..,,,' .......''.......,;,;lk0XXKKKKXXXXXXNXKKXXX0l';:::;;;::cclloolod0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNXXWWWWNNNNWNNNNNNO:...,,;::::::::;;;::clllod:.,xx:..':xKKKXXXXXXNXKKKOOOKXXXXXXK0Okkxx0Oc;lllllllloddddddddoooddxxxddl:cokxkKNNNNNNNNNNNNNNXK00KXK0OxkO0KKKKK0000KKXXXKKKKKKKKXXXXXNNNKxx0kl:::;;,,',;:,.......,;'...'''',,,:lolc:;'.. .lkl..,kKK0kkOOO00KKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKKKKK000Oko:,...'',;,'........,clooooodddo:,,,;;,',,'.........;;,'',,;,'.,::,'''..,dOx;..':oddo,...::;;::cc::codddlcc;. .',,'..;'...'''...cxxxxdddolc:::codxdoc,'';::cllllooddool;,''''....';cdOKXNNNNNXNNNNNNXXNNNXXXNNNXXXXXXXXXXXXXXXNXXXNNNXK0KXXXXKKXNXXKKXK0dcllc:;,'..'',, .,.............',;:o0XNNNNNNNNNNNXXXK000KKXO::dddolcc::cllllodx0KK0KNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWNXNNNNNWNNNNWWWNNNNNNNXXXKx,..',;;;;;;;;::;;;:clo:;;;,,;dOo,,,,dKXXXXXXXXXXXXXXXNXKXXXXXXNXXXK0OKKkcclooooolloxxxddddooddddxxdddlloddkKXNNNNNNWWNNNNNNXKKKXXKKOk0KXXXXXXXXXXXNNXKKXXXXXXKXXNNNNNKOO0OkO00000OkOkd;......'.','..',;:;;:cc:;,... .,ld:'oKKK000OOO000KKKKKKKXXXXXXXKKKKKKKKKKK00000OOkx:..',;::;'.......':oooooooddoc:;,;:;''''''.....cc'''',,;;..',,'.',:dOx;..':lloddd:..':d:'',,''';:clooddl' ..',,;cc:ccc:;...cxxddolc:::cooodoolc;,';lc,,,;::clodolc,';;.. .,lkOKXXXXXXXNNXNXXKKXXXXXXXXXKKKKXXKKKKKKKKKKKKXXKK00000Oxk00Kkx000kk0K0kc;::cclc:,''',, .'...'........:x00000KXNNNNNNNNNNNNXXXKKXXNKo:ldddxxddxxxxxxxO00000KNWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNXXXXXXK00Ooclc:::;;;:::;;:;;;:ccllc,....:kk:',':OXXXXKXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXkloodddoolldxxdddddxxkxxddodddddddOKXXNNNNNNNNXXNNNNNNNNXXK0KXXXXXXXNNXXXNNXKOOKKKXXXXXNNNNXKKK0OookO0KKKKKOo,............'.',:cccc;'... . .:xl:kXKK00K00OO0KKK000000K00Ood0KKXXXKKKKKK0000000d'...,;:;;;,. ..,looodddddl:c:;;;:;;;,,;,'.,'..'..''''...''.';oOx;. .':cloddoc:;,,':o,.......',;:ccc:,... .';:llooddddoc,.:oddddollcclddollol:;,,::,.';llc:;:c:,,;;,..'cdOKXKXKK0Okkxdodooxxddlccccccccccllllolcclooooooodddoooodxdddddolddddkkdd:''',;:lol:,,,,, ........''';lkKNNNXKKXNXNNNNNWWNNNNNNNNNNNXKx::oodkkkkkkkkkk0XWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNWNNNNNNXXXXXXXXNNXKKKKK0Okkkxddoocc:ccccc:;;:::::;::cddl,..o0d'.'..c0XXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXNXXX0dddddddddodxxxxxxxxxkkkdllddxxxxOKXXNNNWNNWNXXNNNNNXXXXXKKKNNNXXXXXXXXNNNXKOO0KXXXXXNNXXXKK00kolx00000KKkc;;,....... .....',,;'. . .;xdxKKK0O0K0000KKKKKOO0KKK0OdoOKK00KK0OkOKKK00000Od:'...',',cc;;'....';looodoolccc:'.';;;,,,,,,..............,',oOx;. .,:oddollc:;;;'.:c,.........'',:cc;,,..,:loddoollodol:,;cccoxkkxxxxddooocc:,;ccc:,,;clc;,,'',:,,;coolc:::;;;,'........,,,c:............'.''..............',,,;:;,'',',,;lxkxdc::;;,,:c:;,,''. ...';cclodkKXXXNWNNNNNNXXNNNNWNXXXNNNNNNNNNX0o:loxkkkkkkkkk0NWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWNNNWNNNNNNXKKXXKKKKKK0OOOOkocoxxxdxdolllcccc::::::;;;::cldxkd';OO;.... ,OXXXXXXX0OKXXXXXNNNNNNXXXXXXXXXXNNNNKxoddxxoccloxxdxddodxxxdc:lxxkkkk0KXNNNNNNWNNNXKXXNNNNNXKKKXNNNNNNNNXXXNXXXK0O0XNXXXXNNXXXK0OOkO0000000Ox:.';'.. .... .....'.... ..',;clk000OkO00KKKKKKKKOOKKKKKKKKKKKKKOlcloOKKKK0xxOOOOo....'.'cddxx,.....':cllllcc;'..........;;'..............;xOOc.. ..,:looc:::;;,;;;,';c,.............',:::::::lddoolllooll:,,:coxkkkkxooollc:c;':lccl:'.';;',;,.......,;;;;,,'....''''''.....','.........'''','''....'''''',;;:::cc:;;;;;;;:ldx0x,.,;:clc:;,''... ...';cloxOXNNNNNNNKKXNNXXNNNNNXKKNNNNNNNNXXNXo:lddxkkkkxkkOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWNNNWNNNNNNNXKK00OkOkkkOOOkxdoclxkkkkkkxxxdooolclool::ccccloddxxlxKd. .. 'xXXXXXXKO0XXXXXXXXNNXXXXXXNNNNXXXNNNXkodkOxl:',looooollclooloxkkkOkkkOXXXNNNNNNNNNNXXXNNNNXXKKKKNNXNNNNXXXXXXXXXK0XNNXK0KNNXNNXKKKKKXXXXXKkc,'..;;'.............,,.. ... .'colc:;;okO0K00KKKKKKKKKK00KKKKKKKKKKKKKkloOKKKKKK0ollx0Kk:...,:lxkkxoc,''....,;:::c;'. ... .,;. ...........'okkc,,;,..'',:::;,'..';:::;'.,cl:;'''',,......';;;;::::clllllllccc;',:coxkkxxdoc::c:;,'.',,,;;,'...,;'. ..''..,:loodolc:;'..',,''''.............'',;:;'',,',cc:;;;;::::;;cccclc:;,,,,,;d0l..,:oxoc:;'.';c ...',;:d00KXXNNNNNNXXNWWNNNWNNXXNNNNNNXNNNNNKd:lodxxkkkkkk0NNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNWNNNNNNNXNNNXKKK0kxxxxxdddolc::lkOOOOOOkkkkxddoolllloodollloollodx0O; ..dXXXXXXKKXXXXXXKkOXNNXXXXXXXNNXXXXNNXkodO00Okxdxxoooolc:::loxkkkxkkkkkKXXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXKKKXXNNNNNXXXXXXXNNXKKKK000KXNNNNNNNNNXXNNNNN0:.....,:::;,. ..................... ..,;:cclodooooxOO0KKKKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKOkOx:'c000000kocok0KK0xl:lxxxddl::cllc,.',,,;::;,... .''. .:;..::,'..,okx:,,,;::,''',;;;,,''.',;;,'';ooldollcccc:,'''''',,',;;coolllccc:::;,,codddddddooc::;'..''',''''...'.',';cxkkd;';coodddoll:,,'''',,,''''''.....',:loll:,;;,;odo:;;;;:::;;;cl:,'..........lkolxkkkxxkOkxxkk ..',,,cOK00KXNNNNWWWNWWWNXXNNNWNNNWWNNXKXXXKklclodxxkkkkk0XNNNWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNXNNNXXXNNXKKKK0xlllllllccll;':xOOOOOOOOOkkxddooddxxxdoooooolcoxkKd. ...'lO0KXXXXXXXXXXKkx0XNNNNNNNXNNNNNNXXX0OOO0KK00kkOOOOkkkxxxddolodddxkOOkOKXXXNNNNNNWWWNNNNNXXXXXKKXNNNNXXXXXXXXNX0OkOOO00KXXXXXNNNNNNNNNNNk:'..'.';c:... .......,'.......... ...',;:cc:::::lx00O0KKKKKKKKKKKXKKKKKKKKKOl;lkO0K0dcc:::o0KKK000Okdlllllldkkkxdl:;;::;;:;,'... ,;. 'do::lll:;oOxc;;;::l:'...',;;,...',,,,'..:kOolxdloddol:;,,,,,;;::;;:ldxdllllllc::;;oxoooddolc:col;,,''',;;;,......';codxkOkdolodlcdxdlcc;,,'',,,,,,,'''',,,'.,coooc;;::cdO0kdc:;;,,,'',,'...........'''cxkkkOkkkO0000OO ...''ckKKKXNNNNNNNWNNNWWNKKKXNNWWWWNNNXXNNXXx:coodxxxxxxd0NNNNWNNWWWWWWWNNWNXXNNNXXXXXKKXXXK0Okxd:'..''''',oxl;ck0OOkkkOOOkkkkxddddddddddddoooodoxx; .'okxl;,'cOXXXXXXXXXXOdOKXXXXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKKKKKKKKKK0Okxddxdoddddddx0XXXXNNNWWNNNNNNNNXXXXXXXNNNKKXNXXXXK0OOkO00000KKKKKKXXNNNNNNNXk,......',;'. ....,xx'........ .......,;;::;:c:lO0kk0KKKKKKKKKKXK00KKKKKKK0o,lO00kooc;:cd0K0OxxOKX0ocodkkOkxdooloddxo;';:;''... ':. ..'::c:cokx:',ccc:lc'.....',;,..'',,'..,lxOOolxxoodolcc::::::;;;;;::cccclllcccc::;;okkxxdoolcclccl:;;,'',:;'.... ..,;lddxkkkOkkkxdxxddolc:;,,,::;;;;,'',;;;;;:loolcc:cokOO0Oxdooc,...'''............'.,okkkkkkkkkOOOOOO ...,:xXXKXNNNNNNXXNXXNWWNXXNNNWNNNWWNNXXNNX0c.,ldxxxkxxdkXWNNNNNNWNNNNNXXXNXXXXXXKKXXK0KKKK0xc'.. ....... .,lloxOOOOkkkkOOOkkkkxxxxxxddxxxddoddooo:. .,lddddook0KKXXXXXKOkOXXNXXXNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNN0kkkkkkxl:cooloOKXXNNNNNNNWWWNNNXXXXXXNNNXKKXKKKKKK00000000KKXXXXXXXXXKKKXXO:....',,;::'... ....cOKx,....................;::c:;,:x0OO0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0kk000KKKOkOxxOK0ocxKXXKOxddxkxddxkO0KKK0kdc,,,,,,'...,. .....,;;:odc...;:::cl;'...'..'''''.....':dkOOklcodxdodoolllccc;;;;;;;:::::clc;;;,,,,,;ldoccclooc;;:c;,,;,'';,''.....',;lodxkkkkkkkkkxxxdlclllc:,,::::;;,,;::ccclcccclccodxdxkkkOOOl;,,,,,,'''',,,,'''...;xOkkkxxxxkOOOOOO ..,:dKXNNNNKKNNNXKKKKKXNWNNWWNWNXNNNNNNNXXXk:'',cdxxkxdkKXXXNNXNNNXXXKKKKK000KK0000K00Okoll:,''........... .,dO0OOOkkxxkkOkkkxxxxkkxxxxxxxdoodlod;. ..'....;:loxOOOO00xdkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNXXKKK0Okooxdc::d0XXXXNNNNNNNNNXXXXXXXXXXKK00KKKXXXXXKKXXXXXXXXXKXXKKKKKOxl;';cldxxkkl;,.. ..'.....:OKKKOl'....... ... .;:clc:::cldxk000KKKKKKKKKKK0KKKKK0O000KXXKKKKKK000KKKXKKKKK0koddxO0KKKKK00OOkxo:;,,''..,. ....,;:oxoll;'',;;::lc;,..,,.'.........,oxOOkxd::ldxxddolc::::::;;;;,;;;;;;;:c:;;;,,,,..:lclol:;,;::;,,,,,,''''.......,:loodddddxxkkkkO0klccllll:'',;;;;,';clll:::;;:::llclclccoxxdo:;'',;;,,'',,,,'..';cx0OOOkkkxxkkkkOOO .;clx0XNNNXXKKXWNNXXXXNNWNNNWWWNNNNNNNNXXX0xdc,',,cdxxkOKKKKXKKK0000OkkOOOkkkxxddxkdl:,............'......';cdkkOOkkkkxddxkkkkxxxxkkkkkkkkxdoddodkl. ..'...... ..,okOOkkO0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWNNNNWWWWWNNNWWWWNNKkdxxdodkKXXXXXXXXXXNNNXXXKXXKKKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKKXKKXXKKKKOl,;ldxkkOOxl:... .';:,... 'xXKXK0Od;.. ......';;:lc:;,'.'cxxk0KKKK0k0KKKKKKKK0o;dK0KXXXXKKKKKKKKK0KKKKK000kO0KKK0000000KKKK0OOx:...;,. ....,loldocloolll::::;;;,..;,.........':dOOOxdolc:coddxkdoolccc::::::::cccclllllclc,.....,cllc;;;;,,,,,,,,,,;'.''......':lloodddxxkkkOOOOOkxoooooc,',,;;;,,:ccc:,,:ccccclooloooolcldo;'...,,''...',,'',d0000OkoldkkkdddxkOO ,clox0XNNNNNNKXNNNNNNNWWWWWNNNNNNNNNNXXXXOddkxdc;,,;odddxkkxxxkOOOkkxddxkOOOxdo:cdxkxl,..........''''..,ldkkkkxxxxxkkkxxxdxxkkkkkkkkkkkkxdoddxxxdxx;.....;;;;;'....;okk0XNNNNNNNNNNXKKXXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKkxkkkxkKXXXXKXXXXXNNNNXXK0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKkl::ldxOOdl:,'.......'',,,'....oXXXK0Okkdc;,,c:'. .......',;;,.,:::::oxk0K000O0KKKKKKKKKkcdKKKKXXXXKKKKKKKKKKKKK000000KKK000K000KK0KKKKXXO:.';'''''',ldollllc::codc::;,;,...;,..... .':oxkOOkxxxdc;colokxdolcccccc::::::;::cccccccll:'.',,'',cc:loc;;:;;;;;;;:'.'..,....':lllodddkO0K0000OOdc;,;:lc;',,,;;;;;;::;;:ccclllloddddddolodlc:;'......'''.''.,d0OkkkkddxkOkxdxxxkk :llox0XNNNNNWWNNNNNNNWWWNNNNXXNNWWNNXXK0xccdxkkxoc:;,cook00OOOOOOOOkxxxxkOOOOOOOOOkkOkxl;'........'''...;codddodddddxxxxxxxxxxxxkkkkkkkx;.'cddxxxxkd,....loc:::;,..,oxk0NNNNNNNNNNNKK0KKKXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKOkxkkOKKXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXKKKKK000O00kdl:;ldxkkx:....'cl:;,... .... ,kXXKK0kdlc:;::lkko:;,.... ..''',;dOOOkkxxddkod000KKKK00000OO0KKKKKKXXKKKOk0KKKKKKK0kkO00KKKKKKKKK0KK00000KXK0Od:,;:;;okx::olcc:;;;;:cll:,,,,..........,ldxxkkOOkkxd:,;:coxolddl:::::::::::::::;;;;;;;::;;;:;'..,:llc:cccc::cc,...;cc;....':lolccccldkkkdool;,. .'',,,,'',;;:::::ccllllccllllodxxxxxdooddoc;,,,,,:ll;....'lOOkkkxxddxkxdddxxxk clccoOXNNNNNWWWWWWNNWWWWNNNNNNNNNNNXXX0l'':odoooddxxxxOOOOOOOOOOO00OkkkkOO00OOOOOOOkkOkkxo;... ....,,,....,:llllodddxxxxxxxxxxxxkkkkkkkxl''cxxxxxxkOc. .'c:;;;;:cooodxxkKNNNNNNNWNNXK00KXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNKOkkOKKKXXXXXXXXXXKK0KXXXXXXNXXXXXXXXXXXXKKKKK00OOOxdooccloxkOO00k:....:OX0ko:.. ...;OKKK0Oxoc:;;:clxOOd:,''..........:kKKKK0OOOOxdooxOO000kxdodxkOOxxOOO0KXKKK0kOK0OOO0Oxx0KKKKKXKK0OkkO0KKKKKKKXXXXXOl:ldOd:;,,::cc:;;;;'.':olclll:'.. ..,lloxkOOOOOOkkd;',,:loclolllc;;,'''',,;;;;;;;,;,'',;;;,'......;c:;cc:::;'';cdOk;....,:looc;,,;::::;;,'.......''.',,,,,,;:;;::loodddolll:cloooddxxdooxxdccolc;,,,,,'..':dkkxxxdddddddddxxkk :ooox0XXXNNNNNNWWNNWWWWNWWWWNNNXXXKKKkc',;,,:oddxkOOOOOOkkkxxkOO00000OOOO00000OOOOOOkkOOkkdl:,..''..........,:cccoddxxxxxkkkkxxxkkkkkkkkkxdxkxxxxxxko..';;,,;:clodddxxxdkKNNNNWNWWNWNNNNNWWWWWWWNNWWNWWWWWWWWWWWWWWWWNXXK00kxxxkOOOxxk0K0XXKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK0OOkxdoddoodxxkkO0000000x'...;OKKKK0kl:'.. ..;dO000Oxoolc;;;cloodxl'....',,;;;,:kXXKKKO0KK00OkxkxxkkxdooodkkkxlloxxxOKX0kOkkOkxxxxxdxkO0Ok0KKK0kxO0KKKKKKKXXKXXKXKkdd:'';:;;:::,',,''..;xkdxkxkkdollclolcldkkkkOOkkx:''';c:;:c::c:::;,'..................''.......''',;,;;:ldxO0K0x,..'''';cooc;;::::::;;;'.........',,''''.',,;;:coddodoolllodolllodoodddxxdooolcc::::;...';xOxxxxxxddoooodxxx ;oxkO0KKKNNNNNNNNXXNWWWNNNNNNNNXX00ko:,;ldddxOO000000Okxxxxxxk000000000OOOO00000OOOOOkkOOxdddollcc:'. .....';:cloddddxxkkkkkxxxkkxkkkkkxxxxxxxxxxd;',,,,,:ldddddddddddOXNNNNWWWNWWWWNNNWWWWWNNNWWWWWWWWWWWNNNNXK0OxdolllccooddxxxxddxkOxoxOKXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXKKKKKOkxddooooodxkOOO0KKKK00Oxxd;. .c0KK0000OOkdlccokO0000kdlloo:,:cloooolc:'. ..';ok0KKKK0xdk00000OOOOkkkxddddddocccloooooxOxdddxxkkkkkkxxxxddxkOOkO0kxkOkk0KKXXKKXXKKKKOo,',:c:;,;:;,''....xK0OOkkxdddddoooollddddddxxxdc'..',,,;;,,,,::;,''..........................,,,codxOKXXXXX0d;. .'''';cllllcclc::::::,..........'''....,lo:,;;:llc:::ccclddolclllloodddddoooollcl:,,,''':kkxxxxxddoloddxxx coxkO000KKXXXNNNNXXNWWWNNNNNWNNNXkc::coox000000KKKK00OOkxxkkkOkO00000K00OOO000000OOOOOOOOOkkxdollool:. ...,;:codddddxxxkkxxxkkxxkkkkxxxxddoodxkl'''';clodddddxxxdddOXNNNNNNNNNWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKKXX0l:cllloodxxxkkkxxddoc:clox0KXXKKKXXXNXXXNXXXXXXKKKKK0dcc::cllodxdoooc::ccoooc:,,;:;. .oK00KKKKKK00OkkxdkO0Okxollcllcclldxxo:;dOdc,.. .;OKK0K0kddxkkOOOOO00OOOkxddolcccclooooooodxxxdddxxxkkxddxddxxkxxdccllloooxOO00KKXXKKKK0Oo,;::cc;;;,''....;O00K0O00xddooollccccloooooddl;......,,,'',,;:;,,,'''........'';:::c:cclodxkO0KXXXXXXNXX0xoc,...','',:looodxkdc;:cc:,..........',,'..;dkkxddxl;,,,,,,;::lodlclolllloodddxxddolc:,.,,;;,'lkxdxxxxxdodxxxxx ldoloxO0KKKKXNNNNNWWWWWWWWWWNNNX0l,cdxddxO000KKKKKKKK000000OOOO00000KKKK0OOOOO0K0OOOOOOOO0OOkxxxddxdoc,. ....,;;:loddxxxxxxxxxxxxxkkkkkxolododxxxo,..':cloooodddxdoodd0NNNXXXXNNNWNWWNWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWNOxO0KKKXXXXOxxkkkdlcoddx0XXXKKKKXXXXXXXXXXNNXXXKKK0Okdoc::::;;::;,,,........''........dKK00KKXXKKKKKKOkxkkkxddolccloolodxxo:,o0KK0xl;;okOOOOOxddxxxkkkO000OOkxxxo::::ccccclooolloodddddodxxxxdddddxxxxdlc::clloddddxkkkkkxxdoll::ccloc:;,,,,''.cO00K0k0KKKOkkkxolc:;clolllllc:;;,,'.','.',''''';::;;;::ccloodxO0K000KXXXXXXNNNNNXXXXXKxc;:c,....;;',;:cloxOOOkl;c:,''.........;;''',codxkOO0Ol'.''''',,;clolloolllcldxxxdoollllc,';::;.;xkxxdxdddxxxxxxd :olccdOK0KKKKNNNNNNWWNNNWWWNXK0Oxlloodoodx000KKKKKKKKK00000OO0000KKKKKKKK0OOO00000OOO000000OOkkkkxkkxddc. ....,;;;:lddxkkxkxxkkkkkxkkkxxxdlllllooo:'..',;:ccllooooooolloO00000KXNNNNWWNNWWWWWWWWWWWWWWNNNWWWNNWWWWWNNNNNNX0Oxxdddx0NNNK00KXXKKKKXXXXXXXKXNXXXKKKOxxxO0Od:''''.............;Ox'......;xK0kOKXXXKXXXXKK0O0Okxxdolc:cllodxdddl;l0X0OOkdoddxkkkoloodxxddodk00Okkxxo:::;;;:::::ccllllllodddooddodxxddolodddooodoccoooooolllloooc:::clllcllcc;'.... ,O00KOx0XKKOOO00OOkxolllcccllclllodo:;;:lodddddk0KKKKKKXK00K00KXXXXKKXNNNNNNNNNNNNNXXKx:,;cc,....,c;',;::ldkOOO0xc;,,'.........::,,:ccclodxkkOd,......'''';cllllllllclloddoolclddo:;,,'..ckkxdxxdxxxxdddd ;oodxkO000KKXXNNWWWNNNNXKK0OOkxxdodollooodk0KKKKKKKKKKKK000KK0000KKKKKKKKK000000000OOO000000OOOOOOOOOOOkx:. ....',;c::loddxkkkkkkkkkkkkkkxxkxxollcc:;,,,,;;;;::llccccllc::oxO000KXNNNWWWNNWWWNNWWWWWWWWWWWWWWNNNWWNWWWWNNNX0Oxodk0NNNNX0OkkkxO0OO0KKXX00KKKK00OOOkxdxOOOdc,.................cKx'...'';oxxxkk0KKXXNNNXXXKKKK0OkxxdllloddxxdddxooOKOkxxddxxkkkxoodoloolllodkxxkxddoc::;;;,,:::::::cccccllodddooloodddollllcccclc:cclllc::::coddolclc,,:odoc,..... .d0K0xdOK0OO00KK0OOOOkxdooc::;;:;;::c:;:ccc::loddxxkOOOO00KK0000000KKXXXXNNNNNXNNNN0o:::,;ll;....'cl;,,,;cdkOO000x:;;,.......',;:llll::clloddxo,.....''''''';;;:llllcccloddolloddoc,.. .oxdddxxxxxxdodx 'oxdodkkO000OOO00KKKKXOkdooodxxdooocclodxkOO0KKKKKKKKKKKK00KKKKKKKKKK00KKKKK000KKKK00OOO00000OOOO00000000kc,. ...',;::;cllodxkkkkkkkkkkkkkOkkxxddoolccllc;;:::;;clc:;;;;:cdkOO0KKXXNNNWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNWNNN0kxOKNNNNNNNKookxdoxkoccc::;'','.';;,,;lkkxdl;'...................:kc......,odxxkkkkO0KKKKK00KXKKKKKOOOOxdddddddddddookxdxxxxxkkkxdoddolc::ccllllxOxllocc;,'.....':::c::ccc::ccllllllolllllllcc;''''.,locc:.;lc:ldddlodl;:dddl:;,......ckOOolk0Okk0KK0OxxxO0Okxkxoc::;''''',;:cc:;,,;;,,;::c:::cllllcc:::okO000000KKOdlll,.'::,:oo;....,;cl:cccldxkOkkkxol;.....'',;::;cooc;;cccloool;..''''''''...':looooollllllllc,;:;;,,,....,ododdddddxxdod .:oxolxO0OkkkxkOOO0OO0O0Odoooool::c:;:loxOOO000KKKKKKKKKK00KKKKKKKKKKK0000KKKKKKKKKKK0OkOOO0K0OOO0000KK0000Od,....'',;:ccclodxxkkkkkkkkkkOOOkkkxdddoddddxocllc;;:ccc:;;coddddOKKXXXNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWNNNX00XWWNNNXKKK0o:odlclolc;,........'ll'..;lc,'......................;d;......;dkkOOOOOOOO0OOOOOKKKKKOkxdxxddooolccloool;cdxxkkkkkkkxddxdol:',::clllx0kc;:;,'.. ':ccc:;,;::::::cloooc::::::;'. ..:ol'.;;';:c::lllcc;,,;clc:::,'','..cdddllk00Okk0K0kdodO0kxkOxxxkko:;::,'''''''',,;;;;;;,'..''''''..'';cdxkkOkxo;'......'::;;cc'...,;;;cc:clodddddxOO00x;.'''',;;;;;:;,,;:c:::ccll:,,,,,,,;;,..,oxxxddddddoollll;',;cloloo:;'.'ldolodddddddx .,cdxddkOkkxdoxOOkxodlok0Oolooolc:;;,,;:oxxO0000KKKKKKKKKK000KKKK00KKKK0000KKKKK0000K00OkkO00000OOOO0KK000000d. ....';:cllloodxkkkOOOkkkkkkOOkkkxxxxxdddddxxxxdddddkxl;,;;clcdKXXNNNNNNWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXNNWWWNXOOOOOOkdclddocccc;,'.......,dkl,,:;''.....''................;d;..... 'dOOOOO0000OkkOkkkkkkkxl:;codxdoooooccc;;;coxkxkkOkkxxxdddolc,..,;clodk0kol:...','.... .,;,,,'....',,;;:lodc....,,'...,col::clll:;colclc:clc;;;',;cc;'':c'.,ccoollx0Okxxk00kdolxOOkkkxkOOkxxdddolc:,''........'',,,'...... ...,:ccc::;'.........';;,';:'..';;;;;::;cloddxdxO0000Oc,'',;:c:::::;;:c::::clllcclolcc:ldl::oO0KKOO00kdoddooo:,,;;::::loc;,.';clloddddood .':dkkdooxkkdodxOx:;collodocccc::;,,,,;coddkOOOk00O0KKK0KK000000K000000000000KKKKK000KK0OkkOOO000OOO00000000KO:......',;:coddddxkOOOOOOkkkkkkkkkkkkkxddxdxxkxxkOOkxl;..'',:oook00KNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNWN0kO0OOOOO00XNKxolc:,''''..'',:lddc;;,........'''.......','''';xl.......;dkO0000OOkkkxxxdddxxdo:;:codddddxkkkxlcodddxxxxxxxxddddollo:.';:cclx00xool:....,;,'...'',,,.. .............',,,;:ldoccoddddolc;,,,:ldxo:;;;,;:;,'..:c'.lc'coclxOOkxddk0Odoclx0Okkxxkkdlodxkkxdc::;;,'..........'..''........'.................''''....',,;;;,:ccloodxxxOKKKKx;'',,,;::c::;;;;:;:cccclolcloodddooollldddxxkO0kdooc:lxd:;:::::;;:co:,:'.;:cldxxdoo :':dkkxdodxxdlloxxc;cdoc::cc:,,'.......';okOOkkkOOOOO0000000OOO0000000O00000000KK0000KK000OkkkO000OOO000O0000Kx'......',;ccodxkkkOO0OOOOOkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxxdddlc;.'''''':lodoco0XNXXNNNNNNNNNWNNNNNWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXKXXNNNNNWWWNNN0xdlc:;,'''''',;;;::'.,.......''''''....',;,,,,cOOc.......;cldOOkkkkkkxxxdddxxddlcllllllodxkkkkxxdolldxddddxxddddooddoc,',,;cd0klcoc,','..',,...,,,,. .....'''''......';lddolldxxxxdl;'';ldxkOd:;coc::::;,',c;.:xc..;llokOkkdodkOxoc:lkOOkxddkxolcokOxollll:,,''...........,:lodolc:;,...,'..''.........''. ..',;,,,,,,:llloddxxkO000Ol'.;:;;;;;;;;;;;;;,;:::ccccllloooool:::ccclol::::;,',:dkd::c::::;;;:cc:. ..,lodddoo .'cdkkO0Okkkkxdddddooooc;;::;;'........,:okOOkkO00000OOOO00OkkOOkOOkO0OkkO000000000000K0000OkkkO000OOO00OOOO000l.......';:codxxxkO00OOkOOOOOOOkkkxxxxxxxxxdxxkxdollccl:'...';;:::lokKXXXNNNNNNNNNNNNNNWWNNNWWWWWWWWWWWNNWWWNNWWNNNWWNNNNNNNNNNXkdo:ldl:;,'''',;;;;........ ........',,,''';lOKK0d;...,;:;'':odxxkxxdxxkxdddxkxlcccllloddddxxdddoloddddddddddoddodddxo,.',:d0xll:'.... ...''..'.. .....'',;'.......;looldxdddddoc:,;:ldxddxo;,,ck0OxxkOkddc''ox,...:ccdkxdocldkdlc::lxkkkxddxdc::oxoc::cl:;;,'.......... ..'',,'.......'.... ........,,...',;:;,;;,,,cllloddxkkkOOOOc':lc:;.....'',,,,,,;;::::cloooolc;,,,,;;;:;,,,::;;,;:lollllcc:;;;;;;;...'clclllcc oodxxk0K0kO00Okkkxxkxxxddool:,........,:cldxkkkkOOOOkkOOO00OkkOOOOOkkO000OO0OOOOO0KKOkO000000OkOO00000OOOOkkOO0O:......',,:codxxxkO0OOkOOOOOOOOkkkxxddolloodxkkxxdl::lol:;'...',:clcoOXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNWWWWWWNWWWWNNNNNWWNNWWNNN0dllodxoc::;;,',,,'.. ..... .cc;,,,,',;lxOOOOO0Od:'..','''',:loddxxxxodxxxxdc:c:::cclllloooodxdoodxdooddxdooooodxkkdc,':O0o,'.......... .... .......',,'.......;odddxxxocc:;,,;cokOkxxxkko;;:::ok0KKK0kxl;:do.....:cldoc:::ldocc:;;cdkxxocodl:::ll:;;:::c;,''........................','... . ....;:;....',,,;;,,;:cllllooddddxxxc.,lo:.........''','',:ccllllool;..''',,..:ddoc;;:cc:;;cllllc::::::;;,'',:ldl;'''; OOOOkkkOkxxkxxkOOkkkxxxxkkkkxdoolc;'...';cccloddxxxxxxxxkkOOOkkkOOOOOOkO00K0kkOOO000000000O000OO000000OOOOOkkOOOkc....',;,,;clodxxkkkkkkkkkkkkkkkkxdollcllodxkkxxdl:;;;:ccc:;;;;;;:::ckKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNWWWWNNWWWNNNNNWWNNNNNNNXOdddxxdlcllc;,,,'... .... .,lxxoolcokOkOOOkkOOO0koc;;;;,,,;;:clodxxxxxdxxoc::;;colcclooodddxxdddddlcldxdolloddkOkO00xkKx'.....,:'... .. .'''..:c;,. .;lddl:lkkdc,..',:looxkOkxdolc;,,;:ccclloooddddkOc.....,::ll:;,;;clc;;,,;cdoc:;:loc:;,:c::;,,:cc;,.............. .'...,oOOOkc. ...;c:;'.....',,,,;::::ccllloooooc...''..........'''','':llllllc:'....',,,.';oxddoc;,;:cccllc:::::::'.'''',;coo:',:l xxk0KXXXXK0OxdddkkOOkkOOkkxxxxxxkkxdlc:;,,,,;:::::cclloddxkkkxxxkkkkkkkkkOK000KKK00000KKK0O00KK0KK000OOOOOOOOkkkkkc....,,;;::cllcoxxddoddxkkkkkxddolllclc:cldxxxxxdlcll:;;;cccc:;,;::;;lkKXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNNNXNNXX0kxxxkxollc:;;,,;'...............,:llldOOOOOOOOOkkO000Oko:,,,,,,;:lodxddddddddoccccodolllldxddddddxxdollldxooooddxO0OO0KKX0:.....'::,ol. .. ..,;,'',cl:'.':lc;,,;ldl;'',:ccloooollol:;;,'',,,:cloc;;;ldllkkdxdlc;,::::,,'.';c;'''.',:c;,'';cc:,'';c:,'',::;,'........... ..'...o0000K0xoc'.......,:cc:,..''.''',;;;,,:cccclc:;'... ...',,'.....'',;,,;ccccc;...........';looooc:;,,:looc:;::;;,,'......';codoolc 0xd0XNNNXKKXXXK0OdodkOO000OOOkxxxxxxxxxxdlc:;,'''',;;:cllloooodxkkkkO000OO000KKKK000KKKK0000XXKKXXKK000000OOOkkkkkko,....';:::cl::loolooooddxOOxdlllcc::clllodxxdxxdoodlcclooc;;::;,,''',ldxkOKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKkdxkkkxddol::oOkc......'.;;........;kK0000O0K0kxkOOOOOO0Oo,....';:cllooddddodo:cloodooddddlldddoodooddloxdoodxxkO00OO0KKKO, .......c:.... .. .,c:;;''':c;'.''..;,,cl::;;cllloddxdc:ooc:;'.....,ccc:;,,cl;cko:kKXXXKK0Okkxddddddolllcloolccccloc:;:::c:,''',,''........... ....'. .cxOO0000KKk:,'...';,,;;;'.;,...''''''',,;::,''''........';cl:'....';;;,,:cc:,...........',:cclooc;;,'';odoc:;;;,'''''.....,:ldo:ll XXOddOXXXKKXNNXXXKkoccok0000OOOOkxxdxddddxxxdooc:;,,'''',,;::ccloooddxxkkOOO00000000KKKKKKKKK000KXKXKK00000OOOOOOOkkxoooooddxddxxdxxkOOOOOOxdxOkollccccllooooodddddxxddolodxo:,,:ol,',,',,;:;;ok0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNXXX00K0kxxkkkkxdllclxkc'......,;':dc,.....;xKK0OkOO0K0kkOOO00OOOO0kl'....':lloooddocclloddoooodddxdodolllcccldkxdoodxkxkO00OO00KKx,. .......,,.. ....,odolc;'';:;'....,:,;cclooodxxxdoccccloc;'.......',,;;;;;lc;dOl;;:clok000KKKKKKKKKXXKKKKKKKKKKKK00000000Okkkxxxddooolc:;,'...,;,''. .;okO0000000Okdl,.'clc;....;,..................''''.....';looddl:;,'';::cccc;,'.........'',:ll:clc:::;,,:lc:;;;,'''''......',,:::od XKOkxkXXXXXXNNXXXXXKOdlldkkOOO0000Okkkkkxddddddxxddolcc::::;,,',,;,;::cooddxkOkO0000000000K000000000000KKKKK000000000xlccllodddodddoddxddxxxxkOxollllllllllclodxxdoloxxdodkd:;;,:ol;:ccccc;'.':coxkxodOXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0xoddcoO0OOOOkkOkdcclol;.......'''';ool;'..:k000OkkOOOOOOOkkO00K0OkkO0x,....,;cllllc::codxddxxddxxdxxxdoclolcccdkxdddkOkkxkO0OOOO0Kxc'.. .....;:,.. .'..oX0kdolc;,;:,...,:ldccldxxkkkkOko:;,,,,'.....''',;;:cc:;coloOx:;,'...';ldddkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKKXXKKK00OOkkxxdc,...ldxkkkOOOOO0kol:'.,;,'.. ,:. ..............'''''''....';lodddddddocccloccolcc:;,''....',;cll:''',::clc;;,'''''''.........,:;:oddo XXOkkO0XXXNXXNXKKXXXXNKOxlcldxkO000000000Okxxdddddxxxxxxxxxdllc::::;,,;;;;:clxkkOOkOOO0000000000OO0000KKKKKKKKKKKKKkc'.',;:clllllooodddoodxxxxkdoooooollocclodddxxxddxxdddxxl;;,;::cllloddolc;,;::;;;;:oOXXXXKKXNNNNNNNNNNNNNNNXXXX0OOOx:;lolloxOOOOOOkOkdool:;,.......'''..';;,'..oK0OkkOOkkOOOkddxOOOO000OkkOxc,'''',,,,,;:lodddddxxxddxxdxxxo::llccccoxxxxkkkOOkkOOOOOKKkl:;,.......;;'.. ..'xX0Okkdloc;:c;..;;lkdcldkkkxdxkkd:,'.....',,,,,,,;;;;:c:ll:dOl;::;,'......',:lkKXKKKKXXKKKKKXXXXKKKKKKKXXKKKKKKXXXXKKXXKKKKXXXKKKK0OxxkOOOOOOOOOOOOkkko;....... 'c..............'''''''',',''',coddddooloxxdxxxoolllolc;;,'''';cccod:.....';c:::;,'..'...........;:ccooo XXK000O0KKXXNNXXXXNNNNNNNKkl;:oxOOOkO00000OOkkkkkxxxxxxxxxxdooddddddddolllllccldxxxkOOOOOOOkkkO0OOOOO000KKKKKKKKKOl,',,:cclllolloodoooloooodddxdlllloddxxooddoldxxkxddxkkkkkkl;',;:cc::llcllooc:;,,,',:ccoxxl::cokkdoxk0OkxkO0kxxkkxkkOl,ldollclxOOO0Okxdodoolc;....';,,''.''''...'oOkk00OxoxkOOkddxkO0OOOOOOOOOOd;,,,,;'..';clodollooooodoooodoolccclccoxxxxxxk00OOOOOO0KOkxc:c:'...''''.... ...dK00Okxollc,,cc,,,;loc,;lxkkxxxxl:,'.....'''',,;;;;,,,,;cc:xxccc:;;;,'.........:okOxxkOO0KKXK00KKXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXKOO00000000000OOOOOkdlccclll;::..............''''''',,,,,,,'cdoolcoollllodkkxocoxddol:,,,,,:llcldo;''''.',;:::,''......... .'lolc::c XXXXKO0KKKKKNNNXXNNNNNNNNNNXkoccdxxxkO0000000000OOOOOOOkxxxxxxxxxxxxdxxxxxxxkxoloxkkxxddxxkkkkkkkkOO00000000000Od;',;:clodxdodoolllc:ccllodddxdollccodxxxolool:cddxxxxxkkkkkkl'.'',,''',,,,,;;;,,,'.'',;,;,,,,''',,',,;::;::cc:lddddxkd,,loolcc:cxOOkxdodxkxdol:,...';;;,,''......:xxOK0xoodkOkkkxkOkO0000OkkOOOOkd:,,;:,...';clcllcllc:cllcldooddlcccccoxxxxxkOOO000Ok0KOxOOo:clc:;,,,'..........lKK00Okoodoc;;::,,;;,;,;;:llclll:;,,'',,;,,,:cccccccloooddxxc:c:,''''........ ...';clodxxxdlllddxkO0koodxxO0KOddOKXNX00KKKKKK000OOkkO00O00OOO00OO00OOO0OOOOOOkdc'......'','',,;;;,,,',,,,,;;,:llooloddddlloxkxdloxxoc;,:::,,clc:ll;',,,,,'.',,'..'...cxkdlllccdkxdollc XXKKX00XXK0KXXXXXNNNNNNNNNNXNXkl:codkO000000000000O000000OOOOkkxxxddddddxxxxxxkxdolcllloodxxdxkkkkOOOOOOOOO00kl;,,;:looooxkkxdodoodoodooddooollc:ldddddxxddddoc;codddddxxdddoc;''''............. ...''..'''.'''''',,;;::::;;:cloodx:..';clll:,:dkxxxkOOOkdoc:;,'..,,,,'.......'oO0K0xc:lxkkkxxxkkocdO0000OkkkOOOx:,,,,,,,;cllokkl;;;;cc::cllloolccccclooddxOOOkOOOkO0Oxxxko::loolc;,,,'....... 'kK00OOkdddol:;;:;;::;:c:;,'',,,,;,,,',,;;;clllloddxk00000ko::::;,,''....... . ....';clooolcc:::::;;:,''','...;dkkddxkkkkxxkkkOOOOOOOOO0000000000OO0OOOOOOOkkxocc:,,,'''',;;,,;;;,'''',::;;::clclodxdoclxxxxdoddl::clc:;:llc:l:'''''''..........;okOkkxkOOkxxxdddxd XXKKXXKKXXKKXXXXXNXXXNNNNNNNNNNKd;;coxkO00KK00000000000000000OOOkkxxddoodxdxxxxkkkdl;,,;cccccoxkkOkkkxxkkOkxl;,;:cldxkkddxkkkxdolloolooooolooooc:oxxxdodddxxxdl:,,clocccc::;,.............. ..........''',,,,;;::::;;:clodo;'...,:lc:,l00OOOOOOOOOxoc:;;,,;,'.',;;cdxdxO0KK0OxxkOkkkxddddxo:cok0000OkkkOd;.'',,:loddook0x;',;cc:;;::cclc:::ldxxdddxkOOOOkkO0OkkxkOdc;:ccllc::;,,'.......lOOOOOOOxdddol;,::;clccll:'''''''....',,;ldddodxkkOO0000Okdoooc:;,'''......... .......,;::::'.....',:cc;;;:cloddxxxxxxxdxkOOkkxkOO0000000OO0000OO000000OOkdxkkkxc,.....',:;',,;,,,''';::cc;,;;;;cllllldddxxdlllooolcccllccl:'.''''''......',;lddoolccloooodoooddd XXKXXX00KXK0KKKXXNXXXNXXXXXNNNNNXkc,;coxOOOO0000K000000000000000Okkkkxolodddddddddxxo;.......';codxoldxxdl:;,;ccldxkkOkxxkkkkkxoooolloodddddoocccclddoooooodooodo;.'''....... .;c;. ... .,:;'.........',,,''',;;;;,,;:clc;:c:::::::cx0OkOOOOOOkOOkxl:::clloxO0KKXNNNNNXXXXXNNXK0Okkxoloxxdl:dOOO000Okkko,..',;cddxkkxxd:;;;:;,,,,:ccccccloxO0OxooodxOOOO00xxxkO0xc:;:coocclolc;,,...;,:xkkkOOkxddddxxl:cc:coooll:''''..'..',;,:dxkkkkOOO000000OOOOOkxdoc:clc:;,'..........',,'.. ... .'lkkddddddddxxkOOOOkkkkkkO00000000OO00000000000000OOOkkOOOOOxo:.....';,',,,,;;,,,,;;;;:llc::clc:cdxooxko:cloooolllccll;''..',;,'.....,clcccccc::cloooolllllo KKKXXXXXKKXK000kkO0XNXXXXXXXXNNNNNKl,,coxkkO0000KK0000000000000K0OkkkOkkkkkkxxddddddddoc:;'......',,',c:;:clodxxkkkkkkkkkOOkkkxddddooolc:lolclcccccllllllloooooll:'... .,cc;,,;:,. ..''.............''''''''''',:::::::::::cc:lddxocxOOOkxxkdl:;,cOKXNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNXXXX0OOO00OOOOOOOO00OOko'..',:looxxxdl:;::;,'',;:ccccclodxk0kxxdddxkkO0OxdodxO0xl:;clddollodolc;,';l,;looodxxkkkxxxxd::lcclodool;',,,''.';;;;ldxkkkOOOOOO0K00OOOOkkkxdddddollc:,'........','.. .. .,dOkOOkxodkOOkxxkkkOO000000OOOOOO0000000000000000000OOOOOOOOd,.....','',,,;:;;,,,',:;;:llllc;,;:::lxkxl::cllllllcool;,''..;:;,''....;;;;;;;;;;;;:::::::::c KKKXXKKXXXXX0o;',cxXNNNNNNNNNNNNNNNKl';cdxkkO00KKKKK0000kkO00O00K0OOOOO0K00OOOOkxxxdddddddol:,......,::clddxkkOOOOOOOOOOOOkkkxdxodxocc;,;::;:;::,,:lccclloolooc:::,,,'. ..;:coxkkkkxxo:,. ............................'coocccccccodollolo;'lO0Okdolc;:okKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0kkO0OOkkOOOOOOkOo.....;:coolol;'',;,',,,,:c:::codxxkxxxddxkOOK0kxxdodkkoc::coddddoodocc;';oc;clcccclldkkOOkxdc;;:;:ddxdoc;''''...',,:lddxxkkxddodO00Okkxdxxkkkkxxdlllll;,,'''......... .... .....,okOOOOOOOOOkkkkkOOOxxOOkOOOOO0000OOOkOOO000000000OOOOOOOOkdl:,....',,,,;;:::;,,',,,''';;:c:,,,,,;ldxdc:ccccllloddc;::;,',;,,'....';,,,,,'''',,,,;;;;;;:c KKKXKKKKXKKXXOdlcx0XNNXNNNNNXXNNNNNO;.';coxxxO0000000000kxO000KKKKK0000000OO000OOkkkkxxxxdddddl'...,llloddxkkkkOOOOOOOOOOOkkkdoc,;:;,,'',;;llcc:,,;'.......','......','........,;:odxkOOkkkkxoc;'...'clodlccc;,'... . .........;ol:clodddxxdlllcc;;;,colcc:lxKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKkxkOOOOkxxkOkkko:. . .....;cc:;,::,',,',:c;;ccooddxxxdddxkO0kkkxolclkxolcc:coooollc;;:,.lo;:cccccccclooodxxxd:,,,,coodlcc,.''.....,:loodoollcc:cloxkkxxxxddddxxddolllc:;;,'',''....... ...,c:;;;::;;okkkkOO0OOOOOkkkkdlcdxdxkOOOOOOOOOOkO0000OOOO000000OOOOkkkxxo'..''''',;;;::::;,,,,,',;:;,;;;;,,;:lddl:::::clodddc;ccc:,,::;'.........''''''',,,,;;;;:cl KKKKKKKXXKKKXXxcd0XXXXXXXXNNNNNNNNNKl..';codddkOOOO00000OOO0000K0KK000000000000000OOOkxxxxddddol:,:loooddxkkkkOOOO00OOOkxdlcc:;;,,;col:;,;;::,.......... ........................':ldxkkkkOkkkxxdoloddddoooooolc:,,;:c:c::ccccccclldxkxddxxxdllllll;....',lkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOkOOOkkxxxxxkx:. .. .;lolc:::::;,,''',,,:loddxxxdddddx0KOkkdl::lokkoc::clllc:,..,,''cdc;::ccllloddoolccodoc,:lc:ccllllc,'.....',:codxol::;;:lolldodxxxddddoooolcccc::::::;,'........ .;:;:::;,,;::cdxkOO00OOkxkkkkdolcokkkkOOkkOOO000O0OO0000000000OOOOOOOkkxo;',,,,,,,,'',;::::;,,,,,,:llc;,,;;::;:cllc;;;:clddxdc:lolc:llclc;.......'''''''',,,,;;;;:ll KKKXKKKXKKKXXX0O0KXXNXXXXXXXNNNNNNNNKc..,:lddodxkOOKK0000OkxO000000K00000000000000000OkxkOkkxxdodxddddxxkkkOOOOOOOkxoc::::cllc:::cc:;::;,,;;,.. ...,;;,;,..''....'''...............';coxkkxkkkxxxddolooddddddoodddooooollllloodddxkkkxdodxxdolllldc...';:o0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOkkOOkxxxxdddd;. .,dOko:,,,''''.......;ldkOkkkxxdddk00kxxxddoooxkdc:::cl;,'.'',;;';xd;::clloodxxxdddddxxdl:cdkdllllc:;'.......',;cdxdc:;,;okxoccodxxxdoooollooolllllcccc:;,..... . .';:::;;::,,:,.';:lodxkkkxoodxkOxlclx00OkOOOOOOkkOOO00000000000000O00Okkkxo:;;;;;,,;,,,'',:::::,,,,;;;;clc;',;:ccclccl:,,;:ldxxdlcoooolcccldoc,...''...'',,,,,,,;,;;clo OKKKXXXKK0KXKKXXKKKXXXXKKXXXXKkOXNNNNO,..,:lodddxO0KK0000OxxkkOOOO00000OO0000K000OO0000OOOOkkkxdxdoldkOOkkOOOOkxdol:;;:ldxxdoc:,,;;;;,,'',;,'...''',:clol;'''.................. ......,coxxxoodooolllooooodddooodddddddddddxxkkkxxxkkxoloxxdollldo'.';lkKNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKd;:coxkxxddooc. .,cxkxlcclll;.......';:cloododkkkkkO00kxkxxddddddxocccllc'...:ll:''cxo;;:llllodxxdddddddxxdolxKKkxxdoc;'.':loodoodkOOxoc;;lxkxl:lodddxxdddxxxxddddddollc::;,... . .'''........'..',..:ddodxxoooddxkdld0OkkOOOOOOOOOOOO00OOO000000000OOkddkxdc;::;;;;;,,,,,,,,::::;;;;;;;:cooc,',,;:llccoc,,,:lddddccoodxdolcloddlc;,,'....',,,,,,;:,,,:c: kKKXXXKK00KOkxOK00KKXXXXXXXXXOlxXNXXNKl...,:loodxkO000OOOOkxdkOOOOOO000OO00O00K0OOO000000OOOOOOkxdolllk00OOOOOkxdddddddooooolc;,...',,'',,''',,,,','..','.................. ......'.':ccllcc:cclloddoddooooddddxxxxxddkOkxxxxxxxxdooxdc;;;:lo;.';o0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0c'.,oxdxdoooc'..;dkkxoodxo;'......,:llloolc:::cllxK0kxxOkxddddddxxolllc;'..,cdl'.:xOxdoccclllodxxxxxxxxxxxxdoo0Xkdoolc:c:;lxk0KKKKKKKOxc:dkkxdololloxxxkkxdxdoxdddoooolllcc:,'.. . . ...........,ddodkOkdlcccoOkdxOOO00OOO00OO00OO00OOO00OkkOOO000OOOkdc;;clc::;;;,,,,,,;;:c::;;;;:cllooo:,,,..,:ccc:,',,:lodocclodxdddolclllc:;,'.....';::::;,'.'',, 0XXXXXXKKK0kl,cO00KKXXKKXXXXXXXXXXXNKo'....';::codxO00OkkOkxddxkkkOOOO00000000000O00000000OOO0OkxxxolccxOOOOOkOkxdddxdlclolc;,,,......';loollc;:::,.......... ........... .......';;..;'.',;;,;:clooooodoolodxkkOkkxddxOOOOkxxxxdoodo:'....'c:',:xXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNX0dooooddoll;...,dkxxkkko;........;:ccloollc::cc:lOO;...,lxkxxxddxko:,....';ol'.:kKKKkkOOkdoooodxxkkOOOkkxdddolkXKdooc:cllccldxkO000OxoldO0kdllllc::clc:::;,:coollolllc::::col;.. . . ..........'oxdoxOOOkl;;:cdkdkO0OkxkkO0000OOO00000000OkkkkxkOOkOOx:..';::::::;;;;;,,,;::c::::::ccloddoc,,'...',;cc;'';lddocllloddddlc:cc:;'.....,:c:;;;;,.. ..';; OO0KKXXKK0OkdllclkOKKKKKK0KXXXXXXXXNKc......',::lodxOO0OO00OxdodxxkOOOO00O0000000000OOO00000Okxxollc;;;;::::::::;,;okc'.,::;,,,'.......,lxO0Okdlc;........... ............ .........'::;;cc;'....',:loololllodooxkkkxxddxkkkOOkxkkkxddo,......,:,,o0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNWWWNNNNNNNNNWNNNNNNNNNXX0koooollloddlcccokkkkOkl..........';:clclllccloox0Ko;''.. .dkdol:ok;.. .':ldd'.l0KKKK0O00OOkxlloxxkkkkkkxdooooodKXx:;:lllddccloddkkxxolx0Oxdc::::;;,;:;;;,,;loo::clolc;,,,,,;:' .. .........,dkxxdxO000xcldddxkkkkddkOkO00000000000000000OkOOOOkxxxc,',:dkkkkkd:;;;;,,,;:cc::::cllccoddddl;''''';lodl,.;lddocodddddl;;ccc:,.......,;,'',;c:'. .;:; lx0KKKKK00OOOkl,;cldkkkkkxxk0KKKKXXXKo.......',:clldkOO00000kxodxxxkkxdkOOkxxkxxxxkxdxkOkxdxxl::,;ll,.'';:;;,,,,;,cko''''',,,,''',;;'....';coo:...... ..... ..'.......... ..''......,;;:dOOd,....',,;::cclddocldoldxxxkOOkkkxxxkkkxxo:. ....:l:cdKXXNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKkc::clcc:;'''';:ldxkOOxc'........,:cloooodddllooxKKxc;,'....;:'.. ;x;..'cdllxkolk0KKK000kxOO00OoclooddddxddddddookXO;;odddxdoolcllooolcoxkxdl:;:;;::,,;;;;,,:odolclollc;;;'. .;;. .. .. ..........d00OOkkO0000xdkOkxxxxxxkkxkO000000OO000000000OO000000OOkkkkkkkOkkkkxooc;,,'',;::;;:coolooddddoc,','.,lodo:.'cddlcoooodoc:;;;''.......''''',:cccc;'',::: :dOkOOOkkkkkkxkkkkxxxkkxdodxxkO00000Oo. ......',;::cokO00000Okdooolclc;:lolcclc::clccooolcdd:'...;o:''',;;:;;;,,;cxd,.,;;,,,',,,,,,'............... .........,',,..'.. .....'....';:cdxkxl;,'..'':l:::clooodxoodxkkkkkxdddxxxxxdol;. ..:lclOXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXd;,;;;:::;.......,:c:::;.....''',cdxxxddolooooook00x:'........ .;ko:cloodkO00kk0KK0000OkkO0KKOl:llloodxxxxxdxdloKKdlodxxxxddxoc::;;;lodxdo:;;;;::,,;:::;;;:ldoodddololc;. ....,;'.':,...... .........:0KKK0OOO0000OxkOkxxdxkkkkkOOOOO00OOOO000OOO00OO0000000KKKKK0Oxxxxxxddddlc:,''',,,,;:clllloodddo:,'...,:cc;'.cdoc;;::;:;,''...............';:clllllllloo :cldkOO000OOOO0OOOOOO00OOkxxdoodddxxo'..........',,'.;dO00xlcc::::;;;:;;:cooooollloooolc:oo;.....co,.''.',::::;,ckk:..',:c,..','.................. . ....::;clclol;........'''.,:ccc:oxoccccc;,cllcclooodxxddodkkkkxdoooodddocllc;'..;l:;cdkO0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXX0o....''''.. ........'.......':looodoodddddooolclk0dc:,,,,.. ....'ckkoocldxkO0K00KKK0OOOOkOkkO00x::ccoodxxxxddlc::xNOolodxxxdodxo:'.,ldllodl:;,,;::::cc::ccc::ccllcccclll,....'...,;.':c:.. ... .........dKKKKKK0O0K00OkkkxdxkkxxkOOOOOOOOOOOOOO00OOOOO0OOkO0000KKKK00kdlllllodolccc:;,'.''',,;:cllodddddl:;,,,,',;:;'cdo:...............',,'......,;cllloooooddd oodkkkkkOkkOOO0000000000000OkkOOOdcod;.................;cc;,,;;;;;::cccllooloxkkkdodddxxxo;......co,'''''',;clccdOl..,'':c,..''..................... .;ccdkkOkdoc;..........';:lodlcoo::col::ccclllodoooddlldxkxxdlclllloolcllc:,.,l:,;;:ccclkXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNXXXXKOc'.....''....''.........'''':lddddo:,,;:cclddoclkOo,.''... .....';::lkxc:lxkkk0K0OOOOOkkOOOOkkkxxkko;:codddxddl:;,;:oKXdcloddxdccc:,';looc:clc:::::::cc;;::clcc:;::cclooll:.....''....,:cllc:,'... ........c0XKKKKKK000K00OOOkxxkkkkkkkOOOOOOOOO0OkxxkOOOOOOOOOO00000K00ko:::;;;:ll::::::;,...''',,::lodddxdlc,,,:c:clc:,:do;.........''''',,'''......',:cloddddxdoo xxkkkkkO00000000KK000000000OO000Kkclxx:........... ....',,;;;::cc::cclolllldkOOOOkxdoldd:'''''',ol,''''''';:cclxx'..,:cc:,''................',;;,;' .. .;lkOkkOkxdoddc,.......',;:lk0Odc::c:::lc;;:;;clloddoloddolllc::clllllccc:,..cc,;;;;;;,.'cxKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXKKK0xc::::;:loolcc:;..,,'..'...',:c:cllclc;,,'.':c::oOx:,...............:olokdcokO0000kxxkkkxxkkOOOOkxkxoxo::cloooolc;,,;ll:kNkcclodxd:,,'':dooc::ccc::cllccllc:ccclllcclooool:c;.. ..........',:lodxOOxo:;,'..,cd0KKKKKKKKK00KKOl;lxxxOkxxkkkkOOOOOOOOOOkdlcdOOOkOOOOOOOOOkkOkxlc:;;;,;;,,;;;:::;,'.'',,,,;:cddddoll;,,;collc:;;l:'..',,,,,,,,,,,,,'''''.....':loodxddddod kkkO00000KKKK0KK000000OOOOOOOO0KKK0OOkl'....... ..'....',,,,;:::cccloolcldxxkkkkkxocc:'...,,';do;'''''''';:okkc...,:cc:,'................',:ccc;'. ....;dxkkxc;lkxxxkxd:......',;;lkOdc;;okdolc;,'''';ldddc:ldxdoccllccclcc:c::c;..;c,,,;:::::;;,;oOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXKKKOo::cc::ccloodl;. .;;'.......,;;'',;:cc;,,,'';,'cOk;..........'''...,odlokkoxO0KOdoooodxddkOOOOkxkxxkxxdccllllc:;,,;:odl;oX0lcloodo:...,odol:;:cllccllollllcclcclodddooodolc:'. .............;ldxk0KK0OOkxdx0KK0KKKKKKKKK0OO0kc;cxxxOxdxkxxkkOOOOOOOOOkxdodOOkkkOOOOkkxdllod:''...',,'''''',;;;;,''.'',,;;;coddooo:'',:loool:,'..',,,,;,,,'',,,,,,,,,,,,'...;loddddddddx O0O0KK0OO0OOOOOOkkOOOOO0000000KKK00O00Odlc;,... ............,;;;::cllclllolccccclolll:.....',cdl,,,,''...;okOo'....,:;;,.................'';:;'.... ....,ldxk:. .:dxkxxdc'.....'''',;;;::;;oO0OOkdc'.',:olc;;cololcodoollc:cc::lo;.,l:'',;:cccccc:;:cok0XXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXK0Okxollcccc:::lddo:. ..'....'.',,:;,,;:::;,'''....'o0kc,'''.....'''''.':oocdkkkxkOOOo;;clcllldkkkkOOddkxdxkd::c:;,',:::ldxdo;lKKdlooolo;...;ol;::;:lllllodolllclllloodooddoddddc;'............. .cxkkO0KK000000KK00KKKK0000000OO000OOxxkkkxodkkkkOOkkOOOOOkkxxkkkkOOOOkxooodl:,................''',,,,'''.'''',;ldddoc,'',:loooc'........'''''',;;,,,;,',,,'....;ldddxxxxxx OOkkkkkkkkkkOOOOOOO000000000000K0O0000000K0kdc'....................''''',;::::;;:ldddddoc;';,..':ol;;;,'...,ldxo;''...',''.........................,,',.. .....';ox:...:dxxxdoc,... .....',,''''..;lxkOko,....',;;,coolllolll:;:ccollxd:,:lc;',,;:ccc:c:::::cclxO00XKk0NNNNNNNNNNNNNXXXXXKOxxxxdoooolllclolokdc:,...''...';,,,:cc::ccccll:,'...,xkl;,'''......''',;:llc,.:kkdoddl::::;;cclodxdxxdxdoooodkkkOx,.';cooodxxxo;;kKkddolcl;. .cl;;::;:llooooololcclooooooooddoodxxl;,,,'.......... 'dOOOOO00K0000KK000000000000000OO0OOxxkxl:::ldkOkooxOkkkkkkxddxkkkkxdc,;::::c:;'..... ..........'''','',,,',;colc;'''',:llc,;,.....'.......'''''''.......',;;cdxkkkkdl xxkkkkkkOOO000000000000O000OO0OOkkOOO0000K0OOkc'....................'',,,,,,;:codxxxxdoollclo'..:do:::;'..';clc,';c;..''........................';:c:;'.. ..''cddodkOxdxxdoc... ......''..........',,,....,;;:cloolcc:;;:;colokxxkkc,,cc,',,;::::clcc:::ccoolccood0XNXX0OO0KX0kkOOOkOOOOkkkxdooooooddl'.cO0Oo,.....'',,,;:cccc::::coodddl:ckx;.............'':dd:'....cd:......':cclllooooxkdddooxOKXX0ko;,:lloxxdxkkdc,lKOoolc::;. .cc,;:;;cclllodolllllodxxdllodddooollc;,,,'.'......... .:kOOOOO0000000K0OOOO0000O00K000OOOkxxkxlcl:collc;,;;cldxc,;:cll;;:;;;;;,,,,,;;;;;'. .,'...........',,,,,,'',:c:;''',,,:oc::,',',''',,'...,::::;;,,,,'.',;:'.',cxOOko oodxkOOOkkOOOOOOOOOOOO00000KKKK0000OO0KKKKK000Oo,............''',;:clllc::ccoxkOkooxxcoo;cdododk00xodxdc;'.';::,;dd;.......................,'...;cclc:;,''...',;;ldxkOOOkddxxdl,. ..''',,''....... ...,;,''',:::lolc;,,,',;;:clxOkdxd:'.;lc;,,,;:clolclllodolllc;:dkO000kc'',oko:okkxkOOOOOkdoodddddddc'...'cddc'..'''''';:ccll:;:ccccc:lodOOo,..............,co:..... .:o,.....',:ccooloodxoddxkO0kdlc;'';cooooxkkkxxdoc,cOOl::;,''..;dl;;::c::clcloolloododxxxddddddddolccc::;''''........ .,okOO00000000OOOOOOO0000000000OOkkkxooxdoooc;,,,,'...''..';::::;;:coollll:;,...,;;;'.. ................'',,,,'''';c:,,,,,cool::,;;''''',;;,,'';;;,,,,'''..''''''..:xOOOO xdodddxkkxxxkkkOOO00KKKKKKXXXKKK0000OOO00O0000Okx:..........';:cloodolloodxkOkkxooddool;,oxxOXXXKKkodxxkkdc,.'''cdo;..........................':codddxkkxdoccclloodkkkkkxdxkkxdl:cc;..;ll:::,'......... ...''':loloo:'..,:ccccccxkxkOkl;,,ldolccccooolclodddooodxc;dkkkO000d;..;ddcokxk0000Oxdddxxddddc'.... .c:......'',;:::cloooooooc,,ckkc'..............;oo,. .co,''',:cloddxxxkkxxdddkOo:,...':oxxxddxkkOkdolc:,;kOc,''....;oc;;::clc:cc:;clooodddddxxdddolooddoooolc;,,,''........... .;xO00000000OOOOOkkO0000OkOOOOkkkxo;:dxolc::;,,'''',',;;:cllolc::clllll:,'''.. ..,c::;'..............''',,,,,,''';c;,,':oool:,,,'...'',,,,,'...''',,;;;;;;::clolldddxkO xkkxdooodkOOOOOO000KKKKK0K00OOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOkoc:'......',;cllllcldooooddddddddllc,.;x0KXXXXXXOdkOO0OOOxc'.'lx:.........................,:loddoooc:;;;,',:ccllooddxxdododxxxxkxolcodl:::;;;''...... ....,;odddol;''.:oolccclxxxkkko,.,ccclolclllllllodddolll:cdkkkOO000Od,.,:clddk00Okxddxkkxxxdoc;. .. .,......''',:::;;:c::loddl:cxd:;,'..........'clc'. .cc,:ccccloddxxkkxdollc::;.....;oxxxdooxkkkkxdol:;',dd,......:oc;;:cccccc;,;clooooddddddddddoolllddddolcc::;''..............'d000KKK0000OOOkkkkO0OOOkkkkkkxdl,,:loc::::;;;;:::::cccclcccc::cccc:;'..... ..''',;:::clll;......'',,,,,,,,,,,,,:;,;lddoc;::;''..',,,;;:;;;,,,'',;:::::ccldxxxkkxolo kO0OkxdddddxxkkkkkO0000000OOOO00000K000000OOOOkkkkkkko,.....,:coddddxxdc;cdxxdddxxl;;'.;dKXXXXXN0xlldxxkOkkdl;'.;dc...........'.........',,'............''''','',:clodddo:...;okkdoccddol::ccokxdl:;'.....',;loloooool:;clc:;;::codk0x:'.,:cldxdc:;;:lodddooc;;:lxkkkOOOO0000d,.,:ccoxkkkxxkkkkkkkx:..,,,''',';:'......,,'',,;;;,''.,:cooxko;',,'.........'oo;. .'c::cc:clooddoldddddl;.......;coxkxdoddxkkkkxdllc;.,xl......;lc;;:cc::::;,;:coddooddxxdddddddddloxkxddodolc:;,''.............'d0000KKKK0OOOkxkkkOOOOOOkkkxxoc..,,,,codxdooooolc:;;;:c::;,;:c;,'...........;cc:;'...',,;'......'.',,;,,,,,;;;;;;';dddoc;cdoc:,',:::cllcc:;,,,,,,;::cccllodxxxkOOo' OkOO0OkxkkxddxdxO00KK00KK0OO000OOOOOkkkkxxkkkkxxxkO0Oxdl,...;lodxkkkxl;;:cddooxkko;'',o0XXKKXXXKOOxooxdddool:,;,';:,'''''''''',,''',;;;,,'... ..... .........';colloooo;....:dddkkddkxxxxooxOOOkdool:,,'',;:;;cdxxdol:;;::cllc;;:dOo;',:locoxo:;;:cdxxolllc:cokkkkkO00OO00K0kdxd:;oxkOOOkkxxdxko' .,cooodl,.......''''','''...'..':xkdlc::;'...... .:dc. ..',;:ccclodxxkkOkxxxxxOk; ..;clodddooxkkxxkkxddolc;',dc.....,cc;;:::::,,,;::cloddddxxxddddxxkxxdxkkkxxxddolc:;;,'.'''''........,dOxkKKKK00OOkkxkkkkkOOOOkkkxl;..'..'lxxxxxxdolc:,'',;;,,,'''::. ..'',,,,,,'',;;,.................',,,,,,,,,;;::,;oollclloxdcccccclloddooc;,,,,,'',;::cloddo;',cc; K0kxxkkxdxkkxxxxxxkOOkkOOOkkkkOOOOkkkkxxxkkkOkxxxxkOkxxxo'..'codkOko;':lc:cldkkOx;...l0KXKKXXXKKKK0ddxkOkkdlc:;;:colc;,,,,,,,,''''',,,,''....,:;'''...... .',,:::cllloll;...,ldxxxkddxkxxxxxxkOOkdoxdolol:,''..':dxdooooddxxdlc:;:lo:,;;codllc::clodoollolllclxOOOkkO0K0kk0000OOOl,lxOO00Okxxdoc'..';:cllllol,......'....',,,'.......;dklcclooc,... ..'ldc. ..,;:::cccccccloddddxxkkkxk0KOl. ..,:cclodolok0OOkkkkxdodoc;''oc. .,c:;;:c::;,,,;:c::loodxdxxdoddxxxdl:cdxkxxkkxdlc::::;,,,,,,;,,'.....',cd0KKKKK00OOOkkkxxxkOOOkkkxc'..'...;looooolool:,,''...... .;. .'',,,;;;:::;,'....................''',;;;;,,';:;:clllloodl:clodlcc:coxxdc;,,,,''',,;;:codo; .;co KKK0kxdxkkOOOkkOOkxxxxdkOOOOOO000000OkxddxxxxxxxxxkOOOOOxl;'.;okOOl,,cc::cldkkkkc..,dO0KKKKXXXKXXXKkO0OkkkOOkxkkO000Odc;;;;;::cllc:,'..',,..:dxxdolcc::'. .',,:loolooc;'';c;:ldxkkxkdcldxdooddxkOOOkkkxddddl,.....;c:,,;clooddlccloooolc::clc:::clllc;::clcccloxO00OO0KK0OkO000OkOd,;xO000Okxddddxkkkkxolloxd,......... .''''.. ,lxklc:;:llc;.. .:ol;. .;loccccccclccccccllooddxkO0KOl'. ..';:clllodddO00OOOkxxdoool:,'.lo' .;lc;;:::;,,,;::::::ccloooddddooool;;::cclodkOOkdllc:cccc:;;;:;,'.........;oOKXKKK0OOkxxxxxxxxkxxxo:,,'',,,'',:;;;::c:;;;,..... ....,,,,,,,;::ccc:;,,;;;;,.................',,;;;,'',;clc::llllccooc;,::cc:ldoc;;;,,,,,',,,,:oo:;lodxx KKKKK0O000OO0OkxO0OkOOxdxkkkkxxxkkkkkxdddxkOOO0OxkOOOOkkkkkl''cxko''cc;:okOOkkxo;.'o0KK0KKXXNXXXXXX000OkO00K0O000KKKK0Odc,;:ldxOOkxoc,.....;oooxkdoo:,,,.....'ck0K0xdl,.';clodxxxxxxxlldddoooodxxxkOOO00Okx:.....',,'..'....'......,;cloddolcc::clccllcccc;:looxO000OOO0KKOO0OkxxOo':xO00Oxollk0000Okxdlllodc. ..','. .... .d0d::;,,;:::;.. ,ol. .:llccccccllllllooodddddk0XX0o. ..,;:clllodxkkk00OOkkxdddool:,'..:o,.;lc:::::,,;;:;;;;:;,;coooooodddlc:;:cclc;;c::ldkkdoolllllc::::;,'....,. ...'oOKKK00Okxxxdddddxxddc;;::c:;;,...':ooolc;'..... ..',,,,,,,'',,;;::::;;;:::::;,,''..............',,;:;,',;:::::::looldo;;;;:cc::ccccllc:;,'''''';odxkkkO0 KKXKKKK000OkO0OxxO0Ok00OOxdolloxkkkk0000OOkkkkkkxxxxkkkOOOOx;.:xx;..,;;lxOOOOOdc;;oO0KK0KXXXXXXK0KX0O00KKKK0kO0000KK000KKkcoxkOOOkxxdl,....:llood:.....''.....';lkkkkxc'',:clllodddooloooooooolllodxkO0Oo:'....,cllll:'.......','.....'';ll:::::clc:lllll:;coodO00KK0OOKKK0OOl',lkd;lOOOOxlcldkOOkkkxxdlloo,'' .','. .',:cxdl:;'..',::::,':d:. .:c::cllooodxkkkxxxkkkkO00KKK0x, ..',::cdxddxkkxkkkOkkkxxolll:,'....,l:;lc::c:;,',;:;;;;::;,,;clooooddxo:;:ldddoccl;,;:ldddddooolc::;;,'.....,. .....':dO00Okkkxxddooddol:;;:::;;:cc:'..::;''..... ..';;;,,,,,,,''',,;;;;:;,,,,,,,;;:cc:;:;;,,'........',,;;,,,',;,'',;:::clc;'.'';;,;::lllodxdlc,.'cdxOOOOkOO 0KXKKKXKKKK0OO00kxO00OO0KOkkOkxdddxxxkkkOOOkkkkOOO0KKKK00Okxdc;lc..';lxkOOkkkxdollk000KKKKKXXXK0KXX0dkOOOO00OO0OkO000kk0Oo;cdkkkO0Okkd:',c:clclld:..',;,'.....',cxxoodxxo:,'',;:codddolccccclolcllldOOOd' ....':ollolc::,.,;;;,,,,,'...,;;,;;:cllc:colc::cdxxxk00000OO000KOkdclxOocxOOkxolodxkxxdddddolll' .,. .;:;:ccc::cxx' .,:;,'',;;;:lol,.,;ccc:codxxdxxxdddoddddk0KKKKKOo;.....,cooxxddxxxxkkxxkkxxol:,'.......'colc;;:;;,,;,,;,;;;;;;;;:cllodddddo:coodxddooolcol::lddoolllc::;''......'. .........'cdOOkkxddooooolc:;,,,,;:ccll;...............,;::::;;;,,''..'''',:lc::'',,,:lcccllll:,'',,,c;'....''''',''''.................',,:ccclxOOOxl'.c0KKKK0OOO0 dOKXKKKXXXKKK00KKOxk00kk000kkO0OkxoodxxkOKKKKK0OkkkOkkkOkkxxxxc'..':ldkkkdooolldxxO0KKK000KKXKKKXXX0kkOOkox0OOKK000OkxkOOd;;lxolk0Oxxd:',looc:ccl,..,,,'','..'.'colc:cloxkxl::::;;:cc:;,....,:;,:ccdkoc:'....,'.,;'':lodo:'...,:lc:;;c;'',,,::cc::lllddoodddkOOKOkO000O00KK0OOkOkxodkO0OkxxxdoodkkkOOOko;. .,. .';cccclc. ,d:.....,:::,,ldo;':cllcllllooodo,;lllllcldxOKXXXX0o,...'''':dkkkkkkxxdxxxxxxdocc:,... .':olc:;,',;;;;;;;::;;;;;;:ccccloddolc:codddddxxddoo:,codollllc::;;,'.....,'........... .':dxdollooll::;,,',:cclol:,... .......'',;:::;;;,,,,,'......;xkxxxolllclddc;:ccc;'..,,,,'.....','.',',;'.. ..........,lxkkOOOOOx:.;x0KKXXXK0K0 lok0KKXXXXXXKK00KKOxkOolx0K0kxkO0OkkkkxddddxkO0kdxOOO000OOOkkkxl'.'cddolclodoodxxk0KKKKK00KXKKKKKKK0OO00OkkdoxOOO0OOkxO00Odoc;;:col:;::,',:::::::'.,;,,,,,....',::;;:ccc::oKXKKOl;:okOxdl;'....',,,,,..''..';'...',:lolccc:;.'cxo;;loxdc:;;;:::cc:cclxxxkkkkO0K0OxO0000O00000OkOxclxOOOkkxdl::clx0K00Od;. .,' .;clc:'. .,:,..dd'.......';:lxo;.,olccccc;;lllol:clollclkKKKKXXKd,...',;:cldkOOkkkkkxdddxxxxl;'''.. ..;lo:;,'',,,;;;;::ccc::::::clccooollc:::::cllodddolc;cxkddollc:;;;;,'.....;. ......... .,odooooool:,,,,,;:coc:oo:'.......'',,,,,,,,,;;;;;::,''''...,dkxxodxxxooodxxddl:;....,,',,,'....','.',',,..''...'...........'cdkOOOOOx:..cdx0XXKK0000 occoxOKXXXXXXXK0Okxxxkdllx0K0kkO00OkxkOOkdodxkkOOOOOkkkxxxkkxxkko..coc::clccoooox000000K00KXKKKKK000OOOkkkklcxOOOOkO00K0OkO00o:::cc,,:cc'..,.......'''','......''''',;,,'';OWNNNXXNNWWWWWNKxl;''''''.... .,;,...,coodocccccc:,,;;;oxxxl:;;::cccccccoxxxxk00000000O00000OOO00OOOOocdkkkxdolcloooooxkkd:.. '::cc::,.........,;ox:'........'cdl,..;c:ccclooddddxkkkkOOkk0XXXKKKOc....',:ldxxkkOOkxxxxxdoxkxoc;'.... .,ll,,,;;;,,;;;::cclll:;,;;::cccclllc:;,,,,,,;:lodddddxkkxdoool:,;;,''''...,. ...,'..... .cxooooooc;,'',;:cccol;,::'..':loc::::::;;;::::::cc:,,'''..;oxxxxddddxxxkxxkkkkdc,''colc,'.'''...','',..'.....';::,'.........:odkkOkd;.;kKK0KKKKK0KKK occclx0KXXKKKOkxxdodOOkxkkkO00OkO0KOxxkOOkdxkxxdddxOOOOO0000OO00kl,',,;;:;;lxdclxO0OkdxKKKKKKKKKKKXXKOoclddxkO0K00Odx00Oxoxkxoc::::;:::c,...........'........,;,'......''':KWWWWNNNNNWWWWWWWNKOc.........,:'...':oddolccc::clc:,,;clc:;;;::ccclccloxkkxdx00K0000OOO00000000OOO0Oolkkxol:::ldxddolodl,. .';odc,..'...........:ko,'''...'',lxo:;;;:looddxdddxxxxkkkkkkO0KKKKKKk:....';codxxxxxxxdddoooollol:,'..... .co;';;;;;;::;;:::::c:;,;:::cccllcclcc:::;;,,,,cdxdxxddxxxoccllc:;,'''''''',. ........... ,dollcc;,''';:cccclc:'.',,;lddoc;;:cccc:::clcccllll:'....;dxxkkxxddkkkkkOOOkkkOkxd:;oxd:..,;'....'''.......'''.....',,,,'...,lxkkkx:..dOxOXKKKKKKK0O Okxddxkk0KK0xdodkkxkkkxdxO0kO00000KKOxxOOOkkkkkOkxkkkOO000000Oxxxkl'.',,,,cdko;:oxkOkxkKKOkOKKXXXXXXK0xolloxkOOKXX0xd00kddxOx::cc:;clcc:,....',''.:xOxlcoxl;o0K0Odc,....';oXWWWWWWNNNNWWWWWWWWN0kkc.....::......'cdddlccc:cllc:;,'',;;;;:cc::ccloxxkOOkxk00KK00000000000OOkkOO00xdxdl::;codxdlllll;. ..,;;,'':,........... .dOl;,'''..':ddlclllcoddddoooooddddxxxkk00KKKKK0o'...,;cloddxdolc:::;;,,,,,:::,..... .;l:',,;;;::cc;;::;;:::::cclcc::loodooloooc:::;;coolllooolooolllc:;,,'.....'' .......... .lolc:,'',;clllcccll:'..;odoolc:;;:cllccc:clllllllol;...;okkO0OOkxkOOOkkOOOOkxkOOOOxxxdoccoc'.......''......'''..........'''':xOOxl..ckkx0XXXXXXXKK0 xkkOOkxookOkddxO00KK0Okxdxkkk0KK0OO00OkkOOOkkkOOOOOOOkkkOOOOO0Okkkxc'''..;ldo;.;dxdxxxOK0Ok0KXXXXXX0000K0OOOOOO00KKXXXX0dodkOo;:c:cccc:lc;;cxKK000KNNXKXXXXKXXXXXNN0xdllkKKXXXNWWWWWNNNNNNNNNNNNNN0kxl;::'.......,coollllccc:::;;'.',;;;;::::coxkxxO0000O0K000000KK00000kxxkdlxxollc:::clxkkdool:'...';;,. .;:..............;xd;,,,'...cdoccllllllooolclllodddddxk0KKKKXXKk:...';coodxkxdl;'............'....... ..;dl;;;;;;;:llcccc;;::::ccccoocclodxxxddooollllllc::::cccllclodxxo:,,,,'...... ..... .... .:l:;,,;::cccc:::cclc,.'coooolc:::cllllllllllllllc:,'.;odxk00000OkkOOOO00OOOOkkOO0KKK0kxxkxo:,,,,;;,;:;;;,'''''''............':lc;''cxOKXKKXXNXNXKXK xkxxxddo:lkOOO0KKKK000OOO0koclok0Okk000kkOOOkkkOO0OkOkdooxOkkkO0000x:,,..';;;'.,okxxxOOk0KKKKK000KKKKK0KKK0KKKK000KKKKKkolxOkd:';ooooox0KKXNNNNNNNNNNNXNNXKKXXXXXXXNNNXXNXXXXXXNNWWWWWNNNNNNNNNXXXXXXkolclooccoddo:,;:ccc;::;;,'...',,,,;;:;cldxxk000KK000000OO00000000Okddc'';:::clloooddxkkko;.......''... 'c'......'....,;dkc'.''.'cxd::llccclloodddxkkkOOOOOOkOKXXXXK0o'...';codxxxoc:,'................'.. ..;oc':cccc:::cclcc:,,;;;:ccclodddoodxkkxddoddxdlcccccc:::::ccllldxdc,',,,''.... ......... .cc,'::;;;,;:ccccllol:':ooodoc:::ccloollodooollc:,,;codxxkOOOOkO0OOkkO000OOOOOO0KKKKKK0Okkxdlccl:cocldoddddollcc::;'............''':dkO0KKKKXXXXXXXK O0OOOkd::d0KK00KK000K0OOOOkOxc;:lodxk0KK0OOOOOOO0000O00OOO0KKklldxdc:cc;',,'',',cxkkkOkkO000OOxxO00KXXXKK0kkO0000KKK0Kkc;oOKKOc;dO0KKKXXXKXXNNNNNNNNNNXXXXKXXXXKKKXXXXNNNNXXXXXXXNNNWWWWNNNNNNNNNNNNXK000KKKKXXNNN0o;;coddoc;,'';;',,,,,;;:loodxxOKXKKKK0OOO0OkO0000O00Okxd;.,:cloooooooodddol;.........''.....,;. . .;,'..,cko';;...;xd:collloddxxkkxkkOOkkkxddk0KXXKKKOl'..',:ldxxxdo:,,,............... .. ..;do;'.,:lllcc::ccc:;;;;;;lllcccllc:clooollooolccccc:::::;,,;::::cloc;,,,,,,'..................':,..',,''...',::;:cooc,;ccl:,;::::cooollodloolc:,.,okkkxxxkOOOOO0K0kxk0OxkOOOO0KKXXXKK0OOOOxodoc,',:loddddxxkkkkkkxxollc:;,'......';cloxOKXXXXXKKXXK kOO00OxllkKKK000000KK0O0OOO000OOkdoxddO00OkO00OOOO0K0OO00000K0l;coc:::,,''''','':dkkxdOOOO00kodxkO0KXXXKKX0OOOO000KKXXOox000KKKKXNNXXXNNXXXXXXNNXXXXXXKKKKXXK000XXKKXXXXXXXXXXKXNNXXNWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXklllodl:;:c::;;;,,,;cldxdlx00KKKKK0OkkOO00O000OOOOkkkxoldlcccclc:::;;;;;;::cc;,'.......',,;;'... ......:dk:.;:. ..';loddxxxddxddddddddddolcldOKKKK0d;...';codddooolc;'................ ..'cddc:;,..'cllllc:cc::::;:ccldxdoolcc:::lccccc:;:::ccc::;;,',,,;ccccllcc::;;;,'................','. ... .,cooc;,,::;,,,..'::::cclodlcodooooc;.'lddxkkxxxkO00K000kxO0kxOO0000KKXXXKKK00Okxdoo:'..';::loodxkkkkkOkkxxkOOkdolcc;,.....'':ok0XXKKXXXK xdxxkkdok0KKK00KKKKKKK0K000KK00000KKOookOkkkkk0OOO00K0OOOOOOOOo:ldoc;,'''..''',',oxkddkkk000kk00OO0XNNXKKXKKK00kdk0K0KOx0KKKNNNNNNNNXXXXXNNXXXXXXKKXXXXKKK00KXXXXXNXK0KXXKXXXXKKXXXNNNNNNWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXk:,;:;:llc;;:;;,,;clodoloOKKKKKK0kxxkOO0OOO00Ok0OkkxxkOk:,,,,,'''''''''''',;clc:'.....',cdolc:,.. .'cxd'.;;. .codxxxdollllodxxxkkkxxxxOOO00Oko;',:loxxxxdollllc;............... ...:xdc:::;'...collcc::;:ccccdo:cddxkxxdolccccllc::ccccloooc:;''''';:cccccc::;;::;,.....'..''''''',,. .'. .,cllddo:;''''....;:::::clodooodoodol:.,dxddkOOkkk0KKKK00Okkkdk00OO0KKKKXKK0KKKkdolc;'...'',;:lloddxxxxxddxkkOkkxxxxkxollcc;,,,',codxO00K0 kkxxxxdxk0KKKKKKKKK0KKKXK0KKK000KKKKOkOOOkxoccldxkkkxxxdocllooloxxol:''''''......:xxooodkkkOO0KK00KNNNNX000000OOkOKKKKXXNNNNNNNNNNNNNNK0KNNNXKKKXNNNNNNKKKKXNNNNNNNNXKKKKKXXNXXXXXXNNNNNNNNNWWWWWWNNWWWWNNNNNNNNNNNNNNXd,..'::;'',,,,,:cloollddxKKKK00kdlok00OOOO000OOOkkO0K0o,,''.........'''..''';:cc;'....,:::;,,,,,....codo'.,;. 'lollooooxxkkOOO000OOOO0KKKK0o;:odxkxdxkxoc:cccc;'............. ....;xkdc::ll;''.,lollcc:;:clccodooooddxxkxolccccclllodoooooool:;,;;,,,:::ccc:;;;;:;'.'''',,,,,,,,,',,. .;'...;llcldddoc;'.. .,;;,;:cloodoodooooc:''okxxxxkkO000000O00Oxddk0OOkOKKKKK0kxkkxdddolc;...'',,:cloolooooooodxxxkkxxxxxxxxxxxddolc;'..':clcc 00OOkkkkO0000000KK000KKKKKKKKKKKKXXK0OOkkkxoc;'';coddl,,'';cddxxxddol,..'''......;odlcoxxdddk0OkOOOXNNNNKKKKKOkO0KXXNNNNNWWNWWWWNNNNNNXXXXXNNXXXNNNNNNX0kOKNNNXXNNNNNNNNKKKXXXXXXXNNNNWWWWNNNWWWWWNNWWWWWWWWWNNNNNNNNXXKk;..',,'',;;::cllooldOkOKKKK00kdldkOOkkO000KKKK000KX0l;;'........'',;;,''''',;:cc,..'''''..''';;'.':dd;..'.. .;lcldxkkOkkkkOkkOOOkO0KKKK0x;.,:lodkkkkxo:;;;;,''',,'..... ..',:oddxkdcllcll:;,,;:cc:::::clccodddddxdddxxdololccc:;:loddxdoll:,,,;;,',,;;;,,'''''',;:cc::;;:cllodl:'. ....':...;lc;codxxxoc;,......',;::ccclccccllc'':oddxkxxkO000OOO00OOkdk00OOO00KKK00kkkxdxdddodxdodd:',:cloollooooooodxxkkkxxxddxxxxxddolc;'........ OOOkOkxkO0000OO00000KKKKKKKKKKKKXXKKKK0Okkxdxxo;,;coxo,'..:odxxxddddoc,..''...','':ooldkxdodkxxxdkKKKKXNXXXNXXXKKKXNNNNNNWWWWNWWWWNNNNNNNXXXXXX00K0OkOKKOkOXNNXXNNNNNNNWNXXKKXXXXXNNNNNNNWWNNNNWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNXXXXXx,',,,''':cccloxkxodOkOKKK0OOxooxOOkkkOKKKXXKKKK00KOl:,....',,,,,;::::;,'''',,:cc;'''..'',,,'';;'.'c:. .',. ,lloddddddodddxddxk00KKKK0Ol. ..;cccoxxdlclcc;'..'',''...... ..'',:oolc::oxkkdlol:lddlc:,.'::::::clloxxdooxxddddoolllllloc:;;;cddl:;,'.''',,,,,,,,,;;;:codxO0KK00OOO00Oko:'........,,',coc::oxxxxddlc:;,....'',;:cllc:;;;;;',locldkkxxO00OOO00OOkkxk0OO0O00KK00KXKKKK0kkO0OO0KKKOc;:clddoodolllooodxkkxxxxxxxxxxdolc:;,'........ xxxdoolx000000000000KKK000KKKKKKXKKKK0000Ododxkx:',:ldc'..codkkkddddool:,'.....,',;ldxkkxdlxkdxxxkOKKKXNXKXNNXXXXXXXNNNNXNWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXOk0XKkxOXNXXKXNNNNNNNNNNNWWWNXKKKKKXXXXXNNNNWNNXXNWWWWWWWWWNWWWWWWWNNNNNNNNXd'.'''''';cldxxl:ldkxk0000kdlclxkOOOkk0XKXXKKK0000x:...'',,;;;;;;;;::;,,,'''''';;,,'..,;:;,'',,'.;:.. .,,. .':loodddddxxdxOO0KKXKKKKx;. .. .;c::::;,,,;;;;;;;,'..''......'..,ccc:;'....;dxxooooccoddoc;..;:::::cloddxxoloddddolcclloooolccllldxdc:;,''..'',::::lodkkO0KXXXXXKKK00OOko:,'........',;::loodooododdddolcc::,'....;oolc::::'..'clloxxxxkO000000OOOOOkxookOO0KKKKKKKKKXXXKXXXXKKKKKKk,...,:llllccllooddxxxxdddddddoccc:;,'...... .. kkxxkkkO00000000000KKKK000KKK0KKK00K000O0OxooxkOxc:;;:'..'ldddxxdodollol:;,,....',,;ldkxdodxxxxO000XNNNNNXXXXXXXXXXXXNXXXNNNNWWNWNNWWWNNNNXNNNNNNWWNXKK0OOKXNNNNNNNNNNWWNNNXNXKKKKKXXXNNNNNXXKKXNNWWWWWWNXNWWWWWNNNNXXNNNNK:...',;;,:lddc,,cdkdkOkOOkxxxkO0KK00OO0K0dcokOkkOd,'.';::ccc:;;;;,;;;;,,'''...',:;..,:cc:;,,,'.;c,.. .;,.. 'lxxkkkkOOOOkkOKXKK000kc. .,,,',,,'''..',,;;;;,,,',;,,;:::::'.........cddodddollodolc,',;;;:clloooxxxddddxdollc::ccllodxkOkxxkOOkkxoc;'..,:::codxOKKKXKKKKKK0OOxl::c:'........',;:loodxkkoccloddoollclc:,....,;;;;;cl;..,lkkxkOO0000000KKK00000kccdxOKK000KKKKXXXKKK0KXXKKKXX0c. .,:cllccclloddddddddollccllcccc;'........ OOOOOOOO0000000000000KK0000000KK000K000KK0koodkkxddo:;,..;ccldxxdolc:clll:;'.....,cllddxdddooxOOOOKXNNNXXNXXNNXXKKXXXNNXXXKK000KKKXXNNNNXKKNNNNNNNNNNX0OkkOKXNNNNNNXNNWWNNWWWWNNNX00KXXXNNNNNNKKXNNNNNWWWNWWWWNNWNNNXXNNNNXl...'';:,,:ooc;cxOkkkxxxkO0KXKKXXK0OOkxkOdddoddkOdccc:clooollc:::::;;;,''....':l:'',:clc:;;;,',c;''.. .','':xkxkOkxxxdxkO0KKKKKK0d' ...',,'..''''......'',,,:ccc:::,'.......'.'.':oodxxxdolldxdlc;,'',:clllodxxdoooodxxdooc,;:clllodxxddxkOOkkkxoc:;,,,'''.';lx0KXKK00Oxlloloxxdc,,,.....',;cccoxxxOkc'',;:cllodddo:;,'.......';;..:oxO0KK00000000KKKKXKK0Oo:ldk00OOO0KKKXXXXX0O0KKKKKKKKOl;;,,;:codoooooooolllloollcccllcc:;,'.'''.''. OOOOOOOO00K000000000KKK000KKKKK00000000KK0kddxxxddddc;'...',coxdc,.....'''...'...,cll::lddddddkxxOKXXNNXXNXXNNNNXK0O0XNXXXXXKKOO0KKXK00KXXXNWWNKXNNNNNX0OO0KNNNNNNNXXNNNWWWNWNNNNNNK000KXXXXNNK0KXNNNNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNO;........';clokKXKKOkO0KKKXXXXXKKkk0K0000OdlloOOdolcc::c::;:::::cc::;,,....;cc;,,,;clc::;:;,;c,.,;.. ...';oooddddddddOKKKKXKKOl. ....'','...,'.........'''.;ol'...'.....,,,;,'''':lc:oxxdooloxxdlcc:,';loooodddoodollddddo;,;:cc::codooodxxdoooc:ccc:;;''''..,:okKKOo;...,ldxkOOOOd;. ..';ccccodxxkOOl....'cxO0Oxdoc:;,'.....'''...:xO0KKK0000KKKKKKKKXXK0OxodxO0000KK0KXKKXK000KKXXKKKKK000kolclodddxxdol:::::ccllcclll:,,,,''',''... kkkkxxkkk0000000KKKKKK000000KKK0KKK000KKK0Okkkdddxdoc;'....';:cc;'.... ..,,',;;;;,';lddxxxxkkKXNNNNNNNNXXNNXKKKKXNNWNNNNNNNWWNNNNXXNNNNNNNNXNNNNNNNXXXXXNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNK000000XNNX00KXNNNNNNNNNWWWNNNNXNNNNNNNKl.........,cx0KXXXXX00KKKXXXXXKKKKKKK0OkxdddodOkololl:,,,,,,;;;:::;;;,'..,col;,',;:clcc:;,,,:;..,lc'. ..'lkkkOOOO00OOOKXXKK0x;. .......''''''..............'',,,::...''''...';;;;,,''.,c;.,okxdxdloxxxddddlldxdlllooodddocloolc;;;;:c::::cc:cooooolllcclolc:;'....',,,;:;,.. ..:dkkO0OOxl:,';:ccc::oxkkk00d,.'l0XKKOxxxdolc:,'....,,...'oOkO0KKKKK000O0KKXXKK00OkkO000KKK0O000KXKKKKKKXKKKKKKKK0Odllooddddxdoc:::::coxxdllll:,'''''''''... kOOOkkkkO0000000KKKKKK000OOO0KKKKXK00KKKK0OO0Oxodkxoc;;,.......;ol,''.............',clc:lodxxkkO0KXNNNNNNNNNXKKOO00KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNX00KOkO0KXXNX00KXNNNNNNNNNWWNNWNNNNNNWNNXkc,'''....';lkKXXXKXKKK0KXXXXXNX0XXKKOdoodoodO0kooolc;,,,,,,,,,,,,,,,..,cdoc:;,',;:clll:,'''''..':oc'. .cddkOOkxxkkkkxO0KKK0x;.. ...';;,,,.........'',,,'.......'::,....''''....,,,',:,..:c...;oxxkOxlldxkkkxkOkodoclollodoolllllcll:,:cc::;;,,,;:clloolcc::;,,''............... .;odxkkOkkkl,;:::cccdkkkkOKKkdkKXXKXOooxkkxolc;,,'',;'...,xxdO0K0000KKOOKKKKKK00OOkO0O0KK0O0OO0K0O0000KKKKKKK0KKK0xooooooddxdl:,;:::clxOkdllc;''''''',,,'.' O0OOOOkkO0000000KKKKKK000000O00KKKK0KKXKKK0KKOxdxOkoc;;:. ......:ol;''.............'';odxxloxkkO0KXNNNNNNNNW0dkO0XNXNNNNNNNNNNNNWNNNXXNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNXXKXXkdOOO0XNNK00XXNXNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNk;''''..''':oOXXKKKKKKXXNXXXXXNNNKkxoooooodx00xlcc:;'',,,,'''''.....':oolc;,''',;:ccc;,'.''.'...,cl;..lkkkxxxxddxkkxk0KKKOl. .....';,...... .....',;;;;'.....;:,.....',,'.....,;,,:;'.'l:. 'oxkOOxdooxkkxkOKOl,',:clooc::ccllloolccccl:,'':clolllllc::;,,'''''''.................;oddxkkkkxl;,,;::cllodkO0KKKKKKXXXKd:ldxkkxxol:;,,,,''..;lokOOOkO0000K00KK0KKK0OkkO0KKK000O0K0kkkOO0KK0KXXKKKXXKxlllooooodoc:;,;:cllodxddo;.'',;,,;;::,'' kOOkkkxkOOO000000KKKK00OO00K0OO0KKKKKKKK0KKXKOkk00kdlccc' ......,coc,,;,.............;ooll:coxkO0KXXNNNNWNNN0odxOXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNXNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNX0XNNKkOXXK00XNX00KKXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXd''''.''',;cd0K0KKKKXXXXNNNXXKOxooolccoddod0Ooccc:,,,,;,',,''''...,lddlc:;,''',::ccc:,'',;,....';lc'.ckkkxkOOOkOOOkO0KKd;.. .. ......... ...''',,;'...';;:...............'',;;,,,';l,.. .ckkOOOkdoodkkkOO0Oc...;ll:;;;:cloolclol;,cllldxxxdolc::;,,'..'',,;,',,''''............:lodxxO0Oko;....,::cldxkO00KKKXXX0c';coxkO0Okxoll:;;,'..,lodxkxkkkk00KKKKXKKKKOOOOO0KKK0O0KK0OOOO0KXK00KKKKKXKKOlcllllccllcccc:ccllooddxxl;,,;;;:ccllc,' dxdddxxxxxO000OOOOO00OOOO0KKOkkOO0KKKKK00KKXKOkO00kdoddl,. .....',;cc;,,'............:lc;:llloxO00KXXKKKXXNXxdocldOKNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNK0XNNNNNXNNWWWNNNNNNWNNNNNNWNNNNNNNNNXXX00XNNNKkOKK00000XXXXNNX0KNNNNNNNNNNNXkx00xc;,,,,;;;:odxkOKKXNXXXK0Okdlcooooodxxxxdx0xccccc::;;:;:;;,''..,cdxdoc:;''.',;:cc::;'',,,,''...'clclkOOOkkkkxddxkO00Ol'.. .. ..... . ...;;,',;,'';;:;'.................,::,,,,,:c,.....:OkkO0OkdoldxkkO00Oc...;cc;;::codddolc;;:ldxxkkxddol:::;,,;:cc::;;,,,,'';'',,,''.... .':lddxkOOkxxo;...'',;lxkOOOO0KKKk:.....,;coxkkkkkkkxoc:;:cloddxddxxkkkkk0KKKKKK000kOKK000KKKKKKKKXXXKKKK0KK0xddddlcclcclllllllllllllooloddoc;;:::cccllc, xxxddxxddxkOxdoooooddddxxk0KOkxOOO0KK0OOKKXXKkxOOkxdxkxl,. ......',;clc,'.''....... .lxlcdxdollxO0OOkc:ccc::lkdllccokXNXXNNNNNNNNNNNXXKXXNXXXXNNNNNNNNNWWWWWNNNNNNWWNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNKOO0Okkxox0000KOdddkO0000KK00XO:':OKdc:clcc:::loodkOkkxxxxolcclodxxdxxkkkxxdxOl:cccc:::::cc:;,'.':oxkxoc;;,''.';:cc:,'''',,,,,,....;ldO0OOOOkkxdxxxk0Odc;... ..... ........'cc;''';lolc,.........'',. ....,c:,,,;;;:::;,.. .lkOO00OkxxxddxkO00k;...,c:,',:loodooddxxxxxkxxdddolc;;:ldxdoodoollc:'.'::;;,''''... ..;codkkkkkkkkd:,',:okO0Oxddx0XO:.... ...,:codddooollc:::;:clloodddxOOO00KK000Ok0KKKXKOO000KXXXXK0000KOl::;cl::cclllollc:clllloollccloool::;;;::lll: kkkkkkxxxxxdlccc:::::::ccldkkkO00kk00000KXXXkc:clodxkkdl,. .....',,;cdd:,,,''.......ll;cdxdlccccoc;,......'cdoooolccxOO0KXXXXXXXNNNNXXKK0OOkOXNNNNNNNNNWWWWWNNNNWNNNWNNNNNNNNNNNNWNWWWNNXKKXXXKxddoloddoddddxxxddooloo:;:;'',odllllodolc::::dxlooolcccclodxxxxxdddddoolkOl:::c::::::::;'..;oxkkdl:;;,,''',;::;,..';;,,,,,,,'...;oO00OOOOOkxdoxOd;',;'........ .........,;,''';::;;,,;;'.....''''......:l,.',,,';c;... .:xkO0000Okxdodxxkx:..':lc:;:cloooodxxxxddxxxdol:;,,:llccllcccooolllc,',,;c:,'''... ..,clddxkOOOkO0Okxxkkkxc,,;oOK0:.... ..,;,',;;::cllllll;,;;;:cclodxkkOkOO0OkO00Ok0KXXK0OO0KKXXXXKK000kxocc:ccccllccccllllooolooooollccloooollllc::;, dddddooodxdolol:;;;:ccc::ccclloooodkO00KKXX0d:;;:lxOOkdl'.. .....'',,;cll:''',,,'...;;,;:::ccc::;'... ...'ldoooddlcccc;;dKXXXKXXNXXXXNNXKxdxOKNNNNNNNNNNWNNWWNWWWWWNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNXKXNX0xdddl:odlclooodxkkxdddolcccc;'.,:lolcll:cl:;;ll::ll::ccloollcc::::::c:::ckkl::;:::::;,,''',cxkkxoc:;;,,,,;,,;;,''';:;,,,,',;,,...,okxddooddoloxkc...':,.. ...........'....,cl:,'.',;c:,''''.....','..:l,.'....;:. ... .'clox0KK00kc;:;:;'..,:ccllllcccllloddooooolc:;,''',::::::;:cooloddo:;;,;llc:;,'... ..':lldkkkkxkOOO0Oxxo;'.':dkko;'........:oll;',:ccccllldxl;;cccccllcldxkkkOOkkO0K00OO0KKKKKKKKXXXKKKX0xoolccccllloollclooddddoooooodddooooooooooooll:; clllolllooolllc;,;:d0K00OOkxdddlclxkkO0KKKK0xc;;;;dOkdlloxl. .......'',,;cl:;,,,,;,''';cc::::;,,,.... ...'cddooooolc::;'.,ldxO0KXXXXNNNNNNKOOKXNNNNNNNNNNNXXNWWWWNNNNNWNNNNNNNNNNWNXNNNNXXXKxlcloolc::::::::clodxxxdolcclooc:;,:odlcccll:;;c:,,;;;:llc;''...'',,,,''...;kd;;::::;;;''''':dkkkxol:;,;;:::;;::;,..,:lc:;'..,;,.....cxkkxxxdolloc' ..';. .......''.','....,,'..';,,,','';;'...'::,'.,o:.'... .;' ...... ..';lOK0o...........''''''',,,,,;;::::;;;'',,,,,',:clllcc::ccccccclc'''';cllc,.... ...;cclodxxxO0KKOo:,.'.';:;,'.'',,,,,,:lol:;,',;;::clccddc;lddooxdc;::cldddxkO0KK00O000KKKKKKKKKKXX0l;:cccc::clllllllooooollllllooddddddddddooooollll .,;:lollodool::lx00KXXXXXXKK000xodkOkxk0KKK0Ooc::okOkdld0X0c. .'.....',:cllool:;,;,'..,;,..'''............:dolloolc:::'...';cloxOO0KXXNNNNNNXXNNNNNNNWN00XXNNWWWNNNNNNNNNNNNNXXNNNXKNNNNNKko::cokxlc:;,,;::cloodoc:;,;;;;;:;;::codl:cl:,,:::;;;;,...........'''''....',l0d'',:::::,'',;lxkdxxdlc::lololc;;:ccc::ccc::::,'',,....'okkxdddollc. ...';. .''.''''','.... ....''....''...'...;c;'..'ol.... .:. ....... ... .,c:..........'',,,,'',;,.....''.. ...;oo;,;;,:ccloddoc;,,;clooo:'......... .......,,,:loodkOOdc;,'''','....',,''..',:loc,,'.....',,',:loloxxdddxoll:;;:::ldodxkOKK00KKKKKKK00KKKO:..',,,,,;;::cccclllooooooooodddddoooolodoccllolll ..'',:ccodddxkO0XXXXXXXXXXXXXXXX0Okkkxdk0K00KOoox0KOkxdkKXNO:...'......';:::cooc;',''''....''.........',;:ldollollc:;,...',;ldlxKX0KXNNNNNNNWNNNNNNNNNKOOKXNWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNWKo;:::lxOOo;,,,;::::;;;,,,,,'......',';lc:;cl,.,;'......................'',;:ckXx,.'';;::'';:oO0Olldddddddooolc,,:llccllc:,..';:;,'....,dkxdoolcc;. .. .,,,. ...','..'............ .,'. .',';:;... .cl... ';. . .... ...........''',;;:::clooooool:,..........,oxddl;',::ccodddocccccc::c;'........ .......',:llccoo:,,,,'',;;;'....''''''''';::,'.......''..';cc::lxkkkdooolllccodooolldddk0KKKKKKKKKKkl;;,,''',,,;:::::cccllollooooooooooollc::ccclllcldx ..''...':ldk0XXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNXXK0OkO0KKXKKKKK0kkkO0XNNX0xdxdl,.....',,;;:odl;'''',,,,;cl;...... .:dxxxolloolcc;'..'::;;;;cONNNNNNXKXNNNNNWWWWWNNXxdOXNNNWWWWWNNNNNNNNNWNNNWN00NWNNNNNx;;ldxOKKk;'''.'''''''''''...........,;,',,'',,............'...........',,'.,xNx,..';::,',cdO0Kxccoodddooolcl:.,looooolc;......,:c:;,''lddoll:;'. .',..'. ...........''......'..........,,. ..;c:. .ll,..... .,'.. .... . ..... .....',;::ccllooloooooc,. ...'ldddxxo;,;:;;cloodxkkkxo:,,,,....... ........','.'lolc;,',;cllxo,','''.........'...............',,''cxOOkdoooloodkkOOkollc:cdOO0KKKKK0xcclllccccc;;;;::ccccccllooooollcccc:;;;;:lloolcldxxx ......,;:oOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXX0O0KXKKKXXKOOOO0XNNNNWWX0KKKko,.....'',;:lol,.',;;,,:l:,::,...'oxocc::ldolc:'...cKK0kodOkOXNNNNKdkNNNNNNNNNWWWXkdx0NNNNWWWNNNNNNNNNWWWWWWNXXNNNNNNNKkkKNNNNNk,....'''','''',......'...........':;..........''''..''..........''c0Nd'.;lol;'',cdO0k:,clooollc:;;,..;ooodoolc;'.......,;:llllol:,,'. .'',,........................ .....,;'....'::' ..,ol'... .:'.. ... ......';;'',;;,',;;;:cccllllloolol;'...;ldddddxxxo:,'',;clloxkkkko;'''...... ...........,:cc:;;:clodxo:,,;ccc:,'''....''''..........,,'',,:dO0OkxddoolccoxOOkkkkxlccdkO0000Oo;,:::::lxkdolllodxdddoooolcc::;;,,,;:cloolccllldxxxxx .....',cx0KXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKOxOKKKKKXK00OO0KXNWWWWWWWNNNWWKo'.....''';lol;'.,,,,;clc:;'..'loo;...,cc:::;...,kNNNNXXKolOKXKxoxKNNNNNNNNNNWNNNKKXNNNNNNWWNNNNNNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXl.......'''',,,,.................'cc.......''''',,,'',,'.......',';ldx:.,clc;..'...,,'....',,;:::::. .;lodddoollc,.........'':cclc:::;. .,,..'. ...'... ......... .';'...,;:'....';;:l,. .,:. .''....',,,,;codddoodxddo:..,;;;::c:cllooloollodddddddxxxxd:..'';:cloddddxdc;'...... ..........'';;:cllodddxx;.';;coodooolc:;:::;,,;,...',;::;,;ccldOOkkkxxxdol::coddO0OkooodkOO00kl;;:c:,,cx0K0Okkxdoodolc:;;,,,,;;:lodkkdoc;;;:ldxxkkkkk ......';oOKXXXXXXXXXXXXXXKKKKK000K000Oxolx0KKKXK000Ok0XNNNWWWWWWWWWWWWNx.......';ccloc'.';;;:lllc,..;c:::'..';;,,;,..'l0XNNXXXXX00KKo'.cKWNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNXXNNNNKc.......''',,,'..................,c,....................',,:::clc,,;;;,,:cc;'.,;,......,,;loc,..',.. .;cldddddooc;.............',;;:cl:'. .''. .......... ....... .,'...';;.....;loc,.c: ....::... .;loooddddoooooooooodddl;.......',;;;clllclloooodddddddxxdxd:...';:clloodxxxl'...... ...................;ccldddxd:,:llccldddxdolc::coc;;;,'.'',,,;;:clc::ldkkO00kxdc::::codxxooddxOOkkl;;;:;,,lO0KKK0Okkl::;;,,,,,;:codxkOkkxoc;'',:odddxkkkOO ......'';ok0KKXXXXXXXXXXKOkkkkddxxxxxxdolldk0KK000kkOKNNWWWWWWWWWWWWWWWNklc::;,;::cc:::,.';;;cclllc;'.,ld;...''',;'...cOKKKKKXNNNNNN0xd0NWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNWNNNNWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNKxl;....'''',''................'''',,,,,',,,,,,,;;;;;::cloollooddc,;::;:clooldxkkOkooxkxk0000Odccccccc,':clodddl:;'.........'......',:lc:;,,'.................. . .... ....';,.. ..;cc:,..'':c'. .....':,... ...,oxxddxxxxdooodxxxxddo,...;::cc,;:llc:::ccccllooodddddddxxxxxc...',;:cclodxkxc'.......;;.',...............';;;cllc:c::lloolcloxdolll::cc:;;;;,,'',;::::::l:',lxO0OO00kxdlcccclddlc:lxkxl:cc:;,;oxxk0K0OOko;,'',;clloxkOOkkdolcc;,'';cooooooooodk ......',:cldk0KXXXXXXXXXKOxxddlc:;;:coxxxdllxOO0KOddOXNWWWWWWWWWWWWWWWNkllooddxkkkkkxdxxlc:::ccccc::,.;ooc...,,,;'..';o0NWWNNXNNNNNNNNNNNKO0NNNNNNNXOKNNNNNNNNNNWNWWWWWNNWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKOc.......''..............':ooooodxxxkxdddxxdxxxxxxxxddol::loolc::cloodk0000OkxkxxdxOOOOOOOOOOOkO0000d;,;::lddl;'.........'..'...',,::;'';c:;;;,........''........... ';,'.''...,:cc;'.......,c;.......,,....,:clodxxddddxxddddooooolc;',:lddooddxxkxl;;;:::::clooddddddddxxxxxl....,,;:loddxxdolloodoll:..',...............',;;;;;,,cccldddlccodoooollllc::c:,..',,,,',;:c;....lkkkkkkOkkxxkOOkkdooolol,,;;,;lxkxxkOOOkkxo:;:ldxkkkxdxdddlc;;,''';:clllllc:::::l . ...';coxO0KK000KKXXXXXKOdldxxooooollodddocldk0Ol;:lkXWWWWWWWWWWWWWWKo'......';cooodxkO000000Okxlcl;.;lol:;;..''....c0NWWWWNXXNNXXNNXXXXK0KXNNNNNNXKXNNNNNNNNNNNNWWNWNNNNNWWWNX0XNNNNNNNNNNNNNNNXK0x,......''.......'''..'',,cdxddxxkkk00Oxodxxxxddoolll:;;;:cllodxkkkOO000000OxxkkO000OOkkkkkOOO00000OOkkdol:lol;'........,,''.. .,cclll:.. ..';:cc:,......',,,,'..........,c:'...';ccc;'...........::.......:,.'',,;;:::cccloollllodoolc::::loddddxxxxxdl:;;:;;;;;::cllooodddodddxxxxc....',;:clllodddxxxkxoc;....'''..,,'...''..'',,;::::c:,;lddddooooooollolllc:,,,,;,'''':lc:,... .';okOxddddxkOkkkxkkkdo:...':dOOOkkOOkxdddddxkOO0Oxdollcc:,'''',,;;,',;;;;;;;;::c ..,ldO000000KK0kk0KXXK0KKOl,;lodxxdllccllc:;lxxl;;:cxKNWWWWWWWWWWX0dc;,,;,....',;;,;::cloxO0KK0Oo::;',::cc,.....;:,';ONWWWWNNNNXKKXNXXXXK00XNNNNNNNNNNNXXNWWWWNNNNNNNWNNNNNNNXOkXNNNNNNNNNNNNNXX0Okc.....',,....'''''''....'clllloodxxdxkOkdoooolllcloc:;ldkkO0OOOOO00000OOOkxkkkOOO0OOOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOdc::;''...........,'.';loooool,. .,cllc:::::;,;::,,,,,'''',:;,;;;:::::,...............'c:,'''.,;'....'''''''',,;,,,;;:cc:::::ccloddxxxdooc,',,;;;;:;;;;::ccclllooooddxdol,...',,,;;::loddxxkkdl:,....,::'.',,''.'''''',;::;:coc..;:ccclolccldolllcccc;;;::,''',;:;,;;......ckOOdoooddoodoooodoll,..oO000OOOOkxdddddkOOOOxc:llc:,....',,''....'''',,;,,;cl .:d0XXKKKKKK00000OOO0OO0KKXXOc...',;;:ccc:;,',:,,,;cxOOKNNNWWWNKOxl;::c:::'......''''';;:loxkxxxxolc:'';:::;....,::;;;xNWWNXXNNNXXK00XNNNNX0KXXK0KNNNNNKOkKNWNNNXNNXXNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNXX0Okd'....',,'.......'',,....colloxxxxxkkkkxdddddooddddxxkO00Ok00kO0K0OOkkOxdkxxkOOkkkOOOOOkOOkkOOOOOOOO000000Oxxoc;'.......'.',::;;coddoool;. ..;;,.....',;:clc:c::cccccllcc::::,..'',,''............:olc;,;:;,,''.......''''''''''',,;;;:ccccccllolllc;',;;;;;;;::;;;::::ccllllodddoc::'...',,,;;;:clodxdc;,.,;;:;;:;'...''..''''..';cccc::;,,;::;;:::::cccclol::cc;,'....'',;:;::;... ..;lddolodolodooollccc:;oOOOkkkkxdoooollooc:;,...,,'.....';;'..',;:;,',;:;,:cll kKXXXXKK0O00OO00xxkOO0KKKKXXXXkc,.............;;...;oxxOXNXKOxolc:,;:ccccc:;,,'',,'''''''',:ccoolccllc::::::,..:::ll:ckWWWNXNNXXK000XNNNNWNNXKOkOKNNN0kdddkXNNNNNNNXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOdo:'...'','.........'.'...,collodddlldxxolllooddddxk0KK00OOOkxkOxxO0OkkkkOOOkkOOOOOOOOkkOOOOOOO000000O00000O00OOOxc'........',;;;::loooolc:;'. ..'',,...............',,;:,,.....,;,.;;;c;.......,'.....':c;;;:c:;,,,,,''''',''''''''''',,,,,,;::cccllcc:;''',;;;;;;;::;;;;:::clllllooollcc;....,,;;;;:::cll:;,,,.'clc::l:'..:;.'''''''',;:cc;;;coodoc:::ccccc;;:ll:,,,'''..'....',,,'.''. .',:lollcldxddoollc;;loooddolc;'.'''....'''.,,'.....'',;::;,,;:;;;;,'...;llc XXXXXXXKKKKKKK0kooxkO0KKXXXXXXK0Oo,............;,..';coddc:;;:llc,,;:::ccclllc:;:c:;;,''''.....,:cc:;,,;;',cc,':c:oo:;dXWWNXNNXXK0KXNNNNNNNWXKKKKKK0xllllokKXNNNNXXXXXXKKNNNNNNNNNNNKKXXXNNNX0kd:......','......''......':loddddddxddddolclxdodxxddxkO0OOO00OkxxddxdddddxkOOkkOOOOOOOOkkOOOOOOOO00OO000KKKKKKK0OOkdc,.......',;;;;:cc:cc;,''.. ...'''.......',,,,'...':c,.......,'.';:::c,.'..',cc;'....':;..;lddlc:;,,,,,;::cc;,''''',,;::cc:;;;;;;:llc;',;;;,;;;;;:::::::::cllllllllllll:'....',,;;::::::;;;;;;cccccclooc,ll,,,',;;',,,,;::::::clc:;;;,,;;;,,',;;'...,,'.... .'''...... ..,:clllllccccl:,..,clc;,'.. ....',;;;,,,,'.''''''',,,,,,,,;,,;;,....,::; XXXXXK0KKKXK0OOkolxOKXXXKKXXXXK0KKd'...........',..',;;,'.',;:c:,';;;;:clllllc:;,;:::;,''''';:::;,',:c;,,cdkkl;,';odc,dNWWWNNNNXXXXXXXXXXXNNKkOKXXKOc,;;:lx0NNNWNXXNNXOxOKXNXXNNNXX0kkkOKXXKKK0kl'....',;;'....''.....',clcodddddxddooodxdxdddxdloxkkkO00000000K0OOkxxxkkOOOOOOkkxxxkxxxkOOOOOO00KKKKKKKKKKKK0Oxdoddo:;''...',;;;;;cooollc:'.................';;;:;,,;l:;,'......,,,::;,;l:,'.';:clc;,'.'',,..:;cxdolccc::;:::cdxo:;,;cc;,,;;:::::;;;:clc;;;:ccccc:::::::::ccccclllllllllloc:,'....'',,;:::::::cc:cc:::cc;co::l;''',;,,,,,,,;;;,,;;;,,'.....'''',cokOo'.,:oxkxccoO0K0kc,.... . ..';:::;,,,,'...............',,,;;,'''',;:;,'.''''''''''',,,'....',;;; 0000KKKKKOxxkOOdclxk0KKKKKKKKKKK0KKl............',.......',,,,,..,;:c:::coollooc;,;;,,''';:::c:;,...;dxoooxkkxoc;:cco:lKWWWWNNNNNXXK000KK0OOkkKNNX0Okodxk00KNNNNNXXNNX0kxOXXK00kl:;'',:lk000XNNNXo;,..',cl:.......''..':ooclooooollodxxkxddddxddddxxkkOK00000OO000000OOOOkOkkOOkxooxOOO000OOOO00KKKKKKKKKKKKK0Oxdddddl;,'''',;;;,,,,;:clllodolc:;;;;;;,''...,lol::;;clc,...,,......;dl;;;;lo,';:ccc:::,'.....,:,.,:::::cclc::::coddoccoxxdolccc:c:;,,,;;;;;:cclllccccc::::::ccllllllllloooolc::;'....'',;:cc::cl:..;:::::;;c;:c;:;'';,'''''''''''.',;;,...'...;oONWWWN00KNWWWWNNWWWNWWNK0kOOxxxxxo;,,'..................',,''''',,,,,,'..';cooc:;,,,'''',,'''''.....',;::: kO000000Oxddkkdc:ldddxkk0KK0OOO0000Od:,:l,.......,'.....',,,,'..',:loooolodxddddlc:::;,,;::;;;;;;...'oxxdoodxkxdll:;lodKWWWWWNNNNNNXKOkkkOOOkk0XNNOkXNXXNNNNNNNXNXXNNXKKKKKXK00xlcldxxdx0XXNNXNNNXXO:..,:c'...........;clcccclloooxxxkkkxdxxxxxdxkkkkkkOOkO00OOOOO0000kolx00kk000OkkO0KK00OO00KKKKKKKKKKK0kO00Okkkkxo:,''''',;:;;;;,,'';lolldkkxddoodo::cccldddolc;:ccc;. .''.....;o:,cc,,cc:::clc;,''...';::clc;,,,,,,,;coc;:::cdxl:cldxxddxdolc;,...,,;;:cclllllolllccc::::clllllcclooooodl:ll:'...'',;;:::c:...,;;;;;;;::c:;cl;'';;,,,'.........',.'lk0kdkXNWWWNNWWWWWWWWWWWNNNNNWWWWWWWWNNNWWNXNXKxc;,.. ....',,;::c::,,,,,,',,,'.',;coxdoc:;,,,;;;;,,,''....',;;;:: xkxkOOkkkOOxollccoddooxOOO000OOOOkkOO0O0Kk:.......'....,;;,,'...';looddoodxddxkxdoooolc:::clllol,...'lodddxddxkxolc;lx0NWWWWWNXNNNXKKOxO0OOOOOKNNWNNNXXNNNNNNNX00KNNNNNXXNNNXXXXK000KK00NNNXKKKXNXXKl..,;'..''.......':lcc::cldxkkkxxkkxxxookxdodxkkkkkxdxk000OkOOOOOkdlx0K0000K0KkoxO00OkO0KKK000KKKK000OkO0OkOOkdc:,,'''',;::ccccc:;;,,:dooxxxxxddxxooddodddl;:ccllc:;,'..',.....';'cl::..cdc::cll:;,',;;cc::lolc;,,',;:clc::::cclc;,;:lllcccc::cc:...';::cllllllllllllllcc:::cllllllllooodl:cl,....'',,,;;;;'..';;,,;c::,';;,',,....'::'...........,kNNNNWNNNNNNNWWWWWWWWWWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWNNNWWWWWNNKkl:;,,,::ccccc:;,,,,,,',,,',;;:odxxxdcc:::;,,,'',;'...',,,,,,; lodk00Okkkkdc:lllodddoxO0OO0000OOOOkkkOO00x,.........,:ccc:,'...':cloddddddoldxkxxxxxddddooooddxo;..,llloooddxkxlllclxOXWWWWWNNNNXXXKKKXNNXKkxOKKXNNNNNNNNNNNNXKKXNNNXXXXXXNXXNNNXXXXK0KXXXXK0KXXK0d,..'..............,;;::cdxxxxxddxxddxxxdxxdodxkkOkxxxkO000OOOOOOOkkxkkkdxO0KKx;.':xkxxkO0000KKKKKKKKKKKKXKK00xc,,,'''',;:::cloooooodoccoooxxxkkxxxxddodkko;;:loddoc:::;;l:....';,,lc::,.;oc;::clccclllc::;:loollllccol:;,'',,',,''',,;;;;:::::cclc' .,:lllcclllclcclllllcc:::clllllllooolc:,...;;'',,,,,;;,.';;;;;ldoc,..''','.....;;'........'.;ONNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWNWNNNKOkxoc::::;,,,,,,'''''',cccoxxxdoolc:;,,'',;:;...',;;;;,'' dxkkOOOkdooc:odlcodddxOKK00OOO00OOOOOkkkkO0o. .....,:cclll:,...',:clooodddoooloxkkkkkkkkkxxdxxkkkkl'',;coolloxxl:ooooxOKNWWNXNNNXXNNNXXNNWNNKOOOk0NNNNNNNWWNNNNNNXXNNNNNNNNNXXNNNNXXXXXXXXNXXXXXK0d,.................:c'.;cxkkxlodoodoodxkkkkkxdxkkkkxkkkkkO00OOOO0OOOOOOkkxxkOOOx:...:okOO0000KXXKKKKKKKKKKKK0Od:,,,,',,,;:ccclllllllodoooooooolodxoldxdooddl::lddoodolloddd:..;:c;,;c::collol:;;clllloodoc;;colc::c::c:,'.. ....',,;;:::clllc,. ..,:clollllccccccccccllc:cclcccllooocc:,...,,'',,,;;:;,;;;::cl:;'....,,,,......,,'...,,;dOOKNXXNNNNNNNNNNNNNWWWWNNWNNNNNNWWWWWWWWWWWWWNNNWWNNNNNNNNNNWNNNNNKOxo:,,,,''''''',;:loclxxdodxdc:;;;;;;:c;..',;:::c:;, oddxxdddolccodoccoxddk0KKKKK000KK000OOOkkkkx:. ..,::ccclol:,....,;:clodxkkxxkdldxxkkkkOOOOkkkkOOOkdc,'';dxddddo:cddxxOO0NWNXXNNNNNNNXXXXNNNNKOKNXXNNNNNNWWWNNNNNNXKXNNNNOolodOXNXXK00K0KXNNNXXXXXk;.','..............',..,oxdocldo::ooodxkkkkkkkkxdxkxxolcclxO0OOOOOOOOOOOOOkkkkddo;..,xkodOO0KKKKKKKKKXKKKKKK0xc,,''','',:coollccccccc:::::;;::ccllocccclooolc::lodddoolllloolcloc;;;;:lddxdoldoc::::cloodo:;:lc:;:lol:;,.. ......',,;;;;......',:clollccc:::::ccccccccccccoooolllc;..;l;,,;;;:::;;::c:'..,;;'...',,'... ..'..,::lKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNXKXNNNX0xl;,'''''',;ccoxollo::c:,'...';cccc;',,;;:ccc::; dddollccccclolclooxkkOKKKKKKKKKK0000000Okkxxdc,:clooooddooc;'...,:cllooodddxxxxxddxxxkkkkOOOkkkxdddooc'':cccllc:dxxdokdckNNXXNNNNNNNNNNNXXNNXKKXNNNNNNNXXNWWNNNXXKOKNWNd'....,dKKKKK0KK0KXNNNNNKx;..';:'..................,,,,,,;:;clddxdoc;;;coollol::,,colcldkOkOOOOOOOkOOkkkkxddl;.,xd;;lk0KKKKKKKXXXXKklcodc,,''',,'';coooolc;'',,,'''''''',:::;::;:cllc:;;::lodxxdooooccodoodl;,;:coooddocodllodl:::lol:,;clc:coo:,,'... .....'....'',,,''''',;;:::::::::cccc::::::ccccclllll:,;::::::cclolcc;'..':c:,.......''..........lKWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNXXNNNNNNKd,''','',:cclodl;'.........';cll:'.',;;::::::; cc:::ccclolllodxxddk00KK00000K0OO0000kxxkxxdddodxxxkkkkkkxxl:,'.,cllooooddxxxxdoolodddoclxkxxddoollcc:,..:l;:c:cddc;,cocdXWWNXNNNXXXKKNNK0XNXKKXNNNNNNNXXNWWNNNXXK0KNNx'....',l0XXXNXKKXXXNNNNNKl..',;,.................. .... ....'''''''',,:c:::;cc:,;lol:;cxkOOOO000000000000OOko:do''.:k0KK0KKXXKKK0Ol'..''''''',';cooooollc;,,,,;;,,,,,',,,',;;:::cclc:cooccodooloddollodooc;;:loddddddodddocoocclcl::;,:ll:cl:,,,'... ... .....'',,;;;...;;::::::;,,'.'',,;:cccccccccccclcc:::cllllc;;,,;:cl::lool;....';:;'.......',. .......'kWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNXKXNWWWWWWWWWWWNWWWNNNNNNNNNNNNNKkl;..''''.'',ldkkxl:;;;;;:::;,;:cc:...',,,,;;;;; ;;;:cclloddxkOOkkxddk0KKK0kxOK0000OOOkxdddxxxoclxxxxkkkkkkkxdl;,:loddooddxkkkkxl::clol:;codddoolccc::;:cl:,,:;,::,',,;c:dNWWWNXXNXXNNNNNNXKK0OKXXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXX0dcllccclxKNXXXXXXNNNNNNNNXc.','...... ....... .... .... .. ....',,;;::;;col:cclllool;,:dkOO0KKXXXKKKKKKKKK0Okkl....:xOkkkOOOOOOkkxl;''''',,,,,cdddddoolc:,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;:::cccloolccooolclooolclool::cloodxdddoodlldlcodddoc,''.':llll::;''',.. ........ ...''',;,,,'....,;;;;;;;;;,'....,:llooolloollllllllccccc::::;,,,;:::clol,....';:;'.......'..........:KWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWNNXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWNNNN0d;'...........;ok0KXXKKKK0OOOOkxdlc;,.........',,; ;;:cloddxkO0KK0kxxxdxkOOOkkkOOkkkOkkkxdddxxkxo::ldxxxxxxxxxxc;,:odooddddxkkkkkko,,clll;;loodolcc:::;,,,;lc......'....',';OWWWWNXXXNNNNNNNNXKK00KKKNWNWWNNNNNNWNNNNNXXXXXNNNNNXKKKXXXNNNKKXNNNNNk,.'......... ....... .. .... ..,'. ....,,;;:ccccodoooolodooolc,;lkOOO0KXXK00KXKKKK0OkOo,.''';looddodxxdoc:,'''',,,',;:odddddoool;',;::cclllllcccc::;;;::cc:cllc:clccllolllllolc:codddddddolcccc:lddoloddl'....,:cclcc,..,;,.. .....';::c:;,,;::,,'''........''...... ..'codddoooooooooooollllcc:;;;;,'''',;::,.....',;,.............''....cXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNKxl;'.....''..,,;clok0KKKKXXXKK0000000Okkollc::,'...,; ;:clodxxxkOOOOkxdxkkxxdddxxxxdlclxkkxxxxxxkkdl:;:ldxddoloxxd:,;coxxddddxxxxxkkd;;llcodocoo;;;;,;:;'.....',...............,kNWWWWNNNNXNNNNNNXXXNNNNNWNNWWNNNNNWNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXNNNNN0;...';:;;cc:,....... ..... .........',;::::::clllllcllloollcc:,,:dkkkO0KKK0KKKKK00Okkxc'',;;;;colllooc;,,,,,,,,,',:ldollccclll:....'coddddxkxxddolc::ccc:::::;,;:cclllc::::;;cloddxxddoocccllccllxkollllc,.,;:::::;'..',;;'.. .',,,;coddddodooc::;;,',,.............. .cdxxxxdxxxddddddlllloooolcccc::;,,,;,'...'',;;,'............''....dNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNXNNNNNNNNNNNNNNNWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKo:'......'''.'lxkkkxoxOkk00KXXXKKKK00OOO0kddddodddoo:,, :lddxxxxxxxxxxxxxdxkxdolccllc:::;:lllloxkOOxoc;,,:odl::coxkxl;:loxkxxxxxdoooc;'.,;:coolooo;.'..'lc,,'....'''''','.';;,.....lXWWWWNXXXXXNNNXKNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNWNNXXNNNNNNNNNNNNNX0KNNNNNNXXNx.....',,,:;'....... ............ .....','',;:ccloolllllcc:::::::;,,;cloookOKKK00000OOO0Odlc:,'.';:cccc:;;:::;,'''.':oooc:::::c:' ...;c::ccoxkkxoc:;,,;;:::clll::c:;:ccc:;,,:loddooddollllodddlcollkkxdccoollcccc,.....',,','. ...',;lolcclllloolloool:;,...............'cdxkkkkkkkkxddddooooooodxdddddddoc::c:,'''',:::::::;;;;,,'........,kNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNKxo;.......''...':xkxxdolldxO00O0KXXXXKKK0OOOkkkxddxxkOOd:; ldxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoc;,;cc:,',,'';cdxxdol:;;,'''...:ldkkxoloodxxxxxd:'... ....',;,.':cc:;;,,cl;,,'.',,,,'',;,'',;::;,,,cKWWWWWNXXXXNXXKKNNNNNNNNNNNNNNNWNWNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNK0KNNNNNNNNNd.......''......... .....................';;;;:::::ccllodxdlc:;;:::;,,;;;;,'cdkOO0000kOKXK0kk00Od:,',;;::;,;:::;'.,::lolc;,,',:c:,. .,clooloolooc;,'''',,,;::looc:,',:ll:;;coooolcc::clodddoodocclokOkdddolc:;;:;,,'''''''',,.......,:lllcccccclllllodol:'..........';cokkkkkkkkkkxxddddddxxdxxddxxxxddddolclooc'........''.........;:c:,..:ONNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNXKXNNNNNNNNNNNWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXNWK:....'''''.....:llxxlloooddkOOkkO0KKXXXXXKK00O00OdloodkOdcc ddxxxxddxxxxxxxxkkkxxxo:'..,::'..';::ldoollc;;,'.. .;ldkkxxdddddddxxxxc..;cll:....,;:;;cddl:,,,,;,',;,';;:lc,',:c::c::ccc:cxXWWWWWNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWNXXNNNNNNXKXNNNNNNNNNNNNNNNNXX0:.................... .... .............,;,'''''.'',;:lllcllc:;;::,',;;;,:looodxkkO0XKOxxOO0000Oxo:'..';:lxkxdodOK0kkkOxdodxkOOdllc::;;,:ccloddddddc,'...'',,,,,;clc;,'';::;codollc;;:looooooodddodxxxdx0Oocc:;;;;;'''.''..'''''...'. .',;:cclcc:cc:cccccclcc:;'...';cdkkkkkkkkkkxxxxdddddxxkkxxxxxxxxxddolcllodxo;'.......':ll:,,:::coooooodkKNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNK0KNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNNXXKOo,..'','..... .cocllloddoodxkk0KKKKKKXXXXXXXK0OOOkxdodxOkdo ddxxddddooddxxdxxxxdddo:,...';;;;:llcclc:;;;,'... 'lxxxxdddddooloxxkOxookOOOx,..,lxOOOOO0K0xo:''''.',.':cc:'.',;,,,..',.',,o0XNNNXXXXNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNWWNNKKK0KXNXKKNNNNNNNNNNXNNNNNN0Kx. ................. .......''.'.............'...........',,;;:clccc,'',;;,;cclc:lok00dclodkOKKK00KKOdlcoO0KXXXKKK000O0000Okk0000KKKKKKK0Odc;;cldxxol;',,.....',,;:::cc:,'',,;colccllollllllllllooooodddollllclc;;;;;,'..............,'. ...',;:::;;;;;:::::;:ll:::cdkkkxxxxddddooddddoddddxxxxxxkkkdddolllodddxxo:;'.''...':ooc:;:clolc:;:dXNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXOc,''''.......... .:dlc:loxxdoodkO0KKKKKKXXXXXXXXK0xxxkxdodkOOO cccllllc;:odolcclolc::;'....';::,'ckdl;......... 'oxdoodddolccclodkkkkxdddddc':kKKK000OkO000kdl;'..''..,:c;,;;,,;;;;,..'::lllxO0KXXXXK0KNNNNNNNNNXXKKKKXNNNNK00OxkXNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0: ...................''''','''............''..............'',;:cc:;,',;;,'',;;'',;,',,;lxxxO00KKK00KKKKKXXXKKKKKK0000O0OkkOOOOO0000000kocc:;,;;,',,:cc,..''',cloollc:,'',,',c:;:cloooooolcccc:::cclodoc:c::;;:;;;,''....''........,,.. .............',,,;;;;;;;:cccllooooolllllcllooooooodxxxkxxddollloddddddxxdlllcllcc:,,:cc:;:cccc::,cONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXx,.''............ .'cc;;:lokOkoodxOKKKXXXXKKKKXXXXXKOxdxxxdxkOO ;;::;;::;;;,;;,,,;,,,'...,:loool:;xKKKkc......... .,:llodl;,,,,;:lxkxdooolooook00KKKK0kxkkOOOO00xc,..''';c:;;::cloo:'..''cl:llcd0XXXXK00XNNNNNXXNNKOO0KKXNNKkxkOO0XNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNx. ....... ......',,''''''...............................'''',;;,',,,...,:,'''','',ldodOkkO000O0KKKKKXXK000KKKKKKKK0kxdkOOOkkkOOO0kdolcc;,''';::clc::lloxkOkxxxxxdollc::c:;,,:ccc:;;:;,,,',;clloddlodclc;:::;::;,...................................,:c:,;;;;;;::::ccccccclllllllooooooooollllllcllodoolodxxxddxdc;:lloddo::;;,,''...lXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXNNXXNNNNNXXNNNX0kkOO0XXNXXNNNNNNNNNNNNNXX0o'..................',,,:cloxkkdooxO0KXXXXKKKKKXXXXXK0OkxdxOOOO :::ccccc;,,;:c::::;:cc:lxkkxxkO0OkOKKXXKkl:'......... .cccc;'',;:coddxdooooooodxxkOO0KK0OkkkO0KKKK00kc...';::::cloddoll:''',:,,;::d0XNNNNNNNXXXKKXNNXKKXNKKXKOO0XX0OKNNNNNNNNOxOXKXNNNXXXXk' ......... ..';loxkkocccllcllccll,.'';;;;;'.......'''''''''......','.....';;,,,'...'',ldxkkO00K0000KKKKKK000O00000000Ol.'lkkxxkkkkkkkxo:;,...';;:coodxkOOOOOOOOOOOkkkdodkkxxoccldxdolc;'...,ckKk;.,';l,,c::ccllllc,'.......... .... ............',:oc;;;:::ccllcc:,,,:c:::;;,,,,,,,,,'',,;cllllllllcccloooolodllccllclc,.........,ONNNNNNNNNNNNNNNNXXXNXXXXXXXNNNXXXNNXXOdddxxOKXXXXXXXXXXXXXXXX0o;................':::::;;::lodxkkdxkxdox0KXXXXK0O0KKKKKK0OxdxOKK ,,,,,,',,,;;;;::::clddxkOkkkkkkOO00KKKKKKK0d,.'''.......,,,,'',;coddddoooloodxxxxxOOO00KKKKK0KKKKKOOOOxc. .';;;:loddxxdc;...;;,;cc;,lOXXNNNNNNXXXXXXXNNNNKkxOKXXXXN0xOKNNNNNNOlcx0KKXNNXXN0; ...,:clllccoxk000OxdoddxkOkkOOkkOkxxxkkxdddocc::;,.......'''..','';;'....''''''''.....:ookOKKKKK000K0000000OOOO00OOOkko;;oOOkxxkxdxkkxdl;'...'::::ldkkkxdxOOkOO0K00Oxookk00Oxolodddddolc;;:lxkKNk,'..:''cldoloollc:;,,'''................ .........',;cc:;;:ccclool;;;,,,;,,,,,,''.',;;,''',,''..',,;,,;;;;;:::clc;.''..;:;,'.......cKNNNNNNNNNNNNNNX0OKXNNNNNNNNNNNNNNNNKKKOkxxxOKXXXXXXXXXXXXXXK0o,...............:ooooooc:::lxxddxkxxdlcllokKK0000xodk0KK000OxooxO ......'.....'',:clodddddkOOkkkkkOO0000KKKKK0d,.'''....,;,','',:lddooodooddoodxxxxO000KKKKKXXXNNXXK000OOkc..',,;:::::col:;,',c:;col,;:lokXXXXXNNNK0KXXNNXX0kk0XXXXXXXK0KKXNNNKOxkKNNNNNNNN0c. .';ldkO00000kxxO0KK0kddoloxkkkkkkddxkxxkOOkdodxkOOOko:,,;'...';;,,;;,''.','..............:xO0000000000000OO000OOkkkkkkkxddxdoxOOOOOkkxxkko;,',,;',c;:looddkkdxxodx0XX0xdodkOKXKkoooddolllolloodkkOXWO:..,',l:;ll::c:;,,''','.......,,....'..............''',;;;:cc:clc,.',,;::;,,;;clcccloolccc:;,'..';:;;;:::;,'''''......,,;,'''......oXNNNNNNNNNNNXXXKO0XNNNNNNNNXXNNNNNNNX00XXKK0OOOOO00KKXXXXXKOdc;,'..........,,''lxdolc:::cokkxodddddddxxdokOO000OOkkkkO000OkOkkxo ............';codollooooodkOOOOOOOO000000000Oo,..''......',,;:codddooooooddddxxxkO000O0KXXNXXXKXXKK000Okoc;;;;:::c,,;:;;;;:c:'.;;;clccccdO0KKKKKK00KKXKKK0O000KXXXXKKKXXXXNNXK0KNNNNNNNXd'. ..;:oxOOO0KKKKKkdooxO0KKOxoc::oxkxxxdoodxkO000Oxollodxkkxoc;;::;;;:odlldxo;...'.............':xOkxdkKKKKKK0KKKKKKK0000OOOOkkkxxxkkkkkkkkkkkxdc;',,;cc,.':odolldOxllollloddllooldkO00kooollooooolodxdoox0NW0;....''';::;,;;'....'''.....,:,''...''''......'.........',;:::,....',;::cc::lolllllol:;;;;::;;:cllllldxdoolcc::;,,,''.............oNNNNNNNNNNXXX0dc:::cxxOXNNNXXXNXXXXXNXKXXKOxxkkkkkkOO0KKK0Odl;,,,,,'.....,;:,,cdxdlc::::cxxxxdoddxkkkxooxOOOOOOxdxOOOOkkkkxolll: .........',;clll:;:ccc::coxkOOOO00000OOOOOOOkl'.','.. ..''';:lodoollooooodddxkkxkO000KXXXXNNXKKKXK0000Oxo;..';;,,',;;;;''coocc:coolclc;;coxkkkO00KK00OOOkxkOO0KXXXOkk0XNXNXKKXNNNNNNNXd. .,oOKKOOOOO0KKKOkxddxO0KK0kdoccloxkkxxdodxOO0OOxddoloodxxxdolccccc::coxkkOOkxdolc;'.......';oxkOxc:cdO0KKKKKKKKKKKKKKKKK0O00000OxdddxxxkOkdlc::::;;;;cl:,':dxxxdxxdddooolc::;lo:cloodxxooolllllccllloddddkKNW0;......,::;,,,'',;;;,,,'..'::,,;;,'''..',,...','..'''....',,,....,;:cc:::;;;:ccllol;,;:::::::::cloooxddddllc::;,:llc;'........ .cXNNNNNNNXXXK0l.....';,;xXNXXXXXXKKXXXXXXX0kxxkkkkkOOkkkkxdool;,,,,,'....,c:,,cxdolc::::loloddolloddddocokOOkxxddocllc::;;;,..... ldo;..........,;'..',;::;;;lxOO000000OOOOOOOOOkc''''....'....,;clllcccloodddoxkkk0KK0KKXXXXXXXXXXKKKKKKXKko'...,;;;:cclloxOkdc;;ldolc;;,,;::cc:loxO00Okkxdxxxk0KKK0kkk0XNNNXXXNNXXNNNKklclx0KK0kkOO00KK0OkkkkkO000OxdodddoddxkddxxxkOkxxdoooooooodddlloooooolldkOOOkkkkOOkxdc'.....,cxK000kxkkO00KKKKKKKKKK0O00KKK000OkkOOOOOOOkkkkdc:;::cc'.';:c:,,oOkddxxkkkkkkddoolldo:coooldxddddlc::::::cccldxxO0XWKl'.....',,;,,',,;;,,,,''',::,,,,,,''....','..,;,,;;;;,''''.','..,:ccccc:;:;;,:cloo:,;;;::::::ccloodddddollool:;::;;,'.......... .xNNXKK0KXXXK0Oxdlccl:,,xXXXXXXNNXKXXXXXX000OkkkkkOkkkkxolcccc;;:;;,.....,;,,lxdolccc:::odllllccccloll:;coocclc:;;;,',,'.''...... 0000k:.........'..';;:::;,,;lkOOOOO000OOOOOOkkko;'''....;:,....';::cccloddddooddxOO00KKXXXXXKKXX0000KKKXXK0d'.,:cc:::lxkkxxolc:;:llc,..'',;:c,..';ldxddxdolccdOKXXKOOOKNNNNNNNXXXNNK0O0KKKKKK0Okk00KK0OOO00000OkkxdolldxdollolcoxkkkxoollooddooooooodxdoodxddkO00OxxxxkOOkxd:,,,';oO000xc;lO00Ok0KKK000OOOOkkOOOO0OOOkxxdxkkOkkkddl;;:;;:cc' .cccc;lk000xlcclodxxdollcodc:ccloolccccc:;:col::clloxkxkOO0NXd,'....'',;,;:::;,'''','':c;;,,'',,'...',;:;,::;;;;;:c:,'...,,..,:cccc:;;::;;;;:::;,,;;:::clloooddxdollodddoolll:;;;;'........ ,OXKOk0KKKXXXXNWNXXXOodOKKKKXXXK0XXXNNNXXKK0KK0OOOkdxkoccc::c:cc;,'.....'',ldddocccccccclolcccclcc:;;,,:::;;;;;,,'.............. 0OO00Oc. .....',:lc:;,'',lkOOOOOkkkOOOkkkxdl:;,'....;oo:,.....,;::coooollllloxkO00KKKXXKK0000OO0KK0XXXXKo..;,...:odxdxklclclcc:,.....,;,;,....:loddolc:..,okKXKKXK0XNNNNNNNk:dKKKKKKKKKKK00OO0000kk0KKKK0Okxdoooodxxoc::::cdxodxdoloddddoloodxkkxddodxkO0O000OxxkOOOko:;,:lodk0KKKOl;;ckK000KKKK0K0OOO000000000OOkxxxkkkkxdolllcccclool;.'cclollk0K0xoc;,'':ll:,,:oc,::::::;:cclolc:c:;:::cloxxkOK00KNNk;....;;,,',;;::;;,'.'.'c:,,,,,,,''..','';;;;;;;::cooc;,'......,::::c::::c::::;;:;'',;:cloooooddddddolodolooooocccccc;,,,,'....:dkOKKKXKXNNNNNNNNNNNXXX0000KKKKKXXXXXXXNNXKK0Okkkkkxxdolcc::::c:,.....'''lxddolccc:cccccllllcllc::;''''';;;,''................. kOO0KX0c. ......';ooolc;,,;okkkOkxxkOOkkkkxddoc;'....'ldoc:,'...,::clllllllloodk00KKKKKXXXKK0OO000KXXXXXXO;.'...cxdodldkddoldo:,''.....',,,,'..,clllc:cc,.:xkOKXXXX0KNNNNNWXo:kKKKKKKKKK0OO00000OOOO0KKK0OxdoooodxkOxl:::cldxxdoolooddxdooooxOOkdodllx0KK0OO0OOkO000Oxc;:lddk00KKKK00KKKXKKKKXXXKKKKKK0KK00KKKK00000OOkOOOxlccoolclloxxdlldxdloo:cdOOxxl:;'.,::,..:o:;:::,'',,,;::::clc;:::;;:loookOOO0NW0c'';cc:'..''''.......';,',,,,''''..''.',,,;;,;clodoc;,,'.....,;:;:c::;:cccccloo:,,;:clodxxdoodddxdooooc;::::::cc:cc:;;,,''..;lox0KKXXNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0OOO0KXXXXXNNNNXKOOOkxddxxddolcc;,;;::;'..;;.'cddddolllcccc::llcccc:;;,,,'''',,,''................... ook0KKKk;. .....',;coddl::::cdkkkOkxkOOOkOOkxxxl;'....':dxdoc:;,'.';clclccloxOdldOkkO0KKKKXKKKK000000KXXXXKo...,clc:;:cokxloOK0xc,''....';:;,,'.':lcc::cc'.:xO0KXXXNNXNNNNNNK0KXKKKKKKKKK0OOOkkkO00OO0K0Okdoolllodxxo:,',:ldddxxdodxdoddlclc:oOkdooxkO00KK0OkOOkkOOOOxdddolcoO00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000K00000000000OOOOOxolcloolloodxxxdloooc::;;cxO0koc,.......'cc::,,'......,::;;;;;;;;:c:;,,,,:cllokKNXklllc:'...',,''...'',:,',;cc:cc:;;,..''''',;:;:lool::;'',''',:::::;;,,;cllloxko;,,:ldkkkxxxdxxddoddolc;,,''';cc;;;::;;,,'...:xKKKKKXXNNNNXXNNNNNNNNNNXK0Okxx0NNNNNNNNNNKOOOkxollxxllcc:,',,:cc:;,,..;odddolllccllc::cc:;cc::;,,,,''',,''''.................. kxdk0OOOd' ...',:::codl:;,';lxkkkkkxkOOOOkkkxxl,.....';ldddoolc;,',:ccl::loxOkocodxk000kk0KKKKK0000O0KKK0Kx'..',,;lkOO0KK00XNXNXkc'....,::;,'',,,;:;;;:,.':okKKXXXNNXXNNNXXXXKKKKKKKKKK0kxxxkO000OOO0Okxdolllcccccc;,:clloddooooxkxdoooooc:;;lddxO0K00KK0OOO0OOOOkxxxooollox0KKKKKKKKK00KKKKKKKKK0000O0000OOkOOOOOOOOOOkddddddddooddddxxxooool::ccc;:dkd:.. .....:c.....''.....';clloodoc:cloc;,'..''..;lkXWXOdc;'...',;,'..';,;o:,::ccccc:::::::;'.';coc:lool:,'.,llc:::cc::,''',;cclldo,':cldxxkxddddddollooclddl:;'';cc::;,;:;;;,',;,ckKKK000XNNXKXNNNNNNNXXKOOOkkkk0XNNNNNNXXK0O00Oxxxxkko:::;,,,colc;'..';odddollccclllc::::::::::;,,,,''......................... KOlldxk0Oc. ..'',;;:::col:,..';lxkkkkxkOOOOOkkkko'......,:oxxdoc:;;:ccccc;,coooxdolodxxxo:;d0000OO0KKK0000OOx,.',;;cx0KXXXXXXNNNNXXKc...';;;,,'',,,,,;;;c:..;oOKKXXXNNXKXXKKXXKKKKXKK0O00OxdxkO0000Okxddddoodoc;;;;::cllodxolooodooodoodxkko::;cxO0K0OO0KKKKK0OxdkOxl::cloxO0000KKKKK0OOkkO00000OOOOOOOkOOOOOkkkkOOkkxxdxkkkxdddxdlloooodddl;';lcclc' ,lc'...'',';oc'..''''.........'',;::;:c:;;,'.......,;lxKNXOl,....'''...';,;ol;::cc::;'','',;;;:cc:cclc::;;'.':llcll:;::;'..'.'',;;,'';clloooooddoooloxkOOkkkkxxxdoddlc::;;:::;;;;,'',:lxO00KXNXKKXNNNNNNXK0kkkkkkOKXXXXXK00OO00KOxdxkkkOxc;;;,,:lc;''''';lxxxdollcclllc:cooc::;;,,'''''''...............','','...' 0kl;,:dO0d. ..,,,;:::::cll:,....,lxkkkkOOOOOOOOxdc........':::;'..,;::c:c:,';::ccldllolcc;'.,cllloodkO0O000xxxl:llok0KXXXXXKKXXXXXXX0c....'''''''',''',;:cc,..;dk0XNNNNNOdxO000KKKKK00OO00OkxxxkO0Okdooollodxxoc::cccllllcldxdoddlloodxkkOkxoc::d00OOkkkO000OOOOdx00OxloxkO00OkOO00000OOOOOO000000OO0000000000000OOOkxddxxxxxxdodxxoodooodddo;,coooll:';lc',,;;;;,,cocc:,,'.....',,''........... ....,''',,:xNWXOl,''...'',,,,;oo::::::;'',:;:::clc;,;;:c:;;;;'';;:cc:c:;;;;;;;;,''';;,,:cclllccoxkkdxOkkddk00OOxdxOOOOOxlcclolc:;;cc:;;,'.';d0XNNNNNXNNNNNNNNXK00kkkkO0KXKOxkOOOO00KOddxxkxkd;,,:oo:,'.''',oxddolllcccllc:codxxo::;;,'.',''...........':clol;'.....': 00k:.,lxxxc....,;;;;:lllcc;,....',:oxkOOOOOkxdxkxl'.... ........',,;;:::,,,,;;;;:::,;::;,.....';loldO000Oxc:looxkOKKXXXXXXXXKKKXXXXOc......'''''',''',,,,'....',;:lodONk:d00O000OkxOO00OkdlclxO00xocloololllcccoolooool::clcclxxddxxk0OxkOkkocokxxkkkO00KK0OO000KKK0OO0OkkOOOO000000OkxxxkO00OO000000OOOO00OOOOOkkxddxxxxxxdoolodxxxddddddddooolloolcdxo;.;c:,;;,:dl,,;,......;c::;,;,'''..............,:,..''',cxKNN0xl:,,;;;,,,;llc:;;;,'.';::cclo:,,,;clc,.'''..;llc:;cllllcloolc::,';;,;:oxkkxddxkxxOOOOkkO000OkdxO0000Odooxkkdo:,;;;:::;;,..,oOKNNNNNNNNXXXXXXKK000KKOxx00kdodxkkO000Okxoooxl,,cdo:,...,;lxxoc:::::;:ccccllodxxdooc;,,,,,'.....'....'l0Kkl,.','''.., OOo...';lkx:...,;:coxxxxo:,........,okkkkkkkxxkkxl,.... ......''',;:::,'',;;,,,,,,;codoc:cllcokOOkkOOOOxooxkOO00KKKKXXXXXXXXK00K0Okx:'......''.''',,',.. .....'. .'kKooxxk0KOdodkOOxoc:cldkOOxolloxdddddoooxxkxxxdddddddodxkO00OOOOOOO0OOOOOkdddddoodxkxxxxkkkO0OOOOkkO0000OdokOOOOkkkOO000OOO00OkkOkkkkkxxddddoodxdddxkdollodxxddddddddxdllccodc:xx:',;::'',,:olc:;,'''..';::c::;'.... ..',,'''''''''''''.. .;ok0XXKOkdol:;;colcc:,'..';:::col;,,,,',;;.......,::::cclooolllllllcclddoodkkkkkkkkOkkOOOOOOOOO00000O0000Oxoodk00k:..'',,,,;'....:odx0XNXXXK00kooolc::cll,,xK0Oxdooooxkkkkkkxoodl,,:c:;,',:codoc;;;;;;:llcclc:cllodxxdlc;,,,,'........'ckOxo:,,:c:;;,.. kxc'....,oko'..,lxKK0kOO0Ol,........,cdxxxdddoccc;'... .....''',,;;,''''',,;;;:oxO0000000000000000OOOOOOOOO0KKKKKKKKXXXXXXXXK00Oxoddc,.........'';;,,.. ........ .'xXk::loxxdddxdlllclodxxxxxddxxxxkkkkkkOO000OOOOkO0K0OxkkO00KKKKKKKK00Okxdddolllc:::cclc:;;,:lllldOkkO0OOx'.:xkOOOkkkkkkkkxxxxdodooddddddddoooolllodxxdllodxxxddxxxxxxxxolllodo;:c'',,;::,.';:,;:;;,''..',;;;::c:,'. .,;;c:''',:c:'.. .';;:cdkKXNNXKkxdddoccc;''',;::cll;,,;;;;;,'''....',;:ccllcclc::;:clloxOOOOxxkkkkO0OOOOO0000000OOO0000K000K0Oxddxk0d,.','.'','....';,',:lodxkxdo:'''''....,'.;kK00Okdolcccoxkkkkxkkc.,cc,',:cldoc;;::::;:ldooolcc:;;:cllll:;;;,,,''',;;clodxxdolll:;,,',; OOd,....';dx:..c0XXK000KXXKO:........,cdddoc:'....... .......'''''''',,,,;oxk0XXXXXKK000KKKKKK00000000000000KKXXXKKKXXXXXXXXK000kxdoc;'.........''''.........,,,'.;l00l:cloooxxxddddxkOkkkkkkkOOOOO00000OO00KKKK0OOOOOO0OOO0K000kOKKKKKK0kdl:cloolll::::;,,,,';;;;;l00kkOOOkl,cxkkkOOkkkxxxxxkkkdlol;,,:oxxkkxxdlccodxxddoloooxkxddxxxxddxoc,',cxl.....'';ll;.;;,,,,,,''.'''',,:cloc;'. .,,::',:ll:,.. ....;cclc:cldxOKNNWNNNKOxoolc::::c::;,;c::::;,..,,,,:loooddxxolc:,;cdxkOOOkkOOO0000000000000000KKK00OO000KKKKKKK0Oxdxkkxdllc'.'........'';cc:;,,,,,,,,,'.....',..:O00OOkxxdc,;codxxxoddlloc,,;;coo:;;;;:::;;:clloooc;;;::cc:::;;;;,,',lkkxxxdoddddxxdol:,,;: 00l....';cdko,c0XXXKKXXNXXXXd.........,cxOOo'....... ...........',;;;::cxXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK000000KKKKKK0KKKXXXXXKKXXXXXXXXKKOxxdooc,.....................''....:OXkc:lddxxOOOOOOOO00OOOOkOOOOO00KKKK00000KKKK0000OO0000KKKK0kxxOKKK00kxoccclcldollcc:;;;;;;;;;;lOOkkkkxdxxkOOOOOOOOOOkxkOOOkdllo:',lOkxxkxxdccoxkxxxolllodxxoloxxxkxxkd;. .;,.....'';clccc'.,;;;:,'''''',,;:clc;'... ..,cc',::::c,.......;llllccc::clodxOKNWWNXXXOkOxc,''''',;;;;;;;,,,,,codxddxkkxo::lodkOO0OOOO00O00K00000KKKKK00000KK0OkkO0KKKKKKKKKOOkxk00K0o............,;lxkxxoc;'',,,....'''....lkOOkkkxdolllloooolldxdool:;;:ccc:::;;;;::cccldolc:::ccccc::;;;;;;;:ddlldkkkxxxdddddddl:;; K0d,..';coxOxlkXXXKKXNXXXXNXKo. ....cOKXX0d:,'.... ..........';;;:coOXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXKKKK00000KKKKKKKKXXXXXXXKXXXXXNXXK0000Oxc;;,.... ................. .dK0o::oxkkkkOOOOOOO0OOOO0000000000KKKK0000KKKKKKK00000O00KKK00OO00O0Okxxdxxxddxddxxdol:::;;,,,:dkxxkkxdxkxxOOOkOO000kolxOkxdoc:llloxOkkkxxxoclloxkkxollldxkkxdxxkxkkkkOl. .......',;cllol'.';:lxdol::::,'';::;,'.... .'cc,,''''';,.......,;:;:c:;:c:::,';ldk000KXNXx,........';:loolc::;;;clccdkxdlokOxdkOOOkO0KKKKK000KKKKKKKKKK000KKK00OkkkO0KK00O00000OOO0KKx'.'..........'ck00K0kl;'.'........... .lxxxxxxdooodxxdooloddooolclcloooool:,,,:cclclolcccccllccc::;;;::;;:::;,:ldkOOOkxxdddddoll 0Kk;..';coxxolONXKKXXXNNNNXXNk' ....:OXXXXXXXKxlc;.. ...........,;lxOO0KKXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXKK00O00KKXXXXKKKXXXXXXXKXXXXNXXXKKKKKOko:;cc:'.. ............. ..,kXklc:lxkOOOO00OO000O00000K00OOOOOO0KKK000KKKKKKK000000O00KKK000OOOOOOkkxkO000OOOkkxdoolc:;,;lxxddxxxxkkkkkxxxkkkkkxooxxdoooolldxxxddddxxxoclc:odxdoooodxkkkkkkkkkkxkkd;..........',;cdddo;.':cdOOOkkxxo:,,;::;;,..... .:c,,,'....,::,.........',;:::;;;'.:ddl;.':ll,.........';coddkkkxo:;locldxdooxO00KKKK0000KKKKKK00KKKKKKKKKKK00KKKKXX0OkkO0KK0OO0KKKK0OO0KKd,............ck0KKK0xc;'..............,dxollooodddkkkOkxxdolllllc:cllcclcc:,,,:ldddocccccccc::::::;::::;,,;;;::cldxkkxxdddooddl K0o'..';lol:cxKXXXXNNNNNXXXNN0o'...,lOXXNXNNNNNNNXKOdlc;..............;dO00KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK0KKXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKkllllccl;... ......... .'oK0l;;;cokOO00000KK00000O00000OOOOOO00KKK000000000000000OOOkkkkOOkkkkxkOOkOO00OO000Okdooolc:ldddddddoooodxxxxxxdoodxxkOOkkxddxxkkxdddooxkxl'.;lddxdoloxkkkkkkkkkkkkxxkxoc;.......,;:coddddl:,,:ldkkkkkkxo::;;;::,'.... .,;,,,,,:;:lol:,..........',,,,'..'oOo'...',,.........'';looodkkkkdodolcccxOOOOOOKKXKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OOkO0KK000KK0KK0000KKl......,llc:lxkO0KKKOd;................,lollccloddxxkkkkdooolccc:cclc:;;;;;:;',:ccolccccc:::;:::;;;::::,'.',cdxdddxxkkxxddoodo, 0x,..',:c:;;o0KXXNNNNXXXNNNNXX0c...cOXXNNNNNNNNNNNNNNNXX00Okdl:'...,:cokOO0KKKXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXKKKKXXK00kdc:::;;;,'',,'..........,cx0dclc::okkO00KKK0000000OOO0OOO0OOOOO00KK000000000000000OkxdoooxxxdooloxkOOOOkOO0000xollc;,loxkOOOkdc:cldxxkkd:,,:dkkkOOkdodxO0Oxoooodxkxl;,cxxxkxxddxkkkkkxkkkkkkxxxdxxl,.'...':oxdolloddoc,';lxkxxxdd:,,;;,,'''.. . .,'',clcclllc:::,........''''....:l;................,,;codddddddocclc:cloxO000OO0KKKKXKK00KKK000KK00KKKKKKKKKKKK000KKK0OOO0KKKKK0KKKK0000KOo::;;:dO000OkkO0KKKK0k:......''........;odollc:::clloxdollll::clllllc::::;;;;,,,,,;;;;;;;;;;;;::clc:::;;;;,;ldxkkkkkkkxxxxxkx: Ox;.',:c:;;cOK00KNNNXXNNNXXXXK0l..,xKXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKOo,;loodk00KKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKOkdlccodddddxxoc::::ccccc:cxK0xxocccldOO00000000K0OO00OO000000OOOOOOO0000000000000000Oxollcccccc:lodxkkkkOOOOOOkoc:,.;oxk0OOkxl,;looooxkkoc;:odddxdooloxO0OxooloxkkxoooooddddxxxxkkkOkxxkkxxxxxxxxxc'..'',',oxxdl::ldool:',cooc::c;''',,''''.......;cllloddllc;:lc;;:'............',....................',,,;;;::c:;clclkkkOOOO0KKKKKKKKK0O000K0OkOK000KKKKOkO000K00O0Ok0K0OO0KKXK0O00KKKK00KKKK0OkxxO0K00OO0KKXXKKk,.,,.............;loll:,;;;ccldoollcccdkdoxdddlccc::::;;;,,,,,,;:::;;;;;;::::ccccccccccldxkxkkxdoddddo: Od;,;:cc::cd000KXXNNNNNNXXXXXXKOo,c0NNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXd::ldO0KKXXXXNNNNNNNNNNNNNXXXKKXXNNNNNNNNNNNNXKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXXNNNXXXKKd,'.....,;'c0XKOkdodoccdOO0000000K000KKOO000000OOOOOkkO00000000OOOOO000Okxdlcc:;,;lddoooxOOOOkkkl'...'lkkOOdclxkxkkxxxxddoollccccc:,:lok000OxlodkkkkxlcloxxdooxxxxkkkkOOOkkxxxxodxxo;'.....'cddoo:';odoolll;,;codxxl,',,''','....''':odlclc:lc:coc',l:.',...........',:cllcclc:;'..............,;cooodxkOkdddxOOOxxkO000OOOO0K0kddolxkO000OOxdx0000KKKKOxOKKK000KXXKK00KKKKKKK0KKK0Oxxk0KK0OkO0KXXKK0d;,;;,....... ...,llc;'.,:lodoooc::lodO0OkxkOkdc,,,;::::;,;;;;:ccc::;;;;;,,;clolc:::clooddxkkxdllllc;, x;',codooodkO0KNNNNNNXXXXNNNXXXXx:dXNNNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNKocxO0KKXXXNNNNNXXNNNNNNNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNWWNNNNNNWWWNNNNWWWWWWNNNNWWNNNNNNNXKKKKxlol,..'lod0XXXXXOxkkxxOOOO000OO00KKK0000OkkkO000OOOkkOOOO000000OOkxdddxOOkxxo:,',;:cc:lk0kddol:,,;''lxddddoclxOOOkxkOkkxdl;,,;;:c;;cdkO000OkddxkOkkxlldkOOOkxxkxxkkkkxddxOxddollod:,,..'',:lllll;.,ldooccccc;;ldxkxc,,,'.',;,''''.'::,;;;;:c,,;,..;,... .'....';:loddxdollc:;,'....':oo:','',;:clool:c:'';cll:;;lddxkkkO0000kdoddxkkkdddlclldxdk00KKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKKXXKK0KKXK0kxkOKXKOkkO0KXXK00d:,,,''...........,::,...'cddlcc:;:loodOKkdk0Oxo,..,;;:dd:;;cllloool::c::;,,:coxdl;;;cloddodxddoolc:;, c.':oxxdxxkO0KXNNNNXKKXNNNNNNNNXocONNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNKl:k0KXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNXXKXNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNWNNNNNWNNNNXXXXXXXXXXXXKxc:dkOKNNNNXXX0OOOkO0000OOOOOOO00OOOOkxdddxxkOkkkkkkkkkOO00000OkdccldkOOOxllc:;''',;loc;,,;;;;:,;odddddxxdddxOOkkkkxxxl,';clooddoodxkO00kxxxxxxxolodxkOOOOkkkkkkxkdl,.cxkdlcc:c:;;..,;;;,,;;:;,,',;;,,,:l:;;;;coc'..'',',,,.....,..',:cc;.......... .,;cldxddxddoccc:::;;,......;c:;coc:cc::cc;.....,c:,;coo:,;d0KKK0OkxxxOOOkxol::clllll;,cdxkxdxO0O00KXXXXKKKKKKKXXXKKKKXXK0OkkO0KKOkkOKXXXKK0kc'',,'...........';;,'',:llc:::;:cccclxxok00Okc';:'..;:;;;lddodxxxxocccc:cccldkdl:::::clloddollc:,,' o;:oddlcdOO00KXXXXXXXNNNNNNNNNNKlcONNNNNNNNWNNNWNNNNNNNNNNNNNNXXKO:'cx0XNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXNNNNNXOOK000KXNNNNNXKXNXK000O00KK000OOOOOkkOkxolloooooodxxxkkkkkkOOOO00OxdollokOkkxxoc:,'',;::,',,''...,lddxkOOOOxoooxkkkkxdolc::ldxddxdodddxO00kxxxddodollodxkkOOkkkkkxxkkko:cxkxl;,,,,;;'...........,;;,,;cccodooo:,ckxl;......','....,. .';;::,......... .':loodddddolccclcc:;;;,..''.....;ldoc::;::,'',',,,;;;:;,';cdO000OkkOOkkkxdolccccll:;;;;;:lddlddlc:;:cldkO000O0KKXXXXKKXXXXKOOO0KXKOOOKXXK000KO;..',,'............,;:oolc:ccllodxdoloodkkOkkd;;:;'..;:;':oodxkkkkkxlccclllclkkdoc::::::llllc:;,,'' :;:lddolkKX0KXXXXXNNNNNNNNNNNNNXOx0XNNWNNNWWNXXNNNNNNNNNNNXXXKx:,,'..'oKXNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNWWNNNNNNNNNNNNNXXKKKXNNNNNNNNXXXXXKKK00OO0OO000000KXXNNNXXNNNXKOk0XXNNNNNNNNNXKXNNXXKkkOO0KK00OOOOOOkkkxolollllccloodxkxdddxxxxkOOkxdodxOOxoooolc,,;cclc;,,'......;xOOxk0Odc:c:cldddolllc;cdddxxxxolc:cdOOkxxdc,:loddxkkkOOOOkkkkxxkkOOkxdddo;''',::;'..'......':l::codxxxkkkd:':dxol:,. ..''....'. ...';:;'........ .;ccooolccclolllllc;;;;;,.',,,....':lolc:::cc:::;,;;,'',;;;:ldkO00OOkkxooddooddo:;:;,;;;::cddodddl:,,''..',,,;;:clox00KXXXXKKKK00KXKK00KXXK000XXd'..................';cllccclloxkkkkxxddxkOOOd;;:c:::;'...cdxddxOkkOOdl:clcclxkkxdc::::cc::::;;;;;; ',,:odxkKXX0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXNWWNNNNNXXNNNNNNNNXXXKOdc;........,lk00XNNNNNNNNWWNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNWNNWWNNK000000KXXXXXKKKKKKKXXXKKKKXXXXXNNNNNNNXXK0kO0XNNWWWNNNNNNNXKKXXXXO;';clodkOOOOkxkkxxxkkkdoolc::::clll::coddddxxxdooddxolcccc:::;cllc;',;;,.....:k0OkkOdc;;;;clodlclll:;cdddxxxdccc::okxoll:'..:ddxkOkkkkOkkkkxxxkkOOkxoll:'...,clc,......,loxOkdooodkkkkxdo::::cc:ldc'. ......... ..';::;'.........:looollccclclllllc:;;;;;,';:cc:;'..';:cccccllc::c:;,,',;:clldxkkkkkxdodooddoollc::l:cooodxkkddxdolcc:,'........,;,'';::lodO000KXKKKXXKKKXXXXKKXNKl..................;:::cclddxk000000KKK0000Kx;,;;:cll:;;.,oxdodxkxk0OdccccccokOOkdc;;;clcc:;;::ccl ''';cox0XXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXNNWNNNNXXNNNNNNXXXKKOxoc'.',;:cc:;;::cloOXNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0OOOOKXXXXXXNNNNNNNNNNXXNNNNXXXNNXK00KXXNNWWWWWWWWNNNNXKKXNXk;.......':lloodxxxxxxkkddoll:;,;::cc:::coooodollllccc:;;;,,,:cc::c:'',:;,,,,,,okoddddooc:coooooccooc::loddddxoclolldxoc::;,,;lodxkOkkkklcxOkxxxxkkkxdo:'.......';::::oxxkOOOkkkxxoldkkkkkOOd::llldxoc,.. ...........';:cc:,'......,cllllc::::::::ccc:;;;;;;',codddl:,'..';ccccllccllc,,,,,,';:ccclodxxxxxkxxdoccclollc;;dO0kxxxkkOOOOOxo;....','.;olc;;cc,...,:lcldO000KXXXXXXXXXXXN0c'''... .......,:c:;,...;ldOKKXXXXXXXXK0OOOo'.',;codxxo::clllllldkOkdlccccldkOkOkdl:;,;:::,,:odxx '''',cd0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNXXK0OxdooddodxOOO00OkkkkkkkkO0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXXNNNXXNWWWNWWNNNNNNNNNNNXKO0Kd'.........'..',:ccllldxdlooc:;:cclllc::cloolodolc:;,'......,cc:;;;:;';;;;:;,,''lkdddoodxdoool::cldkxdddocloooolccolldxoc::,,,cdxxkkkkkkx:.ckkxxxxxxxdo:.........'lxkOOOOOOOkkkkkkkdddxdxOOOOkdllcccc:;;,'........'...';:looc;'.....;:cc:::;;;;;;;;;:;;:;;::;':odooollc;....,::cclcclollccc:;,,,,,,;:ccloddoc:,'.;codoc;'';dkxxxkO0K0O0KOdlc;::okd:':llcldxxl;;;;:::clllloxOO0KKXXXXXXXd;::;. .;c;;cl:,',;;'.,;,,;cokKXXXNNX0dloo;',:cldxxkkxkxodxxxooddddddoccldkkkkOkxoc;,,'''.':ddd ,;,,;ckK0KNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXKKKKXNNNNNNNNNXK0OkkxkOO000OOOOOOOOOOOkkxdoodkKXNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWNWWWNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWNNNNNNNNXXXXK0kxx; ..............'',,;;;::;;,....'.',;,;;:ccl:;::;;,'......',,,....,;;:::;;;;;;,,okxddoodxdoooolcldxxxxxxl::loddl:lddldxoc:looodxkkOOkxdxkdclxkkxxxdddd:........':okkxxkkxkkkkxxxxkkxxxxxkOkkOOOko::clcccc:;,....'',....;coxdoc;''...,,;::::;,,',,,,;;;;:::::,,;cooooooolc,...':cccclooolclolc::::;,,:cc;;;;;,''..''',..',,:dOOOO00KXKO0KKOOOOkxO00x:',cldkkxolc::coxxxooooddl:dkk0KXXXk,..';' .'ldoll:,''',;;;:c:;,,,:ldkkkxol;,,:lc::lxkOO00OOOkkkxdoododdodoccldxkkkOkkxo:;;;,,'.'ldl :c:;:xXKKXNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXKO0XNNNNNNNNNXXK0OOO000000OOOOOOkkkkkkkkxxdoxO00KXKkOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNXXXXXXXKKKOo;'................',,'',,''''....';::;;;,,,,''..',,..........'','',::cclllc::::::lkkxkkxdxkdccdxxdxkxxxkkxc;:ldxdc:lododdoldkkkxkkkkOdlodxkOOkkkkxddddl,... ..coxkkkxdoxxxdxddooxxxxxxkkOk0KKOkxlclooodolcc;'';;,,'..',coxxdol:,'......';::;;,',,,;;;::c:;,',:::cloooooolc,.';:c:ccccc:;cccclllolc:lolc:,''..........,oxkOOOOO0KKXXXKKK0OO000000OOOxc:dkkdl:::cloxxdoodxkkkxlloxddxk0d. ....';lxxo::::;,,,;::;;;,,',;;,''''',,,'',:loxkOO00KKKKK0K0xoccdddxxdlclodxxxkOOOko;,,;;;;,cll oddldKNKXNNNNNNNNNNNXXXXXNNNNNNXK00KXXXNNNXXK0000000000OOOOOOOOOOOOOkkkkkkkO0KKKKKk;:x0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNXXX0OxxxOOO0XNNWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXXXXKK0000OOOOkkkxc. ....................'...'.''...',:c::::;;;,;;;:c:....,:clccoxkxdoolcccc:cllcccllokkxddlloxdc;coodddodxkOxc;cdxkdc;codxkxolokkkkkkxkkxodxxkkkxxddlccc:;'......,;cxxxkkOkoodddooollccoddxkOKXNNNN0kkxllcclolcloo;.,:::;,.'';lddl:::;,''.. ...',,,,,,;;,;:c:;;,;cccccclloooool;'',;::c::;,:::clolcloddddolc:,,'.. ....;oOKK000000KKKKKKKK00000000000000Ol::c:;:cloooddoloxO0Okxolldxxxkdol:,,:cclooolc:::llc:;;;,;,....',,,'...',,,,'..,lddxxdkOOO0KK0O0xllloodxxollloooxOOOOOxl:;;;;::::: lodk0XXXNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNXXXXXXXNNNXKKKKKK00000000000OOOOO0000OOkkkkk0KXXXKKXOox0KXNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNXXNXXXNNNXXX0kxxdooxkxkOkdooxKNWWWWNNXK0Okkkxxdddddooooolllcc;.........................',,'''',;:;;:::::;;:;;;;;;,,;codxkOOOkkOkxxxxkkxdooollllllooodddddoldxd::;:loc:okOOxc:clddo:';oxkOdodxkxxkkxddxkkxdxxxxdl::cccc::;:c;,;loooodxxddoooooolccc:;cdk0KXNNNNNWN0kkkdlccoodxxdol,.;cc:;'''',;,....;;'''. ... ..',;;:,;clllc::cllcccc:cloooool:;''',::;,;cllddolccodxxxddddlc,.. ....:k00000KK0KKK00O00000000000K0KKK00k;.',:::cc:lxxddxOOOkxxddxkO0K0l:ldddddolccccc:::cooc;,,:odl:;'''''''..',,,,''...:l:',:l:;oxko;coocc:cllllllcc:cxkkOO0Oxl::::;;;:c :lxKXXKNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNXXXXXXXXNNNXKKKKXXKKKKKKKKKKKK0000000000OdoxOO0XXXXXXKXOkKXKXXXNXXXXNXXNXXK00KXNNNNXK0OOkk0XXK0kxxxxdooooll:;'''';lkKX0xdddddoooolllcc:;;;::::;;;,,'''''.............',,,,;:cc:::::ccc:::::::cccc:;'',:cokOOOOOOOOkddxkkkkOkxxxdolloooooddxdllldko;:ccol::dxkkdccllddl;,cdk0kdxkkkxxkkxdodddddxxoc:;;cllllc:;:lcclddoc:codoooddolc::::lxKXXNNNNWNWNNNKkkkxxdodxxxkkxxc.,llc:,'',,.......,,''. . .,;:cc::cclllllodolllcc::cllodddoc;,,;::clllooollldddxxxkkkkxdl,. .....'oO00000000OOkkkOO00000000KKKKK0d:'...''...,x0kkkkkxxxdxkO000Oxc'',:lolodoooc:c::;;::;,,:cdkxdc'.''''''',,,,''.....'::;.''.,,co,...';lollcccclollodxkO00Odl:::c:;;: cdKXKKXNNNNXXXXNNNNWNNNNNXXKKXXXXNNNNNKOOO00KKXXXXXXXXXXXKKKKKKKXKKOxx0KKKXXXXXKKKO0XXXXNNNNXKKKXXXK0OOKXXNNNNXxcloolodoccloddooooool::;,''''..';cccccccccc::cc:;;;,,;::c:::ccc:::;,;;;;:c:,,,;;:clccccccccc::cccccc::cccccc:'..';;cx00OOOOOkkxxkkxxkkkxxxxxxdxkxdodxxdoodxxdoddxkdodddxxdllldxxc;:lxO0OkOOOkxkkxddddl:;,:c:::;:cloool:;:clc;;ll:,:ool::llccoodkOKNNNNNNNNNNWWNWXOxkxxxxxxxxkOOkx:':ooc;'',,...','......... .;:clcccclllllodddddoolc:cooodddoolc;;,;cllllllcllllllddxxxddxd;........':xO000OOkkkOOOkOOO0000KKKKKKKd. ..'.......:k00OkxdddxkOOdl:'......';coolooddlc;,,,''',;codol;''',,,,'',,'''.......';:;'.;lccl:;,'.'dxllollcldxdooldO0Okxocc:cc:;; o0XXKKXXXNNNNNNNNNNNNNXKOxxk0KXXNNXXXK0OkOOOO0KXXXXXXXXXXXXXXKKXXXK00KXKKXXXXXXXXK0KK0OOKXNNNKKKKKXXXKKXXNNNNXXxlolc;:::,,;:clllc::::;,,',;:::,'':ccclc::::::ccc::;,,,,,''',;clllcc::::ccc:::::::clloooollllcc:::ccc:clllc:,,,''.';:okO0000OkkxxkkxxkxxxdddxkOOOkolodl:coxddkOkddxxdxxkOxxxloxkd:;cdk00kkOOkkxxxol:;;,,;,,,;::;:clloolc;:clc::coc;.,ll::cldOKKXNXXNNNNNNNNNNNNXNXxollodkkxxxO000Od,'looc;,''''',cl:'...''..... .,:ccclclllllllodxxxddddooddoddxdoodo:,;;;cloooollllccloooooooddo:'.''''...';cdOOkkkOOOOkkkO00KKKKKKKK0o;''..........;dOOkxxxdodo:'............',;llccoxdl,'.',;;clll;''',,,,'''''''...........:c:dOOkdlllll:;;clc:::cclooooxOOkkxdollcc::c OXXXKKXXNNNNNNNNNNNXKkdocloxkO0KKK000kkO000000KXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXXXKXXXXXXXXK00KOkO0XNXNXKKKKKXNNXXXXNXXXXXkc;::lodl:,,,,;;,,,,,,;:clxO00OkxkOKKKK0kxdc;;;:cc:;,''...'',;:llcc::cccllc:cclllcclccloooolllcc::::;;;:cc;''''...',:lok000OkkOOkkkxxxxdddddxOOkxo:cllcccoxoodxxdodxxkkOOxkkddxko:cloO0OxxkO00l,'.....';:;;;:::ccllloolc:cloc;;ooc:;;::lxO0XNXXNNNNNWWNNNNNNNNNXXXk:,,,:ccllldxxddd;.;dolc;'.''...,:;'.',,'.....'cllllllllccccloodxxxdddddxdddxxddodo::c::codxxdoooodxxkkkkkkkkxxdl;'''.......'coxkOOOkkkkkO00KK000KKKXKd,............';cxkko;'',,,;::,'..........,ll;,:dOkl:;,,,,;c:,''''''..'''..............,looxOKK0OkOOOdc:;;;:::::cclodxxdddddollc::l KXXKXXNNNNNNNNNNNX0xl::cldxkO0KKXXXX0doooddkO00KKKKXXXXXKXXXXKKKXXXXXXXKXXXXXKKKKKKKKXNNNXXXXKKOOOOkxkOKXKkxdxOo;:odxxxdl;;,'.',;;:ldk0XNNNNNNNNWWWNNNWWWNX0OOkkxo:,''',',:ldxdolc:::cclodlloodocllccccclllccccccc:::;,''.',,,,,:c:;codxO00OOOOOkkxxxxxxdddxkkkkxddololldxdxxdoloxxxxoodxkxoddxlcoodxxdl:dKXl. ....',;::::cllllollllllclolc:;lxdlloddOKXXNNXXNNNNWWWNNNNNWWNNNNN0c'',,,;:ccc:;,,,..'::;,'..'......'';lc;,....'cloooooollcccccooooodddddddxxxddddddoccloolodddxxdodxkkkkkkkkxxxdolc,.......',,,';cldxkkkkkOO000000KKK0k;..',,''''......',;,''',;;;;,,,,,'.........::;;;;cddc,............................. .:odxxdoxOKKK000000Odc;,;;;;;:ccllllloodolccclo XXKKNNNNNNNNXXK0ko:,,;coxk00KKXXXXXXXK000Odlc:lodxOKXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXNNNNNNNX000OkkxlclclkK0kolll;'cddoolc;,''',:dkOKNNNWWNNNNWWNNNWWWWWWNNNNNNNNNNXKkd:,,:oxxxolccllllllclddollllllcc::::;:;;:::ccc:::,....'::;;:llc:;:coddkOOOOOOOkxdxxdxxkO0000kkxoooollooooolloxdodoclllodlldk00kxdolcdXK:. ...',,,;;;;:lllllllllllclc::;,;odod0XXXXNNNNNNNWNNWWWNXNNWWNNNNXXOc'',,;::;,;;;;;,'',,,''............,col;'...;coddddddolllccloooolodddoodxdddxxxdddddoddddoooooooddooooodddxddlc::;,'....';;,'''...';cccoxkO0000K0Od;...',,,,,,,'.........''',::::,''',,'.'.........,:;,'....... ..............';::clc;.. .lO00Oxdox0KKKKKKKKKK0ko:,''';::cccclloddoc:coo X00XNNNNNNXXXKkoc::cldkO000KKKKXXXXXXXNNNNXKOdolcccd0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKXXNNNNNXK00OkkOOo;cllld0KKOx:...,;;,,''.',:lxKXNNWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWNWWWWNNNNXXXXXXKOxdolcc::cccclloollllc::ccllcc:::;;,,,,',;;::c:'.....;:;::c:;;;,,:ccoOOOOOkkkkxddddxkO0K0Okxxxdooooooolllllooddoolc::collxO0xxxl:xX0; ..','',;;::lllllllooodolcc;;;,;okOKNNNNNNNNNNNNWWWWWWNXXNNNXXXXXKKx,.''',;'.,,,,,:;,...................,;;'..;cldddddddooolcloooooollllooododxxxxxxxddxddoddoc::clloolccccclllclc::c:::,'';::,.''.........',,;::;;,'....',,,,,;;;;,,.......',,,,;;,''''';,'..''.... .;;,....... .....,codxO00OOkxo;...;cdO0kxk0KKKKXXXXXKKKK0xl;,,;:::::cldxxdcclcc XO0XNXXXXKKXKd:;:ldxkO00KKKKKKXXXXXXNNNNNNXNNNNXKklckXXXXXNNXXXXXXXXXXXKXKKKKKKKKXNNNNNXK0O0KK0Ok:.':ldk0KK0l'.....'''...,lOKXNNNWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXXNNNKc.,:cc::cc:;;;:cccc:;,,,;::ccc:;;;,'''''''',,,.......,,;;:;;;::;,,;lx0Okkkkkkxxxdoodxkkkkxxkxxxxddoloooolooooooollc::ccloddddc;xN0, .....';::;;:::clllooooooc:;,;lOXXNNNNNNNNNNNNNNWNWWNNNXXXXKK00KXXXx,........',''''..........................,cloddddddddooooodddooollllllooooddxxxxxddxxdddddolcccclllollccccccllllllllc;,,::;..''......................''''',;;;;;;,......,::;'',,'''.',,...':l;. ..;;,... ....,,;:c::::lddk0000OkO000OOdc;',oO0OOOO0KKKKKKKKKKKKK0Oxollcc:;;:ldxxolclc: 0OKXXXXK00Okdc:codxkO00KKKKKKXXXXXXNXNNNNNXNNNNNNXkco0XXXNNXXXXXXXXXXXXXKKKKXXKKXXNXXXKKXXKXNNX0d...'ck00KKx,.'........,lxKNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWNNNNNNKc',:ccc::c::;;,,;;;;;,'',,,;,''',,,'.'.....'.........'',;,,,:lc:,'':x000O0Okxxxxxxddodxxdddxddxxdoolloooooooooooollccc:::clolcxXO, .....':::;;,;:cclllllllllcodOXNNNNNNNNNNNNNNNNWWNWWNXXNNXXXXXXXXXXk:.......................................'cllodddxddddddoodxddollllcllcloooloddddxddxxxdddddollc;:::::ccccccloooooooollc:,,,...............................',;;;;;;;,....,:::,..'''...'.....'::.. .,;,,......;xOkk0OxdxxkOOkO0000kkO000000000000xxOO0KKK00OOkkkkkxxxdlldxdocllooollc;;,, OKXXXX00kxoollodxxkOO00KKKKXXKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNOc:xKXXNXXXXXXXXXXXXKKKKKKXK0KNX0OOO0XXNNXNNXO;..,okOOkOOc..........;xKNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNKl;:::::::::::;,''''',''',;;;,'''''....'...............'',,,,::;'.';dOOOOOkkkkxxxxkkkxxxxxxdoddoodddooddooddoolloddoloooooodxOKXO;.... ......',,,,,;:cclollccclllxKNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNNNNNNNNNNXXXXd'.................... .................,clooddddddxdddddxxxdooooooooooooddddxxxxddddxxddooooll:;,;:;;:ccccloddddoollcc:,....... ..........................',;clllooc,...';:;...'.....''...',,'''''''''.....ckkodxdookOkO000OO00000000KKKKKKKKKOdxOOOOkxooolloodxkkkkxdodxddxddollc,... 0XXXK0kdlccodxkOO0KKKKXXXXKKKKKXNNNNNNNNNNNXXXXNNNNOlcxKXXXXXXXXXXXXXKK00KKKKKKXXXK00KKXXNNXNNNO,.,kK0OOOxl,........;d0XNNNNWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNX0oclllccllllcc:::;,,'''''',:c:;,..........',,''........''',,,,;:lldkOOOkkxddxxxkxxxxxkkkkkOkkkkkkkkkkkxxxxxxxdooddddoollllccx0O0Ol;,'.....'...:dc,,,;::cclooollccclkXNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWNNNNNNNNXXNNNNXl. .. .. .... ............'clodxxdxdddddddxxxxxxddooooddoodddodxxxddddddxdollcc:c:;,,;,,,;;;:::clllc:;;;;;,'................................'';clllc:::::;,'.''.......',,'...',,,;:c:;,''''',;cddddxkkO000O0KK00O0KK00KKKXXKKKKK0kxooddocc:clcokOkO00Okkolodxxxxxxxxdoc,. KXKOkxo;;cok0KKXXXXXXXXXXKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNWNOooxOKXXXXXXXXXXXXKK00OO0KKXXXXXXXXKXNNXXXXKkdOKKKK0d;...',,,'':ONNNNNNNWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXOdlclooooooooolool:;;;,''',,;;;'. ...........,;'........'..'',,cxOOOOOOxxxdxxxkkkkkkkkkO0OOOO00OOOOkkxdodolloolloddlc:;;::dOko:dkddl;,'...''..:0k;';:::cccllllllc:oKNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNNXXXXXNNNNN0; .,:,'';;'..... .........;loddddxxxolloxxxxxxxxxdooolloooooddddddddooddolc::;;:::;;,'..'''',;:ccccccccccc:::;;,,,.........................'',;::cccc:::::;,'.......',,,,,,,,,,,,;:cllccloxkOOkkkOOOO00O0KKKKKKK00000KKKKKK0OOkl;:llllc;;lxkkO0OOO00OkxolldxkkxxkOOkkxdo 0K0Oxlcokkddk0KXXXXXXXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNKOxdk0KXXXXXXXXXKKKKOkkO0KKKKKKKXXXXNNXKKKKKKKKKKKx:.',,;,'';o0NNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNKkoc;;coooooollooool::::;;,,,,,;,..........'...;'........,...,;;;lookkkkxxxxkOOkkkxxddxxxkxxxxO0OOOOxdddxxolooooddxxdc:;;ckkl:::okolcc;,,,''....lKd,,;;:cccccccldxO0XNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNXXNNNNNNNNKo,,'.''....',:ldo:;cooc;,''... ... ..':llloodddddddxxxxxkkxddxdoc:lodooodddoooolllllc,,;:::::;;;,'....'',;cllloooooooolllcc:,.............................,cc::;;;;;;'.........',,,,;;,,'''',:cloddk0000OOO0000O00xx0KKKKKK000000000OOkdc;:lx00OOkxxOOOOOOOO00OkOkdlodxOOOkk00OOOkk K0koco0XXXXKOO0XXXXXXXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXNXNNNKkxkKXXXXXXXKKK0kdxO0KKXKKKKKXKKXNNNNXXKKK000K0o,,,'....,dKNNNNNNNNNNWWWWNWWWWWWWWWNWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWNNNNN0o:::;,:lllllllloodolcccclccccc:;,'.......',,,'..........;'...;::::lxdooll::dOkxxkxxdxkkkxddddxkOOOOdlloddlccclodxdoc;,;oko;,:c:oOdcccl:,,;,....'d0:.,;:cccccclOXXXXXXNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWNNNNNXNNNNNXXNNXXKdcllccl:,;:clllodl:;:lool:,'''.. ... .ccccoddddddddxxxxkkkkkxddollodolloodoloooolllc;,,:::::::;;;,'''..''';::cllcccccc:cc::,'..............................','..................'''',,',,;;;clllodxOOkO000OOxoddkkodOKKK0O0OOOOkxxxxdooc:cd0K0000OO00OOOOOkOK0OOkxdlccokOkkO0K000O0 Ooco0NWNNNNNXKKXXXXXXNNNXXXXXXXXXNNNNNNNNNNXXXXNNXXXXXNNNN0xkKKKXXKK0K0xoxO0KKKKKXXXXXXXNNNNNXX00K00kxo,',,'',,:kXNNNNNNNWWNWWWWWWNNWWWWWWWWWWN0xOXWWWWWWWWWWWWWWNNNKxccc:::;;:ccllooooooooocclcclooc:;,;;,'.....',,'........';;..,;:::;lo:,';:,;okxkkxddxkOO0OkxddddxkOxoollllc::coollc;,,ckxc,,:ol;ckxllllllc:,'....'xo,;::ccccccdKNNNNXXNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNXNWNNNNNNNNNNNNXXN0olllllllclcccccoxxl::looollc:;;,.. .,cloddddddddddxxxxdxkkkkxdlccllccclooooooolcccc;;,,;;:::::;;;,''''''',;;;:::ccll:;::;;,'..............................................'''''...,;:;;;;;;clooooxOdoO0Okl,..;dkxdxO00000OOkddolodoc:clokOO000kkkOOOOO000O0KKK0xdddlclkOkddOKKKK00 xokXNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNXXXXX0O0KKXKKOxo::dO00KKKKXXXXXXXNNNXXXK0O0KKk:,,,;::;,;dKNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWW0:.cKWWWWWWWWWWWWWWNN0o:cc:;:clodoooooooooooollllc::clc::;c:,''',,,,,,,,;,....,;:c,,;;;:;,::,,';:,cxkkkkxxxxkOOOOkkxdddxkkxdolooooddol:;;;;cxxl:,';oxo;:xkddolclloc,....'lo;;cllcccccdKNNXNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNKXNWWNNNXNNNNXXXNNNXkoollooolllllcldxdoc;coollodolcc:;'.. .:looooooooooooddxxxxxxxxoc:;,;;,;::lolloolcc:::;;;;;;;:;::;;;;,,''''',,,;:::clollcc::;;::;...',,.................................',,,,,;;;;;'.',;;:;,'..':oook0kdlc;'... .'::,;ldddxkkxdlllcccc:ldkO00O00OxdxkOO0KXK00KKK0OxxkOxddkOkddOKKKKK0 xkXNNNNNNNNNWWWNXKKXXNNNNNNNNXXNNNNNXXNNNNNNNXXXXXXXXNNXXKKKKKKXKKxc,..;dO000KKKKXXXXXNNNNNX0kkOKKkc,,,;:cc:;oXNNNNNNWWWNNNNWWNNWWNNNNNWWWWWNWKl;xNNNNNNWNWNNWWNNNO:..';;,;cdkxoooooddooooooooolccclc:::c:'.',,;::cc:;;;,''',,::;;:;;;;;cc;,'',:dkkxxxxxxxxxkxxkkxdooxxddxdoodxxxdc:,'':okxc:,'':dxc,;dkxddddollc,.....cl,,:c:;:cclONNXXXNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNXNWWWNNNNNNNXXNNNXXKxloddxdollllcldxxdlc;;lollodollllc:;'.. .;lllloooooolccodxxxxxdoc:cc;,c:,',;:lllolccc:;;::;;;;;;,,,,;,,,,''''''',;::::cllccc:::cllc,.',;;'...............................',;;,,,,,,;;;,,,',,,... ..';o00c.... ..':oddddoolc::::ldkOO0000KKOdoxOO0KXXKKKKK0OkOOOkxdxkOkxkKXKKK00 dx0NNNNNNNNNNNNNXX00KXXNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOkkOKKKXXOc,,,',ldkOkkOKK0KKKKKXNNNNX0kO00kc,,,;:::ccdKNNNNNNNWWWNNWWWWWWNNNNNNWWWWNNWNNXKXNNNNNNNNNWNNNWNk;.....'',;clc:;clolloodooooddoollc::::lc'.'',,;;:::;;,,',;;;;:;;:;;:;,:c;''cxOkkkxxxxxxxxddddxxdddddoodxxdxdolc::;;;lkkdol;'',cdd:,;okkdkkxxdl:......:o;',,;;;:cxXNXXXXNNNNNNNNNNNXXNWWWWNNNWWWWWNNNNNNNNNNNXXXOooodddddoolclooxkxoc;:clclooollcc;;c:'... .:ccclolllllc:coddolc,',;;loc:;;'..;clollcc::;;;;;;,;;,,'',,,,,,,'''''',,;;;;;::c:ccc:clc;,'',,'.. ..............................,,,''''',,',;;;,'''.. ...o0o... ...'coloolc::::;:dxxkO0KK0KKKOxkOOkkKXKKKK0OOOkk00Odlldkkk0XXKK0OO ddkKXNNXXXXXK0KNNNNKKKXXXXXXXKKKKXXXXXXXXK00KXXXXXXKK0OkOOO0KKKO:..,,:ooodxkO000000K0KXNNNNXKKKkc,,,,;::,;;cONNNNNNNNNNNNNNWWNNNNXNNWWWWWWWWWNNNNNNXXXXXNNNNNNNNOc'........,,.';:cclllllooodooddoollccc:cl;.''';;;;;;;,,,..',;;,,;:::;'';;,:xO00OOOOxddxxdddddddddddxxollooool:::;;;:oOkdoo:,',;ldo:,;lkkdxxxxxd:.....,dk:',,,,,lOXXXNXXXNNXXNNNNNNXOOXWWWNXXNWWWWNNNNNNNNNNXXXXXkoddddocclllodddxxxdlcccc::lollllc;,,::'....;cclolc:::,,;::::;...';;,,:c;,,'...cllcccc::::;,,,;:;;;,,,,,,,;;,'..'',,,,;:;;::::::::;;,,'',,,'.........'.......................,,,'..'''',;;;;;,''.. ..';dkl. ....;cc:::::::::cokOOkkOKK0KK0OO00Ok0KKKKK0OO0K00KK0koldkkk0KKKXKOk loold0KOxO0KK0XWWWWNXKKKXXXXXXXXXXXXXKKKK000KXKKKKKKK0OOOkxxxxxo'..':loolokOOOkO0KKKKKXNNNNXK0x:,,,;cdOkooxOXNNNNWNNNNNNNNNNNNNXXNNWWWWWWWWWNNNNNNNNXXXXNXXNNNXk:''............',,;:cccccclllooolooloodlcl:...',,,;;,,,',,;:cl:,,;::;;',;:lkO0000Okkdoooxxxxdooooooodddlcc::clcclcccoOOxdoc;,,,;lol;',ckOkkkxxxd;.....,kO:...''cOXXXXXXXXNNNXNNNNNNXXXNNNNXXNWWWWWNNNNNNNXNXXXNNXkloddxdc:loooooddxxdlldxxdooolcccc;,,,;,'...:cccc:;;;,..',''.. ..''.''';;'... .,clcccc:::;,'',;::;;;;,'',,,;;,'''',,,,;:::::;;;::;;,,,,,,,;;;'.... ..........................';;,''''.',;;;,'.''''...',coxo;. ....,ccc::::,,;:lxkOOOkkO0000K0OkxkkOKKKK0OOO0KKKKK000kddOOkOKKKXXKk looc;lkkO0KXNNWWWWWWWXOOKXXXNXXXXXXXXKKXXXXXXKKKKKKK000OOkkocoo:...':llloxkOkddOKKKKKKKXNNXKko:,',:d0KKXKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNWWWNNNNNNNNNNXNNXXXXXNKxc:;'.............'''..',;;;:ccllllllloodl;;;....'''',,;::::::cc:;,,;::::;:oO00000KOkddoddxxxddolclodlllooc:;;coodxxxOOxoddl:::::lodl;,,cdOOkkkxxo;.....:O0l.....;kKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNXXNWNNWWWWWNNNNXNNNNXXXKd:cloxdoooolooodxkxdooxkkkxxxdolc:::;;,,'..';:;,,,,,,,..................,;. .,ccccc:::;,'',;;;,',;;,,''',;;,,'',;,,;:ccc:;;;:::;;;;;;;;;::::,. ........ .................;cc;..'.';;;;,'..';;;;'..';:clol, .....';,'''..':oxkO00OkOOO00K0OOkxxk0XKKK0000KKKKKKKK0Oxxk000KKKKXXK oolooddoxKXNNWWWWWWWWWXKKXXNNNNXXXXXK0KXXXXXXKKKKKKKK00OOOkd:::....':lodxxxOOkOKXKKKKKKK00OOOOxlcok0XXNNXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNWWWNNWWNNNWWWNNNWNNXXXXXXXK0kkkxclk0Od,.... .........''',,;;;;::cc:cccc::;;''.......',;;::;'..';:;,',;::ccc:cxOOO0K0Okxxkkxdoooooc;:cc::clollclolodddOOxdoodolcc:codl:;;,,:dOOkxxxd;. ...cKKx'....'o0XXXXXXXNNNNNNNNNNNNWWNNXXNNWWWNNNNNNNNNXXXXXKOl;:ccoo::lloooooodddddxxkkkkkkxdlc:::::;;,...,,'',,''.'...................,:. ..,;;;;;;;,''',;:;,;::;;,''',;;;,',,,,;:cccc;;;;;;::::::;;:ccccc,. ......... ..............';:c,.,'.:l:;,''.';:::;,...',,;;'. ... ......,cdkkkO00OkO0000K0OOOOkO0K000KKKKKKKKKK00koclxOKKKKKK00X olll;',cd0XNWWWWWWWWWWWWNXXXXXXNXXXKKKKXXXXXKK0KKKK00000Oxc;;;'..,:cllllodxkkO0KKK0OkkxddO00KKK000KXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNWWWWNNNWNNWWWNNNNNNNXXXXXXOoloddxk0KKXKo. ......',,,,,,;;;:::;;;;:cc::,.......,,;;,..,:;. .,,'.';;;:cc:,:k0000OOkkOkdoolllollllooollolc:::cclodkkxdoododoc:cclol:;,',;lkOkkkkd;. .lKXKl....'lxKXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNNNNNNNNXKKKKOc,;;::lo:;lllllloooooddxxxxkkkxddolc:;;;;;,...''''''..................... .';,. ..,,,,,,,''',;:::;;;:;,''''''''''',,;:::cc;;;;;;;;:::;:::cccccc:.......... .',,,,........','.';,,colc:;,',,,;;;,'...'''.. ...,oxkOOOOOOkdxOO0KK0OO0000000O0KKKKK0OOOOOOkddxkO0KXXXXKKX ol:...:ldOXNNNNNWWWWWWWWWWNXXXXXXXXXKKKKKKKK00000000000Okd;.''';ccc::cclccldk000kxdlllok0KKKKKXXKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWWWNNNNNNWWNWWWNNNXXXKKKOl:dkOKKXXXXXX0l. .....',,''''.....''''',;;;::;'.,:cc:;;::,,:cc;...,'..'',;;;:c,';xOOOkkkOOkxdoollodxxxxddolc:::c::loxkxxkxdoodddlclclol:;:::,;dkxkkkx;. 'xKKX0:.. .:oxKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNXXXXX0c,::;;,:lc:cccccllooodxxooddxkOkxxdolc:::::;'..',,''...................... .,:'. .',,,,,,'..',;;;;::;;,,''''.''...',;;,;;;;:::;;;;;;;::::ccccccc:'........ ...':cc,........'..','.,cc:::;,,,'';;;'....''.. ..:dkOOOOOOOOkxkO0KXK0O000000000000KKK0kxkkkkO0KKK0000000KKX ll;..'coox0NKKXNNNNWWWWWWWWWNNXNNNNXXXXXKKK00000000OOOkkxdc'',,,''';clooc;cdxxdoccllok0XXKKKXXKXXXKXXXXXXXNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNWWNNNNNWWNNNNXXXXK00OkkO0KXXXXXXXXXX0; .........................',;,;::cc;,:lllccc:;,..,;'.,,',,,,:c;'.:xkOO000OOOxddxxxddxxddolc::c::cldkOxdxkkkkkkkxollllolcllc,,,lkxxkkx, :KXXXNk' .;xKKKXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXo,:cc:;;ll;;;:clllloooooclddxkOOOkOkxdddooool:;;,,'.......................... .'. ..,,,,,''..'',,:c;;;;;;,,''.......,,,,,,,;;;;;;:::::::::ccccc:c;......... ..,cl:'......';,.....,;;;;,,;,,'',::.....''. ..........;okOOO0OOOOOkkkOO0KKK000OkOKKKKKKKK0K0OxdxxdxOKXXKKK000000KK ol;..,::;:dkl;dKNNNNWWWWWWWWWNXXNNNNNXXXXXXKKKKKK0000Okkxdc,......',:clolclddodkOOxOKXXXXKKKXXXXKKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNXKKK0xoldkOKKKKXXKXXNNXXNX0c. .........................',,;;,''cl:cccccc::;'..,;:c:,';;;;::;;';dkO0000O0Ododxkdodxdoolc::cl::ldkkdddxkkOOOOkxoooloolcc:,,,,;oxxkOx, .oXXXXNXo. 'xKKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNXXXXXXx;;::::;cc;;:cclllcccc::::::cldxkkkkxxxdddlldOOOxoc:;'.................... .... ...',,,'....';:;;;,',;;;,.......',,,,,,;::::::::::::;::ccccccc:,....... ..'coc;.....'''....,::,';;',,''.','....... .....'',,;:d0KOxkkOOOOOkkkOOOO000OOO00KXXK0KXXK0000OkkkkOKXXXXXK00000KKX ol;......',,;coxkkOKNWWWWWWWWWNNXXXNXXXXXXXKKKKKK000000Okxo;..'...'',clooooddk0XXXXXXXXKKXXXXXXXKXXXXXXXXXNNNNNNNNNNXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNX0Okd:;cx00KXXXXXXXXXXXXXXKd,. ..................'. ..','...';dOKk:;:::::;,.';:,....,;;;:::;,:k000OOOkkkxooooodddooolcclooc:okOkdddxxkOOkxddooooooc;;c:;''':dxxko' .xXXXXXN0; .l0XXXNNNNNNNNNNNNNXNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNXXXX0l;;::::;:c;;cccccccc:::::,,;;:loolllllllollccoxOKXKKK0kdl:;'......... . ..... ...',,'....',,,,'...,;::,......',,,'',;:cc:::ccc:::;:::;:ccccll;...... .ldool;.........',::,','.',;,..';;'...... .....'',:clok0XKOkkOOOkkddkOOkO0K0000KKKKKKKKKKOkOkOOkkkkOKXXKXXXKKKKXXXXX lc;.......,cllclc;:oONWWWWWWWWWWNXXXXXXXXXXKKK000000OOOOOkd;........':loooodOKKKXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNXXXXXXNNNNNNNNXXXXXXXXX0Ox;;d0KKXXXXXXXXXXXXXXXXXKkdc. ..........................;d0X0x:'',,',;,,,'.. ..,,;;;::;:x00OOOOkkkkxdddxxdoooooooddddx00kxdxdddxkOkxxxdddxxdl:,;::;'';oxddc. ,kKXXNXXXo. ,d0XXXNNNNNNNNNNNXXNNNNWNNNXXNNNNNNNNNXXXXXOc;:::c::;;c:;;:ccccc:::c:,,;;;colcccccccllllcc:;;ldOKXXXNXKK0xoc;'.. ... .,,. ...'''....''''...',,;::,''''.''''''',;:cccccclllc:::::;;:cccll;...... .,;:;,',cdxdl:,.'',,... ..cxd;,:ll:,.........';cldkOO0KXKK0O00OkOxldO0OkO0K000KKKK00KK00OdxkkkOkkxxkOKXKKKXXXXXXXXXK co:.....;lolccc;''',:kNWWWWWWWWWNNXXNNNXXXXXXKKKK000OOOkkxxl'......'';coodk0KKKXXXXKKKKK0KXXXXKKXXXXXXXKXXXXXNNNNNXXXKKXXXXNNNXXKKKKXKXXXKK0xokKXKKKKKXXXXXXKKKXXXXXXKKKo. .....................':dOOdc,,,....',,,'.''.......',',;::;:d00OkkkOOkxxddxxxxxdooodddxxk00kxddxxxdxxxxxxxxddoodoc:cc:;,,';dxo;. .c0KXXXXXXO; .:x0XXNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKl;:c::ccc:,::;;:lllc::cc::;;;;;:ccccclllloolcccccllllok0KXXXXNNNXK0Oko:'.. .'.. ...'.....',,,,',,;:ccc:c:;;,,,,''',,;ccccclllllcc:c::::::clol;....... ..';cokO00K0kdolc;'.....'okdclxkd:'.......':dk0000KKXKK0OO00OO0OkkOOOOOkO0KKKKKKK00OOOOkkOOOkkkxxxkKKKKXXXXXXXXXKK coc'...,:ccllc,..,,;:dKNNWWWWWWWNNNNXXXXXXXXXXXKK0000000OOOd'.......,:lllx0KKKKXXXKKKKXK00KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK0KKKKKKKKKKXXXXXKKKKOc:xXXXXKKKXXXXXKKKKKKKKKKK000d. ..................'cool:;,,,,;'.',;'....,........,;;:cccldOOOOkxkkxxdxkxxkxxxxdolodxk0KOkkxdodkkxdddddddddoooxxdxxccdo::coxd, .oKKXXXXXK0l..;x0XXXNNNNNNNNXXXNNNNNNNNWNNNNNNNXXNNNNNNNx,';ccc::::;;;;:lllccccc:cc:::::;,,,,;;::::::cclooddo;,cldkKXXXNNNNXXNNX0kxoc,. .... ........',;:c:::cccccc:::;;;;;;,''''',;:cccllllccccccc::;:clc'...... .....,looxxkO0KKKK0kkOxdl:,,lxdloxkd;.......,coxkO0KKKKKK0OO000000000OO0OkO0KKKKKKKK0OOOOkxxkxxxkkkkOKKKXXXXXXXXXXXX :oc....',::c:,'..,,'':oOXNNNWWWWWWWNNNXXXXXXXXK0OkkO000000Kd'......';:cldOKKKKXXXXKKKXXKKKKKKKKXXXKKXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0c'oKXXXXKKKXXXKK0000000K000Oxxo. ..',;:cccll:;;,'......,:llc,..'''''''',;,...'............,;:cllxOO0000kxko:lkOkxkxddxddxxxk0K0OkxxxdoooddddddooooloxO0O0kddkkddooxd, 'x00XKKXNXKd..,d0KKXNNNNXKXXXKXNNNNNNWWNNNNXNNNXXNNNNNN0c,,,;::::;;;;;;:ccccclcccc:::::c:;,,;;;;:::::cllodddollc:;cox0XXNNNXXNNNNNNXXKkdl,... .... ......',;;ccccccc::::::;;;;,'..... ....',;:::::cclcccc:;clc'..... .... ..,;codxO0KKKKKKKKKK0Oxdxddxkkko;....';ldxxkk0KKKKKK0OO0000K00K00O0000OO00000000OkkxoodddxxxxOKXXXKKXXNXXXXXXXK :dc........',;;;:cc:ccclkXNNWWWWWWWWNNNXNXXXXXK0kkO00000000x;......';:cdO00KKKXXXXXXXXXKKKKK0KKXXKKKXXKKXXXXXKXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKK0Ol;dKXXXXXXXXXXKK0000000OOOkxool:,;coxkOOOO0000000OOkxdodoc;,'.....''.',,,....,::.............,;:::lx00K00OOOl',lxkkxxxxxxxxkk0OxkkkddddooooddddooloooodOkOOkxxxxxdooxx, ;k0KKKKKXXXx'.;d0KKXXNNNNXXXKNNNNNNWNNNNNNNNNNXXXXXXNKx:,,,,,,,;;;;;;;::::cccc:ccccc::::cclollloodddooddololllc::::::cd0XNXXXXXXNNNXXNNNXKOkkxo:'. ... ...',,;::::::;;;::::;,,,'....... .. ..........'',;,,,,........... ..,;clodkO000KK000000K000kxkOko;'..':xOOOxdOK0KKK0OO0000KK00KKK00KK0OOOOOOOOOO0OkdlododxOKKKKKXXKKXXXXXXXXXKO :lc'......,;;,;cllcclc;,;xXNNWWWWWWNNNNNNNNNNNXXKKKKKKKK00Ol'...',,;;:ok00000KKXNNNXXNXXXK0kOKKXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK000000KKK0OOkxooOXXXXXXXXKKKKK0kxkkOOOOkkkdoxkkkOkkOOOOOOOO00000KK00Okd,.........'',,,''....'.'.............,cc:;,:oxxxO00Od;,okkkdxkkkkxkO0OkkOOxddddddxdooooollloloolldxxxxxxxdoldd, .:k0K00KKKXXx''cx0KXXXNNNNXKKXNNNNXXNNNNNNNNNNXXXXXX0x:'';;;;;;,,,,;;,;:;:cc::::::::::::::cdxdoloodddddolccclcc::::c:;,';d0XXXXXXXNNXXXNNNNNNNNNXKkoc,..... ..',,,,;;;;;;;;::;;,,''....... . ................. ..',;:cldxxkkOOO000000KKK000KOdc;,;lkOOdcd000000OOOO00KKK000KKKKK000OOkkOOOOO0OkdcccoOKKXXXXXXXXXXXXXXXXKOkd :loc.. .....,::;;colc;,c0NNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXKKKKKKKKk:'..'',;;;:dO000OO0KXXXXXXNNXX0xdOKKKKKKXKKKKKKXXXXXXKKKKXKKKKK00000000OkxkkOKXXNNNXXKKKK000OkxxdxkkkOkkkkkkkOOOOOOOOOOOO00000000Okxxc. .......'''...',.. ................,lc;,,;cllcldkxl;;okxdooxxxxk00OOkkkOxooddddddollooollc:loooodxxkxdddlllo, 'dO0K00KXKXKo.;dk0KKKKXNXK0OKNXNNXKXNNNNNNNNNXXXXXXKl...'',,,;;;;,,;;,,::::;;;;::::::::::ccoxkxdolodddddllccccccc:::,'..',lOXXKKXXXNNXXXNNNNNXNNXNNNN0kOkl,.. ...'''',;;;;;;;;:;,,'''....... ... ..... ...''..... ..'',:cccloddxxkOOO000000KKKKKOl:cdkko;:k00000OkkOOOO0000OO0KK00000OOOkkkxxkkkolc:lkKKKKKXXXXXXXXXXXXXK0kdx

This webtoy is not optimized for small screens or mobile.

Please visit again on desktop! ♡